5
Kolu too laona folaa lae
Doo ne adea guu, kamolu bara wela liliosaua nia God molu lio suli nia, ma molu ka too 'ana liosaue fuana toae ki uria ne Kraes nia liosau 'ani kolu ma ka fale nia 'i tala'ana uri faamauri lakolu. Nia na afuafua talea God, ne God nia ala faafia.
Aia ma ni kamolu, molu ka too 'amolu faasia ooe ma na abulo laa bilia ki sui gwana, ma faasia ogalulumi lae. Na doo 'uri nai ki nao dasi bobola fainia lao tooa kamolu ki ne kamolu toaa nia ki God. Na bae ta'aa lae ma na bae oewanea lae ma na 'onionga ta'aa lae ma na doo 'uri nai ki sui guu nao si diana uri molu ka ilia. Si doo bobola fainia molu ka ilia 'amolu ne tango lana God. Si doo mamane nau ku saea fuamolu nia 'urii, tii ne nia ooe ma abulo lana ka bilia, ma ka ogolulumi suli ne ogalulumi lae nia mala lau guu foosi lana nunuidoo ki, wane nai 'afitai ka ruu laona 'initoaa nia sa Disas Kraes fai God.
Nao molu si alamatainia ta wane ka suke kamolu ma ka bae 'ana 'urii, “Ooe lae ma ogolulumi lae ma doo 'uri nai ki nao si garo guu!” God nia kai kwaea toaa ade faasia ki uri maana kera ilia doo garo nai ki. Nia 'uri nai, nao molu si 'ado kwaimani fainia toaa nai ki 'ana ili lana doo garo ki.
'Ana kada sui naa, kamolu molu too laona rorodoa lae, ma sui 'i tari'ina kamolu molu too naa laona folaa lae 'ana tiidooa laa kamolu fainia Aofia. Nia 'uri nai, molu too na 'amolu 'ana tooa ne bobola fai kamolu toaa molu fali laona folaa lae. Suli lea kamolu molu too laona folaa lae, 'i seeri na doo 'o'olo ki ma na doo mamane ki daka fuli laona mauria kamolu ki. 10 Molu ade diana 'ua guu 'ana lio saitoma lana si doo ne kai faadianaa manata lana Aofia. 11 Nao molu si 'ado kwaimani fai toaa 'ana rorodoa lae 'ana ili lana doo ta'ae ki. Si doo bobola fainia uri molu ka ilia 'amolu ne molu faatai folaa 'ana garo laa kera ki. 12 Na bae lae boroi 'ana sulia doo nai ki da ili agwa ai nia 'e faa noni susuala. 13 Aia, si kada na kwesu nia tala folaa fuada, kera tara da lio saitomana ne abulo lada ki nia garo, 14 suli na kwesu ne nia faatai folaa 'ana doo nai ki kera ilia ki. Doo ne adea si baea bae ka 'urii nai,
“Kamolu toaa molu maleu liu ma molu ka mae naa, molu ada naa!
Molu tatae faasia maea, Kraes nia kai tala folaa faafi kamolu!”
15 Doo ne adea guu, molu too molu ka suasuli diana 'ana tooa kamolu ki. Molu ka too manataa, nao molu si too oewanea. 16 Molu ka ilia doo diane ki, suli fa sato neki fa sato ta'ae ki. 17 Nia 'uri nai, nao molu si too oewanea gwamolu. Molu manata, uri molu ka saitoma diana 'ana doori lana Aofia.
18 Nao molu si dau gwamolu 'ana oewanea laa nee 'ana kuufi lana waen, ne nia dau gwana 'ana faata'aali lamolu lae. Molu alamatainia Anoedoo Abu nia 'inito naa 'ani kamolu. 19 'Ana si kada molu ofu kwaimani ki, molu ka nguulia Sam ki, ma nguu ni faabaita lae ma tango lae ki. Ma molu ka nguu 'ana nguu laa ne kwaifalaloi faasia laona mangomolu tiifau talea Aofia. 20 Uri molu ka tangoa Maa kamolu God 'ana satana sa Disas Kraes na Aofia kolu ka lelea firi fua doo ki sui guu.
Si baea sulia na tooa nia bara waiwelana
21 Ma uri kamolu sui guu molu ka ade sulia bae lamolu ki kwailiu suli kamolu molu maungia Kraes 'ana faa'inito lana.
22 Kamolu keni 'afe ki, molu ka ade sulia na arai kamolu ki talafana molu ade sulia Aofia kolu. 23 Suli na arai, nia na gwaungaia ne too 'ana rigitaa uri ka saea si doo ne 'afe nia kai ilia, mala lau guu Kraes nia na gwaungaia ne too 'ana rigitaa uri ka saea si doo ne konia manata mamana nia kai ilia. Kraes nia too uri faamauri lana konia manata mamana nia. 24 Na konia manata mamana nia Kraes nia too gwana uri ade lae sulia bae lana Kraes. Na keni 'afe lau guu nia too gwana uri ade lae sulia bae lana arai nia 'ana doo ki sui guu.
25 Kamolu arai ki, molu ka liosau 'ana 'afe kamolu ki, mala 'ana Kraes nia liosau 'ana konia manata mamana nia ma ka fale nia 'i tala'ana ka mae uri faamauri lana. 26 Kraes nia ade 'uri nai uri konia manata mamana nia ka abu ma ka sakwadoloa faasia ta'aa lae 'ana siuabu lae ma 'ana bae lana. 27 Uri 'i seeri suana lana ka diana tasa 'ana si kada Kraes kai talaia kau siana mala 'ana ta keni fungao dao uri lana ne nao tasi doo si garo 'ani nia. Ne nia 'o'olo ma ka diana tasa 'i maana God. 28 Kamolu toa arai ki molu ka ade lau gu 'uri nai. Sui molu ka liosau 'ana 'afe kamolu ki ka mala lau guu ne kamolu liosau 'ana nonimolu 'i tala'amolu. Na wane ne nia liosau 'ana 'afe nia, nia ne 'e saitomana liosau lae 'ani nia 'i tala'ana. 29 Na wane ki sui guu nao ta waa si ote nia 'ana nonina 'i tala'ana. Doo da ilia 'ada ai ne kera saarea ma daka suasulia nonida ki 'i tala'ada, mala lau guu sa Disas Kraes nia ilia fua konia manata mamana nia. 30 Ma kolu na toaa ne kolu manata mamana 'ani nia, ni kolu ne talafana nonina sa Disas Kraes. 31 Suli na Kekeda lae Abu nia bae 'urii, “Na wane ka faasia gaa nia fai maa nia, uri nia ka arai. Aia, na wane nai fai na keni nai, keerua tii nonidoo naa.” 32 Si baea nai nia 'afitai uri saitoma diana lae ai, ma sui boroi 'ana, nau ku bae 'aku sulia sa Disas Kraes fai na konia manata mamana nia. 33 Ma na Kekeda laa Abu ka faatainia lau guu si doo sulia wane arai ki fai na keni 'afe ki nia ka bae 'urii: Na waa ne 'o arai naa, 'oko liosau 'ana 'afe 'oe, mala lau gu ne 'oe liosau 'ani 'oe tala'amu. Ma na keni kwasitoole ne 'o 'afe naa, 'oko sae'inito 'ana arai 'oe.