19
Yisu Yeriko yerendage kiliya kuna logo yerenda weik wizamiweki mizi. Pulogo yombu king takis weiwiliyegi ngai yemane nak yeikta Sakiyasi meibek yolu. Pi watabiyengko kolabek. Pi Yisu meibok talik nalikpek miza legi pakeliweki miza kapura yongkambanuwiligu pi waliyarikku pi Yisuyegi pakelagi langai ono, purik pi yombu ngerewalekpek kopong. Sakiyasi iwaka Yisu kazing pumok neing wiriyagi purikki, legi pi were ngindarik yengelei Fik mei naleige ngalege taberek meiya logo Yisuyegi pakeliweki. Yisu kanda yengelei puleigi sologa paka ngalege pakela logo Sakiyasiyegi pelik meiya, Sakiyasi, ngezangai ngabelakke kule. Mabek wokpek ne ni kiling i nugumakke yolugi mena, meiya. Legi Sakiyasi ngezangai ngabelakke yerageya logo wilikwilik miza wizimowei Yisuyegi koli meiya logo i pugumakke miza orowei kuna.
Togo yongkambanuwiligu puragi pakela logo weik munumunu mei kang keya mizi. Logo puwili pelik kisa, Pi panga yombu kaile mizi mizibek kiling yoluweki mizi purik kaile, kisa.
Yisu keya Sakiyasi yeke ige kanda ngagozakka mogosa. Pilik miza logo Sakiyasi puwili mabuwiligi wirege luweza logo Yisuyegi pelik meiya, Yemizibek, nogo kaile miza purik ne iwaka. Kapura ne kuneng logo kaile nogo mizayengka kowitiweki mizi legi piliktikki wiyeke ne watabi nogoyeng mabiyeng sanga miza logo lewe narik yongkambanu watabiyengki yeik puwili yanagi. Keya tamizeige ne yombu nakyegi ngaigu meiya logo watabi puguyeng ngoweiya purik, nogo kang mangorarau ono pi kanga managi, meiya.
Pilik meiya legi Yisugu piyegi pelik meiya, Mabek wokpekke weik Anotogo ni keya i nugumakki yoluwili kaileyengka yaliya wazaya, purik nugu neyegi ngizi kumularikku ni weik ngizi Abalamgi marekngangwiliyaga nak. 10 Purik ne yombanu paka ngalega kayimabek yongkambanu Anotoyaga koweige yolu puwiliyegi wela logo mereke iza orowei yo keya ibeng koyimagi puraga yaliya wazayiweki kayimabek, meiya.
 
11 Yongkambanuwili Yisugu ngago yaka pura kaiyarikki kerewiya logo pugu ngago saweliwei pera kozak yeiya purik puwili weik Yirusalem lemengki mereke logo pulogo yongkambanuwiligurik Yisu kapmanwili keleyayela logo Anotogo yongkambanu puguwiliyegi ngaigi pura weik pugu lewagela wazamiweki mizi nobiyeng miza kapura pi pilik mizagi ono, keya puwiligi ngai keremizagi ono kapura pi kangki logo puwili yawe pugura mizageya wazayagi purikki wiyeke ngago saweliwei pera kozak yeiya.
12 Kang narage yombanu yemane panu nakki marekpek ngabelak koweige nakke yeik ngaibek mei pura weiweki kangweki mizi logo waleleige ngereke yogine. 13 Pi kangkine were yombu meleyau piyegi yawe miziwiliyegi ngago yeiya logo puwili mabuwili nak nak king ngele neyau keleya logo yanageya wizimowei pelik yeiya, Kerewiyi, Ne kang keya inuwa nak nak king ngele nogo yani piyauge yawe kingyeng ulumiyagi nara mizizo. Logo pulaga ne yo puwekke nogo inuwa king talik talik king ngele piyauga yeke langak keremiza miza purikki ne pakelagi kani, yeiya logo pi weik kambela.
14 Kapura yombu pokko ngaigi puwili piyegi kiyebuk miza logo puwiligu yombu ngago pelikta oroweiwili kalika wezayela, Teni yombu pokko teniyegi ngaigirikki kiyebuk kani, yeiya. 15 Kapura pi yeik ngaibek mei pura mabilik keya weiya logo ngai yemane wazamiya logo kalike yo kayima. Pi kanda nguk namizi yombu piyegi yawe mizi pugu koka kingyeng yana puwiliyegi ngago yeiya logo pigi wirege kanda puwili nakko king yeke langak keremizayeng talik talik miziweki.
16 Logo werebokko kanda pelik meiya, Yemizibek, ne king ngele nugu koka nana piyaugu ngereke king 200 Kina piyeng ulumiya mena, ya, meiya. 17 Pilik meiya logo ngaibokko pelik meiya, Wazono panu, ni yombu yawe nugura pangka mizabek. Keya ni songonoyengki ngai waberek panu miza legi nogo ni weik yereng unatuba meleyauyengki ngai yemane wazaniyagi, meiya.
18 Pulaga yombu piyegi yawe mizi nak kalike kanda pelik meiya, Yemizibek, ne king ngele nugu koka nana piyaugu ngereke king 100 Kina piyeng ulumiya mena, ya, meiya. 19 Pilik meiya logo ngaibokko pokyegi pelik meiya, Nogo ni weik yereng unatuba melenazikyengki ngai yemane wazani, meiya.
20 Keya pulaga yombu piyegi yawe mizi nalik nak kanda pelik meiya, Yemizibek, nogo king ngele nugu koka nana piyau kagorik walerikku sukumeng miza logo waberek wiya wizagoma mena, ya. 21 Ni yombanu yalek mizi onobek legi ne niyegi kulili miza. Purik ni yawe mabiyeng pangka panu miziweki kai wilibekpek legi ne kulili miza, meiya. 22 Legi ngaibokko piyegi pelik kozang meiya, Ni yawe namizibek. Ngago ngaigu kili ni makngezegiraga punda wali piyengko mizagewiyege nogo ni ngagozak keleniyagi kani. Keya nugu kairik ne yombanu yalek mizi onobek keya yombanu yawe mabiyeng pangka panu miziweki kai wilibekpek kai. 23 Logo ni piliktikki iwaka mabura ni nangki king nogoyeng panga pendikke nowiyi ono, kesak waleleige ne yowekke king piyeng kiling kokowa nayendau wei kak? 24 Ngaibokko piyegi pilik meiya logo yongkambanu pulogo luweza koyilegewiliyegi pelik yeiya, Yombanu neyegi yawe mizi pobok korowali mizarikki wiyeke mena inugu king ngele nogo mana piyau piyaga weiya logo yombu yawe miza logo king 200 Kina piyeng ulumiyabokyegi mani, yeiya. 25 Yongkambanu luwezawiligu ngaibekyegi pelik meiya, Kapura yemizibek, pi koka king ngele neyau weiyabek, kani, meiya. 26 Ngaibokko pelik yeiya to mela, Ei wameik. Keya nogo iniyegi pelik kozak yeiweki, Yongkambanu ngago nogo kairagi kerewiyi logo watabi nogo yana piyeng kebangkela yolu puwili mabuwiliyegi nogo mawinda watabi nayendau yanagi kapura yongkambanu ngago nogo kairagi nagerewiyi logo watabi songono nogo yana piyeng kebangkela yolu puwiliyaga nogo songono puwiligu kebangkela piyeng yongonagi kani. 27 Keya yombanu neyegi kumbak mizi logo nogo puwiliyegi ngaigirikki kiyebuk miza puwili pelege iza orowei koli logo negi wirege yela logo ibeng sibene. Logo ne ngago saweliwei pura kozak yei purik ne weik kangkiweki mereke kapura ne kambela wizigeya ini kang tamekke mizageya koyi nangai? 28 Yisu ngago pura yeiya logo waleleige pi paka Yirusalem yerengke kangweki puwiligi orozarikke kambela.
 
29 Puwili kayimeige lewak Olip meibekke mereke. Lewak pokko yengelei olipyeng lewarikki wiyeke yeik pura meiya logo yereng neyau lewakpekke ngezege wizilege. Yereng nara Petepasi meira keya yereng nara Petani meira. Puwili yereng piyaugi mereke kandawekke Yisugu yombu ngezebokko waligeleyi neyau were ngago pelikta kiling wezayela, 30 Yereng mereke paka purage kunizo. Yali pulogo kiliya tagoneige purik liyeng tongki kong namek nakko wakleige wibokko tariya logo wizi penanging kani, ngoluk nakkorau mogosa onomek logo wei yongomo miza onomek. Pumokko wi tariya piyeng wila mowiya logo pelege miza orowei koli. 31 Keya tamizeige nakko yaliyegi pelik kai, Nangki yali pumokki wibek wili, kai purik mabura piyegi pelik kozak meizo, Yemizibek pemekyegi yawe nara legi te miza orowei kang, meizo, yeiya.
32 Piyau kazing leweng neing wezayela logo kambela. Kanda Yisugu yaka piyauyegi kozak yeiya mabilik liyeng tongki kongmek wizilege yolok ngela. 33 Logo piyau liyeng tongki kongmekki wi tariyabek wilageya tagogei pura liyeng tongki kongmekki mangowiligu kanda piyauyegi pelik yeiya, Nangki yali liyeng tongki kong pemekki wi tariyabek wili, yeiya. 34 Legi piyaugu pelik yeiya to mela, Yemizibek pemekyegi yawe nara mizagi. 35 Piyaugu pilik yeiya logo liyeng tongki kongmek Yisuyegi miza orowei yo kayima. Pilik miza logo Yisu ngezebokko waligeleyiwiligu kagorik yeke ngalege waliya piyengka panga liyeng tongki kongmekke ngalege wiya logo Yisu tongki kongmekke ngalege mogosa wazamiya logo wiriya. 36 Yisu liyeng tongki kongmekke ngalengale yagoneigeya yombanu wawere ulawiligu pi King Ngai Yemizi puwiligi ngaibek sawiyarikki wiyeke kagorik puwiligi yeke ngalege waliya piyeng kazingmekke laga wiya.
37 Yisu Yirusalem yerengke mereke lewagelawekke pulogo kazing lewak Olip meibekka kando kang leweng yolulege yongkambanu kolokngagono pugu waligeleya logo piyegi kiriwei mizi lewawili mabuwili wilikwiliktago kola koyimowei weik Anotogi yeikta yongolok meiya purik Yisugu watabi Anotogo keke mizagi langai pugu miza piyengki puwili ulogo pakela kopong. Togo puwiligu pelik ngalizi kek kisa.
38 Pok Anotogo tenigi King Ngai wizeibene wezamelabek, Anotogo pi kozanda maniweki. Kazing ngezege saragi pumok paka ngalege wizeiweki. Anoto paka ngalege panu yolubekki yeikta yongolok meiweki.
Puwili pilik kisi wiriya.
39 Keya wawere ulawili kiling Palisi piyegi yeik kiriwei wiriya nawiligu Yisuyegi pelik meiya, Kiriwagabek, nugu waligeleya logo niyegi kiriwei mizi lewa pewili ngagoluk koyibene yei, meiya. 40 Logo Yisugu puwiliyegi pelik yeiya to meiya, Nogo iniyegi wameik panu kozak yei, tamizeige puwili ngagoluk purik, kingyeng ngezeyeng yeik nogora yongolok meibene ngalizi kek kisi nangai kani, yeiya.
 
41 Yisu Yirusalem yerendage mereke wiriyimowei pakelawekke Yirusalem yerengki yongkambanuwiliyegi kumula logo ingkeiya. 42 Logo pelik kaiya, Nogo kelirik pelik, mabek wokpekke inigi wilek kangyeng kazing ngezege sara yolugi pumokki iwakaweki kapura pumok yokopekke iniyegi liwik logo inugu pakelagi langai ono. 43 Yereng inuguraga, lemeng kozang panu kingyengka keremizamek yolu logo yerenda mabura yawereng kelemiya kele kapura ini kiling ngai kelagiwiligu ngabelak waragela lomong yemaneyeng keremizi kayimeige lemeng inigi pumokki lolongmekke pangka pangkagi logo ini kemenak yawereng keleyagi logo puwili tameneng mei kanda paka lolongmekka pongo inigi ngalege perek keya walagi. 44 Logo puwiligu ini keya yongokwili keya koloyakamandikwilirau ini mabuwili kemenak korowali keleyageyara ini yeikki. Keya i inuguyeng ula waliyagi, keya Anotogi i walek yemane kimbokko ngizamaktau puwiligu kemenak sugusugu kelemiyagi. Inugurau king nakki ngalege nak nak wiyi yabelayeng pakelagi ono. Purik Anotogo ne iniyegi saweliweki wezanela kapura inugu pakela ono logo inugu neyegi kezanga nana legi yombanu ini kiling ngai kelagiwili lewagi logo iniyegi pilik keleyagi, kaiya.
 
45 Yisu pilik kaiya logo paka Yirusalem yerengke Anotogi i walek yemane kimbokko ngizamakki kambela. Pi i pumakki yerembekke kanda yongkambanuwili kingyengki ngane liyeng kau keya liyeng memeng keya winakwili wei keya yani mizageya koyilege logo Yisu kazing kaile pumokki pakela logo kiyebuk, legi pugu puwili keleyayela logo puwili keleyayelageya wizimowei 46 puwiliyegi pelik yeiya, Anotogi Kapiya Walektikke lende mizarik pelik,
I Anotogimak i yongkambanuwiligu piyegi waberek mizagimak, kapura inugu pung wezarik keremizarikku i Anotogimakki yeikta kaile sawiya logo weik yombanu king ngoweiwiligu king ururu yolu piyeng kelik keremiza, kai, yeiya. Isaya 56:7 Seremaya 7:11
47 Keya pulaga wok mabiyeng Yisugu yongkambanuwili Anotogi i walek yemanemakke waligeleyageya wiziya. Yombu Anotoyegi kolak miziwiligi ngaiwili, keya Mosegi loyengki waligeleyiwili, keya Yudawiligi yemane nawilirau pi uliweki miza 48 kapura puwili yongkambanuwiliyegi kulili kopong puwiligu kazing pilik mizagimek mizagi langai ono, purik yongkambanu mabuwili ngago lang narik kokowa nelegi piyegi kerewiya panu yolu.