2
Kapura yombanu ikuyogoriktaga ngago Anotoyagara kisa nawilirau teng puraga koya iniyegi inigi tepekke yombanu Anotogi wameiktaga nalikta kozak kisi nawili koyagi mabilik. Puwili kangmekke panu koyimowei Anotoyegi langai ngago ikuyogorik puwiligiyeng kozak kisi nangai keya Yemizi puwili kaileyengki kazing lewengka weiyabokyegi kezanga mani nangai. Ngezewiligu ngezewili nguk namizi neneng ngela meli nangai. Kapura ngoluk yongkambanu kolokngagonowili kazing kaile yongkambu mizimekke mizi purik kaile onorikku kisi purikki kiriwei mizagi. Keya puwiligu miziyengki wiyeke nawiligu Kilisiyegi langai kaile kisagi keya kazing wameik pigi pumokkirau. Yombanu Anotogi wameiktaga nalikta kozak kisi puwiligu ngago kolokngagono ngezewiligu kumuliyeng kozak yei nangai ngaigu king inuguyeng weiyagirikki wiyeke keya puwili kerezi panuwili kopong pilik mizi nangai. Kapura walaka Anotogo puwili neneng ngelagi kaiya logo puwili pilik keleyagira weik mereke si lewa.
Anotogo angela kaile miza puwili yeik wazaya ono kapura yezizike yungu yenge yungke kambelirikke wigira wazayara wok yemane ngagozak mizagibokko yuke yolu. Keya yongkambanu walaka koyima puwiliyaga naktau kaingai yemane kayima piyaugerau wik koya ono Nowa wamenak Anotogi ngago yongkambanuwiliyegi pangka yoluweki pura kaiyageya wiziya mabok kiling yongkambanu melenazik keya nazikka neyau puwili wazaya. Teng puraga Anotogo miza logo ngabelakpekke Anoto iwaka ono puwili mabuwili kaingai yemaneyauge kaiyaga na.
Pulaga kalike yereng Sorong keya Komola mei piyau ula waliya logo yezi kozo yeikpek wiya logo kemenak ngabelakpekka tumula. Pugu miza purik kalike Anotoyegirau mizi ono pilik puwiliyegi keleyagirikki waligeleya. Kapura teng maburaga Yemizibokko yombanu Loto meibok yereng Sorong mei puraga kazi miza orowei kuna purik pi yombanu pangkabek legi. Pi yongkambanu loyengki kezanga maniwiligu kazing korowaliyeng miza meli kopong pi kangkabek ngangang miza. Yombanu pangkabok wok mabiyeng pigi ngezege korowali wirangaiyau yongkambanuwiligu miza melirikki keriyi keya ngago kaile puwiligu kisa meliyengki kerewiyi pura pi kangkabek ngangang mizi kai kayima. Logo Yemizibokko teni piyegi kazi mizi puwili kaile teni yang keleyi teni yawereng keleyi piyengka yaliya wazayi kuni penangai, keya wok ngagozak mizagibek lewarikka kaile mizi puwili mawiyarekka ngangang yani penangai. 10 Yongkambanu korikwekki keli kaile ngezewiligiyengki kira orowei mizi piyengki kiriwei mizi keya puwiliyaga ngalege ngai wazaya puwiliyegi kerewiyi ono puwiliyegirik pura wameikta. Yombanu Anotogi wameiktaga nalikta kozak kisi puwili ngezewili lewegewili mizi keya kangka puwiligiyeng kingyeng kelik keya watabi paka ngalege ngaiwaktikku kola piyengkirau kaile kisagirikki kulili ono. 11 Keya angela yombanu puwiliyaga ngoluk kozang panu puwili Yemizibekki wirege ngaiwaktikku kola puwiliyegirau ngago kaileyengko meleyeng yowiyi ono. 12 Kapura yombanu puwili watabi puwiligu lusuweiyengki kaile kisi wilibek. Puwili kemalewili kelik kangkayendau ono logo kemalewiligu waza logo kebangkela logo yeli pilik puwili kemale mabuwili kelik yeik sawiyagi.
13 Purik pelik, puwiligu nawiliyegi ngangang yani piyengki pangka puwilirau ngangang yanagi. Puwiliyegi wiliktik kazing kendek ngelangai korik puwiligiyengko keli piyeng wilangkarikkerau mizi keya ini kiling ngeragi yemane miza niyeng keya Pasa niyengke purik puwili korowali panu koyi nangai, purik puwili koyimowei kazing ikuyogorik puwiligi piyengki wilik kagowing mizageya koyi nangai. 14 Puwili yongok kazingkewiliyegi pakeliweki keli wilibek, purik puwili kaileyengki yagasi mizi wilibek. Puwiligu yongkambanu Yisuyegi ngizi kumulira kozang ono pilik puwili kawiktikke kawiye walibene iza orowei wilibek, purik ya puwiligiyeng kerezimokko kola. Puwili Anotogi sisiktagi kulengke yoluwili. 15 Puwili kazing pangka leweng wiya logo kazing puwiligi lewengke lusuwei miziwili logo purik puwili kazing yogo Palam, yogo Piyo meibokki marekpokko kaile mizi piyengka king wei piyengki keli pumokki kiriwei mizi. 16 Logo Palamyegirik kaile puguyengki wiyeke ngalik meiya logo liyeng tongki pugumokko yombanubekki kiliraga piyegi ngago meiyawekke kazing kaile pigi pumok pulogo yeik sa wazamiya.
17 Yombanu Anotogi wameiktaga nalikta kozak kisi puwili yeik ulakwili logo kai yemane wiriyagi langai kapura ngereke kelang liya logo kai nalindau lewa ono puling kelikwiligu, keya puwili kozainung kebarekpokko orowei yo keya to mizi piyeng kelikwiligu logo solo puwiligiriktau kozang onowiligu. Puwili kawik wizagomagi kusabanurikku kola purikke kangkiwiligu. 18 Puwiligu kaile mizi keya kaile mizi piyengka lewege mizi piyengki lewege kisa meli keya korikwekki keli korowali puwiligiyengki kira orowei mizi piyengko mizagewiyege yombanu ngolukku kazing kaile piyeng wiya wazami kuna puwili ngereke kazing kaile yongkambu miziweki keli pumokko ulumowei yo. 19 Puwiligu kisirik pelik, Ini wigira onowili legi Anotogi loragi kiriwei mizi wak mena inugu mizagi keli piyeng miza meli, kisi. Kapura yombanu Anotogi wameiktaga nalikta kozak kisi puwili ngezewili kaileyeng keya ibengkirago wigirawili. Purik yombanuwili watabi puwiliyegi ngai piyengki yawe miziwili. 20 Logo yombanu kazing korowali pumok wiya logo Yemizi tonugubek keya teni yaliya wazayibek Yisu Kilisiyegi iwaka sabok ngereke kaile miza wizigeya kaileyengko ulumowei kelemibok kaileyengko wigira purik mabura weik ulogo were purik kaile songono nangezi kapura perik pi weik kaile panugirik. 21 Pi Kilisiyegi lusuwei panu kesak korowali kapura pi Kilisiyegi iwaka sa logo kalike ngereke Anotogi ngago walek piyegi mana puragi kezanga mani purik korowali panurikku. 22 Ngago lang walaka narik pelik, Keri namek ngezemokko yaka kungizarikke ngereke yogi keya liyengmek wazono kaigesa kele kapura ngereke lomokpekke lelemeli yogi. Yombanu kaile puwiligiyengki ngereke yo puwili pilikwiligu.