6
Wok nakke wok Yudawiligi yawe mizi ono puwiligu Anotoyegi ya kumulibek logo wok Sabatpek meibekke Yisu kiling yombu ngezebokko waligeleyiwili yawe pandi wit nalei neing wei kambela logo yombu puguwili kunimowei wit wire pandiyeng kelikyengki wireyeng tiya logo mele puwiligiyengke pazipazi ngela logo wireyeng ni mizi kuna. Puwiligu pilik miza purikki yombu Palisi mei nawiligu pakela logo pelik ngalik yeiya, Lo tonugurago wok Sabatpekke yawe mizi nagani kaiyara inuwago ngelira nangki, yeiya. Tegi Yisugu puwiliyegi pelik yeiya to mela, Inuwago Anotogi Kapiya Walektikke tenigi yelibungang kokawiligi ngaibek Tawitigu koka walaka miza purikki sangkela puragi kumuli. Wok nakke Tawiti keya pi kiling puwili yagasi miza, legi Tawiti Anotogi imakke yeke ige la logo ngaibekyegi nguk meiya logo iwing perek Anotogi mowiya piyengka weiya logo na keya yombu pi kilingwilirau yani miza. Puragi ini sangkela kapura ini ngizi iwaka ono. Lorago pelik kai, Iwing perek piyeng yombu yeikwili ni nagani, yombu Anotogi i walek yemanemakke Anotoyegi wata kolak kelibene miziwiligu keke nagiyeng, kai. Kapura Anotogo puragi ngalik kai ono, legi inuwarau negi yombu ne makngezego waligeleyiwiliyegi ngalik yei nagani, yeiya.
Pugu pilik yeiya logo pugu mawinda pelik yeiya, Ne yombanu paka ngalega kayimabek, ne wok yawe mizi onobekki ngaibek keya ne watabi yongkambanuwiligu wok yawe mizi onobek Sabatpek meibekke mizagi piyengki kaiyagibek, yeiya.
 
Pulaga wok Sabat nakke Yisu Yudawiligi i walek songonomakki yeke ige la logo yongkambanuwiliyegi kazing Anotogimek waligeleya. Pulogo yombu melelo ngaigera koru miza nak wizilege. Keya Palisi pulogo koyilegewili keya Mosegi loyengki waligeleyi pulogo koyilegewilirau Yisuyegi ngai koya. Puwili Yisugu ngago kaile kai ma kazing korowali nayeng mizi purik kebangkelagiwili. Tamizeige pugu yombanu kemegeme nak wok yawe mizi onobekke yombiyangai wazamiyagi ma talik miza legi puwili mereke panu ngai koya. Kapura Yisugu kumula puwiligiyengki iwaka logo yombu melelora koru mizabekyegi pelik meiya, Yangalek meiya logo pewiligi wirege pelege koli, meiya logo yombubek yangalek meiya logo pulogo yongkambanuwiligi tepekke luweza.
Togo Yisugu puwiliyegi pelik yeiya, Nogo iniyegi nara nguk yeiweki, wok yawe mizi onobekke lo tonuwagirago pangka miziweki kaiyayeng nangaiyeng? Teni yombanuwiliyegi wazono miziweki kai ma kaile miziweki kai? Ma teni yombanuwiliyegi sawela logo wazono yolugiweki kai ma yela logo ibeng wazayiweki kai? Yisugu pilik yeiya logo puwili nakko ngago kanga nararau kaiya ono.
10 Togo pugu yombanuwiliyegi pakeli wei miza logo yombanubekyegi pelik meiya, Melelora tungkule, meiya. Pi pugu kai pilik miza logo mele puguzik weik ngereke yombiyangai sa. 11 Kapura puwili sisikmokko kola logo Yisu talik kelemiyagi miza legi ngezewili kozak keli yongomo mizi.
 
12 Pulaga Yisu paka lewakpekke waberek miziweki kambela logo kusabok mabok pi Anotoyegi waberek mizageya wizagoma. 13 Wangane pura pugu piyegi kiriweiwiliyegi wiriyibene ngago yeiya logo pugu puwiliyaga meleyau keya pongo inge nazikka neyauwili yawe pugura miziweki iza. Pugu puwili yeik, Aposolo pura yana logo purikku kai purik ngago pugura orowei miziwili, kai yagenda. 14 Puwiligi yeikyeng peyeng, nak Simong Yisugu Pita meibek, keya pigi sakpek Enduru, keya neyau Jems keya Yowan, keya Pilip keya Patolomiyu, 15 keya Matiyu, keya Tomasi, keya Alapiyagi marekpek Jems, keya Saimon. Saimon yombu Selete Yudawili Romwiliyaga yaliya wazayiweki liwik yawe miziwiliyaga nak logo puwiligu pi Saimon Seletebek mei. 16 Keya Yuras Jemsgi marekpek, keya nak Yuras Isaliyoto kalike Yisu ulagiwiliyegi miza yanagibek.
 
17 Keya pulaga Yisu paka lewakpekka puwili kiling yerageya logo kanda ngabelak kolangkabekke piyegi kiriwei nawilirau koyilege puwili kiling luwe wiziya. Yongkambanu kolokngagono nawilirau pulogo koya. Puwiliyaga nawili paka ngabelak Yudaya meibekke yereng nayengkawili keya paka Yirusalem yerendaga keya pongo Taya keya Sairong yereng kai wizambekkiyaugamektau logo mamok pulogo koya. Puwili ngago puguragi kerewiyi keya yombiyangai wazayiweki kayimawili 18 keya yombanu kerewawiligu lelewe keleyi puwilirau kayima logo pugu yombiyangai keleya. 19 Kozang Anotogira Yisuyaga kemegemewiliyegi kuna logo puwili yombiyangai keleyagi legi yongkambanuwili mele puwiligiyengko piyegi sawelagi nobiyeng miza.
 
20 Pilik miza logo Yisugu yombanu pugu waligeleyiwiliyegi pakela logo pelik yeiya,
Ini yombanu watabiyengki yeik puwili ini wilikwilik miziweki, purik Anoto weik ngai inugubek logo ini ngai pugu ngai yolu puragawili legi.
21 Ini yombanu mabek yagasi yolu puwili wilikwilik miziweki, purik ini kalike wilakkiwili legi. Ini yombanu mabek ingkisageya yolu puwili wilikwilik miziweki, purik kalike ini songomeiyagiwili legi.
22 Kalike ne yombanu paka ngalega kayimabekki weraga yombanuwili iniyegi kumbak mizi ma iniyegi kezanga yani ma iniyegi korowali kaile yei ma yeik inuguyengki kaile keleyi puwekke ini wilikwilik miziweki.
23 Koka puwiligi yelibungangwiligu mabilik panura yombanu Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kisawiliyegi keleya. Keya puwiligu iniyegi pilik mizagi kani. Logo puwekke ini wilikwilik yemane panu miziweki, purik paka ngalege inugu watabi miza piyengki wiyeke kanga wazono weiyagiyeng yemane legi, yeiya.
24 Yisu pilik yeiya logo yombanu nawiliyegirau pakela logo puwiliyegi pelik yeiya,
Kapura ini yombanu mabek watabi keremungkeyeng kiling puwili ini waberek ngaiweki, purik ini watabi inugu miza piyengki kanga wazonoyeng weik mabiyeng mabelege weiyageya koyinda, paka ngalegerau weiyagi ono legi.
25 Ini yombanu mabek weik wilak yolu puwili ini waberek ngaiweki, purik ini kalike yagasi mizagi legi.
Keya ini yombanu mabek weik songomeiyageya puwili ini waberek ngaiweki, purik ini kalike ingkisagi keya wireyengka ingkilakyeng walagi legi.
26 Kokarik inigi yelibungangwiligu yombanu pobilik ngaigu kisa puwili, Teni Anotoyaga ngago iniyegi yeiyagira weiya, kisa puwiligi yeikyeng yongolok meiya purik ngago ngizi ono puwiligu kozak kisayengko puwili wilik kagowing keleya kopong, keya tamizeige yombanu mamokko weik pilik yeik inuguyeng yongolok mei mabura ini waberek ngaiweki. Purik purikku walimizi purik ini Anoto wilik kagowing kelemi ono.
 
27 Kapura nogo ini ngago nogora kerewiyagi mabuwiliyegi pelik yei, Ini yombanu iniyegi ngai miziwiliyegi kelizo. Keya inugu yombanu iniyegi kumbak mizi puwiliyegi wazonoyeng keke mizizo. 28 Keya inugu yombanu iniyegi watagak ngeli puwiliyegi wazono mizizo. Keya puwiliyegi langai wazono yeizo. Keya inugu yombanu iniyegi kaile keleyi ma iniyegi langai kaile kisiwiliyegi Anotogo sawelibene waberek mizizo. 29 Tamizeige nakko wiregawere nuguraga nazuwaga melegozok neli mabura ni tolikta sa logo pugu ngereke wiregawere nuguragarau nazuwaga melegozok nelibene kelemimo. Tamizeige nakko kagorik yeke ngalege nigi waliya purik orowei purik mabura melewangkariktau weibene kelemimo. 30 Tamizeige nawiligu niyegi watabi nayeng yaniweki kisi mabura nugu puwili yanimo ma tamizeige yombanu nakko watabi nigi nayeng orowei purik mabura ngereke weiweki nguk mei nagani. 31 Kazing yongkambanuwiligu iniyegi keleyibene inugu keli pumokko inugu mabilik puwiliyegirau keleyizo, yeiya.
32 Keya Yisugu mawinda pelik yeiya, Yongkambanu mabuwiligu mizirik yombanu puwiligu keli puwiliyegi puwili keli. Yongkambanu kaile miziwilirau pilik miziwili. Tamizeige ini yombanu iniyegi keli puwiliyegi inugu keke keli purik Anotogo ini wazono miza yeiyagi ono. Inugu yombanu iniyegi keli ono puwiliyegirau kelizo. 33 Yongkambanu mabuwiligu mizirik yombanu puwiliyegi wazono mizi puwiliyegi puwili wazono mizi. Yongkambanu kaile miziwilirau mabilik miziwiligu keya tamizeige ini yombanu iniyegi wazono mizi puwiliyegi inugu wazonoyeng keke mizi purik, Anotogo ini wazono miza yeiyagi ono. Inugu yombanu iniyegi wazono mizi ono puwiliyegirau wazono mizizo. 34 Yombanu kaile miziwiligu nawili watabi yanirik puwiligu teniyegi pangka pangka kanga yo melagi miza koyimowei watabiyeng yani. Kapura tamizeige ini yombanu ini kanga yanagi langai pilik puwiliyegi keke yani purik, Anotogo ini wazono mizi yeiyagi ono. Ini yeik yanizo. 35 Inugu yombanu iniyegi ngai miziwiliyegi kelizo. Keya puwiliyegi wazono keleyizo. Keya kangayeng weiweki miza yolu nagani, puwili watabiyeng yeik yani logo kalike ini Anotoyaga inugu watabi mizayengki wiyeke kanga wazono weiyagiyeng unatuba panu weiyagi. Keya inigi kazing miziyengko ini Anoto Yemizi Lewege Panubekki yango keya marekngangwili yolu mizagi. Purik pi yongkambanu kaile piyegi wazono mei ono keya kaile kaile mizi puwiliyegirau wazono mizibek. 36 Inugu nazuwagawiliyegi yalek panu mizizo Anotogo iniyegi yalek panu mizi mabilik.
 
37 Nugu nakyegi melebek yowi purik Anotogo niyegi melebek yowagi, legi nakyegi melebek yowi nagani. Keya nugu nakyegi pakela logo pelik mei, Nugu kaile miza legi ni ngangang mizagi mei purik, Anotogo niyegi mabilik kaiyagi legi nugu pilik mei nagani. Kapura nugu nawiligi kaile mizi piyeng keremareke wezameli purik, Anotogo kaile nugu mizi piyeng keremareke wezamelagi kani. 38 Nugu nazuwagawiliyegi keleyi pilik Anotogo niyegi keleniyagi kani. Anotogo nugu keleyi piyengki pangka pangka keleniyagi keya mawiyarekka miza logo niyegi yemane panu keleniyagi. Tegi kazing nugu nazuwagawiliyegi pilik keleyi pumokki pangka Anotogo mabilik niyegirau keleniyagi kani, yeiya.
39 Pulaga Yisu puwiliyegi ngago saweliwei perarau pelik kozak yeiya, Yombanu wireyau kusa nakko yombanu wireyau mabilik kusa nak miza orowei kunagi ma yeik? A’a’. Tamizeige piyau pilik kuna purik mabiyau kawiye walagi. 40 Mandik kapiya mizi nakko waligeleyi pugubekyegi lewege mizagi ono, a’a’. Pi were kemenak waligelemiya logo purik mabura pi waligeleyi pugubek kelikki. Pilik mena waligeleyi inugubek kelik sizo logo inugu yombanu wireyau kusabekyegi pangka sawelagiweki.
41 Ni yombanu nakki wirebekke kulugulurik pakela mowiyi kapura ni makngezegi wirebekke wak yolu puleigi pakeli onora nangki? 42 Ma ni wire ni makngezegibekke wakleigu talik pakelagi mizageya wizimowei ni nangki nakyegi pelik mei, Koli, nogo kulugulu wire nugubekke yolu purik wameliweki mena, mei? Ni yombanu kiligang neyau lewabek kani. Wak wire ni makngezegibekke yolu pulei were wamela logo ni wireyau pangka ngai panu wizimowei nakki kulugulu wirebekki purik wameli mangine.
 
43 Yengelei wazonoleigu wilek korowaliyeng wiragi ono, ma yengelei kaileleigu wilek wazonoyeng wiragi ono. 44 Yengeleileigi wilekyengko yengeleilei ngenangailei mizi, purik teni yongkambanuwili were yengelei wilekyengki pakeli, wazonolei ma kailelei miza legi. Teni ngoyei wilekyeng mabung ingakmerekka tiyi ono kani ma kopi wilekyeng ingakmerekka tiyi ono kani. 45 Pilik tegi yombanu wazonobek kumuli wazonoyeng yenge ya puguraga wara yolu. Pilik kopong pi kazing wazonoyeng mizi mizi kapura yombanu korowalibek kumuli korowaliyeng yenge ya puguraga wara yolu kopong pi kazing korowaliyeng mizi mizi. Togo kilirago kai piyeng yenge yaga kolokngagono yolulikyengka kaiyengko, yeiya.
 
46 Yisugu pilik yeiya logo yeke langak pelik yeiya, Inugu neyegi, Yemizibek, Yemizibek, kisi kambeli kapura kili nogorago ini mizizo kaiya piyeng ini waberek kerewiya logo mizi ono. Ini pilik pura nangki? 47 Ne kazing saweliwei pemek yombanu neyegi lewa logo ngago nogoyengki kerewiyi keya ngago piyengko miziweki kai piyeng mizi pumologabok talik melegabek miza purikki kozak yeiweki mena kerewiya koyi. 48 Yombanu pumologabok yombu i namak ngiziweki mizibok kelik. Pi i pugumak paka ngabelak kingyeng kilimbekke ngalege ngiza. Pilik ngiza logo kailing unatuba kai ngai kaiyageyara i pumak topela melagi nobiyeng kelemiya kapura imaktau urukang mizi ono, purik imak kingyengki ngalege ngiza kopong kozang wiziya. 49 Kapura yombanu ngago nogoragi kerewiya kapura purago miziweki kai piyengki kiriwei miza ono pumologabokyegirik pelik, pi i pugumak paka ngabelak kingyeng kilimbekke ngiza ono, pi kaingimbekke yeik ngiza logo kailing unatuba kai ngai kaiyageyara imak urukang kelemiraige nguk namizi kawiye wala logo kemenak neneng ngela mela. Pilik legi ngago nogoyengki wazono kiriwei mizi ono puwili kawiye wala logo neneng ngela melagi, yeiya.