Carta de San Pablo a
FILEMÓN
1
Filemón vãme cʉtigʉre, Pablo, Timoteo rãca ĩna quẽnarotire
1-3 ¿Ñaboati yʉa baba Filemón vãme cʉtigʉ? Mʉ ñaja quẽnaro yʉa maigʉ̃, yʉare bajiro moagʉ̃. Mani maigõ, Apia vãme cʉtigore, to yicõari, yʉare bajiro moagʉ̃, Arquipo vãme cʉtigʉre quẽne adi queti mʉare ucaja yʉa. Cristore ajitirʉ̃nʉcõari, mʉ ya vijʉ rẽjarũgũrã jedirore adi queti mʉare ucaja yʉa. Mʉare quẽnarotirã, mani jacʉ Diore, to yicõari, mani ʉjʉ Jesucristore quẽne, ado bajise mʉare sẽnibosaja yʉa: “Quẽnaro mʉa rãca ĩna ñarotire yirã, ĩnare ejarẽmoña”, mʉare yisẽnibosaja yʉa. Yʉ Pablo, mani maigʉ̃, Timoteo rãca adi papera rãca mʉare queti ucaja yʉa. Masare Jesucristo ocare gotimasiogʉ̃ ñari, adojʉ tubibe ecoaja yʉ.
Filemón Cristore ĩ ajitirʉ̃nʉre queti
4-5 Mani ʉjʉ Jesucristore, to yicõari Dios yarãre quẽne quẽnaro mʉ maisere yʉre gotirũgũama masa. “Jesucristore quẽnaro ajitirʉ̃nʉcõa ñaami. To bajicõari, Dios yarã jedirore ĩamaicõari, quẽnaro yami” mʉre ĩna yisere ajivariquẽnaja yʉ. To bajiri, tocãrãcajine Diore sẽnigʉ̃, “Filemónre quẽnaro yiyuja mʉ”, ĩre yisẽnirũgũaja yʉ. Mʉ quẽne, yʉre bajiro Jesucristore ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñari, ñajediro quẽnaro Dios manire ĩ yisere mʉ ajimasirotire yigʉ, mʉre sẽnibosarũgũaja. “Ĩnare ĩamaicõari, quẽnaro mʉ yijare, variquẽnama Jesúre ajitirʉ̃nʉrã” ĩna yisere ajicõari, bʉto variquẽnarũgũaja yʉ quẽne.
“Onésimo vãme cʉtigʉre quẽnaro bocaãmiña”, Pablo ĩ yire
8-9 Dios yarãre quẽnaro yirũgũgʉ̃ mʉ ñajare, yʉre quẽne quẽnaro mʉ yirotire sẽnigʉ̃ yaja yʉ. Cristo ĩ cõacacʉ ñari, mʉ yirʉabetire rotimasirocʉ ñaboarine, Dios yarãre quẽnaro mʉ maisere masicõari, “Yʉre quẽne maicõari, yʉ sẽnirore bajiro cʉdirʉcʉmi” yigʉ, mʉre sẽniaja yʉ. Yʉ ñaja bʉcʉ Pablo. To yicõari, Cristo ĩ bajirere yʉ gotimasiose sʉori adojʉ tubibe ecoaja yʉ. 10 Ado bajiro mʉre sẽniaja yʉ: Quẽnaro ajiya, Filemón. Onésimo mʉre moabosarimasʉ ñaboar'ire, yʉ macʉre bajiro bajigʉre sẽnibosagʉ yaja. Adojʉ tubiberiavi ñagʉ̃, Cristo ĩ bajirere yʉ gotimasiocati sʉorine Jesucristore ajitirʉ̃nʉcami.
11 Tirʉ̃mʉjʉ mʉre moabosarimasʉ ñaboarine quẽnaro mʉre moabosabesumi. Yucʉrema quẽnaro ejarẽmogʉ̃ ñaami. To bajiri, mʉre quẽne quẽnaro ejarẽmorʉcʉmi. 12 Mʉ tʉjʉ ĩre varotiaja yʉ. Ĩ ñaami bʉto yʉ maigʉ̃. To bajiri, quẽnaro ĩre bocaãmiña. 13 Bajigʉjʉma, yʉ rãca ĩ ñasere bojaboaja yʉ, “Tubiberiavijʉ yʉ ñaro yʉre ejarẽmoato” yigʉ. To bajiro ĩ bajijama, sõjʉ ñacõari, yʉre mʉ ejarẽmomasibetijare, mʉre ĩ moabosaroti ũnirene, yʉjʉare ejarẽmocõa ñabogʉmi. 14 To bajiboarine, “Pablo tʉjʉ ĩ tujasere bojaja yʉ quẽne” mʉ yiroto rĩjoro, “Adojʉ tujaya Onésimo”, yirʉabeaja yʉ. To bajiri, ĩre bojagʉ ñaboarine, mʉ tʉjʉ ĩre varotiaja yʉ. Mʉ tʉjʉ ĩ tudiejasere ĩacõari, “Pablore ejarẽmorocʉ ñaja mʉ” ĩre mʉ yijama, quẽnaroja. 15 Mʉre rudiadicõari, yoaro me adojʉ ĩ ñarotire bojarimi Dios, mʉ tʉjʉ tudiejacõari, quẽnaro ĩ ñacõa ñarotire yigʉ. “Yucʉrema Jesucristore ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñari, ĩ rijato berojʉ ĩ catirotire Dios ĩ ĩsir'i ñari, õ vecajʉ quẽne mʉ rãca quẽnaro ñacõa ñarũgũrʉcʉmi” yigʉ yaja yʉ. 16 Mʉ tʉjʉ ĩ tudiejaro, “Yʉ moarimasʉ tudiejaami” ĩre yigʉ me, ĩre ĩamairʉcʉja mʉ. “Jesucristore ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñari, yʉ maigʉ̃, yʉ bedire bajiro bajigʉ ñaami” yitʉoĩagʉ̃, ĩre ĩamaima. To bajiri ĩre yʉ mairo rẽtoro mʉjʉa, ĩre mairʉcʉja mʉ.
17 To bajiri, mʉ tʉjʉ ĩre tʉocõagʉ̃ yaja yʉ. “Pablo quẽne, yʉre bajiro Jesucristore ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñagʉ̃mi” mʉ yitʉoĩajama, yʉrene bocaãmigʉ̃re bajiro Onésimore bocaãmima. 18 Tirʉ̃mʉjʉ rojose yir'i ĩ ñajama, to yicõari, no bojase mʉre vaja mor'i ĩ ñajama, yʉjʉare vaja sẽniña. Ĩre vaja yibosarʉ yaja yʉ. 19 Yʉ masune adire ucaja yʉ: “Onésimo mʉre ĩ vaja more ti ñajama, ĩre vaja yibosarʉcʉja”, yiucaja yʉ. To bajiro yʉ yiboajaquẽne, ado bajise tʉoĩagʉ̃ja mʉ: “Pablo ĩ gotimasiocati sʉorine Jesucristore yʉ ajitirʉ̃nʉsʉocati ñajare, yʉ rijato berojʉ yʉ catirotire Dios ĩ ĩsir'i ñaja yʉ. To bajiri ĩ gotimasiore vaja yʉre ĩ sẽnijama, ĩre vaja yijeomasibecʉja”, yitʉoĩagʉ̃ja mʉ. 20 To bajiri, Onésimo rojose mʉre ĩ yirere masiriocõari, ĩre quẽnaro mʉ bocaãmijama, “Mani ʉjʉ ĩ bojarore bajiro yiyumi” mʉre yimasicõari, bʉto variquẽnarʉcʉja yʉ.
21 “ ‘Quẽnaro ĩre bocaãmiña’ yʉ yiro rẽtoro quẽnaro ĩre yirʉcʉmi” mʉre yitʉoĩacõari, adi papera yʉ ucase rãca mʉre sẽniaja yʉ. 22 Gajeye ado bajise mʉre yaja yʉ: Mʉ tʉjʉ yʉ cãnirotisõa yʉre quẽnoyubosaya. “Diore yʉre mʉa sẽnibosarũgũrore bajirone yoaro mene adojʉ tubiberiavire budirʉcʉja”, yitʉoĩaja yʉ. To bajicõari, mʉare ĩagʉ̃ varʉaja yʉ.
Pablo, ĩ rãcana quẽne ĩna quẽnarotire queti
23 Mani maigʉ̃, Epafras mʉre quẽnarotiami. Ĩ quẽne, Jesucristo ĩ bojasere yigʉ ñari, adojʉ tubiberiavijʉ yʉ rãca ñaami. 24 Gãjerã, yʉ rãca moarã, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas quẽne, mʉre quẽnarotiama ĩna quẽne.
25 Mani ʉjʉ Jesucristo, quẽnase mʉare cõarũgũato.
To cõro ñaja.