Ⅰ Bɩbir ãsʊɔ Yesu be naa a Genesaretɩ man nɛɛ, ka nɩyɔɔ ara jilʊ̃ wʊ chɛlɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr. Ⅱ Wʊ nyɛn gborsɩ ayi a gogoro nɛɛ a jãnyɔɔrbɔ na bar tɩ suu pɛɛrɛ a ba lɔyaarsɩ. Ⅲ Ka wʊ kpɛ a gboro ãsʊɔ pɔ na ɩ Simon bon tɩ sʊɔr wʊ ɩka wʊ daa wʊ ka wʊ jãan a gogoro bãlãa. Wʊ pãa jãnɛ naa a gboro pɔ tɩ wile a nɩbɛ.
Ⅳ Wʊn wa baar a 'yɛr ka wʊ 'yɛr a Simon, “Daa a gboro chiin a kɔ̃die pɔ na fʊ tɩ lɔb a fʊ lɔyaar.” Ⅴ Ka a Simon 'yɛr, “Kpãkpãana, tãsɔɔ jaa lɛ sɩ lɔb lɛ̃ɛɛ tɩ saa nyɔɔ bon ɛ, tɩchɛ fʊn 'yɛr go, ɩn lɔbaa.” Ⅵ Ban wa lɔb, ba nyɔɔr jãyɔɔ ka a lɔyaarsɩ ɩrɛ na chɩɛr. Ⅶ Ka ba 'lɩɩr a ba taaba na be a gboro ãsʊɔ pɔ, ka ba wa sʊ̃ʊ ba. Ba wa naa ka a gborsɩ a jaa ayi wa sɛɛ ka ba ɩrɛ na mʊr.
Ⅷ Simon Pita na wa nyɛ a lɛ, wʊ lon kpa a Yesu niem tɩ 'yɛr, “N Soro sɛr chen tɩ bar ma yelbe-ɩrɛ lɛ n ɩ.” Ⅸ A jãyɔɔ anyã ban nyɔɔr jũu, 'lɔ nɩ a wʊ taaba nɛɛr 'maa naa. Ⅹ Lɛ lɛ a Jemesɩ nɩ Jɔɔn na ɩ a Jebedee bibiir na ɩ a Simon taaba. Ka Yesu 'yɛr kʊ a Simon, “Ta joro dãbãɛ ɛ, an yi dɩna chiine fʊn nyɔɔrɔ na nɩbɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ Nãaŋmɩn nãalʊ̃ʊ pɔ.” Ⅺ Be lɛ ba tɔɔ a gborsɩ waan a gogoro nɛɛ wa bar bomo a jaa tɩ turo a Yesu.
Ⅻ Yesu na wa be a tẽe ãsʊɔ pɔ, daba kɔ̃kɔ̃mɔ̃ baal na de a ãgãn wʊ jaa nyɛn a Yesu na wʊ lo kpa tẽe a Yesu niem tɩ sʊɔr wʊ, “N Soro, fʊ̃ʊ sɔɔ, sãa ma.” ⅩⅢ Ka Yesu tur a wʊ nũu sɩɩr a daba tɩ 'yɛr, “N sɔɔ naa sa.” Ajienaa ka a kɔ̃kɔ̃mɔ̃ baal bar wʊ. ⅩⅣ Be lɛ a Yesu 'yɛr kʊ wʊ, “Taa 'yɛrɛ kʊrɔ nɩrɛ ɛ, tɩ chen tɩ wiil a fʊ mãɛ kʊ a Juu nɩbɛ bɔɔrloro na fʊ ir a nɛɛ 'lɔ a Mosesɩ na dɔ̃ɔ 'yɛr ka a di dãasɩɛ ɩka fʊ ɩn nɩsʊ̃.” ⅩⅤ Tɩchɛ ka a wʊ yele chɛnɛ ŋme yaar a jie wʊ jaa ka a nɩyɔɔ wa chɛlɛ a wʊ 'yɛr ka wʊ sãa a ba baalsɩ. ⅩⅥ Tɩchɛ wʊ ma chɛnɛ na tɔɔ wʊ mãɛ yin chɛ̃chɛ̃ tɩ sʊɔrɔ Nãaŋmɩn.
ⅩⅦ Bɩbir ãsʊɔ Yesu na wile ka a ɩ a Faraseemɩne nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe na yi a Galilee tẽbil a jaa nɩ a Judiya ka bamɩne yi a Jerusalɛm mɩ ben be jãnɛ. Ka a Soro kʊ a Yesu kpɛ̃ɔ ɩka wʊ sãan baalsɩ. ⅩⅧ Dɔɔr bamɩne tuon nɩrɛ nɩ sɔ̃ɔ a nuur nɩ a gbɛɛ na kpi waan bʊɔrɔ ɩka ba kpɛ̃n wʊ tɩ gaal a Yesu niem. ⅩⅨ Ban ba wa nyɛrɛ sɔr a nɩyɔɔ jũu, ba don naa gar ju tɩ yuo bɔɔ tur bar ka wʊ suun a sɔ̃ɔ a nɩbɛ sãlsɔɔ tɩ gã a Yesu niem.
ⅩⅩ Yesu na nyɛ a lɛ ban sɔɔ de, ka wʊ 'yɛr kʊ a baalaa, “N baraa, a fʊ yeldɛbɛ vɛ̃n bar.” ⅩⅪ Ka a nɛɛ wiwiilbe nɩ a Faraseemɩne pãa jɛ̃ tɩɛrɛ, “An lɛ a nyã na jãnɛ fere sɔ̃ɔnɔ̃ a Nãaŋmɩn yuor a nɩtɔ̃? An lɛ na tʊ̃ɔ nɩrɛ yelbier vɛ̃ bar ka Nãaŋmɩn tɛɛ ba lɛ ɛ?”
ⅩⅫ Yesu bɔ̃ɔn a lɛ ban tɩɛrɛ ka wʊ sʊʊr ba, “Bo lɛ yɩ tɩɛrɛ a anyã a lɛ a yɩ pʊɔm? ⅩⅩⅢ 'Yɛr buor lɛ ɩ kɔ̃mɔ̃kɔ̃mɔ̃? N 'yɛr ɩka a wʊ yeldɛbɛ vɛ̃n bar bɩɩ n 'yɛr ɩka wʊ ir chiine? ⅩⅩⅣ Tɩchɛ nɩtɔ̃ lɛ yɩn bɔ̃ɔ ɩka a maa Nɩsaal Bie tara na kpɛ̃ɔ a wɛr pɔ na vɛ̃ yeldɛbɛ bar.” Ka wʊ 'yɛr kʊ a dagbɛrɛ, “Fʊ̃ʊ lɛ n 'yɛrɛ nɩ ir 'mɔɔ a fʊ sɔ̃ɔ kulo nɩ.” ⅩⅩⅤ Ajienaa ka wʊ vaa ir ara a ba niem, 'mɔɔ a wʊ bʊ̃gãnaa pɛɛrɛ Nãaŋmɩn kulo nɩ. ⅩⅩⅥ Ka nɩrɛ jaa nɛɛ 'maa ka ba dãna Nãaŋmɩn. Ka dãbãɛ kpɛ ba ka ba 'yɛrɛ, “Sɩ nyɛn yelkal bala dɩna.”
ⅩⅩⅦ A anyã puor Yesu yin tɩ nyɛ lõpodiere ban bʊɔlɔ Levi na jãnɛ diere wʊ lõposɩ, ka wʊ bʊɔl wʊ, “Ir turo ma.” ⅩⅩⅧ Ka a Levi vaa ir bar bomo a jaa tɩ turo wʊ. ⅩⅩⅨ Levi maal bʊ̃diir kʊ a Yesu a be a wʊ yir na wʊ bʊɔl a taaba lõpodierbe nɩ nɩyɔɔ ka ba wa 'mataa dire. ⅩⅩⅩ Tɩchɛ a Faraseemɩne nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe hũhũnõ nɩ a yele nyã sʊrɔ a Yesu poturbo, “Bo lɛ so ka yɩ 'mataa dire nɩ a lõpodierbe nɩ a tʊ̃dɛbɛ tʊ̃nbɔ?” ⅩⅩⅪ Ka Yesu 'yɛr kʊ ba, “A ba ɩ nɩrɛ na kpɛ̃mɛ lɛ chiine tɩtɩlɛ jie ɛ, tɩchɛ baalaa lɛ ma chen. ⅩⅩⅫ N ba wa ɩka n wa bʊɔl a nɩtorsɩ ɛ, n wa naa ɩka n wa bʊɔl a tʊ̃dɛbɛ tʊ̃nbɔ ka ba wa lɩɛb tɩɛr.”
ⅩⅩⅩⅢ Ka ba lɛ sʊʊr a Yesu, “Ŋmɩnɛ a ɩ ka Jɔɔn poturbo nɩ a Faraseemɩne poturbo ma jɛ̃n kɔ̃ sʊɔrɔ Nãaŋmɩn, tɩchɛ ka a fʊ̃ʊ poturbo ma tɔ̃ɔ kpal a dib nɩ a nyũfʊ a lɛ a tɔ̃tɔ̃?” ⅩⅩⅩⅣ Ka a Yesu sʊʊr ba, “Fʊn tʊ̃ɔ maal a bala ban bʊɔl a pɔɔ paalaa jie ka ba jɛ̃n kɔ̃ a pɔɔ paalaa sɩrɛ na chɛnɛ be a ba sɛ̃ ɔ? ⅩⅩⅩⅤ Tɩchɛ bɩbir kɔ̃ɔ na wa vɩɛ naa ka a pɔɔ paalaa sɩrɛ yi a ba sɛ̃, a ber ala pɔ 'lɔ ban jɛ̃n nɩ kɔ̃.”
ⅩⅩⅩⅥ Sʊkpa nyã lɛ wʊ lɔb kʊ ba, “Nɩrɛ maa ŋmaa fɔpaalaa sɛ choo fɔkoraa pɔ ɛ, 'lɔ be ɩ a lɛ a fɔpaalaa na chɩɛraa a fɔkoraa, bʊ̃paalaa nɩ bʊ̃koraa kʊ̃ tʊ̃ɔ 'mataa ɛ. ⅩⅩⅩⅦ Nɩrɛ maa 'yɔ̃ɔ dãbãɩn a dãa wɔkoraa pɔ ɛ, 'lɔ be ɩ a lɛ a dãbãɩn na pur naa a wʊɔ ka a dãa kpaar ka a wʊɔ mɩ sɔ̃ɔ. ⅩⅩⅩⅧ Ba ma den dãbãɩn 'yɔ̃ɔ a dãa wɔpaalaa pɔ. ⅩⅩⅩⅨ Nɩrɛ wa nyũ a dãgaa wʊ maa lɛ bʊɔrɔ a dãbãɩn ɛ, wʊ ma 'yɛr ɩka a dãgaa ɩn gar a dãbãɩn.”