16
Pulaga Yisugu ngezebokko waligeleyiwiliyegi ngago saweliwei perarau pelik yeiya, Yombu watabiyengko kolokngagono nak wiziya logo weik ulogo pi pigi watabi piyengki yombanu nak ngaiweki keremiza. Togo yombanu nawiligu kanda watabiyengki mangobekyegi pelik kozak meiya, Yombanu watabi nuguyengki ngaibok watabi nuguyengki waberek ngai ono, pugu watabi nuguyeng nayeng nalege wezameli mizi, meiya. Tegi pi yombu watabiyengki ngaibok ngago meiya logo piyegi pelik ngalik meiya, Ngago nogo niyegi langai kerewiyi pera talikta? Kapiya narikke watabi nugu negi nangaiyeng miza piyeng mabiyeng lende miza logo nanimo. Pulaga pilik miza logo purik weik kunimo purik ni watabi nogoyengki pangka ngai wiziyagi onobek mena, meiya.
Pilik meiya legi yombu ngaibokko pi ngezebekyegi pelik kaiya, Negi yemizibokko ne weik yawe nogorikka wezaneliweki mizi. Legi ne talik mizagine? Ne kozang wizigeya ngabelak yokoragi ono keya watabiyengki nguk yeiyagirikki ne kendek. Watabi nogo mizagiyeng ne weik iwaka. Nogo yongkambanu negi yemizibekyegi koka king keya watabiyeng namani yeik weiya puwiliyegi sawela logo puwiligu pi kanga managi peyengki waleyeng keke mela mowiyibene kozak yeiyagi, logo ne yawe nogoraga wezanela logo purik puwiligu neyegi sawela logo teni kiling yoluweki koli neirik kele, ne mabuwekke puwiliyegi sawelagi kaiya.
Ngaibokko pilik kumula logo pugu yombanu yemizibekyegi ngoluk kanga manayeng mela mowiya onowiliyegi nak nak piyegi yeke ige liweki kozak yeiya, logo were yeke ige yabekeyabekyegi pelik meiya, Nugu talik talik yemizi nogobekyaga mongona, meiya. Legi pugu pelik meiya to mela, Weli kolokngagono 100 taramgi pangka weiya, meiya, logo ngaibokko pelik meiya, Mena, kapiya watabi nugu yeik weiyayengki nging penging mena, ya. Mogosa logo nguk namizi 50 taram miza wazamiye, meiya.
Keya pugu yombanu nakyegirau pelik meiya, Keya ni, talik talik mela mowiyagi, meiya. Legi pugu pelik meiya to mela, Pandi wit wireyeng kik andet wamenakki pangka weiya, meiya. Legi ngaibokko pelik meiya, Mena, kapiya watabi nugu yeik weiyayengki nging penging mena, ya. Mogosa logo kik andet wamenakki piyeng tumula logo kik 80 miza wazamiye, meiya.
Togo waleleige yombu watabiyengko kolokngagonobokko yombu ngai kailebokki yeikta yongolok meiya purik yawe yaka pugu miza pura kaile kele kapura pugu waberek panu mizarikki wiyeke. Yongkambanu ngabelakpekke kusabanurikke yolu puwili ngezewili kelik puwili kiling yawe mizagi purikki iwaka panuwili keya puwili watabi ngoluk wangki mizagi pilik piyengki mabuwekke kumuliwili keya watabi kaile kazing ikuyogorik mizi pumokko miziyeng ngezewiliyegi sawelagirikki wiyeke miziwili logo piliktikku puwili yongkambanu wilangkarikkewiliyegi lewege miza meli, yeiya.
Yisugu ngago yeke langakta pelik kozak yeiya, Ngabelak pobokke yongkambanuwili kingyeng kazing ikuyogorik miziyengki wei keya wezameli kapura nogo iniyegi lo nara pelik kozak yeiweki, Ini ngabelak pobokko watabi keya king inuguyeng yongkambanu watabiyengki yeikwiliyegi saweliweki yani mizizo logo puwili inigi kewengkewili mizagi kani logo ini ibeng logo pelege watabi inuguyeng wizamiya logo paka ngalege i wizagomagimakki kang puwekke Anotogo iniyegi koli keleyagi, yeiya.
10 Togo pugu mawinda kozak yeiya, Yombanu watabi songono panuyengkirau pangka ngai mizi wilibekpok watabi yemane panu piyengkirau pangka ngaigi langaibek. Yombanu watabi songono panu piyengkirau ikuyogorik mizibok watabi yemane panu piyengkirau ikuyogorik mizagi. 11 Tegi tamizeige ini watabi king keya pulangai ngabelakpekki piyengki pangka ngai mizi wilibek ono purik mabura Anotogorau ini watabi wizagomagi pilik piyengki ngaiweki yanagi ono. 12 Watabi king keya pulangai inigi piyeng Anotogo yanayeng logo tamizeige ini piyeng weiya logo kazing pangkamekke ngai mizi wilibek ono purik mabura watabi kumbekki wizagomagi pugu ini yaniweki keli piyeng pugu ini yanagi ono.
13 Yombanu yawe mizi nakko kemenak yombu ngai neyauyegi yawe mizagi langai ono. Kazing mabilikmekke ini Anotoyegi keli keya watabi king keya pulangai ngabelakpekkeyengkirau kemenak kelagi langai ono, purik ini nakyegi keli keya nakyegi kumbak mizagi legi. Keya ini nakki keliragi kiriwei keya nakki keliragi kezanga mani mizagi legi, yeiya.
 
14 Yombu Palisi puwili Yisugi ngago piyengki kerewiya logo piyegi yang meiya, purik puwili kingyengki ngora panu kopong. 15 Tegi Yisugu puwiliyegi pelik yeiya, Ini Palisiwili yombu yawe wazono yombanu watabiyeng yeikwiliyegi king yanagiyeng miziwili logo yongkambanu yeikwiligu kumularik ini yombu pangkawili mizi kapura Anotogo wilek kang kaile inuguyengki pakela wizinda kani. Watabi yombanuwiligu kumularik unatuba nobiyeng miza piyeng Anotogi wireyaugu pakelarik sok panu. 16 Koka Anotogi lo Mosego lende miza piyeng keya ngago Anotoyaga weiya logo kozak kisawiligu lende mizayeng iniyegi kozang mizi kanda weik Yowan kaimelabokko weik ngago yana. Teng puraga mabek teng perage perik tonugu ngago wazonoragi Anotogo pigi ngaimekki ngai yolu puragi purikki kozak yeiya logo nak nak panga Anotogi ngaimekki kiliya kuniweki kozang yawe mizi, kapura ini Yowan kaimelabokko kazing kiliya kuniweki kozak kaiya pumokki ini kiyebuk miza. 17 Ngago wazonora weik lewa purikku Mosegi loyengki kozanda yeik mizi ono, a’a’. Kalike purik ngilumbek keya ngabelakpek talege mizagi kapura Mosegi loyengka watabi songono nayendau talege mizagi langai ono.
 
18 Keya lo nara yongkambu wei puragira. Tamizeige yombu nak yongok pugumele wezamela logo ngereke namele wei purik pi yombanu yongok ngezebekkimele weiya wizimowei ngereke namele kiling iwek kolibok kelik mizi yagenda. Ma yombu yongok nakko wezamelamele wei purik pirau mabilik yombanu yongok ngezebekkimele weiya wizimowei ngereke namele kiling iwek kolibok kelik mizi yagenda, yeiya.
 
19 Keya Yisugu mawinda pelik kozak yeiya, Koka yombu watabiyengko kolokngagono nak wizagoma logo pi watabi king yemane panuyengki ngane weiyayeng wakiyi mizi keya wok mabiyeng ngeragi wazonoyeng ni mizi. 20 Keya pulogo yombu watabiyengki yeik naktau wiziya logo yeik pugura Lasara meiyabek. Korik puguwek wizingyengko kolabek logo nawiligu pi miza orowei kanda yombu watabiyengko kolokngagonobokki imakki kandikke wezami mizi 21 logo pi yombu watabiyengko kolokngagonobokki ngeragi muneng lalek puguraga yenge kulengke kawiye wali piyeng weiya niweki keya keriwiligu wizing puguyeng longok puwiliyengko pikira ni mizi.
22 Togo waleleige yombu watabiyengki yeikpok ibeng logo Anotogi angelawiligu pi wagela logo yereng wazonorage Abalamyegi saweliwei wezamiya. Logo wiziya waleleige yombu watabiyengko kolaboktau ibeng logo puwiligu waliya wazamiya. 23 Yombu watabiyengko kolabek yereng kaile ibeng puwiligi kungwili yoluraga yolu wizigeya ngangang yemane panu mizageya logo paka ngalege pakeliraige Abalam koweige panu Lasara kiling wizilege.
24 Pilik pakela logo pugu pelik kek meiya, Peba Abalam, neyegi yalek miza logo Lasara kai nakka mele kong pugubekki orozabek waliyi wezamele logo longok nogobekki wiyi pani logo kabeneng siweki sawelibene purik ne ngangang yemanera yezi pezikku nani mena, meiya. 25 Kapura Abalamgu pelik meiya to mela, Negi marekpek, ni kumula, koka yali ngoluk wik yolu puwekke ni watabi wazonoyeng weiyageya wiziya keya Lasara korowaliyeng weiyageya wiziya. Kapura mabek pi pelege weik wilikwilik mizageya keya ni pulogo ngangang mizageya. 26 Keya yeke langak nararau, tenigi tepekke Anotogo kosau kulaka yemane panuling keremiza logo pelagawili pulogo kangki purik pangka kangki langai ono. Keya pulagawilirau pelege lewagi purik pangka lewagi langai ono kani, meiya.
27 Pilik meiya legi yombu watabiyengko kolabokko kozang nguk meiya, O Peba Abalam, pilik mabura, nugu Lasara negi mangobekki imakka negi sak melenazik yolu mena wezamele 28 logo puwili yereng ngangang mizi perage lewa nelegi puwiligu kaile kaile mizi piyengka kowitiweki kozak yeibene wezamele, meiya. 29 Kapura Abalamgu pelik meiya, Nogorau Lasara wezamelagi ono purik nigi si keya sakwili kapiya Mosego lende miza piyeng keya kapiya yombanu Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kisa puwiligu lende miza piyengka sangkeli keya kerewiyi nangai, meiya.
30 Yombu watabiyengko kolabokko pelik meiya to mela, Puwiligu kozak yei piyeng ngoluk pangka ono. Kapura tamizeige yombanu ibendaga yangalek meiya nakko negi sakwiliyegi kozak yei kang purik kele puwili kaile kaile puwiligu miziyengka kowitagi, meiya. 31 Kapura Abalamgu pelik meiya, Tamizeige puwili Mose keya yombanu Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kisawiliyegi kerewiyi ono purik puwili mabilik yombanu ibendaga yangalektabokko kairikki kerewiya logo kaile puwiligiyengka kowita logo ngizi kumulagi ono, meiya, Yisugu pilik yeiya.