14
Waa baita ni foa ki da 'olo saufini 'ana mae lana sa Disas
(Matiu 26:1-5; Luk 22:1-2; Dion 11:45-53)
Roo fa sato naa ne tio, sui ka dao 'ana Fangatasae,* ma na Fafangaa ni 'ani lana beret nao isi ai. Ma na waa baita ni foa ki, fainia waa toolangaidoo ki 'ana taki, kera daka alu tii manataa sui naa, fua dau agwa lae 'ana sa Disas ma saungi lana uri ka mae naa. Sui, kera daka bae 'urii, “Nao kolu si dau nia lau noni Fafangaa nee, ade lea toaa nee daka firu lau gwada fai kolu.”
Tii wela keni 'e waiwaia ifuna sa Disas 'i luma sa Saemon 'i Betanii
(Matiu 26:6-13; Dion 12:1-8)
Si kada sa Disas 'e nii 'i Betanii, ma ka fanga 'ana luma kera sa Saemon, waa nai furo 'e saungia 'i nao sui sa Disas ka guraa, tii wela keni nai ka lea mai ka dao. Na wela keni nai 'e ngali mai tii bii waiwai moko diana nai 'ana kafona naad taifilia naa ma liu lana ka baita tasa, ma ka nii mai lao kufi 'alabasta iriroa diana nai. Dao nia ka 'ifingia bii waiwai nai, ka kistainia naa waiwai moko diana nai lao gwauna sa Disas. 'I seeri, bali 'ana toaa ne da suai si doo nai, daka bae rakesasu daka 'urii fuada kwailiu, “Nia saketoa gwana waiwai moko diana loko nai rowaa! Doo lea sae nia faafoli ai ma ka ngali malefo baita§ 'asia naa uri maana loko. Lea 'uri nai mone, nia ka falea malefo nai fua 'adomi lana toaa siofaa ki na.” Ma kera daka ngatafia naa wela keni nai.
Sa Disas ka bae 'urii fuada, “Alu too 'ana nia ilia 'ana na! Nao molu si bae tona lau 'uri nai. Si doo diane ne nia ilia na fuaku nee. Na toaa siofaa ki da too siamolu ka lelea firi gwana. Ma lelea tasi kada boroi molu doori 'adomi lada, molu ka ilia gwamolu. Ma ni nau, tara ku too fai kamolu si tau guu. Ni wala nee, si doo nia bobola fainia ka ilia fuaku naa ne nia ilia sui naa nai. Nia kistainia waiwai moko diana nee 'i noniku uri ka ade akau na 'ana noniku maasia alu laku lao kilu gwau ne, uri lelea ku mae boroi nia ilia sui na 'ani nau. Si doo mamana ku saea fuamolu 'e 'urii, 'ana si kula ki sui gwana ne kera dai bae sulia na Faarongoa Diana nee ai lao fera ne 'i saegano, si doo ne ni wala nee ilia fuaku kera dai bae lau guu sulia 'i seeri, uri manata toi lae.”
Sa Diudas 'e ala faafi fale lana sa Disas 'i 'abana malimae ki
(Matiu 26:14-16; Luk 22:3-6)
10 Sui sa Diudas 'Iskariot, na waa bae 'ana akwala ma roo waa ni kwairooi baki sa Disas, ka lea naa siana waa baita ni foa ki. Ma nia ka bae na 'urii fuada, “Nau kwai falea sa Disas fuamolu.” 11 Ma kera daka ele 'asia naa suli doo nai nia saea, ma daka alangai naa uri faa lana si malefo fuana uri si doo nai. Ma sa Diudas ka safali nani naa uri tasi kada diana fua nia ka falea sa Disas fuada.
Na Fangatasae 'e safali
(Matiu 26:17-25; Luk 22:7-14,21-23; Dion 13:21-30)
12 'Afa dani totoonao 'ana Fafangaa bae ni 'ani lana beret nao isi ai, ma otofana lau guu si kada bae fua saungi lana kale sifsif bae 'ana Fangatasae, toa kwairooi baki sa Disas daka ledi nia. Ma daka 'urii, “'I fai ne 'oe dooria kameli lea meli kai kwaimaakwali 'ana doo ki ai uri 'oko fanga 'ana Fangatasae ne ai?”
13 Sa Disas ka bae 'urii fua ta roo waa ada, “Muru lea fasi kau 'i nao lao fera loko 'i Durusalem. Tara muru dao tona tii waa nia ngalia tii kufidoo fungu 'ana kafo. Kada kamuru dao tona 'uri nai, muru ka lea na 'i burina 14 uri luma ne nia dao ka ruu 'i laona. Muru ka bae na 'urii fua waa nai 'ana luma, ‘Na waa toolangaidoo 'e ledi mai uri kadaluma tee bae nia fainia waa kwairooi nia ki dai fanga ai 'ana 'ani lana Fangatasae.’ 15 Ma tara waa nai kai faatainia tii kadaluma 'i langi, kula doo ki sui naa nii ai. 'Uri nai guu, muru ka raodoo na fuakolu 'i seeri.”
16 Na roo waa kwairooi nai ki daru ka lea naa lao fera 'i Durusalem. Ma keeru daru ka liotoi doo ki fuli ka 'uria 'ua gu doo nai sa Disas saea ki kau fuadaru. Ma keeru ka raodoo na fuada maasia Fangatasae.
17 Ma 'i saulafi gu mai, sa Disas ka dao na mai fainia akwala ma roo waa sarenga ni kwairooi nia ki. 18 Ma si kada kera dau 'ana fanga lae 'ada, sa Disas ka bae na 'urii, “Si doo mamana ku saea fuamolu 'e 'urii, tii waa 'amolu nia kai fale nau 'i 'abana malimae ki. Waa nai 'e fanga kwaimani gwana fai nau 'i seki.”
19 Ma 'uri nai guu toa kwairooi nai sa Disas ki daka safali liodila naa, ma daka ledi too tii waa naa 'ana sa Disas daka 'urii, “Ade sae nau gwana 'oto nai wala?”
20 Sa Disas 'e luu kera ka 'urii, “Ta waa 'amolu akwala ma roo waa sarenga ni kwairooi nau neki naa nai, ma nia waa nai 'e kurumainia lau guu si beret nia laona kufidoo ni fanga nee fai nau 'i seki nai. 21 Ma ni nau 'Alakwa nia Wane, nau kwai mae naa uri si baea bae suli nau lao kekeda laa Abu ka mamana naa. Ma sui ta, na waa nai kai fale nau, 'Alakwa nia Wane, 'i 'abana malimae gu ne kai ta'aa ka tasa fuana! Ma lelea sae waa nai ka nao si futa 'ua gu mai mone, ka diana.”
Na fanga saulafi laa nia Aofia
(Matiu 26:26-30; Luk 22:14-20; 1 Koren 11:23-25)
22 Ma si kada nai kera fanga naa, sa Disas ka samo mai uri fa beret nai ka tangoa God, sui ka niia naa. 'Uri nai sui nia ka faa kau fua toa kwairooi nia ki, ka bae 'urii, “Ngalia molu ka 'ania. Noniku naa ne.”
23 Sui lau guu, nia ka samo mai uri mae waen ni kuufi lana nai ka tangoa God, sui ka faa kau fuada. Ma kera sui guu daka kuu ai. 24 Nia ka bae 'urii, “Na 'abuku naa ne, ne igwa fua toaa 'oro ki sui, ma ka igwa uri faangasi lana alangaia God. 25 Ku faarongo mamana 'ani kamolu, 'ita 'i tari'ina ka oli 'alaa, tara nau kusi kuufia lau waen nee lelea ka dao naa 'afa dani nau kwai kuufia lau lao 'initoaa God.”
26 Kera daka nguulia tii fa nguu 'i seeri lelea ka sui, kera daka lea naa uri fa uo bae 'i 'Olif.*
Sa Bita kai tofea sa Disas
(Matiu 26:31-35; Luk 22:31-34; Dion 13:36-38)
27 Sa Disas 'e bae lau gu fuada ka 'urii, “Kamolu tara molu kai tafi faasi nau ka sui guu. Suli na kekeda laa Abu 'e saea sui naa ka 'urii,
‘Nau kwai kwaea waa ni sua lae suli sifsif ki, ma sifsif ki kera kai tagala kwailiu.’
28 “Sui boroi 'ana ka 'uri nai, 'i burina nau kwai tatae fasi maea, nau kwai lea 'i nao kwai maasi kamolu 'i Galilii.”
29 Ma sa Bita 'e luu nia ka 'urii, “Lelea toa nee daka tafi tiifau boroi 'ada faasi 'oe, nau gu ne 'afitai 'asia naa ku tafi faasi 'oe!”
30 Ma sa Disas ka bae 'urii fuana, “Nau ku saea fuamu waa nau. Lao fa rodo ne 'i tari'ina 'ua gu ne, ni 'oe tara 'oko tofe nau 'ana olu si kada fatai, sui karai ruana kafi 'ai.”
31 Ma sa Bita ka bae susuala ka 'urii, “Nau lelea daka saumaeli nau boroi fai 'oe, 'afitai nau ku tofe 'oe wala!”
Ma ni kera daka saea sui guu tii si doo nai.
Sa Disas 'e foa 'i Getsamani
(Matiu 26:36-46; Luk 22:39-46)
32 'Uri nai sui, sa Disas fainia toa kwairooi nia ki, daka lea naa uri tii si kula satana 'i Getsamani. Dao 'i seeri, sa Disas ka bae 'urii fuada, “Kamolu too 'amolu 'i seki. Nau kwai foa 'akua nai.” 33 Sui nia ka talaia sa Bita, sa Demes, ma sa Dion daka lea fainia. Ma na liodila lae fainia isifufuli lae baita 'asia naa ka toli na faafi nia. 34 Ma nia ka bae 'urii fuada, “Nau, na liodila lae fainia isifufuli laa baita 'asia naa 'e toli faafi nau. Kamolu too 'i seki, molu ka folo.”
35 Nia lea kau nao si tau 'asia gu faasi kera, ka booruru na 'i saegano. Nia ka foa naa uri sae lea 'e walude gwana, nia ka nao si liu lau laona fii laa baita nai. 36 Ma nia ka foa ka bae 'urii, “Maa 'ae, 'oe nao tasi doo si 'afitai fuamu. 'Idua 'amu fii laa nee faasi nau wala, uri nao kusi liu lau 'i laona. Sui boroi 'ana, doo ki ka fuli 'ana suli doori lamu. Nao lau suli doori laku.”
37 Sui nia oli mai 'e dao siana olu waa kwairooi nia baki, kera daka maleu 'ada. Ma nia ka bae 'urii fua sa Bita, “Saemon 'ae, 'utaa ne 'oko maleu gwamu wala? Bobola fainia sae ta tii si kada rodo tu'uu boroi 'oko folo mone 'amu ai.” 38 Sui nia ka bae 'urii fuada, “Kamolu folo 'ana foa lae, uri ka nao molu si 'asi kamolu lau laona ilitooe. Na mangoewane 'e dooria gwana si doo diane, ma sui ta noniwane ne makeso 'asia naa.”
39 'Uri nai sui, nia ka faasi kera, lea ka foa lau gwana, ka saea lau guu tii si baea bae. 40 Sui nia oli mai ka dao lau gu siada. Ma kera daka maleu 'ua gwada, suli maada ki mamaleua 'asia naa. Kera daka ulafusia naa sae lana ta doo fuana.
41 Oluna si kada nia oli mai ka dao lau gu siada, nia ka bae 'urii fuada, “Kamolu too molu ka maleu na 'amolua 'ua nee? Nia bobola na nai. Si kada bae dao gu nai. Suai fasi, nau 'Alakwa nia Wane, kera fale nau naa 'i 'abana toa ta'aa ki nai. 42 Molu tatae kolu lea naa. Waa bae fua fale laku 'i 'abana malimae ki ne dao naa nee!”
Kera daua naa sa Disas
(Matiu 26:47-56; Luk 22:47-53; Dion 18:3-12)
43 Si kada sa Disas kai bae gwana 'uri nai, sa Diudas, waa bae gwana 'ana akwala ma roo waa kwairooi nia ki, ka dao na mai fainia toa 'oro nai. Na waa baita ni foa ki, waa toolangaidoo ki, ma waa gwaungai ki ne fale kera daka lea mai. Ma toa nai daka dao sui gu mai fainia 'ile ki ma kile ni firu ki 'abada. 44 Ma sa Diudas, waa nai kai fale sa Disas fuada, ka faarongo kera sui na mai 'ana si mamalafooa ni lio lae uria, ka bae mai 'urii fuada, “Lelea waa molu suai nau ku nonoia, waa nai kamolu dooria naa nai. Kada molu suai 'uri nai, molu ka dau nia molu ka talaia naa.”
45 Aia, kada kera dao guu, sa Diudas ka fali kau sia sa Disas ka bae na 'urii, “Nee Waa Toolangaidoo!” Ma ka nonoia naa. 46 Toa bae daka daua na sa Disas, ma daka karo nia naa. 47 Ma si kada nai guu, tii waa 'ana waa da uu karangi 'i seeri ki, 'e lafua 'ila nia ka kwaea naa 'ana waa 'e rao fua waa foa ni gwau, ka siki muusia guu alingana sa wala nai.
48 Sa Disas ka ledi 'urii 'ana toa bae, “Nee rowaa, nau ta waa ku talai garo 'ana toae fua taga lae 'ana fera nee 'oto ne? Nia ne molu ka lae mai uri dau laku 'urii fainia 'ile ki ma kile ni firu ki nee? 49 Nau tee bae saku toolangaidoo mai fuamolu ka tau naa lao Beukaua loko, ma sui ka nao molu si dau nau guu. Ma sui ta, si doo ne kamolu ilia nee nia fuli 'ana 'urii, uri si baea bae lao kekeda laa Abu ka mamana.”
50 'Uri nai guu, toa kwairooi nia bae tiifau kera daka tafi na faasi nia.
51 Ma tii fa waa kafi daraa nai 'e kwairooi mai 'ana sa Disas 'e nii lau gu 'i seeri, ka ofi gwana 'ana si maku folo. Aia, si kada kera daua guu sa Disas 'uri nai, 52 sa wala nai tona 'e tafi guu si maku nia ka luke, nia ka tafi dadara na 'ana faasia.
Sa Disas nia uu naa 'i naofana toa gwaungai ki
(Matiu 26:57-68; Luk 22:54-55,63-71; Dion 18:13-14,19-24)
53 Kera ka talaia naa sa Disas uri beu nia waa foa ni gwau. Ma waa baita ni foa ki, toa gwaungai ki fainia toa toolangaidoo ki 'ana taki, kera daka koni sui na 'i seeri. 54 Ma sa Bita nia 'isi tau kau 'i buri lelea kau ka ruu lau guu laona lalo nai 'ana beu nai waa foa ni gwau. Nia gwagwari ka sara 'ana noni era nai 'i seeri fainia toa da fofolo ki. 55 Na waa baita ni foa nai ki fai na gwaungaia ki tiifau naa, kera daka sasi naa uri dao lae tona tasi doo ne sa Disas ilia ka garo uri kera daka saumaeli nia na faafia, ma sui ka nao guu. 56 Ma toa 'oro kera daka ilitoi suke lae faafia sa Disas, ma sui doo da saea ki ka nao si tio guu 'ana tii tio laa.
57 Sui tai waa kera tatae lau guu, daka tako 'ana si ununua nai daka bae 'urii, 58 “Kameli, si doo meli rongo nia tala saea 'e 'urii, ‘Nau kwai okosia Beukaua nee wane gwana saungainia nee, sui nau kwai saungainia ta Beukaua lau guu, ne nao lau doo wane gwana saungainia, lao ta olu fa sato gwana.’ ” 59 Ma sui kera boroi, si tala baea nai da tatae mai fainia ka 'oroa lau guu ka nao si alu lau guu tii si doo.
60 Ma na waa foa ni gwau nai tatae ka uu naa 'i maana konia nai ka ledia sa Disas ka 'urii, “Nee wala, 'oe nao 'osi too gu 'ana tasi doo ni sae lana suli doo nai ki da saea suli 'oe nai?” 61 Ma sui sa Disas ka taaro gwana, ka nao si luua guu. Na waa foa ni gwau nai ka ledia lau ka 'urii, “Nee wala, 'oe nee na Kraes bae 'Alakwa nia God naa nee?”
62 Sa Disas 'e luu nia ka bae 'urii, “Iuka, nau naa ne. Ma ni 'oe nee tara 'oe suaku, 'Alakwa nia Wane, si kada nau kwai gooru 'i bali aolo nia God ne rigita tasa, uri 'inito lae, ma si kada nau kwai dao mai lao tofungana dasa loo ki mamangaa.”
63 Na waa foa ni gwau nai, rakena ngengeela liu ka karia gwana maku tikwa bae nia ofi ai. Nia ka bae na 'urii, “Tee lau ne kolu sasi fai talai lana mai waa ki uri bae lae lau suli sa wala nee? 64 Tee kamolu rongo gwamolu nia tala faabolatainia fai God nai! Kamolu manata 'utaa?”
Ma kera sui guu konia nai daka saea nia garo naa, ma ka bobola na fainia daka saungia ka mae naa.
65 Ma tai waa 'ada daka safalia naa ngisufi lana sa Disas. Kera daka karo suusia maana ma daka fidali nia naa. Ma daka bae na 'urii fuana, “'O bae ni brofet laa fasi mai fuameli!” Ma toa ni fofolo nai daka talaia kau daka dau na 'ana kwae lana.
Sa Bita 'e tofea naa sa Disas
(Matiu 26:69-75; Luk 22:56-62; Dion 18:15-18,25-27)
66 Si kada sa Bita 'e nii gwana lao lalo fuu 'i saegano, ta tii saari 'ana saari nai ki da rao lao luma waa foa ni gwau ka liu kau siana. 67 Ma si kada 'e suana sa Bita 'e sara 'ana noni ere, nia ka bubu ngasi 'ani nia ka bae 'urii, “'Oe waa bae 'o kwairooi lau gu mai fai sa Disas waa loko 'i Naasaret nee!”
68 Ma sa Bita ka tofe ka bae 'urii, “Nau ku ulafusia waa nai. Dodoloa guu ku saitomana doo ne 'oe bae sulia nai.” Nia bae 'uri nai sui, nia ka ruu kau ka 'iia naa tafaa nai 'ana maesakaa nai lea na uri maa.
69 Ma si kada na saari bae 'e suana lau gu 'i seeri, nia ka bae 'urii fua toa da uu 'i seeri ki, “Sa wala nee ta waa lau gu 'ada ne!” 70 Ma sa Bita ruana ka tofe lau guu 'i seeri.
Ma nao si tau lau gu, toa nai da uu karangi lau gu 'i seeri daka bae 'urii fua sa Bita, “Nia mamana 'asia naa, 'oe ta waa lau gu 'ada ne! Tee 'oe waa fasi bali lolofaa loo 'i Galilii lau gu nee.”
71 Sui sa Bita ka tofe ni maea ka 'urii, “Nau dodoloa mai 'ana God ku suke kamolu ne! Nau ku ulafusia waa ne molu kai bae sulia nee!”
72 Si kada nai 'ua guu, karai ruana ka 'ai naa. Ma sa Bita ka manata toi si baea bae sa Disas 'e saea mai fuana ka 'urii bae, “Tara 'oe 'amu olu fa tofe laku sui fatai karai ruana kafi 'ai.” Ma si kada sa Bita 'e manata toi si doo nai, nia ka angi lelea ka igigele guu.
* 14:1 Fafangaa ne Diu ki ilia fuana manata lae tona kada kokoo kera ki mai 'i nao lea faasia 'Isib. 14:3 Na waiwai ne moko ufiufi diana ne kera saea 'ana Naad. 14:3 Na kufidoo ne kwanga tasa ne kera saea 'ana 'alabasta na fau ne magamaga tasa. § 14:5 Malefo baita: Folia 'ana malefo bobola fainia fofolia 'ana tii fa ngali. 14:24 Dioromaea 31:31 * 14:26 Uo 'i 'Olif: Na uo ne, na 'ai ne kera saea 'ana 'Olif ki 'oro 'asia naa 'ana. 14:27 Sakaraea 13:7 14:44 Lea na birangaa 'ana Diu ki, na kwai nonoi lae faatainia kwaimanie ma sae 'initoa lae 'ana na toolangaidoo faasia na waa kwairooi nia. Nia bobola fainia na waa kwairooi ka bae diana na toolangaidoo nia 'ana nonoi lana 'abana.