5
Kamiu kuvitikar kamiu rivu, kamiu napano kube tomu na saba
Tomu na saba toru, bo ka kamiu bunu kuviagago ka kiniou. Bo ka kamiu kuviaga ka nategiano ka bogo na jikili nalo napano ajum̃a abinimei ka mia avokar kamiu. +Ea Atua mirano, naio jom̃a mial kenemiu saba novo nalo jibe ka amenunu ruei, a kenemiu kulum̃arauo novo nalo bunu jibe ka sivinia nalo ajer dudulilo ruei. Ana kenemiu veru nalo bunu, ajibe ka abijauialo ruei, bija mokotenemiu bunu abijauialar lo ruei, jibe ka sebi jijenio, mia nina mila meravo ber kamiu kumim̃au bova bija kenemiu puruveru nalo. Kito rojua legiano na maaro nalo, mia kamiu kumitu kubiobijii kenemiu puruveru nalo bavin lie vo. Tomu na im̃auano amim̃au ruei ea kenemiu tiniavio nalo, mia kamiu maka kuvulu lo. Mia kanalo vuliano napano kubokario ju, jibe ka napano miaga jikili ka berial ka kamiu kumitum̃a kumila saba nalo na bova. Tomu na im̃auano nei bunu ajum̃a ajegi, mia kanalo tegiano bano-o bokar Atua na sikiliano tilinieno. Ea vio yetemeriba nei kenemiu meuliano monmaio ga, kumijikia kuvul ga vite nonovio napano kumisidomiilo ka kuvijog rivu kanio. Kamiu kumisen sinaniano novo nalo bogo nonovio, mia kiniou neber ka kamiu, kamiu kumitibe ka temeul nalo napano tomu nalo abaganilo bano m̃a amijabojabo kirinovo, ana temeul nalo nei amijog bo, mia maka ajikia ka bogo na mia auelo jo binimei vaataro. Kamiu kumitum̃a kubitisa ea nalo napano abe talim̃asa, jum̃alo yauo, kumisian tibureiano nalo napano kiri sikilikili banlo, bekurano ga ka ver nalo amemedu ga. Kamiu kumila kikilo mia kumuebinvinlo am̃arm̃aro garuei. Vite nalo na, kamiu kumila ban nalo napano maka ajikia averbure kamiu leleio.
Kamiu monoka kumelumu ga
Kuruaku nalo, kamiu monoka kuvitu melumu ga ka mia kuvitu rorea kiado Tubo-o mia naio rimei bereio. Nina javukia toro na tiniavio napano naio jo melumu rorea bogo napano memedu ka mia naio rila im̃auano ea kiano tiniavio, a ka yuo rimei rivovo eaio, a ka naio rivar sinaniano na meruo eaio. Ana kamiu monoka kumelumu ga tibe na bunu naruei ka kuvitu rorea kiado Tubo naio rimei bereio. Mia kenemiu jidomiano naio monoka tu sikili, bior mia naio rimei bere vesiou re ga na.
Kuruaku nalo, mia kamiu kuvil mum̃ii re van kamiu tulaka, ka mia Atua naio tibure re kamiu riviorio. Bior naio be toro na tibureiano nene, a jibe ka naio jumolu ju ea m̃aratavo ka mia naio rimei joomo.
10 Kuruaku nalo, bo ka kito tiniedo rimaio ka Atua kiano naverialiano nalo re nua. Nalo aberloglog m̃arabo napano bo tai ka kito, ka bogo napano tomu nalo amila kikilo nalo amelumu ga, a kanalo jidomiano nalo maka rijoru. 11 Nalo aju jikili bano-o ana nalo ajovulu vite nalo nei, ana tenene na kito romial ka Atua naio milivu kalo toru laka. Toro nei Jov naio bunu ga be nalo tai napano naio ju jikili ea bogo na jikili jibe na, mia romijikia ruei vite novo nalo napano Atua naio mila banio iorou kanio. Nina riano, Atua naio be tiniememi toru ka tomu nalo a tinien miialo toru laka.
Bajago napano aber iliano napano be riano
12  +Kuruaku nalo a kuvivinioku nalo, mave ka vite dolu nalo, bogo napano kuberkar ea vite tai, p̃eli na kuber iliano na toru tai, mia kamiu kuvijekakar re rivija mave siano, yetemeriba nei siano, p̃eli na vite dolu siano kanio rila ana kenemiu iliano sikili. Verenio kamiu kuver “Mo” mia monoka kamiu kuver “Mo” ga. Mia ver kuver “Makanio” mia monoka kuver “Makanio” ga. Ver kenemiu iliano be riano bo jibe na, mia Atua naio maka rijikia tibure kamiu riviorio.
Volkouano napano be verdop̃eiano nene miyotuba eaio
13 Ver kamiu tai napano naio mijog bova ka vite tai, bo ka naio rivolkouo, a ver kamiu tai naio saaro, bo ka naio riilivu ka Atua ea iouano. 14  +A ver kamiu tai rimie, nina memedu ka naio rivio navagadeano na lotuano ka amei aialio, naruei mia nalo amijikia abolkouo kanio, a amijikia aion titikivaka ve telisu ea parinio ea kiado Tubo siano. 15 Ana bior m̃a aju jikili ea kialo Atua, ana abolkouo koio bija viekouoiano, mia Atua rilarur toro na mieiano nei, rila naio rivu bereio. Ana ver mieiano na m̃a bokario toro na bior kiano kariano tai, ana ver toro nene naio river bulag kariano nene, mia Atua naio riviekokoa naio ka kariano na bunu.
16 Bior vite na, bo ka kuvitu kuver bulavulag kenemiu kariano nalo van kamiu, mia bo ka kuvitu kubolkouo ka kamiu, ka mia Atua naio rila kamiu kuvu bereio. Bogo na toro na memedu naio bolkouo jikili, kanano volkouano naio mijikia rivar m̃arati ve telabo. 17 Elaija naio be toro tai jibe ka kito ga, mia naio bolkouo jikili ka mia yuo rivovo re, naruei ka yuka tolu a togio bereio [3½] maka yuo tai leleio ea kiano vio. 18 Ana iorou kanio ana naio bolkouo bereio, ana yuo bovo bereio, ana tiniavio nalo abar sinaniano bereio.
Rovuru nalo napano amielibele amei bereio
19 Kuruaku a kuvivinioku nalo, ver kamiu tai jaluvo den nailirianiano, karina kamiu tai ba burio binimei bereio, nina naio be im̃auano novo tanea. 20  +Monoka kuvisidomii kario, ver toro tai bilig toro va tai jaluvo den m̃arabo na bova binimei bereio ea m̃arabo na memedu, naio milarur toro na bova neibano kiano meuliano, ana na mia toro na bova nei maka rijikia rivakovio. Ana ea bajago na, toro dolu nei naio mila jibe na ka mia Atua mijikia rivuku bulag nonovio kariano na toro na bova nei kiano.
Kiniou, Yemesi.
+ 5:2 Mat 6:19 + 5:12 Mat 5:34-37 + 5:14 Mak 6:13 + 5:20 1Pit 4:8