3
Monoka kito retelanvuu vatitig ka buruminado
Nao kuruaku nalo a kuvivinioku nalo, maka rivu ka kamiu ve telabo kuvilavon ka kuvokar im̃auano tavukia naverloglogiano ea yimo nalotuano, bior jibe ka napano kumijikia, ea bogo na tibu-reiano, mia Atua naio tibure kumemi naverloglogiano nalo sikili laka. Ver toro tai maka lele rilaluvu kanano iliano bogo tai, toro na naio bo mia bo, naio mijikia telanvuu vatitig ka kiano meuliano momou. Mia p̃eli ga, kito nonovio roju romila kokorov kanado iliano julaka ga. Bo ka rosidomii m̃aributoto napano romidu joa bue kulorinio niono. Bogo napano romidu joaio, romijikia romila bue kulorinio nei monmonea kito, mia romijikia robilig kiano burum̃ara tati nei ban ea vio napano rojidom naio rivan eaio. Mia kito tiniedo rimaio ka uako bunu, bekurano ka naio kiritemi laka, a p̃eli na jegi na toru jo jidom riuvio a jubon titigio bano, mia sano vuu nene kiritavasu ga, ana mijikia rila burum̃ara uako nei rivan ea vio na vabe na toro napano bokar vuu naio jidom ka rivan eaio. Buruminado nalo ajibe na naruei, napano nalo abe vite na kiritavasu nalo ga, mia amijikia amil vevavin m̃ele laka.
Kamiu kuvisidomii von, ka napano morogo na sebi kiri tavasu ga, mia naio mijikia sisen iesi nalo napano tomormoruo ea burum̃ara vio yeturu. Nao, be riano, buruminado javukia sebi tai. Buruminado nei naio be torogio na mokotenado napano vite va nalo nonovio na yetemeriba nalo abujo magmago vatitig eaio, mia kanano vovaiano nalo ajum̃a amila lelan kanado meuliano momou garuei. Mene nei naio jo mijev sebi ea vio na jogvaiano, ana naio jo mila sebi nei naio bilvili janea nonovio kanado m̃arabo na meuliano nalo. Mia romial napano toro naio mijikia milalup̃ilup̃i tededen nalo amom̃avo, jibe ka temeul nalo napano yeturu, menu nalo, maro nalo, a niado nalo, mia maka toro tai rijikia rila buruminano to dam̃ariga. Buruminado nalo abova laka, mia maka rejikia roverbureo, a kanalo iliano nalo ajavukia maro semei napano mijikia muebin toro. Kito rojum̃a romil ka buruminado romilivu ka Atua Lu napano naio be karam̃ado, mia iorou kanio ana romil kanio bereio ka romiolua kulo dolu nalo, napano maka rosidomial ka Atua naio jiilo jibe ka tovorovo na naio. 10 Naruei ea niodo takurano ga, rojum̃a romil bo a rojum̃a romil bova bunu. Kuruaku nalo, vite nei naio be vovu laka. 11 Maka bulukuei tai ga to napano ea bulukuei ve takurano ga mia uei vija tei nalo ve juo amoluo eaio. 12 Mia jibe na bunu napano buruviki maka rijikia rivar m̃arolivi, a telikrevi maka rijikia rivar m̃arati buruviki. Jau maka kejikia kava kovioviou uei ea buluniogovu.
M̃asouano novo napano Atua jianio
13 Ver kamiu tealo napano nalo abe masou, a nalo amijikia batitig vite, bo ka mia nalo ala vite nei rimaluvo rimeravo rivu, tavukia kanalo meuliano, monoka naio rimemedu, kialo jidomiano, monoka naio totano, a kialo bajago monoka rimeruo rivu. 14 Mia ver kuvitum̃a kuvisidomii kuver kube masou, mia kenemiu iviso nalo abujovujo ka jokuano, bija varvariano bunu, jibe na kumitum̃a kumila sibi ga. Kamiu kuvil vevavin re bunu ka masouano libolibo na kenemiu, bior nina maka lele ve bajago na masouano na leleio. 15 Nina naio maka ve masouano na mave, mia naio be masouano na yetemeriba nei ga, a naio be tomu va ga kialo, a naio be masouano na miyotuba ea Setano memedu. 16 Bior bogo napano tomu nalo ajum̃a amijoku, a abarvar kalo, mia ka vite nonovio maka bunu ajikia aiasol rivu, naruei bajago va nalo ajum̃a amaluvo. 17 Mia toro napano mije masouano na mave, kanano bajago naio be dolu. Loa ka vite dolu nalo, kanano meuliano meravo batitig, mia naio be bunu toro tum̃aroano, a naio be toro namelumulumuano naio bijuku bo ka kulo dolu nalo. A bunu be toro naio na tinien miia toro dolu. Naio be bunu toro na bar m̃arati na bo ea kiano meuliano, a maka naio rivitisa ea tomu dolu nalo, mia kanano jidomiano maka veve juo. 18 Toro na jibe na, vite nonovio ea kiano meuliano naio memedu bo laka, mia javukia bunu rivan tomu nalo nonovio napano abe tomu na tum̃aroano, napano amim̃au ea bajago na tum̃aro.