Carta de
SAN JUDAS
1
Jesúre ajitirʉ̃nʉrãre Judas ĩ ucacõare queti
¿Ñati mʉa, “Yʉ rĩa ñarʉarãma” Dios ĩ yirere cʉdiriarã? Yʉ ñaja Jesucristo ĩ bojasere yigʉ, Santiago bedi, Judas vãme cʉtigʉ. Mani jacʉ Dios mʉare bʉto maiami. To bajicõari, “Yʉ yarã ñari, yʉre ajitirʉ̃nʉcõa ñarũgũato” yigʉ, mʉare quẽnaro ĩatirʉ̃nʉgʉ̃mi Jesucristo. Mʉare quẽnarotigʉ, Diore ado bajise mʉare sẽnibosaja yʉ: “Quẽnaro mʉ rãca ĩna ñarotire yigʉ, bʉtobʉsa ĩnare ĩamaicõari, ĩnare ejarẽmoña. To yicõari, ‘Ĩnare mʉ maisere quẽnabʉsaro masirũtu vajaro ĩna’ yigʉ, ĩnare ejarẽmoña”, mʉare yisẽnibosaja yʉ.
Socase gotimasiorimasa ĩna ñare queti
(2 Pe 2.1-7)
3-4 “Satanás rojose ĩ yirotiboasere cʉdimena ñato” yigʉ, Jesucristo manire ĩ rijabosare quetire mʉare ucacõarʉaboaja yʉ. Tire ucarʉaboarine, gajeye mʉa bajise quetire ajicõari, “Tijʉare ucarocʉ ñaja”, yitʉoĩaja yʉ. Mʉa rãcana Diore rʉ̃cʉbʉomena socase gotimasiorimasa ñarãma. “Dios, quẽnagʉ̃ ñari, ĩ bojabetire mani yiboajaquẽne, to bajise mani yise vaja rojose yibecʉmi”, yisocarãma. To bajiri, “Gãjerã rãca ajeriarã cʉtito mani”, yirãma. To yicõari, Jesucristo, mani ʉjʉ, ĩ sĩgʉ̃ne ĩ ñaboajaquẽne, “Ĩre mani cʉdibetijama, no yibeaja”, yisocarãma. To bajiri, ĩ rijariaro bero, tudicaticõari, ĩ buerimasare Dios ĩ bojarore bajiro yigʉ, gotimasiojeocõañumi. To yicõari, ĩnare gotimasioroticõañumi, masa jedirore. To bajiri, ĩna gotimasiorere ajiriarã ñari, gajeye ricati gãjerã ĩna gotimasiosere mʉa ajijama, “Socase ñaja” yicõari, riojo gotimasiosejʉare gotiroti ñaja. To yicõari, “Socabeti gotirejʉare ajitirʉ̃nʉ tʉjabeticõato mani” yirã, Dios ĩ bojarore bajiro yicõa ñarũgũña.
Jẽre mʉa masise ti ñaboajaquẽne, mʉa tuditʉoĩarotire yigʉ, mʉare gotiaja yʉ: Tirʉ̃mʉjʉ Egipto sitana, israelita masare ĩna rotiajerãre gaje sitajʉa ĩnare ũmato vamasiñuju Dios. To bajiro ĩnare ĩ ũmato bajiriaro bero, ĩre ĩna ajitirʉ̃nʉbetijare, ĩnare bajirearotimasiñuju Dios. Tire masicõari, “ ‘Manire quẽne rojose yiromi’ yirã, Diore ajitirʉ̃nʉ tʉjabetiroti ñaja”, yimasiaja mani. To yicõari, ángel mesare quẽne to bajirone yiyumi, ĩ rotiboasere ĩna cʉdibetijare. Sĩgʉ̃ri ángel mesa, Diore moabosarã ñaboarine, ĩ rotirore bajiro cʉdibetimasiñujarã ĩna. To bajiro ĩna bajijare, cõmemari rãca ĩnare siacõari, tʉsabetigojejʉ ĩna ñacõa ñarotire yigʉ tojʉ ĩnare cũmasiñuju Dios. “Rojose yirã, rojose tãmʉorũgũrʉarãma” ĩnare ĩ yirotirʉ̃mʉjʉ ti ejaroto rĩjoro, tojʉne ñacõa ñarʉarãma ĩna. To bajiro ĩ yirotirʉ̃mʉ ti ejaro, bʉtobʉsa rojose tãmʉorʉarãma ĩna. Tire masicõari, “ ‘Manire quẽne rojose yiromi’ yirã, Diore ajitirʉ̃nʉ tʉjabetiroti ñaja”, yimasiaja mani. Ĩnare bajiro rojose yimasiñujarã Sodoma macana, Gomorra macana, ti maca tʉ ñarimacariana quẽne. Ado bajiro yimasiñujarã: Manajo cʉtirã, manajʉ cʉtirã ñaboarine, gãjerã rãca ajeriarã cʉtirũgũmasiñujarã. Manajo mana, manajʉ mana quẽne, to bajirone yirũgũmasiñujarã ĩna. To yicõari, ĩna rujʉri ti bojarore bajiro bojoneose yirũgũmasiñujarã. To bajiro ĩna yijare, õ vecaye azufre vãme cʉtise rãca ĩnare soereamasiñuju Dios. Ti quetire ajicõari, ĩna yiriarore bajiro yimenasa manima, “Mani rijato berojʉ jeame yatibetimejʉ manire rearomi Dios” yirã.
Tire masiboarine, tirʉ̃mʉana rojose ĩna yimasiriarore bajirone yicõa ñarãma mʉa rãcana, Diore rʉ̃cʉbʉomena. Cãjiriagʉ̃ bajiriarore bajiro ñarã ñari, ĩna rujʉri ti bojarore bajiro “Bojoneose yirã yaja”, yimasimena ñarãma. To bajicõari, mani ʉjʉre cʉdimena ñarãma. To yicõari, ángel mesare, vãtiare quẽne rʉ̃cʉbʉobetirũgũrãma socase gotimasiorimasa. Ángel mesa ʉjʉ Miguel vãme cʉtigʉ roque yisocarimasa rẽtoro rotimasigʉ̃ ñaboarine, ĩnare bajiro rojose yibetimasiñuju, vãtire. Ado bajiro bajimasiñuju: Moisés ñamasir'i ĩ rijato ĩacõari, ĩ rujʉre ãmiarʉamasiboayuju Satanás. To bajiro ĩ yijare, Satanáre tud'irʉaboarine, ĩre tud'ibetimasiñuju Miguel. Ado bajisejʉa ĩre yimasiñuju: “Mʉ yisere ĩacõari, ‘Rojose tãmʉorʉcʉmi’ Dios mʉre ĩ yijama, quẽnarʉaroja”, ĩre yicõa tʉjasuju Miguel. 10 Satanáre ĩ tud'ibetiboajaquẽne, socase gotimasiorãjʉama, ángel mesare, vãtiare quẽne ĩna bajisere masimena ñari, rʉ̃cʉbʉobetirũgũama. To bajicõari, ĩna rujʉ ti bojarore bajiro yirã, “Bojoneose yirã yaja” yimasimenane, tire yirũgũrãma. To bajiro yirã ñari, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ varona ñarãma.
11 Tirʉ̃mʉana ñamasiriarã rojose ĩna yimasiriarore bajiro yirã ĩna ñajare, bʉto rojose ĩnare yirʉcʉmi Dios: Ca'in ñamasir'i, rojose ĩ tãmʉoriarore bajiro tãmʉorʉarã, rojose yirũgũama ĩna quẽne. To bajicõari, Balaam ñamasir'i ĩ yimasiriarore bajiro yirã, gãjoajʉare bojamasucõarã ñari, Dios ĩ bojasere yibetirũgũrãma. Coré ñamasir'i ĩ bajimasiriarore bajiro yirã, ĩna ʉjarã ĩna rotisere cʉdibetirũgũama ĩna quẽne. To bajiro ĩna bajise vaja, rojose ĩnare ĩ yimasiriarore bajiro rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ ĩnare cõarʉcʉmi Dios. 12 Diore rʉ̃cʉbʉorã mʉa rẽjajama, socase gotimasiorimasa quẽne mʉa rãca rẽjarũgũama. “Dios ĩ bojasere yirã ñaja” yiboarine, no ĩna bojarore bajirojʉa rĩne yirũgũama. Mʉa tʉoĩarore bajiro tʉoĩarã me ñaama. Ricatijʉare tʉoĩacõari, rojose yirũgũama. Ĩnare tʉoĩacõari, ado bajise mʉare gotiaja yʉ: Bʉto asirirʉ̃mʉ oco buerire ĩamacarãja mani, oco macarã. To bajiro mani yiñarone, oco buesere mino ti vẽareacoajama, sʉtiritirʉarãja mani, “Oco bʉjabeticõaja” yirã. To bajirone bajiroja socase gotimasiorimasa ĩna gotiboase quẽne. Quẽna ado bajise mʉare gotiaja yʉ: Yucʉ́ ricare barʉarã macarãja mani. Tire mani bʉjabetijama, sʉtiritirʉarãja mani. Rica mani ti ñajare, ñie vaja maja tiʉ. Tiʉre quẽacõarãja mani. To bajiri catibetirʉaroja yuja. Tiʉre bajirone ñie vaja mana ñaama socase gotimasiorimasa. To bajiri rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ ĩnare cõarʉcʉmi Dios. 13 To bajicõari, riaga jairisa ti saberone, sõmo cʉti, ʉeri jai bajiaja. Tire bajirone bojoneri mene rojosere yiñarũgũama socase gotimasiorimasa quẽne. To bajicõari, ñocoa tirʉ̃mʉjʉ õ vecajʉ Dios ĩ cũmasiriarã, sĩgʉ̃ri ĩnare ĩ cũmasiriarojʉre vaveoriarã ĩna ñajare, ĩna ñarũgũrotijʉre tʉoĩacõari, bʉto rẽtiarojʉ quẽnomasiñuju Dios. To bajirone bajirãma socase oca mʉare gotimasiorimasa quẽne. Dios oca quẽnasere ajitʉjacõari, ĩna masune ĩna bojarore bajiro yirã ñari, bʉto rẽtiarojʉ ñacõa ñarʉarãma.
14 Socase oca mʉare gotimasiorãre goti rĩjoro yimasiñuju Enoc ñamasir'i. Ĩ ñamasiñuju Adán jãnami. Adán macʉ ñamasiñuju Set. Set macʉ ñamasiñuju Enós. Enós macʉ ñamasiñuju Cainán. To bajiro mani cõĩaruji vajama, Enoc vãme cʉtimasir'i rãca ñarã, cojomo cõro gaje ãmo jʉa jẽnituarirãcʉ ñamasiñujarã. “Ado bajiro bajirʉarãma Diore rʉ̃cʉbʉomena” yigʉ, ado bajiro Diore gotirẽtobosamasiñuju ĩ: “Yʉre quẽnaro ajiya. Cojorʉ̃mʉ adi macarʉcʉrojʉ ejarʉcʉmi mani ʉjʉ. Ĩ rãca jãjarã ángel mesa ejarʉarãma. 15 Tirʉ̃mʉre masare beserʉcʉmi Dios. Ĩre rʉ̃cʉbʉobeticõari, rojose yiriarãre, rojose ĩnare yirʉcʉmi”, yigotimasiñuju Enoc ñamasir'i, mʉa rãcana Diore rʉ̃cʉbʉomena ĩna bajirotire gotigʉ. 16 “Quẽnabeaja”, yigõjarũgũama ĩna. To yicõari, “Ĩna ye sʉorine rojose ñaja”, yiñagõmacarũgũama. To bajiro yirã ñaboarine, ĩna bojamasuse rĩne yirũgũama. Gajeyerema, “Rẽtoro masirã ñaja yʉa”, yirũgũama. To yicõari, ĩna bojarore bajiro yirã gãjerãre quẽnaro gotisocarũgũama.
Cristore masirãre gotiquẽnore queti
17 Yʉ mairã, Cristo ĩ gotiroticõasʉoriarã ĩna yigotimasiorere masiritibesa mʉa. 18 Ado bajiro mʉare gotimasioriarãma: “Adi macarʉcʉro jediroto rĩjoro Dios ocare ajatud'irã ñarʉarãma. Gãjerãre tʉoĩamenane, rojose ĩna yirʉase rĩne yirũgũrʉarãma”, mʉare yigotimasioriarãma Cristo ĩ gotiroticõasʉoriarã. 19 Socase gotimasiorimasajʉama, ricati ĩna gotijare, sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩamenaja mʉa. Ĩna masu ĩna bojase rĩne yicõarãma ĩna, Esp'iritu Santore cʉomena ñari.
20 Yʉ mairã, Cristo ĩ bajirocare sʉorine quẽnaro Dios ĩ yire queti mʉa ajisʉore, masa ĩna masu tʉoĩacõari, ĩna gotimasiore me ñañuja. Dios ye ñañuja. Quẽnarobʉsa tire ajitirʉ̃nʉroti ñaja. To yicõari, Esp'iritu Santo ĩ ejarẽmose sʉorine Diore sẽnirũgũroti ñaja. 21 Dios mʉare bʉto ĩ maisere masirãja mʉa. To bajiri quẽnaro ĩ bojarore bajiro yirũgũña, mʉare ĩ maitʉjabetirotire bajiro yirã. To bajiro mʉa yiñarone, Jesucristo ĩ tudiejarirʉ̃mʉ ti ejaro, mʉare ĩamaicõari, “Rojose maja” mʉare ĩ yirotire tʉoĩa yuñarũgũña. Tirʉ̃mʉre, Dios, mʉare ĩ gotiriarore bajirone ĩ tʉjʉma quẽnaro ñacõa ñarũgũrʉarãja.
22 Sĩgʉ̃ri mʉa rãcana, “Cristo oca, ¿riojo gotiati?” yirãre ĩamaicõari, quẽnaro ĩnare gotimasioña, “ ‘Socase me ñaja’ yitʉoĩato” yirã. 23 Jeamejʉ vaboronare yirẽmoña, Jesucristo rãca quẽnaro tʉoĩacõari, ĩna ñarotire yirã. Gãjerãre quẽne rojose yirũgũrãre ĩamaiña. To bajiro yirã ñaboarine, mʉa yirũgũsere quẽnaro tʉoĩarũgũroti ñaja, “Ĩnare bajiro rojose yirobe” yirã.
Judas Diore ĩ rʉ̃cʉbʉore queti
24-25 Tire tʉoĩacõari, ado bajiro sẽniroti ñaja manire: “Dios mʉ sĩgʉ̃ne ñaja masirẽtogʉ̃. Ñimʉ gãji mʉre bajiro masigʉ̃ magʉ̃mi. Yʉa ʉjʉ Jesucristo ĩ rijabosare sʉorine yʉare maiñuja mʉ. To yicõari, rojose yʉa yibetirotire yʉare ejarẽmoñuja mʉ. Mʉ rotiñarojʉ yʉa ejaro, ‘Rojose mʉa yire vaja maja’ yʉare yiĩarʉcʉja mʉ. To bajiri, mʉ ñarojʉ ejacõari, mʉ rãca quẽnaro variquẽnarʉarãja mani. Quẽnarẽtogʉ̃ ñaja mʉ. To yicõari, ʉjʉ ñamasugʉ̃ ñaja mʉ. Ñie mʉ yimasibeti maja mʉre. To bajicõari, disejʉa mʉ rotimasibeti maja mʉre. To bajiro bajiyuja mʉ, adi macarʉcʉrore mʉ rujeoroto rĩjorojʉne. Adirʉ̃mʉrire quẽne, to bajirone bajicõa ñaja mʉ. To bajiro rĩne bajicõa ñarũgũrʉcʉja mʉ”, yiroti ñaja manire, Diore rʉ̃cʉbʉorã.
To cõro ñaja.