M̃esi Napano
JUT
Bivitauiaio
Verialiano Moti
Tukunuano bulati na niosi nei
Jut kiano m̃esi, naio jirio ea bogo na naiolioliano miroano bija naverloglogiano nalo aju, napano aberinavo amonea Yesu, kialo verloglogiano maka memedu mia. Naruei bior vite nei naio milikakar namoneano nalo, ka monoka avitikar vatitigio ka tomu nalo na jibena ala sibilililo re. M̃esi bulati nei, kiano jidomiano vaataro varei ka Pitere kiano m̃esi juo nene, napano ber namoneano nalo monoka avokar sikili bajago nei na moneano napano Atua jian banlo, na mia to tobo rivano-o maka rijikia ribisi.
Torogio nalo na niosi nei
Iliano moti 1-2
Bajago bija verloglogiano na Naverloglogiano nalo napano maka rimemedu, vija vironiano napano mia avokario 3-16
Ililaboniano na Moneano nalo 17-23
Iliano maariano 23-25
1
Iliano na be moti
+Kiniou Jut, nebe toro na m̃a nemim̃au Yesu Kristo kanano, a nebe Yemesi kuruano, kiniou nebivitauia m̃esi nei biedu. Nojuvan binimei ban kamiu, tomu nalo na m̃a Atua karam̃ado naio bio kamiu ruei kube kanano, napano naio tinien jii kamiu toru, ka napano kumitutano ka Yesu Kristo kanano vitikariano novo. Kanaku volkouano ber tinieiiano, tum̃aroano a tinietiiano amei avujo lou ea kamiu, atu amei ve toru lie dam̃ariga.
M̃esi nei naio ka tivelinio na nalo na m̃a abilig niegeniege Atua kanano iliano
Banalo, beamu kiniou nejidom nevivitauia m̃esi tai van kamiu ka neverial jidomiano tealo ea tivelinio na ioruriano novo na m̃a kito nonovio robokario, mia vonganei ga iliano tai binimei bokar kiniou jelea kamiu, naruei namial ka monoka nevivitauii vite dolu naruei.
Kiniou nomijog jibe vite tealo abova kija, tenena nejidom never ka kamiu ka kuvitumolu kuvitu sikili, kuvisikili ka p̃irimiu rivalo ka kuvokar vatitig kiado moneano. Kiado moneano nene, Atua naio jian binimei ban namoneano lu re nua vaarakurano ruei, naruei maka ve tena aje bukua p̃eli aiasol dolu tai mave kanio bereio. Ana vite na m̃a nomijog, namial jibe ka tomu nalo na m̃a abinimei ajusol ka kamiu, nalo amijejebukua kiado moneano ruei. Nalo na, maka amemedu ka atusol kamiu, abinimei bena ga, maka asel ea morouo, mia vonganei aju bija kamiu ruei. Nalo na abe uolu na kanado lotuano, nalo maka asidom Yesu Kristo napano naio takurano be toro na toru, a naio be kanado Tubo. Atua berenio berinavo, ea kanano tiniememiano, naio jaaro ka riviekokoa kito ka kanado kariano nalo, mia nalo nei abilig kiano iliano bereio, aju aberinavo ver tibe na, amijikia ala kariano venia napano ajidom, naio maka ve titai na, mia Atua riviekokoa nalo ga na. Iliano na kiriniagiago laka, mia nalo na m̃a ajum̃a aberenio, Iliano Lu berkar kanalo vironiano beamu ruei.
Tomu na bova nei monoka aje vironiano
Bo ka kamiu kuvisidomii von nalo tealo na m̃a amila kirivova jibe na, naruei Atua mije batitig kanalo vironiano banlo. Tukunuano nalo na aberloglog batitig kamiu kanio ruei, mia p̃eli tiniemiu bobogia ruei, ana mia never bereio van kamiu.
Nana be moti nene, naio be kulo Israel nalo napano m̃a amim̃au kurano ga Ijivi beamu. Atua naio milarur burum̃ara taara nei, naio buru bulaglo ea vio Ijivi, mia karina nalo miroano abilig taakalo kanio, mia naio mue bulaglo ga am̃arm̃aro.
Ana juo nene, naio be nailiano nalo na m̃a ajua vio mave beamu. Atua midulo ajua vio novo tai na naio loa laka ruei, mia nalo maka asidom, ajidom ka atua jeleigio bereio, ana mila na naio miorkakarlo ka m̃arimieni nalo napano maka ajikia ataluvo denlo bogo tai. Naio mila batitig jelelo dolu tai ea burumelijo, naio buk bulaglo aba ajuaio banbano bokar bogo na burum̃ara vironiano na legiano na maaro.
Mia tolu nene, naio be kulo Sotomo, bija kulo Komora, bija tomu nalo na komeli dolu nalo na vaataro kalo. Nalo bunu ajavukia nailiano nalo na, kanalo jidomiano nalo bavavin laka. Nalo maka atakii bajago na memedu na m̃a Atua naio midu joa kito, mia ajum̃a amila napano sum̃ano nalo ga aju abur sum̃ano bereio, ana sidomiano kiriniagiago nalo na jibe nei naio bavavin toru ealo bogo nonovio. Mia monoka rosidomii vatitig rivu ka venia napano naio miyotuba ka nalo. Burum̃ara sebi na jijenlo, naruei aju abokar vironiano vo ea sebi dolu napano maka rijikia rivatove bogo tai.
Tomu va nalo nei nalo aban kirivova tanea
Ana tomu na bova nalo na abinimei aju kamliko na, nalo na bunu aju amila kariano na jibe na. Nalo m̃a aju amial vite na bova nalo ea kanalo monovovuano, mia venia na m̃a amialio, ajidom aim̃aukanio. Nalo amila vite na bova nalo ka niabelo, nalo abukular ga iliano na toro na m̃a jidom ril vanlo, ajum̃a abital bova ea moroano novo dolu nalo na m̃a maka rejikia reialio. +Mia moroano dolu nei naio maka ve tena royotel rivijaio. Mia remijikia reial ka napano parinio nailiano Maikel, bogo na m̃a jo mila baravo bija Sim̃aro ka ber kei ka naljuo nei mia rudu Mosis mokotenano, mia naio maka ril vova vanio. Vede tiniedo ka mia memedu ka river iliano na jikirkili p̃eli na iliano siniabu nalo, mia maka riverenio, berenio ga ber “Atua na loa laka mia naio ril vanso navo.”
10 Mia tomu nalo nei, amil kirivova a amil siniabu ea vite nonovio ga. Vite na m̃a amijikia p̃eli na m̃a maka ajikia, mia aberiio kirivova ga. Jikiaiano na m̃a nalo amijev, naio be verare ga ka jikiaiano na temeul, ka napano vite venia nam̃a naio mijog ka rila, bo p̃eli na bova, mia naio mila ga. Bajago bova nalo nam̃a ajum̃a amila, naio mila kanalo verloglogiano nalo abe tena sibiano ga, maka amemedu, maka ajikia atumolu leleio.
Tomu va nei nalo amila niegeniege im̃auano nalo na lotuano
11 Nalo ajum̃a amiel ea m̃arabo na m̃ariano nei napano Ken re nua naio miel eaio, bior napano naio jerm̃i ka kuruano. Ana tomu na bova nei, amidulo ajua vio va nei napano Naverialiano Pelama na beamu naio midu naio joaio, bior ka napano naio ber iliano napano maka rimemedu ka rijev puruveru eaio, naruei kanano iliano nei mila Atua kanano tomu nalo aba amilotu ka atua dolu. Mo tai bereio, amijoru abatove abakovio ea p̃ili na borotano nei napano Kora re beamu ba bakovio eaio. Nina ea bogo na borotano napano naio jo jikili jua naio burup̃e, bior naio mil die navurim̃araboiano napano Atua naio bitirilario.
12 Bogo na kamiu kubinimei vio takurano ka kuvila sinaniano na tinietakuraniano nalo, mia tomu nalo na, nalo aju jibe ka baraam̃a tai napano naio joluku yetano ea tei, napano ver uako tai va vaataro laka kanio mia riva rivavin eaio. Nalo amila bulag ga semiu sinaniano nalo, napano ajen m̃elea janea vio reraio, amun ba amilaluvu pariparilo, amila uetubaiano toru laka, a maka asidomial toro dolu, maka aialerinio ea titai.
Tomu na jibe na nalo ajibe ka melijo na m̃a jegi midulo miuvio barlaka ga bano, naio maka sian yuo ea kiado tiniavio nalo. Nalo ajavukia buruiesi tai napano ajelar menunu naio jo, bior napano naio maka rivar m̃arati. 13 Nalo ajibe ka tei napano naio jo mikulkulu toru, karina naio jo buk niamniag bija soro nalo abavin ea vio medave. Ajavukia m̃arvitano nalo na m̃a aburo ea buluniogovu yauo mave, napano aju bogo bulati ga karina aba kovio bereio, aban bo kovio ea burum̃ara melijokouo ea vio na bobogio.
Naverialiano nei Inok re nua naio jom̃a berii ruei tomu nalo na jibe na
14 Kuvisidomii von naverialiano tai bunu na tormoruo Inok re nua nua laka, napano naio be togio na terati aluo napano amoluo ea Atam. Naio berii tomu nalo na jibe na naruei, napano ber jibe na, ber “!Kamiu kuvitikarlo! Mia Atua na loa laka naio rimei rivija taam̃aka na nailiano lu nalo na kanano, 15 ka atibure kulo va nalo na amila kariano napano maka amonmonea naio. Mia sian vironiano vanlo rivior im̃auano va nalo na kanalo veribinio, a bior kanalo ilisiniabu va napano abuku ea mirano.”
16 Nalo na na m̃a abinimei aju bija kamiu, iliano na naio memedu ga ka nalo, bior ka napano abe tomu na vukuleleano, abe tomu na amilidie vite nonovio, abe tomu na m̃a ajidom nalo ga, a abe tomu na m̃a amil vevavin ka iliano nalo na tortoru. Mia ver nalo asidom ka avokar vite tai ea kamiu, monoka kuvitikar vatitiglo, bior abe tomu na niosesei, a abe tomu na ilinovoiano bunu.
Naiagagoano nalo bunu ajum̃a aberii tomu nalo na jibe na
17 Mia kamiu, kanaku bilbilu nalo, bo ka kamiu kuvitum̃a kuvisidom bunu venia napano m̃a naiagagoano nalo na Tubo Yesu Kristo kanano ajum̃a aberenio ka mia riyotuba iorou. 18  +Nalo ajum̃a aber ka kito aberinavo “Ea bogo na maaro, mia tomu nalo ayotel rivova ea im̃auano na Tubo kanano rivija kanano tomu nalo. Mia ala pariparilo, mia ala ga venia napano kanalo sidomiano va nalo ajidom.” 19 Tomu nalo na jibe na ajum̃a aber aberinavo kanalo taara ga naio bo, aberinavo nalo ga amim̃au ea Niununo, mia kiniou nejidom neverial van kamiu ka nalo amim̃au ea ga jidomiano na yetemeriba nei ga, Niununo Lu naio maka toalo leleio.
Iliano na tunukakar namoneano riano nalo
20 Mia kamiu, kanaku bilbilu nalo, bo ka kenemiu im̃auano nalo ea kanado moneano lu naio jo bavin lie dam̃ariga. Monoka kubolkouo dam̃ariga ka moroano na Niununo Lu. 21 Kuvidu vatitig kamiu to dam̃ariga yetano ka Atua kanano tinietiiano, kuvitu melumu ka kuvisirarago ka Tubo Yesu Kristo ga, rivan napano naio, ea kanano tinieiiano, rivuru bulag kamiu kuvan ea meuliano napano maka ve jukuti nene.
22 Toro na m̃a jo tiniene beve juo, kuvija naio ka kanano jidomiano rimei sikili rivu bereio. 23 Telabo na jibe na ajum̃a ajua tivelinio ka bulukusebi, vaataro ka atibirbil ea ruei, mia kuvila sop̃eli ka kuvuru bulaglo, kuvilrurlo. Bo ka tiniemiu riia tomu nalo, mia tealo napano abova laka mia kumerou kija kalo. Kariano nalo a niamiamo va nalo na kanalo naio jokol kialo meuliano momou a mila bulag kanalo bajago nonovio, a jua niabelo reraio, mia monoka kuvja kalo, kuve bilbilu re vijalo.
Iliano na maaro: Volkouano na vamenea Atua
24 Kito ravamenea Atua, ka napano naio mijikia rivokar batitig kito ka mia rojoru re, rivan rivano-o naio rivuru kito rava rotumolu rotu ea kanano mermerano lu, napano kanado meuliano naio meravo bo ea mirano, mia rovokar burum̃ara jogvuiano.
25 Kumemi nubameneaso Atua, napano jau ga takurano kobe naioruriano. Numidular siamo, bior moroano, sikiliano, a tuboiano abe kanamo ga. Numiaiaso maluvo jelea Yesu Kristo Tubo na kenememi, jikar ea bogo nalo na beamu ruei binimei bokar vonganei, rivan rivano-o to tobo to, mm.
Kiniou, Jut.
+ 1:1 Mat 13:55; Mak 6:3 + 1:9 Visi 12:7 + 1:18 2Pit 3:3