12
Ni Meri nia waiwaia 'aena sa Disas
(Matiu 26:6-13; Maak 14:3-9)
Dao 'ana ono fa dani sui guu na fafangaa 'ana Fangatasae ka liu, sa Disas fainia toa kwairooi nia ki daka oli lau gwada uri Betanii, na maefera bae sa Disas nia tataea sa Lasaros ai faasi maea. Kera daka rao fanga 'i seeri fua sa Disas. Sa Lasaros ka nii fai toaa nai da 'aili kera mai uri fanga kwaimani laa nai fainia sa Disas, ma ni Maata ka rao fanga fuada. Ma ni Meri ka ngali mai tii bii waiwai* moko diana nai ma liu lana ka baita 'asia naa. Nia lea mai ka kistainia naa fafo 'aena sa Disas uri faa'inito lana ai. Sui ni Meri liu ka usua 'ae sa Disas 'ana ifuna 'i tala'ana. Ma si kada nai, na momokona waiwai nai ka moko ka 'etengaa guu lao luma nai. Ma sui sa Diudas 'Iskariot, na waa 'ana toa kwairooi baki sa Disas bae nia falea sa Disas fua malimae ki, nia ka nao si ala faafi si doo nai nia ka bae na kau 'urii, “Tee ne adea 'oe nao 'osi foli 'amua 'ana waiwai nee uri ta malefo uri fale lana fua toaa siofaa ki nee? Na bii waiwai nai liu lana 'e mala gu fofolia nia tii waa ni rao lao tii fa ngali laulau.”
Sa Diudas 'e nao si saea lau si doo nai suli ne nia manata 'abarua 'ana toaa siofaa ki. Nia 'e saea lau 'ana suli nia ta waa bebeli lau guu, ne nia kai lio suli wai malefo kera. Ma si kada 'oro, nia 'e belia gwana malefo nai fuana tala'ana.
'I seeri sa Disas ka bae 'urii, “Nao 'osi bae tona lau 'uri nai! Na waiwai nee si doo ni wala nee 'e taingainia na mai uria ne, uri ka 'ikia 'i noniku fa dani ku mae daka alu nau naa. Na toaa siofaa nee kera da too siamolu ka lelea firi gwana. Sui ta, ni nau ne nao kwasi too si tau guu fai kamolu.”
Kera doori saumaelia lau guu sa Lasaros
Toaa 'oro 'ana Diu ki si kada kera rongo ne sa Disas 'e nii gwana 'i Betanii, kera daka lea na mai seeri. Nao lau otona gwana uri ne kera da doori sua lana sa Disas. Kera lea mai uri sua lana lau guu sa Lasaros waa bae sa Disas tatae nia fasi maea. 10 Ma 'i seeri guu na waa baita ni foa ki daka doori saumaelia lau guu sa Lasaros, 11 suli toaa Diu nai ki si kada kera suana sa Lasaros nia tatae faasia maea, 'oro lada daka lukasia waa baita ni foa nai ki daka manata mamana lau na 'ada 'ana sa Disas.
Dao lana kau sa Disas lao fera 'i Durusalem lao birangana Waa 'inito
(Matiu 21:1-11; Maak 11:1-11; Luk 19:28-40)
12 Tio 'e dani, na konia nai da lea ki mai 'ana Fangatasae nai, daka rongo sa Disas nia lea na mai uri Durusalem. 13 Kera lea daka ngalia mai ulu ulu nai 'ana sarana doo mala niu, daka suungi daka lea na mai uri toda lana sa Disas ma daka bae 'urii,
“Tangoa God ka tasa!
'E diana tasa fua waa ne God fale nia ka lea mai 'ana satana nee!
'E diana tasa fuana, nia na Waa 'inito fua 'Israel!”
14 Sa Disas ka raa ka gooru naa fafona dongki kafi baita nai. Si ade laa nai ka fulingainia naa si baea lao kekeda laa Abu ne bae 'urii, 15 “Kamolu toaa 'i Durusalem, nao molu si mau lau! Suana fasi nee, na waa 'inito kamolu ne gooru fafona dongki kafi baita nee ka lea na mai nee.”
16 Si kada nai toa kwairooi sa Disas ki da suana si doo nai fuli nai, kera nao dasi saitomana 'ua. Totoo lea 'i buri naa kada sa Disas nia tatae fasi maea ka oli naa uri salo, kera dafi filoa ne si kekeda laa Abu baki da bae gwada mai suli sa Disas ma suli si doo nai da ilia mai 'ani nia nai.
17 Na toaa 'oro bae da koni fai sa Disas si kada bae nia 'ai uri sa Lasaros fasi lao likwafau bae ma ka tatae nia fasi maea, kera dau 'ua gwada 'ana faarongo tatalo lae suli si doo nai ki fua toae ki sui gwana. 18 Nia ne adea toaa 'oro nai ki daka lea mai uri toda lana sa Disas nai. Toaa 'oro, kera da lea mai uri toda lana sa Disas, suli kera da rongo ne sa Disas nia ilia mai si doo kwaibalatana nai 'ana sa Lasaros. 19 'Uri nai guu, na Faarisii ki daka bae 'urii 'i matangada kwailiu, “Kamolu suai nai, kolu ilitoi boroi ka nao naa nai! Tee molu liotoi konia nee sui naa ne kera 'ado fai sa wala nee nee!”
Na waa Gris ki da nani uri sa Disas
20 Aia si kada nai, tai waa faasia 'i Gris mai, kera lea kwaimani lau gu kau uri foa lae lao Fangatasaa nai 'i Durusalem. 21 Kera lea daka dao siana sa Filib, waa nai faasia 'i Betsaeda 'ana bali lolofaa 'i Galilii, daka bae 'urii fuana, “Waa baita kani 'ae, kameli dooria meli ka suana 'amelia sa Disas ne.”
22 Seeri sa Filib nia lea ka faarongoa sa 'Andru, sui keerua sa 'Andru lea daru ka faarongoa naa sa Disas. 23 Sa Disas 'e luu keerua ka 'urii, “Si kada nau na 'Alakwa nia Wane, nia dao naa uri God ka faatai folaa 'ana 'initoaa nau. 24 Si doo mamane ku saea fuamolu ne, na miga doo ni fasi lana, lelea nia nao si 'asia laona saegano ma ka nao si mae guu, nia 'afitai ka bulao guu 'ana tai doo lau. Lea nia 'asia lao saegano ma ka mae taari, nia ka bulao 'ana doo 'oro ki. 25 Talafana lau guu nai, lea waa 'e onia 'ana mauria nia uri ka lau 'ana, na mauria nia kai funu gwana. Aia ma lea waa 'e nao si onia guu mauria nia lao fera ne 'i saegano, waa nai kai too 'ana mauria firi. 26 Tii gwana ne dooria kai rao fuaku, nia ka lea mai buriku, uri nia waa ni rao nau nai ka too lau guu 'ana si kula ne ku too ai. Na Maa nau, nia kai falea kwaiaraa fua waa ne rao fuaku.
27 “Si kada nai, manata laku nia isifufuli naa. Ma nau ku ulafusia naa, tara ku bae 'urii 'oto, ‘Maa 'ae, 'o lau nau 'amua kau faasia si kada sato nee 'ana nonifiia.’ Nao, nau 'afitai ku foa 'uri nai suli si doo bae nau ku lea na mai uria ne uri nonifii lae nee. 28 Maa 'ae, 'o tafoa 'amua satamu 'i langi!”
Sui tii si lingee doo nai ka talo mai faasia 'i salo ka bae 'urii, “Nau ku tafoa naa sataku 'i langi, ma tara nau ruana kwai ilia lau.”
29 Na konia nai kera da uu 'i seeri, kera rongo si lingee doo nai daka saea 'ana kukurue. Ma sui bali ada ka bae 'urii, “Na 'ensel nai 'e bae mai fuana nai!”
30 Sui sa Disas ka bae 'urii fuada, “Uri diana lae ka dao tomolu, nia nai si lingee doo nai ka bae mai nai, nao lau fuaku. 31 Si kada nai naa si kada fua God ka falea na kwakwaea fua toae ki lao fera ne 'i saegano nai. Si kada nai naa si kada fua God kai taria naa sa Saetan, na waa gwaungai bae lao fera ne 'i saegano nai. 32 Ma ni nau si kada kera da kai tafo nau 'i langi fasi fafo saegano, nau kwai 'idua mai toae ki sui guu siaku.”
33 Sa Disas nia saea si baea nai uri ka faatainia kwai mae laa bae 'ana 'airarafolo bae nia totoo kai mae ai.
34 Na waa lao konia nai ki daka bae 'urii, “Kameli meli rongo na taki 'e saea, na Kraes doo 'afitai lau ka mae ne. Sui 'utaa nai 'oko saea kera da kai tafoa na 'Alakwa nia Wane 'i salafana 'airarafolo 'i langi nai? Ma na 'Alakwa nia Wane nai sa tii gu nai?”
35 Sa Disas ka bae 'urii fuada, “Nau naa ne talafana kwesu ne saru folaa. Si kada kukuru 'asia gu ne kwesu nai kai too siamolu. Molu lea naa suli kwesu nai si kada nia too 'ua, ma si kada na rodo si rodo 'ua faafi kamolu. Sulia waa ne galo lao maerodo, nia 'afitai ka saitomana si kula ne nia lea uria. 36 Molu manata mamana naa 'ana kwesu nee si kada 'e too 'ua fai kamolu, uri molu ka too mala toaa nia kwesu.”
Sa Disas 'e saea doo nai ki lelea sui, nia ka lea na faasi kera ka lea ka too agwa na 'ana.
Toaa Diu ki nao dasi manata mamana gu 'ana sa Disas
37 Sui boroi 'ana sa Disas ka ilia doo kwaibalatana 'oro ki ma toaa Diu ki daka suai, kera nao dasi manata mamana guu 'ani nia. 38 Si doo nai ka tio na 'uri nai, uri ka faamamanea si baea sa 'Aesaea na brofet nia kedaa sui na mai 'i nao, ne bae 'urii,
“Aofia 'ae, kera nao dasi faamamanea guu si baea ne meli faarongo mai ai siada,
ma ka nao dasi lio saitomana guu tetedea 'oe ne 'o faatainia mai fuada.”
39 Sa 'Aesaea na brofet 'e bae mai sulia si doo ne adea kera daka nao dasi faamamanea doo neki nee. 40 Laona kekeda laa Abu God 'e 'urii,
“Nau ku koko fone maada ka nao dasi suana si doo ne ku ilia fuada ki,
ma ku faasadia lioda ka nao dasi saitomana.
Ku ili 'uri nai 'ada uri kera daka nao dasi bulasi manataa lau mai tale nau uri ku faamauri kera.”
41 Sa 'Aesaea 'e bae 'uri nai, suli nia lio mai ka suana sui naa 'initoaa sa Disas, ma ka bae na mai sulia.
42 Sui boroi 'ana toaa Diu ki nao dasi manata mamana, 'oro lana wane 'ana waa gwaungai kera ki da manata mamana 'ani nia. Sui ta nao dasi faarongo gwai fua ta waa na, suli da mau lau gwada 'ana Faarisii ki, ade lea daka alu kera 'i maa fasi lao beu ni ofu laa kera. 43 Kera toa gwaungai ki toa da dooria 'asia naa uri toae daka tango kera ma daka saea doo diane ki suli kera. Si tango laa ne lea mai fasi God, kera nao dasi manata fifii gu ai.
44 Sui sa Disas 'e 'ai baita ka bae 'urii, “Lea waa nia manata mamana 'ani nau, nia manata mamana lau guu 'ana God waa ne fale nau mai, nao lau 'ani nau taifili nau gwana. 45 Ma lea waa 'e suaku, nia ka suana lau guu waa ne fale nau mai. 46 Nau ku lea mai malutana toaa nee laona fera ne 'i saegano mala 'ana kwesu ne tala folaa fuada lao maerodo, uri toaa ne kera manata mamana 'ani nau, kera ka nao dasi too gwada lao rorodoa lae. 47 Na waa ne rongo bae laku ka nao si ade gu sulia, nau nao kwasi kwae nia, suli nau nao kwasi lea mai lao fera ne 'i saegano uri alu lana gwana wane lao kwakwaea. Nau ku lea lau 'aku mai uri faamauri lana. 48 Waa ne nia ote nia 'ani nau, ma ka nao si doori ili suli toolangaidoo laa nau, na doo uri alu lana waa nai lao kwakwaea 'e tio naa. Si baea nai guu nau ku toolangainia nai ne kai alua waa nai lao kwakwaea 'afa dani 'isi. 49 Doo ne adea guu, nau nao kwasi bae gu suli tasi doo suli manata laku tala'aku. Na Maa nau 'ana waa ne fale nau mai ne falea si baea fifii kwai saea, fainia si sae laa kwai saea ai. 50 Nau ku saitomana si baea fifii nai kai talaia wane uri ka dao toi mauria firi. Doo ne adea guu, tasi tee ne nau ku saea, nau ku saea gwaku si doo Maa nau 'e saea fuaku uri ku faatalongainia.”
* 12:3 Na bii waiwai nai kulu lana bobola fainia 327 gram. Kera da 'ailia doo moko diana nai 'ana Naad. 12:13 Sam 118:26 12:15 Sakaraea 9:9 12:38 'Aesaea 53:1 12:40 'Aesaea 6:10