18
Babo Cewe Babloniya Itramige
Ai mule ingwe gaabe ca cane piba jepänine nuuja mename seemo ne, lui te cabu ca täinige. Tabe babo kokre cama ge piiyepu teeme apaclyera te gawecewe ne epaclyärige. Tabe babo tagepogogo ca ala abayanige egä,
“Siige tabe bitramige! Babo cewe Babloniya bitramige!
Tabe bäbitige jugijugi piiyepu niiyaniya cable bime lenaja puupu me.
Cibu cäco niiyarage ele cina puma teeme mete bine bii berangäjemisi.
Iyeta gawe maramara biname cina teeme waina niiye ne senumesi,
teeme sargi mule me kokre waina niiye ne.
Gawe maramara mope biname cina ten cama sargi mule yaacnepesi
piiyepu gawecewe me iyeta aletnaletna biname cina teeme bau ca bucurage rarekaake bine jääpänanemepesi,
ingle tabe singi teeme bau ca gwidape aletname
teeme lijalija singi bine ngene aglime.”
Puma cita ca cane cuta nuuja tagepogogo cabucewe ca nätecijige, lui jiicige egä, “Täsineye cäme binamewale, täsineye peei cewe cabu ca. Gone yääbäcnuye teeme niiya mule cabu me, piba weene ten cama yepä niiya daremu ne lica cirege päpäna. Teeme niiya mule epu bucurage gemi, egä bii jegeletnemige cabucewe me, siige Acejiyame te ngene bii jotwige teeme niiyarage mule tääpume. Pepu jewenepeye teebine, tabe lipu weebibine itu jiwenipi. Tabe ngena ituge wawena weeme tääpume, weene cuta neeneni me daremu ewecnistepeye. Jengärepeye teeme kaapo ne neeneni gääbu kokre waina niiye ca, tabe lui waina niiye weebibine itu icäripi. Puma ngälu mäpu piiyepu ele ecärepeye, tabe luma ngälu lawepyeräjepi piiyepu gwidape papa cabu yaanajepi. Tabe teemämu apu jiicanenige, ‘Cane age säne babo mope magebi. Cane nuuja cuubla lica gäne; cane nuuja singi lica gäne ele me.’ Peei name pi yepä bimu cabu mäpu biijabija cina teebine cire jaabale-tnecepesi, naace pita, ngenecu mäpu, gane. Teebine uliobo cabu cirege uubudera, ingle Yageyame, Acejiyame, lui te teebine cire jaatranepi, tabe babo kokreyame gyene.”
Siige gawe mope biname lui cina ten cama sargi mule yaacne-musi piiyepu teeme singisingi cabu me yääbäcnusi, teepi ele cire yääwäyepesi liba cire jääpänepesi uliobo kloka ne, teebine lui te cire yaabenepi. 10 Teepi cudecewe je cire yäämyemutemepi, ingle teepi mage wälu cirege teeme mäpu name pi. Teepi cire jiicepesi egä, “Oo babo cewe Babloniya, babo kokreyame cewe, lipu niiyarage gyene määme tääpume! Maane watatarage atrana ne bii jepänite.”
11 Ai gawe cabu gwidape bine aletname lui biname cina yaawadimusi, teepi cuta ele cire yääwäyepesi teebine, ingle ingwe ca laati te teeme bau ca gwidape bine cire jaaletnemepi: 12 teeme gol, silba, oplacmeläja kula piiyepu kusa; miijimiji opo bulubulu cäbletääpe, silk cäbletääpe piiyepu cäbletääpe lui ududi piiyepu ciriyäciriyä kala cama; maramara uli miijimiji lengo cama, maramara gwidape lui bine wawenäneji gemi elepent me giricu ca, miijimiji uli ca, braasi ayana ca, ayana ca, bulubulu kula ca ngii maabolo; 13 piiyepu maramara gwidape lui cina mite yääcärusi deedei ne, miijimiji lengo kloka cama lui gwidape, opo piiyepu edingäli agana miijimiji lengo gwidape; waina niiye, oil, bulu, wiiti kuu; kau, maamoi, cooso piiyepu kariyota, cooso cina lui bine yäälädnäjemusi. Teepi cuta aletnäneji biname bine yaawadimusi aletname cuta piiyepu biname bime ireclota bine. 14 Aletnaletna biname cina jejisi egä, “Maane lui miijimiji gwidape tääpume babo singi naanajanumi, siige lica gemi. Määme iyeta dogwe piiyepu anglangla gwidape cina niiya bäbitininisi, ingwe ca lica cirege päpäna.”
15 Yoo, lui biname cina pui babo cewe cabu me gwidape bine yaawadanemepesi aletname, puma cita ca rarekaake jääpänanemepesi, teepi cudecewe je cire yäämyemutemepi, wälu cama ire cirege teeme mäpu tääpume. Teepi ele cire yääwäyepesi, 16 cire jiicepesi egä, “Oo baborage cewe, lipu niiyarage gyene teeme tääpume! Tabe lasigruge miijirage opo bulubulu cäbletääpe ca, ududi piiyepu ciriyäciriyä kala cama cäbletääpe ca; cuta labasogäruge gol ca wawenäneji gwidape ca, oplacmeläja kula ca piiyepu kusa ca. 17 Siige, watatarage teeme bucurage gwidape cina niiya bäbitininisi.”
Siige iyeta buto waapo awadena biname, buto cabu kaakesea biname, buto cabu otnetneja biname piiyepu malu cabu lijalija kaakesea biname gemi, teepi iyeta cudecewe je cire yäämyemutemepi. 18 Siige liba jepänisi teeme kloka ne cabu me agela, jiicisi egä, “Oo, nuuja cewe lica gyene ai cewe pana!” 19 Teepi uubli ca aganininisi, ele ewäyisi, jiicisi egä, “Lipu niiyarage gyene ai baborage cewe tääpume! Teeme bau ca iyeta lijalija buto yageyame cina teeme rarekaake bine jääpänanemusi. Siige watatarage iyeta teeme gwidape cina niiya bäbitininisi.”
20 Cabucewe, maane miiji gege, ingle pui babo cewe te lipu niiya ne bii jepänige! Acejiyame me binamewale, weene miiji gege; Keriso me ätyepäneji biname piiyepu Acejiyame me mename biname weene cuta miiji gege, ingle Acejiyame te niiya daremu becärige teebine, naace name pi tabe lipu weebibine jiwenipi.
21 Puma cita ca yepä kokre mename seemo te babo kula ne ecatige, ijarige malu cabu me, jiicige egä, “Babo cewe Babloniya ne apu cirege gawe me ajara, siige ingwe ca lica cirege päpäna. 22 Ingwe ca lica cirege määme gaabe cabu ätecija haapi ala ne, nuuja uupera ne, gogogo ala ne, moole ala ne. Biname cina lui maramara kaakesea bine jaawenimusi, teebibine ingwe ca lica cirege määme cabu päpäna. Deedei gädnäja guugla ingwe ca lica cirege ätecija määme cabu. 23 piiyepu lampa ngale ne ingwe ca lica cirege päpäna määme cabu, cuta ciwelooloyame bime atejäclmuta gege ne ingwe ca lica cire jääpänepesi määme cabu. Apu cirege äbita, ingle määme aletnaletna biname, lui niinäce gaabe ge ai gawecewe cabu, piiyepu määme mowä piiyepu piiseba mule biname cina gawe maramara biname bine itu yaangletnäjemepesi. 24 Määme gaabe cabu cuta ituge apira Acejiyame me mename biname bime uudi piiyepu cuta teeme poto binamewale bime uudi, cuta iyeta biname bime uudi, lui bine ituge agleca ai gawecewe cabu.”