Ⅰ A nyã puor Yesu lɛ ir naa nɩbɛ lɩjaata nɩ pie nɩ ayi (72) bamɩne go, na wʊ tʊ̃ ba ayir yir ka ba de nie chen a tẽn nɩ a jiir ala a jaa wʊn na yɔ. Ⅱ Wʊ 'yɛr kʊ ba, “A puo bɛr ma naa, tɩchɛ ka a bala na ŋmara ba waa ɛ, a lɛ jũu yɩ sʊɔr a puo sɔɔ ka wʊ waan tʊ̃tʊ̃nbɔ wa 'yɔ̃ɔ a puo pɔ. Ⅲ Yɩ chen, yɩ kaara na fɩka piir ɩn tʊ̃nɔ̃ ka yɩn tɩ kpɛ gbõgborosɩ pɔ. Ⅳ Yɩ taa de libie ɛ, bɩɩ wʊɔ ɛ, bɩɩ na fɔɔr ɛ, na yɩ puor nɩrɛ taa wa jaa a sɔr pɔ ɛ.
Ⅴ “Yir jaa pɔ yɩn wa kpɛ, yɩ de nie 'yɛr, ‘Nyã'maar wʊ be a yir nyã pɔ.’ Ⅵ Ala ɩ nyã'maar sʊɔ ben a yir pɔ, a yɩ nyã'maar na be naa a wʊ sɛ̃, ala ba ɩ lɛ ɛ, an lɩɛb wa a yɩ sɛ̃. Ⅶ Yɩ jãnɛ a yir nyɩnɛ pɔ dire na yɩ nyuro bon jaa ban wa kʊ yɩ, tʊ̃tʊ̃nɔ̃ sãyar sɛɛn wʊ naa. Yɩ taa lʊɔrɔ yie yʊɔrɔ nɩ ɛ. Ⅷ Tẽe jaa pɔ yɩn wa kpɛ, ka ba de yɩ, yɩ dire bon jaa ban kʊ yɩ. Ⅸ Yɩ sãana a baalsɩ bala na be be tɩ na yɩ 'yɛr kʊ ba, ‘A Nãaŋmɩn nãalʊ̃ʊ gbʊr yɩ naa.’ Ⅹ Tɩchɛ tẽe jaa pɔ yɩn wa kpɛ, ka baa de yɩ ɛ, yɩ yi de a tẽe sãlsɔɔ tɩ 'yɛr, Ⅺ ‘A yɩ tẽe tã-uul gba na mar a sɩ gbɛɛ, sɩ kpoor 'yɔ̃ɔ yɩ. Yɩ bɔ̃ɔn a nyãna ɩka a Nãaŋmɩn nãalʊ̃ʊ gbʊr naa.’ Ⅻ N 'yɛr kʊ yɩ ɩka a Nãaŋmɩn 'yɛr tɔɔrfʊ bɩbir, Sodom na sa naa a tẽe 'lɔ̃nɔ̃.
ⅩⅢ “Nɛbier ben a yɩn Korajin dẽme sɛ̃, nɛbier mɩ ben a yɩn Betɩsaida dẽme mɩ sɛ̃. A nɛ'maa tʊ̃mɔ̃ ala ɩn tʊ̃ a yɩ jie, ala ɩ a mɩ ta tʊ̃n a lɛ a Tire nɩ Sidon tẽe pɔ, ban taa sun bʊ̃jarsɩ jɛ̃n tãpɩɛl pɔ lɩɛb ba tɩɛr. ⅩⅣ Tɩchɛ a 'yɛr tɔɔrfʊ daar, a Tire nɩ a Sidon na sa yɩ naa. ⅩⅤ A yɩn Kapenahum dẽme, ban 'mɔɔ yɩn don saaju bɩɩ? Kai, ban suun yɩ naa kpĩisɩ tẽe. ⅩⅥ Nɩrɛ 'lɔ na chɛlɛ a yɩn na ɩ a n poturbo na chɛl naa a n 'yɛr, nɩrɛ 'lɔ na tɔr yɩ mɩ tɔr ma naa. Tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na tɔr ma mɩ tɔr naa a 'lɔ na tʊ̃ ma.”
ⅩⅦ A nɩbɛ lɩjaata nɩ pie nɩ ayi bala wʊn tʊ̃ lɩɛb wa a wʊ sɛ̃ chɩlɛ 'yɛrɛ, “Sɩ Soro, a fʊ yuor jũu a sɩdɛbɛ tu naa a sɩ nɛɛ na be yire a nɩbɛ pɔ.” ⅩⅧ Ka Yesu 'yɛr sɩrɛ jaa lɛ, “N nyɛn Satan na yi saaju lo fɩka saa na nyɩɩr. ⅩⅨ N kʊ yɩn kpɛ̃ɔ ka yɩn nɛɛrɛ waba nɩ lɔ̃n na yɩ tʊ̃ɔ a yɩ dɔ̃dɔ̃mɔ̃ Satan, bon jaa kʊ̃ ɩ yɩ ɛ. ⅩⅩ Yɩ ta chɩlɛ a sɩdɛbɛ na tu a yɩ nɛɛ ɛ, tɩchɛ yɩ chɩlɛ a yɩ yuor sɛb bin be a saaju.”
ⅩⅪ A daar 'lɔ̃nɔ̃ lɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ nʊ̃ɔ kpɛ a Yesu ka wʊ 'yɛr, “N dãn a fʊ̃ʊ n Sãa na ɩ a saaju nɩ a tẽe Soro, bojũu fʊ̃ʊ lɛ sɔɔl a yele anyãna bar ka a bala na ɩ a yɛ̃ dẽme nɩ a bala na jãn ba bɔ̃ɔ ɛ, tɩ na fʊ de wiil kʊ bibiir. Ɔ̃ɔ, n Sãa lɛ lɛ nʊ̃mɔ̃ fʊ ka fʊ maal. ⅩⅫ Maa lɛ a n Sãa kʊ a yele a jaa, nɩrɛ jaa ba bɔ̃ɔ a Bie ka a Sãa ba lɛ ɛ. Nɩrɛ jaa mɩ ba bɔ̃ɔ a Sãa ka a Bie ba lɛ ɛ, tɩchɛ a bala a maa Nãaŋmɩn Bie na ir, na wiil naa a sãa kʊ ba. Ka ba bɔ̃ɔ lɛ a Nãaŋmɩn na be.” ⅩⅩⅢ Tɩ pãa lɩɛb 'yɛr kʊ a wʊ poturbo tɛɛ, “Pʊpɛl dẽme lɛ a bala nɩbir na nyɛ a anyã yɩn nyɛ. ⅩⅩⅣ Bojũu n 'yɛrɛ na kʊrɔ yɩ ɩka a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ nɩ a nãmɩne dɔ̃ɔ bʊɔrɔ ɩka ba nyɛ a anyã yɩn nyɛ, tɩ ba nyɛ ɛ, na ba ta wõ a anyã yɩn wõ tɩ ba wõ ɛ.”
ⅩⅩⅤ Nɩrɛ ãsʊɔ na bɔ̃ɔ a Mosesɩ Nɛɛ bʊɔrɔ naa ɩka wʊ bɛɛr a Yesu kaa na wʊ ir sʊʊr, “Wiwile, ŋmɩnɛ lɛ ɩn ɩ naa nyɛ nyɛvʊr kpo kpo?” ⅩⅩⅥ Ka a Yesu sʊʊr wʊ, “Bo ba sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ bin? Ŋmɩnɛ fʊ ma kar?” ⅩⅩⅦ Ka a daba 'yɛr, “Nʊ̃ a fʊ Nãaŋmɩn nɩ a fʊ nyãa wʊ jaa, nɩ a fʊ nyɛvʊr wʊ jaa, nɩ a fʊ kpɛ̃ɔ wʊ jaa, nɩ a fʊ tɩɛr wʊ jaa. (Mosesɩ Gãma Na Tu Anũu 6:5) Na fʊ nʊ̃ a fʊ tɔ sʊɔ nɩtãa a fʊ mãɛ.” (Mosesɩ Gãma Na Tu Ata 19:18) ⅩⅩⅧ Be lɛ a Yesu 'yɛr, “Fʊ 'yɛr vɩla, tɩ ɩrɛ a lɛ, fʊn ben be kpo kpo.” ⅩⅩⅨ Tɩchɛ wʊn ba ɩrɛ a lɛ ɛ, tɩ bʊɔrɔ ɩka wʊ sɔɔl a wʊ mãɛ bar jũu, wʊ sʊʊr naa Yesu, “Nɩbuor lɛ ɩ a n tɔ sʊɔ?”
ⅩⅩⅩ Ka a Yesu 'yɛr, “Daba kɔ̃ɔ lɛ dɔ̃ɔ yi Jerusalɛm chiine Jeriko ka a nãnyisɩ tɩ var wʊ be a sɔr pɔ. Ba yaar naa fuusɩ tɩ ŋme ŋme wʊ, ka wʊ vɔɔ chɛ bãlãa naa kpi, ka ba bar wʊ tɩ chen. ⅩⅩⅪ A Juu nɩbɛ bɔɔrloro ãsʊɔ mɩ de a sɔr 'lɔ̃nɔ̃, wʊn tɩ nyɛ a daba, wʊ gõl bar tɩ chen. ⅩⅩⅫ Ka a Nãaŋmɩn Puorfʊ yir tʊ̃tʊ̃nbɔ nɩrɛ ãsʊɔ mɩ waara wa nyɛ, na wʊ mɩ gõl tu jiyuo chen. ⅩⅩⅩⅢ Tɩchɛ ka a nɩrɛ ãsʊɔ na ɩ a Samariya nɩrɛ mɩ tu a sɔr 'lɔ a daba na gã, wʊn wa nyɛ wʊ, nɩbaal kpɛ wʊ naa. ⅩⅩⅩⅣ Ka wʊ tɔɔ ta a daba pʊr dãa pɛɛn a natɩɛ bar, tɩ maal kãa fɔ, tɩ de fɔbaa lũ pɔɔ. Na wʊ 'mɔɔ a daba dɔɔl a wʊ bʊ̃ɔ ju chiin a sãanba gaa jie tɩ gãn. ⅩⅩⅩⅤ Wɛr na wa chaar, wʊ den a kpãna libikue ayi kʊ a nɩrɛ 'lɔ na kaara a sãanba tɩ 'yɛr, ‘Kaara wʊ, maa wa lɩɛb gɔr, ala ba wa ta ɛ, ɩn lɛ yab kʊ fʊ.’ ” ⅩⅩⅩⅥ Ka a Yesu sʊʊr a daba, “A nɩbɛ ata banyãna, buor sʊɔ lɛ ɩ a daba nyã, a nãnyisɩ na ŋme tɔ sʊɔ?” ⅩⅩⅩⅦ A wʊ 'yɛr, “Nɩrɛ 'lɔ na kaa a wʊ nɩbaal.” Ka a Yesu 'yɛr, “Mɩ chen tɩ maal a lɛ nɛ.”
ⅩⅩⅩⅧ Yesu nɩ a wʊ poturbo na chiine ba vɩɛn kpɛ tẽbile kɔ̃ɔ pɔ, ka pɔɔ ban bʊɔlɔ Mata ka wʊ de ba na ir ba sãan. ⅩⅩⅩⅨ A Mata tara na yɛbɛ ban bʊɔlɔ Mɛɛr, ka 'lɔ jãnɛ a Soro gbɛɛ par chɛlɛ a lɛ wʊn 'yɛrɛ. ⅩⅬ Tɩchɛ ka a Mata wʊ yõ sõsoro nɩ a tʊ̃mɔ̃, na wʊ wa tɔɔ ta a Yesu sɛ̃ 'yɛr, “N Soro, a ba bã fʊ a n yɛbɛ na bar a tʊ̃mɔ̃ 'yɔ̃ɔ ma ka n sõsoro nɩ ɛ? 'Yɛr wʊ ka wʊ ir wa sʊ̃ʊ ma.” ⅩⅬⅠ Ka a Soro 'yɛr, “Mata, Mata fʊ fɩrɛ na fʊ mãɛ ka suur kʊrɔ fʊ. ⅩⅬⅡ Tɩchɛ yelbʊ̃'yen tɛɛ lɛ fɛr, Mɛɛr ir naa a bʊ̃sʊ̃ nɩrɛ na kʊ̃ tʊ̃ɔ faa wʊ yin a wʊ sɛ̃ ɛ.”