2
Si bae ni mauria faasia sa Disas nia 'initoa ka talua taki sa Mosis
Nia 'uri nai, kolu ka rongo diana 'ana toolangaidooa mamana nai kolu rongoa sulia 'Alakwa nia God, uri ka nao kolu si lea 'e'ete lau faasia. Na bae lana taki boroi doo bae 'ensel ki da faarongo ai bae nia nao si diana uri ta wane ka ade faasia gwana. Ma na toaa baki da ade faasia bae lana taki lau guu, God nia falea kwakwaea fuada uri maana. Aia ma ni kolu, lea kolu ka lio ekwatainia si baea ni mauria nee fatai, tara 'afitai naa kolu ka tala faasia kwakwaea nia God fuakolu. Na Aofia nia faarongo talo mai totoonao sulia si baea ni mauria nee, lea sui toaa baki da rongoa mai faasi nia daka faatai folaa lau guu 'ana mamana lana siakolu. God lau guu nia faatai folaa 'ana mamana lana si baea ni mauria nee 'ana si kada nia faatainia fafaataie ki ma ka ilia doo ni kwele lae ki ai daka suai. Ma 'ana si kada nia faatainia doo kwaibalatana 'e'ete kwailiu ki, ma 'ana si kada na Anoedoo Abu 'e falea fafalea 'e'ete kwailiu ki fua wane ki sulia doori lana God.
Sa Disas nia talai kolu uria na 'initoaa 'i salo
Kolu, kolu saitomana ne 'ensel ki, God nao si fili kera uri daka 'inito 'ana molaagali falu ne meli bae sulia nai ne kai dao mai. Suli si baea lao Kekeda laa Abu nia bae 'urii,
“Wala God 'ae! Na wane, na doo malania nee gwana ma sui 'oko manata 'initoa 'ana wane!
'Utaa ne 'oko manata 'abarua 'ana wane?
Ma sulia kasi kada kukuru gwana, 'oe 'oko alua wane ka too gwana farana rigitaa kera 'ensel ki.
Ma sui lau guu, 'oe 'oko falea naa dianae ma na 'initoae fua wane.
Nia ne 'oe alu nia ka 'inito naa 'ana doo ki sui guu.”
Si kada God nia saea nia alua ka 'inito 'ana doo ki sui guu, nia toolangainia God nia alu wane uri ka 'inito 'ana doo ki sui guu ne God nia saungainida ki. 'I tari'ina nee, kolu kolu suana wane nia nao si 'inito 'ua 'ana doo ki sui guu. Sui boroi 'ana ka 'uri nai, kolu kolu saitomana sa Disas naa ne 'inito. Ne God 'e ilia nia ka liaewane ma ka too farana rigitaa kera 'ensel ki sulia kasi kada kukuru gwana uri 'i seeri 'i nunufana liosaua nia God, sa Disas ka mae uri faamauri lana toae ki sui. Ma 'i seeri, God nia faa'initoaa sa Disas suli ne nia nonifii ma ka mae. 10 God nia saungainia doo ki sui guu ma ka dau faafia doo ki sui guu. Ma nia ka falea mai sa Disas ka nonifii ma ka mae, ma 'ana nonifii lana sa Disas ne God nia ka faa ali'afua sa Disas waa ne faamauri kolu. God nia ilia si doo nai uri ka adea toaa 'oro ki sui daka maa 'ana God ma daka 'inito lau gu fai nia. Raoa nia God 'e 'o'olo tiifau.
11 Sa Disas nia faa faalua toae ki faasia abulo ta'aa laa kera ki. Doo ne adea, sa Disas fai kera sui guu da Maa gu 'ana tii wane. Nia ne adea sa Disas ka noniraa uri 'aili lada 'ana toolana ki. 12 Sa Disas nia bae 'urii fua God,
“Nau kwai faarongoa toolaku ki ma kwai tango 'oe 'i naofada 'ana kada kera da ofu kwaimani.”
13 Nia ka bae lau gu 'urii,
“Nau kwai manata ngado 'ani 'oe God.”
Sui nia ka bae lau gu 'urii,
“Nau ku too kwaimani 'i seki fai wela neki God nia faleda ki fuaku.”
14 Ni kolu wela nai ki kolu too 'ana nonidoo. Nia ne adea nia sa Disas lea mai ka too lau guu 'ana nonidoo mala 'ani kolu uri nia ka mae ma na mae lana ka faafunuia sa Saetan waa ne too 'ana rigitaa 'ana maee. 15 Si kada sa Disas nia ade 'uri nai, nia ka oli mai fai toaa ne Saetan nia 'inito 'ani kera ki 'ana faamau lada lae 'ana maee. 16 Kolu kolu saitomana, ne nao lau 'ensel ki ne sa Disas nia 'adomi kera 'uri nai. Suli na Kekeda laa Abu nia bae 'urii sulia,
“Na toaa 'ana kwalafaa sa 'Abraham lau 'ana ne nia 'e 'adomi kera.”
17 Doo nai ne adea nia ka liaewane ma ka mala 'ani kolu tiifau naa toolana ki uri nia ka foa ni gwau fuakolu 'ana kwai'ofeia ma ka kwai'adomi fuakolu ka lelea firi 'i naofana God. Nia ka afuafu 'ani nia 'i tala'ana talea God uri God ka manata lukea abulo ta'aa laa kera toae ki sui. 18 Ma suli ne sa Disas nia liu sui na mai lao nonifiie 'ana si kada Saetan 'e ilitona, nia ne adea sa Disas ka bobola fai 'adomi lana toaa neki sa Saetan 'e ilitoda ki lau guu.
2:8 Sam 8:4-6 2:12 Sam 22:22 2:13 'Aesaea 8:17 2:13 'Aesaea 8:18 2:16 'Aesaea 41:8,9