11
Kang narage Yisu nalege waberek mizageya wiziya. Pi waberek miza logo yombu ngezebokko waligeleyiwiliyaga nakko piyegi pelik meiya, Yemizibek, nugu teniyegi waberek mizagimekki waligeleye, mabilik Yowan kaimelibokko yombu pugu waligeleyawiliyegi waligeleya pilik meiya. Yisugu puwiliyegi pelik yeiya, Ini waberek mizi puwekke inugu Anotoyegi waberek mizagimek pobilik,
O Peba, niyegi kazing korowali nayendau ono, legi teni wizageya koyi kambelimok mamok yeik nugura yongolok meiweki. Yongkambanu mamok panga nigi ngaimekki yungke kiliya logo nugu ngaiweki wiriyibene keleye. Wok mabiyeng wok nakki pangka ngeragi nagi piyeng teni yane. Nugu kaile tonugu miza piyeng tumula logo keremareke wezamele, purik tenirau kaile nawiligu teniyegi keleya piyendau tumula logo weik keremareke wezamela. Watabi teni yang keleyagi piyengko mizagewiyege teni kaile miziweki keleya nagani. Inugu Anotoyegi pilik meizo, yeiya.
5-6 Pilik yeiya logo puwiliyegi ngago saweliwei nara pelik yeiya, Tamizeige nigi ingembu nak kusa libuge kazing koweigemek neing niyegi kayima logo ni ngeragiyengki yeik purik mabura ni panga nigi ingembu nakki imakke kunagi logo piyegi pelik nguk meiyagi, Nana, towagi ingembu koweiga lewabek panga i nogomakke yagasi yolu kapura ne ngeragi pi managiyengki yeik legi nugu ngeragi nayeng nane, meiyagi. Kapura yeke igabokko pelik kaiya yo melagi, Nugu ne yawe yemane nani nagani. Kandik yaka waliya keya ne iyakong weik iwek koyinda. Togo ne yangalek meiya logo watabiyendau ni weiya nanagi ono, pugu pilik neiyagi. Togo purik talik mizagi? Nogo iniyegi kozak yeiweki, Pugurau ni ngeragiyeng weiya naniweki yangalek meiyagi ono, pi nigi ingembubek kele kapura. Kapura tamizeige nugu mawiyarekka nguk mei mizageya puwekkerik pi yangalek meiya logo pugu nugu nguk kai piyeng mabiyeng nanagi. Pilik tegi tamizeige ni Anotoyegi waberek mizi puwekke purik mabura mawiyarekka nguk mei purik Anotogo nanagi, keya ni piyegi welageya purik mabura ni piyegi yolok ngelagi, keya kang pugurikke ngago mei mizageya purik mabura pugu kerewiya logo koli neiyagi. 10 Purik Anotoyegi nguk mei mologabok watabi pugu nguk mei piyeng weik wei penanging keya piyegi weli mologabok purik piyegi yolok ngeli penanging, keya kang pugurikke ngago mei mizi mologabok purik Anotogo kerewiya logo weik koli mei penanging. 11 Tamizeige ini mandikki mangowiliyaga nakki marekpokko niyegi kobulemek niweki nguk nei puwekke purik nugu nigi marekpek kemale Kuluwekmek niweki managi ma yeik? A’a’, yeik. 12 Ma pugu niyegi winak talek ngekpek niweki nguk nei purik nugu nigi marekpek kozangaingmek niweki managi ma yeik? A’a’, yeik. 13 Ini yombanuwili kaile mizi kele kapura inugu inigi marekngangwili ngeragi keya watabi wazono piyengka yani miziwili. Mena, Anoto inigi Mango paka ngalege kaile nayendau mizi onobekyegi inugu nguk mei piyeng pugu yanagi, ma yeik? Ei, keya pugu lewege narik yanagi. Yongkambanu Anotoyegi pigi Kung Walekpekki nguk mei puwili Anotogo yanagi logo puwili weiyagi. Yisugu pilik ngago piyeng pugu waligeleyiwiliyegi yeiya.
 
14 Togo kerewa kiligawere waliyibek yombanubekki yenge yungke kiliya kopong yombanubek ngago kaiyagirik pangka ono, ngagoluk yolu kapura Yisugu kerewabek yombanubekyaga welagela wezamela mabuwekke yombanubek weik ngago kai. Yongkambanu wawere ulamek mamok pakela logo lelengkira. 15 Kapura puwiliyaga nawiligu pelik kisi, Talik miza logo pek kerewawili welagela wezayeli? Takko pi kozang mani? Kerewawiligi ngaibek Sadang, yeik pigi nara Piyesebu, logo pugu pok kerewawili welagela wezayeliweki kozang mani kani, kisi. 16 Keya nawili kozang pugubek yang kelemiyagi keliwili piyegi Anotogo keke mizi paka ngilumbekka nara mizibene nguk meiya logo puwili iwakaweki. 17 Kapura Yisu kangka puwiligiyengki iwaka legi pugu ngago saweliwei nara pelik yeiya, Tamizeige Kapmanwili ngezewiligi tepekke ngai keli puwekke purik kozang koyagi ono logo kawiyegi. Ma tamizeige yombu nak ibuwili ngezewiligi tepekke ngai keli puwekke purik sanga miza logo nawili narikke miza melagi. 18 Kazing mabilikmekke tamizeige Sadangko ngaiwili ngezewiligi tepekke ngai keli purik Sadangki ngaimek kozang wizei penangai ono, yeikki. Inuwago ne Sadangko kozang pugubek nana logo nogo kerewawili welagela wezayeli kisi. 19 Kapura tamizeige ne kerewawili kozang Sadangkirago welagela wezayeli kesak iniyegi kiriweiwilirau kozang Sadangkirago kerewawili welagela wezayeli. Togo inuwayegi kiriweiwili kerewa welagela wezayeli puwiligu ngago inuwagira ngaigu kisi mizi. 20 Sadangko ne kozang nana ono, pilik segeya Anotogo ne kozang pugura nana logo nogo kerewawili welagela wezayeli logo purikku walimizi purik Anotogo pigi ngaimekki ngai pura iniyegi weik kanda ngai wizinda, yeiya.
21 Keya ngereke Yisugu kazing pemekke saweliwei ngezebekki kozang panu puragi langai pelik yeiya, Yombanu ngai yemane nak lei keya wizang puguyeng kiling ngai yolu puwekke purik i pugumak keya watabi pigi pulogo piyeng yombiyangai wiziyagi. 22 Kapura yombu ngai yemane panubokko piyegi ngai yaroya logo piyegi lewege miza logo puwekke purik pugu watabiyengki mangobekki lei keya wizang piyeng wageliwei kangki keya watabi pugu ngoweiya piyeng sanga mizagi. Togo purikku kai purik Sadang kozang kapura ne kozang panu kani, logo nogo pangka Sadangki kerewawili welagela wezayelagi. 23 Togo yongkambanu namele keya nak ne kiling sawela ono purik pi neyegi ngai mizi yagenda, keya namele keya nakko yongkambanuwili menalege wawere keleya nowiyi ono purik pugu puwili kazi kambeli keleyi yagenda, yeiya.
 
24 Keya ngereke Yisugu ngago saweliwei nara pelik yeiya, kerewabek yombanu nakki yenge yungka nakko welagela wezameliwekkerik pi paka yengelei ngezege pi yolugilege pakeliwei kang. Pi yolugi narik yolok ngela ono purik pi ngezebokko ngezebekyegi pelik mei, Ne ya ne makngezego ulogo wizamiya logo kayima puragi ngereke toweki, mei. 25 Togo pi kandobela logo tapakeleige pura yombanu yakabokki yenge yungkera watabi nayendau ono wizilege. 26 Pi morik kerewa korowali panu melenazik keya nazikka neyauwili iza wara logo puwili mabuwili kanda yombanubekki yenge yungke kiliya logo pulogo koyima. Togo yombanubok koka kaile wiziya kapura mabek weik pi kaile panu yolu. Togo purikku kai pura Yemizibek yombanu nakki yenge yaga yolu ono purik mabura Sadang ngereke yolugiweki yogi, yeiya.
 
27 Yisu pura kozak kairaige pura yongok namologo yongkambanu lembekka piyegi ngalizi pelik mei, Nigi panu, ni wazaniya logo yebili nanamolo, wilik kagowing mizimele, meiya. 28 Kapura Yisugu pelik meiya to mela, Purik kele kapura yongkambanu Anotogi ngagoragi kerewiya logo kiriwei miziwili wilik kagowing yemane panu miziwili kani, meiya.
 
29 Yongkambanu nawilirau Yisuyegi pakeliweki kayima. Yisu yongkambanu kolokngagono wawere ulageya koyawiligi tepekke luweza logo pelik kaiya, Yongkambanu mabek peragewili kaile panuwili. Puwiligu neyegi kisirik pelik, Teniyegi Anotogo keke mizi nara waligeleye logo ni Anotoyaga kayimabek purik teni kimeike pakeliweki, kisi kapura nogorau Anotogo wik keke mizi nara ini pakelibene waligeleyagi ono, purik ulogo Anotogo keke mizi kozang nara yombu Yona meibekyegi kimeike miza legi. 30 Logo pugu keke miza pura pelik, koka walaka Yona Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kaiyabek watabisi yemanemokko nguk tiya logo wok neyau watabisi yemanemekki yungke wiziya logo pulaga wok kalikebekke watabisi yemanemokko kungiza mela logo Yona ngereke wik wizagoma. Pilik miza purikku yongkambanu yereng Ninibe meiragawiliyegi Anotogo Yona puwiliyegi wezamela purikki waligeleya. Togo kazing mabilikmekke watabi Anotogo neyegi mizagi piyengko ini yongkambanu mabek perage pewiliyegi Anotogo ne yombanu paka ngalega kayimabek iniyegi wezanela purikki waligeleyagi.
31-32 Wok kalike panu Anotogo yongkambanuwili ngagozak keleyagibokko yongkambanu mabuwili yangalek meiya logo Ninibe yongkambanu Yuda onowiligu ini yongkambanu Yuda mabek perage pewiliyegi pelik yeiyagi, Ini kaile miza wiziga ini ngangang mizagi, purik teni Yonagi ngago Anotoyagaragi kerewiya logo kaile tonuguyengka kowita kapura ini yombu Yonayaga ngalegebokki ngago Anotoyagaragi kerewiya ono kopong ini ngangang mizagi, yeiyagi. Keya wok kalike panu Anotogo ngagozak keleyagibokko purik yongok Kuwin Ngai yongkambanu Yuda ono ngabelak lewe Saut Siba meibekkawiliyegi koka walaka ngai wiziyamologo ini yongkambanu Yuda ono mabek perage pewiliyegi pelik yeiyagi, Ini kaile miza wiziga ini ngangang mizagi, purik ne King Ngai Solomongu ngago iwaka wazono puguyeng kozak kairikki kerewiyiweki koweige kambela kapura ini yombu Solomonyaga ngalege inuwa kiling wizagomabokko ngago iwaka wazono puguyeng kozak kairikki kerewiya ono kopong ini ngangang mizagi, yeiyagi, yeiya.
 
33 Yisugu yeke langak pelik yeiya, Nakko lang nak langiya logo kaimirage yenge yungke liwik wiyagi ono ma kawiktikke yenge yungke liwik wiyagi ono, pilik segeya paka lalektage ngalege kimeike wiya wiziga yeke imak lambekki ngaiwaktikku kola wizibene logo yongkambanu ige lewawiligu lambekki ngaiwaktikki pakelibene. 34 Wire nuguyau korik nuguwekki lambek. Wire piyaugu kazing nigi yoklongko wei mizi yo keya to mizagimek waligeleni. Kazing mabilikmekke wilek kang nugubokko kazing ni wiziyagimek waligeleniweki Yisugi wilangkarik nigi yungke wiriyi pani kelemi. Tamizeige wilek kang nugubek pangka purik kazing nugu yolu pumok pangka. Kapura tamizeige wilek kang nugubek kaile purik korik nuguwek mabuwek kusabanurikku kola logo kazing nugu yolumek kaile. 35 Tegi ni ni makngezego waberek ngai panu, nugurik nigi yungkerik wilangka yolu nobiyeng miza kapura nigi yungkerik kusabanu yolu nelegi. 36 Tamizeige wilek kang nugubek mabok wilangkarikku kola keya kusabanu nangezirau ono purik mabura Anotoyaga yawe kozang nara nugu ne kimeike pakelibene niyegi wiriyagi ono, yeiya.
 
37 Yisu ngagoyeng kozak kaiyageya wizigeya yombu Palisi nakko Yisu pi kiling ngeragi niweki ngago meiya wiziga pi yeke ige yabela logo ngeragi niweki mogosa. 38 Yisu ngeragi nagine were kaigesa logo ngeragi ni onorikki Palisibokko pakela logo pi lebuk miza mela. Purik Yisu Palisiwiligi kazing waberek kaigesa logo ngeragi nimekki kiriwei mizi ono kopong.
39 Yisu Palisibokko kumula piyengki iwaka legi piyegi pelik meiya, Inugu mizira kak keya pelengyengki ngalegemek keke kaigesi kapura yenge yungke sipengyeng kaigesi ono pilik mizi. Purik ini Palisiwili korik yeik yeke ngalege piyeng keke kaigesi kapura yenge wilek kang inuguyeng kazing kerezi mizi keya kaile mizi piyengko wilak panu kani. 40 Ini Palisiwili yombanu kangka yeikwili. Anoto korik inuguyeng keremizabok mabilik yenge wilek kang inuguyendau keremiza purik ini iwaka ma yeik? Pugu mabiyau keremiza legi mabiyau kaigesagirikki kai. 41 Yenge wilek kang inuguyeng kaigesa logo puwekkerik yongkambanu watabiyengki yeik puwiliyegi ini yalek kelagi logo watabi inigi piyengka yanagi logo nawiligu ini weik yenge wilek kang inuguyengka yeke korik inuguyendau kaigesarikki pakelagi. 42 Kapura ini Palisiwili yomono, ini waberek panu purik kalike Anotogo iniyegi ngangang yanagi legi. Purik ini panga yawega ngeragi inuguyeng mabiyeng wawiyi puwekke purik waberek sanga miza logo limak meleyau keremizi logo narik Anotoyegi waberek panu mani miziwili. Purik pangka kapura ini kazing Anotogi yemane panumek yomizora wezameli, purik pelik, ini kazing yongkambanuwiliyegi pangka mizi pumok keya kazing Anotoyegi keli pumok mizi onowili kani. Pilik legi kalike Anotogo iniyegi ngangang yanagi, yeiya.
43 Ini Palisiwili yomono, ini waberek panu purik kalike Anotogo iniyegi ngangang yanagi legi. Purik ini yombanu kiligang neyau lewawili keya ini i walek songonomakke mogosiyengke paka orozarikke mogosi purikki keli panuwili keya pundikke yongkambanuwiligu mamokki wirege iniyegi yemanebek wangane keya pilik yei piyengki ini keli panuwili kani. Pilik legi kalike Anotogo iniyegi ngangang yanagi. 44 Ei, nganganda iniyegi yuke yolu. Ini yengebekke yungke kawik yombanu waliyarikki ngalengale yongkambanuwili lusuweiwili ngabelak yeiktik nobiyeng wei yongomo mizi piyeng kelikwili. Logo purik pelik, yenge inigi yungkeyeng korowali kapura yongkambanu yeikwili purikki lusuwei kopong puwili inuwago lo keremizi piyengki kiriwei mizi, yeiya.
45 Pilik yeiya logo yombu Mosegi loyengki wazono iwakawiliyaga nakko Yisuyegi pelik meiya, Kiriwaga, nugu pilik kai purago teni Mosegi lo piyengki waligeleyiwiliyegirau ngago korowali nara yowa yo meli yagenda kani, meiya. 46 Pilik kai legi Yisugu pelik meiya to mela, Ini waligeleyi Mosegi lo piyengkiwili inirau waberek panu purik kalike Anotogo iniyegirau ngangang yanagi kani. Purik inugu yongkambanuwili lo kolokngagono yani logo weik watabi kuneng talik miza logo waragi miza piyeng kelik kapura inuwa ngezerau yongkambanuwiliyegi sawela logo Anotogo puwiligu miziweki keli piyengkirau kozak yei ono legi Anotogo inirau ngangang yanagi.
47-48 Ini Mosegi lo piyengki waligeleyiwili waberek ngai panu. Purik kalike Anotogo iniyegi ngangang yanagi. Purik inuwa inuwagi yelibungang koka walaka yombanu Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kisawili yela puwiligi yombu longyengke yengelei simengyengkayeng keremiza keya yengelei kabu wazonoyengka wiya logo ngokmana wiya wiziga inuwago pilik mizi purikku kazing korowali inuwagi yelibungang kokawiligu pilik miza pumok pangka nobiyeng mizi legi ini nganganda weiyagi.
49 Koka walaka Anoto, watabi kalike mizagiyeng mabiyengki iwakabokko pelik kaiya, Nogo yombanu ngago kalike mizagiyeng kozak kisiwili keya yombu ngago nogora kozak kisi Aposolowili meiwili yombanuwiliyegi wezayelagi kapura puwiligu yombanu wezayelawiliyaga nawili ngangang yanagi keya nawili yela logo ibengki, kaiya. Ngago pura kozak kaiya mabilik ngizi lewagela. 50-51 Koka solo panuwekka kai kayimeige yokopekke perik inigi yelibungang kokawiligu Anotogo wezayela puwili mabuwili yela. Solo panu ulabek Abele keya piyaga uli kayimeige Sakaraya i walek yemanemakka alataragi keya walek panumakkirau tepekke ula kapura ini kele weik mazenda kaile ngalege panu narik miziweki mereke logo purik ini weik ne neliweki mizi, legi purikki wiyeke ini yongkambanu perage puwili ngangang inugura keya inigi yelibungang kokawiligi purarau ini kemenak weiyagi.
52 Ini Mosegi loragi waligeleyiwili waberek panu, purik kalike Anotogo iniyegi ngangang yanagi. Purik ini Anotogi ngago wameik Kapiya Walektikke kazing yombanu yaliya wazayagi pumokki langai kozak kai puragi ini ngizi kumulagirikki kiyebuk kopong yongkambanuwiligu kerewiya nelegi inugu kozak yeiya ono. Keya ini makngezego iwaka sarik kokowa lewengke kopong ini makngezerau nogo ngago wameik kozak kai pura wei ono logo yongkambanu wameikta weiweki miziwiligi kazingmek inugu waliyi legi ini waligeleyi Mosegi loragawili ngangang yemane weiyagi.
53 Yisugu puwiliyegi ngago piyeng yeiyarikki wiyeke puwili sisik yemane miza logo puwili piyegi kiriwei i pumak wiya logo yenge yerengke welagela kula. Mosegi loyengki waligeleyiwili keya yombanu Palisiwili meiwili ngago ngaigu nayeng Yisuyaga kerewiyagi nobiyeng watabi kolokngagonoyengki nguk mei keya mizarik yawe yemane panu miza. 54 Puwili ngago korowali pi ngagozak kelemiyagi nara kili puguraga kaiyagi nobiyeng, puwili puragi ngai yuke panu koya.