2
Togo puwekke Romwiligi King Ngaibek Sisa Agustago lo wik nara wiya logo yongkambanuwiliyegi kozak yeiya. Lo pura yongkambanu ngabelakpek mabokki puwili mabuwili yeik puwiligiyeng kapiyarikke lende miziwekira. Yawe yeikyeng kapiyarikke lende mizi pura solo lewagelawekkerik Sairiniyago ngabelak Siriya meibekke ngaiwekke. Tegi puwili mabuwili nak nak yeik ngezewiligiyeng kapiyarikke lende miziweki yereng ngezewiligi yelibungangwiligiyengke kambela.
Yosep Tawiti kokabekki yeligagangmekka nak kopong pi pongo ngabelak Kalili meibekke yereng Nasarete meira wiya logo paka ngabelak Yudaya meibekke Tawitigi yereng koweige Petelem meiragi kambela. Yereng pura Tawiti King Ngaibek wazamiyara. Maliya yongok Yosepgi yawi sawiyamele weik mandik kogomele kiling Yosep kapiyarikke yeik piyaugiyau lende miziweki kambela.
Piyau kanda Petelem yerengke lewagela logo pulogo tagogei Maliya pigi mandik wazamiyagira weik lewa. Keya i koweiga lewawili iwekmak weik wilak kopong piyau liyengwiligi imakke iwek kola logo Maliya weik mandik kalogoli pugubek wazamiya logo kagorik lewerikku sukumeng miza logo lowak liyeng pulumakauwiligu ngeragi niwekke yenge yungke wazamiya.
 
Togo yereng Petelem puraga mereke yombu nawili liyeng memeng ngezewiligiwiliyegi ngai koya. Keya wokpokko puwili kusage ngai koyawekke Anotogi angelawiliyaga nak puwiliyegi tabunda keya Anoto Yemizibekki ngaiwaktikku puwiliyegi ngalege ngaiwak wiya logo puwili kazi kulili panu miza. 10 Kapura angelabokko puwiliyegi pelik yeiya, Kulili mizi wak. Kerewiyi, ne iniyegi ngago wazono panura orowei lewabek kani. Pura yongkambanu Isileili mabuwili wilikwilik miziweki keleyagira. 11 Mabek kusa pobokko panga yereng King Ngai Tawiti wazamiya puraga ini yaliya wazayagibek weik wazamiya. Pi Kilisibek, Mesiya Anotogo yawe pigi yongkambanuwili yaliya wazayagi pura miziweki sawiyabek, pi Kilisi Yemizibek. 12 Keya inugu kazing wameik ngago yaka kai peragi iwakawekimek pemek. Mandikpek kagoriktikku sukumeng miza logo lowak liyeng pulumakauwiligu ngeragi niwekke iwek wizilege pakelagi kani, yeiya.
13 Angelabek pilik yeiya logo mabuwekke Anotogi angelawili kolokngagono amiwili kelik yaka werebok kiling nguk namizi tabunda logo Anotogi yeikta yongolok mei keya pelik ingi meiya,
14 Teni Anoto paka ngalege panu yolubekki yeikta yongolok mei keya yongkambanu ngabelakpekke Anotogo keli puwiliyegi ngezege sara wizei pani, meiya.
 
15 Togo angelawili puwili wezaya logo weik paka ngalege yongowekke yombu liyeng memengwiliyegi ngaiwili nakko nakyegi pelik mei yongomo miza, Teni panga Petelem yerengke watabi yaka lewagela logo mabek Anoto Yemizibokko teniyegi kozak yeiya piyengki pakeli kangweki, kela.
16 Togo puwili ngezangai kambela logo panga yerengke kanda Maliya keya Yosep koyilege pakela keya mandikpek lowak liyeng pulumakauwiligu ngeragi niwekke iwek wizilege pakela.
17 Keya pilik pakela logo yombu liyeng memengwiliyegi ngaiwiligu puwiliyegi angelawiligu yaka mandikpekyegi langai kozak yeiya pura kozak yeiya. 18 Keya yongkambanu kerewiyawiligu yombu liyeng memengwiliyegi ngaiwiligu kozak kisi puragi wilek kumula meli. 19 Kapura Maliyago watabi pakela piyeng keya ngago kerewiya piyeng mabiyengki wilek kang pugubekke kumula panu wizagoma. 20 Keya yombu liyeng memengwiliyegi ngaiwili kambelarik puwiligu kerewiyi keya pakeli miza piyeng angelawiligu kozak yeiya mabilik legi Anotogi yeikta yongolok mei keya Anotoyegi wilik kagowing mei kambela.
 
21 Togo pulaga mandikpek wok melenazik keya nazikka neyau wiziya logo wok kalikebekke puwili mandikpekki yombu korikwekki korik yeke ngalegewek ngelawekkerik puwili yeik pugura Yisu meiya. Yeik pura angelabokko Maliyayegi were kozak meiyara logo yeik pugura Yisu meimo, meiyara.
 
22 Togo pulogo koya Anotogi lo Mosego lende mizarago weik pangka kaiyara weik wizigeya piyau mandikpek paka Yirusalem Anoto Yemizibekyegi miza maniweki miza orowei kambela. 23 Pura Mosego Anoto Yemizibekki loraga lende miza pelik, Panu keya mangowili mandik kalogoli puwiligiwili iza orowei kanda puwili Anoto Yemizibekyegi yawe pugura keke miziweki maniweki, lende miza. 24 Keya Anoto Yemizibekki lo nararau pelik kaiya, Winak Kuwemimi neyau ma winak Kuwemimi luguwili kelikyau Anoto Yemizibekyegi opa miziweki manizo, kaiya. Anoto Yemizibekki loragi kiriwei piyau mandikpek paka Yirusalem Anotogi i walek yemanemakke miza orowei kambela.
25 Kanda pakalege pura yombu yeikta Simiyong meibok wizilege. Pi Yirusalem yerengke yolubek. Yereng yemane pura Yudawiligi ngaiwili yolura. Pi pangka panu yolubek keya pi Anotoyegi keli kopong pi Anotogi lo mabiyengki kiriwei yolubek. Pi Anotogo yongkambanu Isileiliwiligi kuneng mabiyeng wezameliweki sawiyabekyegi yuke yolubek. Anotogi Kung Walekpek piyegi kiliya yolu.
26 Keya koka Anotogi Kung Walekpokko Simiyongyegi pelik meiya, Nugu were Yemizibekki Kilisi Mesiyabek Anotogo yawe pigi yongkambanuwili yaliya wazayagi pura miziweki sawiyabekyegi pakela logo wizagoma weik ni ibengki, meiya. 27 Keya Anotogi Kung Walekpek Simiyong miza orowei Anotogi i walek yemanemakke yeke ige kiliya la. Keya panu keya mango mandikpek Yisu kazing loragi kiriwei pumokki miziweki miza orowei yeke ige kiliya la puwekke 28 Simiyongku mandikpek mele puguyaugu miza logo Anotogi yeikta yongolok meiya logo piyegi ngago wilik kagowing pelik meiya,
29 Anoto negi Yemizibek, ngago koka nugu kaiya pura weik ngizira lewagela legi weik wilek kang nogobek wilikwilik keya ne yombiyangai ibengki. 30 Purik wire nogoyaugu weik yombu nugu teni yaliya wazayiweki wezamelabekyegi pakela mena. 31 Keya nugu pi yongkambanu ngabelakpekkewiliyegi miza yana. 32 Pi wilangka yongkambanu Yuda onowiligu kazing nigi wameik pumokki pakeliweki mizagirik keya pugu yeik teni Isileili nuguwiligira yongolok meiyagi, meiya.
33 Pi Anotoyegi pilik meiya logo mandikpekki panu keya mangoyau ngago Simiyongku piyegi meiya puragi lelengkira. 34 Pilik miza logo Simiyongku piyauyegi pelik yeiya, Anotogo inuwayegi wazono mizagi. Pi pilik yeiya logo mandikpekki panumele, Maliyayegi ngago kalike mizagiragi pelik meiya, Kerewiye, Anotogo mandik pobok sawiya logo piyegi weraga yongkambanu Isileili kolokngagonowili Anotoyegi kezanga managi keya nawilirau mabilik Anotoyegi koli kelemiyagi kani. Keya pi kazing yongkambanuwili Anotogi kozanda keya ngai puragi iwakawekimek kapura yongkambanu kolokngagonowiligu piyegi kaile ngago meiyagi kani. 35 Piliktikki wiyeke yongkambanu kolokngagonowiligu kumuliyeng kimeike lewagelagi kani. Keya nugurau piyengki pakela logo kuneng yemane nugu piyegi kelagira wizang wezalik ya nuguraga yowagi kani, meiya.
36 Togo Simiyongku pilik meiya wizigeya mabuwekke yongok Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kai namele lewagela. Yeik pugura Ana keya pigi mangobek Panuwele, Asagi yeligagangmekka nak. Ana koka yombu nak weiya logo kirisimasi melenazik keya nazikka neyau pi kiling wiziya 37 logo pi ibeng wizigeya pi yombu nawei wiziya pi weik kirisimasi puguyeng yombu mangobektau ono keya mangorarau ono pilik kopong pi yongoksi panu. Pi Anotogi i walek yemanemakki Anotoyegi ingeyau laliyi keya piyegi ya kumuliweki kang mizimele. Pi Anotoyegi ya kumulirik kusaga yoklongko wok piyeng mabiyeng wilek kang mabiyeng Anotoyegi waberek mizagirikki tiya maniweki pi ngeragi ni ono mizimele. 38 Ana kanda mandikpekyegi pakela logo Anotoyegi wazono meiya. Keya pugu weik ngago mandikpekyegi langaira yongkambanu Isileili Rom Kapmanbokko ngairaga wila wazayagibekyegi yuke yolu puwili mabuwiliyegi kozak yei yongomo miza.
 
39 Togo panu keya mango lo Anoto Yemizibekkirago miziweki kaiya piyeng miza logo weik yeik wizigeya morok paka ngabelak koweige Kalili meibekke yereng ngezemerekki yeikta Nasarete mei purage kang yongobela. 40 Morok kanda pakalege koyimeige mandikpek weik yemane keya weik kozang keya kumuli puguyeng Anotogi kelira keya yongkambanuwiliyegi ngai puragi iwaka sirikku kola keya Anotogo piyegi wazono pugura mana.
 
41 Togo kirisimasi mabiyengke pigi panu keya mangoyau paka Yirusalem ngeragi yemane miza ni Pasoba meirage pakeli kambeli mizi. Pasoba pura Yudawili ngeragi yemane miza nageya koyimowei walaka Anotogo puwiligi yelibungang kokawiligi iyengki kangyengke iwirik pukmela wizilege keriya logo puwiligi koloyakamandik kalogoliwili ibengkirikka yaliya wazaya puragi kumulira.
42 Togo Yisu kirisimasi puguyeng meleyau keya ingenazikka neyau pilik puwekke piyaugu pi paka Pasoba ngeragi miza nirage miza orowei kambela. 43 Morok kambela logo Pasobara pakela logo pulaga yo kayimarik mandikpektau kayima ono paka Yirusalem mabulogo wizagoma kapura pigi panu keya mangoyau iwaka ono, 44 logo weik mandikpek yaka yongkambanu nawili kiling ngabelak libu were nobiyeng weik wok nak kambela logo pigi ingembungangwili keya yerengkewiliyegi weli yongomo miza koyima 45 kapura pi yolok ngela ono legi piyau paka Yirusalem mandikpekyegi weliweki kang yongobela. 46 Wok neyauganakpekke piyaugu pi Anotogi i walek yemanemakke Yuda waligeleyiwili kiling mogosara puwiligu kozak keliyengki kerewiyi keya nguk yei mizageya wizilege yolok ngela. 47 Keya yombanu pugu kaiyengki kerewiyawili iwaka pugura keya ngago wazono pugu yeiya to meliyengki lelengkiri.
48 Keya pigi panu keya mangoyau piyegi pakelawekke piyau lelengkira logo pigi panumologo pelik ngalik meiya, Mandikpek, nugu teyegi pelik keleyira nangki? Te peba wilek ngelek kumulageya koyimowei niyegi weli kani, meiya. 49 Keya pugu piyauyegi pelik yeiya to mela, Nangki wiyeke yali neyegi weli? Yali ngoluk ne yeke negi Mangobekki imakke pigi yawera mizagirikki mizi purikki yali iwaka ono ma yeik? 50 Kapura piyau ngoluk pugu piyauyegi yei puragi ngizi iwaka ono.
51 Togo Yisu piyau kiling pongo Nasarete yerengke kandobela. Pulogo pi panu keya mangogo kaiyengki kiriwei mizi keya piyauyegi yeik panga yungke kiliya wizimowei mizi. Keya pigi panumele watabi mabiyeng wilek kang pugubekke wara wiziya keya ngoluk kangka pugubekke kumula.
52 Togo Yisu wizagomeige weik korikwek keya iwaka miziyendau unatuba si lewa logo Anoto keya yongkambanuwiligurau piyegi pakelirik yombiyangai panu.