M̃esi Moti Napano Pol Bivitauiaio
Ban Namonoeano Lu Nalo Na
TESALONAIKA
Verialiano Moti
Tukunuano bulati na niosi nei
Bulukomeli nei Tesalonaika be parinio komeli na tanobuku na Masetonia, napano jo yetano ka Parinio Tubo na Romo nua. Bogo na Pol jalivo yako Vilipae, naio ban yako Tesalonaika berial ioluano vou ea vio na, naruei yimo lu jikario ea vio na. Mia iorou maka vesiou, taara na Israel tealo amilkuei naio. Nalo amijalukua naio bior napano amial ka tomu miroano na maka ave taara na Israel, napano beamu aju amiagago ka kialo ver-loglogiano nalo, amijog ioluano vou napano Pol berialio, ana amonea Yesu.
Naruei taara nalo na Israel nei tiniel jer Pol, a amijilario ea vio nei, ana naio ban ea bulukomeli nei Berea. Iorou, naio ba boru yetano Korin, naio mijog verioiano na namoneano nalo na Tesalonaika ea kiano bilbilu Timoti, napano jo mim̃au bija naio.
Naruei Pol jiri m̃esi nei beamu ba ban namoneano nalo na Tesalonaika ka ridular kialo jidomiano, a ka verial van namoneano nalo na vio na ka naio jo jidomiilo, a Atua jo bijalo. Naio ber siva ban Atua bior napano mijog ka aju amonea Atua kirisikili, a aju tiniel miia tomu nalo, a ber kalo ka asidomii bereio kiano bajago novo ea bogo na naio jo bijalo.
Mia naio berdop̃e kialo vikadeniano nalo napano abika denio, aber mia Yesu rimei bereio tum̃abe. Nalo ajidom aialio ka toro napano m̃aro beamu be Yesu maka rimei bereio vo, mia mijikia rivokar meuliano napano maka rijikia bisi, p̃elina makanio. Mia ajidom ajikia ka mia Yesu rimei bereio ea bogo vaio. Mia Pol ber vatitigio banlo, ber monoka aim̃au jaka, ka kialo jidomiano ju jurmaro, a ka aburu kialo jidomiano ju jikili ea Yesu ka aturorea naio vano-o naio mia rimei bereio.
Torogio nalo na niosi nei
Iliano moti 1:1
Pol jaaro kalo bija ber sivaiano ban Atua bior nalo 1:2—3:13
Pol berlogloglo ka Namoneano kiano bajago 4:1-12
Pol berlogloglo ka mia Kristo rimei bereio 4:13—5:11
Pol mila nonovio kiano verloglogiano 5:12-22
Iliano maariano 5:23-28
1
Iliano na be moti
+Kiniou Pol bija Sailas a Timoti, kumemi tolu numisaaro laka ka nuvivitauia niosi nei riviedu ea kamiu taara na namoneano na ea komeli na Tesalonaika. Kumemi numonea ka kenemiu meuliano nalo aju vatitig ea karam̃ado Atua bija kiado Tubo Yesu Kristo, naruei kumemi nubolkouo ka tiniememiano a tum̃aroano to vija kamiu nonovio.
Pol nalo ajaaro bior viekouoiano novo na kulo Tesalonaika nalo kialo
Nao, bogo nonovio kumemi numitu nubolkouo ban Teta Atua, monoka nuver siva van naio rivior kamiu. Kumemi numitu tiniememi maio ka kamiu ea kenememi volkouano jibe nei, maka nuvijikia tiniememi ribobogia kenemiu moneano, napano kumim̃au jikili jakiio, a napano kenemiu tinietiiano, jo miyoyotuba ea kenemiu bajago novo nalo, a napano kenemiu jidomiano tebievi, naio mila kamiu kumitu jikili batitig ea kiado Tubo Yesu Kristo.
Banalo, kumemi numijikia ruei ka Atua naio maka tinientii ga kamiu, a naio bijauia bulag kamiu bunu ka kamiu kuve kanano riano, bior bogo napano kumemi numioliolu nuber lilianiano vou na bo ka kamiu, naio maka tibe toro kiano iliano kurano, a naio binimei ea kamiu jibe iliano na temi tai na jikili. Sikiliano na Niununo Lu kiano joaio, a naio julio kenemiu iviso rivanvano-o kamiu kumoneaio.
Kumijikia kenememi bajago nalo bogo na numitu bija kamiu, numijog bin laka ka nuvim̃auka saba nalo riviniu nina numijikia nuvim̃aukanio ka rijikia rijai kamiu ka kumonea, +a iorou, kamiu kuvijevio, kumei tibe ka kenememi natakisoriano nalo, a maka ve tena ga kenememi, mia kumei kuve Tubo kiano natakisoriano nalo. Bekurano ka ver nalo dolu amila burum̃ara jaleleano ban kamiu a ajian bogokouo laka ban kamiu ka bogo nei, a mia kumila borvorua ka ioluano, naruei Niununo Lu midu kiano burum̃ara saariano joa kamiu. Ea kenemiu bajago novo nalo na, maka kumisidomii vovaiano nalo, kuvitu kamu ka kuburu m̃arabo ka namoneano dolu nalo ea tanobuku na Masetonia a Kris. Tubo kiano lilianiano vou nabo naio jo jaluvo ea kamiu bano, maka ea vio juo nei ga, a ea vio dolu nalo na laka bunu, mila tomu nalo amijog kenemiu viekouoiano ea Atua ruei.
Nina naio bo laka, a vonganei jibe ka ea vio be na nuvan ea bereio, a maka bunu kenememi titai ka nuvijikia nuver kalo, bior ka napano iliano nonovio biedu ea kamiu ruei ba bokar nalo ruei. Kumemi maka bunu nuvitukunu rivan kulo dolu nalo na, mia nalo ajukunu binimei ban kumemi bereio, ajukunu jum̃abe ka napano kamiu na vio Tesalonaika kuburu kumemi numitu bija kamiu, a jum̃abe na kubilig kamiu, kubuku bulag kenemiu tavoru nalo na m̃arm̃aro, kumei tibe tomu nalo na Atua na meul riano kiano. 10 A bija nina, nalo aju ajukunu bunu napano kumitu jikili, kuvitu rorea Atua kenerinio nei, Yesu. Naio riyotuba ka kito bereio, bior napano Atua bitiri lario meul bereio ea nam̃ariano ruei, a mia naio riila riyotuba bogo ve valuo nene, ka naio toko kito ka bogo na tibureiano.
+ 1:1 Im̃auo 17:1 + 1:6 Im̃auo 17:5-9