7
Sa Melkesidek nia 'initoa ka talua fiiwane sa Lifae
Sa Melkesidek nia waa 'inito 'ana maefera 'i Salem ma na waa ni foa talea God na gwautasaliu. 'Ana tii si kada, sa 'Abraham nia oli mai uri fera kera faasia firua nai nia ilia fai toaa 'inito nai ki ma ka siitasa 'ani kera. 'I seeri, sa Melkesidek ka toda nia sulia taale ka falea dianae fuana. Ma sa 'Abraham ka falea tangafulu 'ana 'okona doo nai ki nia ngalida ki mai 'ana firua nai fuana.
Na satae doo nai sa Melkesidek, nia toolangainia, “Na wane 'inito 'ana 'o'oloe.” Ma ni nia lau guu na wane 'inito 'ana maefera 'i Salem ne toolangainia, “Na wane 'inito 'ana aroaroe.” Kolu nao kolu si saitomana sa tii ne maa nia sa Melkesidek, ma nao tii ne gaa nia, ma ka nao kolu si saitomana na talisibaraa suli nia. Ma ni kolu ka nao kolu si saitomana lau guu tasi ununua sulia si kada ne nia futa ai ma si kada ne nia mae ai. Nia 'uri nai, sa Melkesidek nia mala 'ana Wela nia God suli ne nia na wane ni foa totoo firi.
Molu manata toi fasi 'amolu na 'initoa tasa lana sa Melkesidek! Sa 'Abraham na kokoo talingai kolu bae boroi 'e falea tangafulu 'ana 'okona doo 'e ngalia mai 'ana omea nai ki fuana. Aia, na waa ni foa ki 'ana fiiwane sa Lifae bae taki 'e saea fuada uri daka ngalia tangafulu ki faasia toaa Diu ki, sui boroi 'ana kera toolada ki lau gwada 'ana kwalafaa sa 'Abraham. Aia, ma sa Melkesidek nia nao lau ta waa faasia fiiwane sa Lifae. Ma sui boroi 'ana sa 'Abraham ka falea tangafulu 'ana 'okona doo nia ki fua sa Melkesidek ma nia ka falea dianae fua sa 'Abraham. Ma sui sa 'Abraham 'ana bae God alangai mai fuana. Na wane ne nia falea dianae, nia 'inito ka talua wane ne nia ngalia dianae.
Na wane ni foa ki kera toa faasia fiiwane sa Lifae ma na toa fua ngali lana tangafulu 'ana doo ki sui guu. Sui boroi 'ana, kera da kai mae lau gwada. Aia, sa Melkesidek nia 'e ngalia na tangafulu 'ana 'okona doo sa 'Abraham, ma kolu ka saitomana na Kekeda laa Abu nia saea sa Melkesidek nia mauri 'ua gwana. Na fiiwane sa Lifae, na fiiwane naa uri ngali lana tangafulu 'ana doo ki faasia toae ki. Ma sui 'i tari'ina nai, kolu tala'ana kolu ka saea ne kera da falea lau guu na tangafulu kera fua sa Melkesidek 'ana si kada nai sa 'Abraham nia falea tangafulu fuana. 10 Nia 'uri nai suli fiiwane sa Lifae nia futa gwana 'i burina sa 'Abraham waa ne falea tangafulu nai fua sa Melkesidek.
11 Na 'aefoaa bae 'ana fiiwane sa Lifae naa bae God nia falea mai taki fua toaa 'Israel sulia. Aia, lea sae 'aefoaa nai 'ana fiiwane sa Lifae nia ka 'o'olo tiifau naa 'ana ili lana raoa nia fua God, tara 'afitai God ka falea lau mai ta waa ni foa falu ne kai foa 'ana 'aefoaa nia sa Melkesidek, ma ka nao lau 'ana 'aefoaa nia sa 'Aaron 'ana fiiwane nia sa Lifae. 12 Aia, si kada na 'aefoae 'e tatala naa, na taki nai 'e lea kwaimani fainia boroi nia ka tatala lau guu. 13 Aia, sa Disas na Aofia ne da kekeda mai suli nia nai, nia nao lau waa 'ana fiiwane sa Lifae. Ma na fiiwane nia sa Disas boroi, nao ta waa ai si foa gu mai. 14 Na tio folaa lana si doo nai nia 'urii, sa Disas ne nia futa 'ana fiiwane sa Diuda. Aia, ma sa Mosis boroi nia nao si bae gu mai sulia ta wane ni foa fasi lao fiiwane nai.
Sa Disas nia foa 'ana 'aefoaa sa Melkesidek
15 Aia ma ni kolu, kolu saitomana si doo nai nia folaa diana 'asia naa, suli ne tii wane ni foa 'e'ete naa ne sakatafa lau mai, ne nia mala 'ana sa Melkesidek. 16 Waa ni foa falu nai nia nao lau ta waa 'ana fiiwane kera waa ni foa ki 'ua guu sulia bae lana taki. Nia na waa ni foa lau 'ana sulia tetedea nia mauria firi. 17 Suli na Kekeda laa Abu nia saea,
“'Oe na waa ni foa totoo firi 'ana 'aefoaa sa Melkesidek.”
18 Kolu, kolu saitomana sui naa na taki bae sulia waa ni foa, God nia talana sui naa suli 'e makeso ma ka nao si bobola fai 'adomi lana wane. 19 Suli na taki nai 'e 'afitai 'asia naa ka 'olosia doo ki tiifau. 'I tari'ina nee, God nia safalia naa tii si doo diana tasa lau ne kolu ka manata ngado ai, ne adea kolu ka 'idu karangia mai God.
20 Ma si doo falu nai nia diana ka tasa lau, suli God nia tofe abu 'ana si kada nia faa foaa sa Disas. 'Ana si kada kera da faa foaa waa ni foa ki 'ana fiiwane sa Lifae, God nao si tofe abu guu 'uri nai. 21 Aia, sa Disas 'ana ne God 'e faafoa nia ma ka tofe abu, suli na Kekeda laa Abu nia bae 'urii,
“God nia tofe abu naa, ma nia 'afitai ka talana lau manata lana.
‘'Oe na waa ni foa totoo firi.’ ”
22 Na tofe abu laa nai God 'e ilia, nia lau 'ana ne faatainia alangaia nee 'i nunufana sa Disas 'e diana ka tasa 'ana alangaia bae 'i nunufana taki.
23 Tasi doo lau ne faatainia diana tasa lana alangaia falu nee ne, na 'aefoaa bae 'ana fiiwane sa Lifae nia too 'ana waa ni foa 'oro ki suli da mae ki ma daka talada ki ka lelea gwana. 24 Aia foaa ne sa Disas nia ilia, 'e 'afitai ka tatala lau suli sa Disas nia totoo firi. 25 Ma nia ne adea ma sa Disas ka tala'ana faamauri lana tiifau toaa ne da lea mai sia God 'i nunufana. Suli sa Disas nia 'e mauri ka totoo firi uri ka bae suli kera 'i naofana God.
26 Na doo nai ki ne adea sa Disas nia na waa foa ni gwau ne bobola diana 'asia naa fai kolu. Suli ne nia 'e abu ka tasa ma ka nao tasi doo garo 'ani nia, ma ka nao tasi doo ta'aa si tauwela nia. God 'e lafu nia faasia matangana toaa abulo ta'aa ki, ma ka alu nia ka too na mai 'i salo. 27 Sa Disas nao si abulo ta'aa mala 'ana waa foa ni gwau baki 'ana kada 'i nao, bae da falea lau guu afuafua kera ki 'afa sato ki sui guu fua abulo ta'aa laa kera ki sui fatai dafi ngali mai afuafue ki fua abulo ta'aa laa kera toae ki. Sa Disas nia falea mauria nia mala 'ana ta afuafua fua abulo ta'aa lae sui naa, ma fua si kada ki sui naa. 28 Si kada kera da filia wane ki sulia taki sa Mosis uri daka foa, kera wane doo makeso ki gwana. Ma sui totoo ka tau naa 'i buri, God nia kafi filia 'Alakwa nia uri ka foa ni gwau ma kafi tofe abu, suli nia na waa 'o'olo tiifau ma ka totoo firi.
7:17 Sam 110:4 7:21 Sam 110:4