14
Toaa rafo ki naa fai toaa nao dasi rafo ki 'ua 'ana manata lada
Aia, molu manata kwai ala faafi 'ana toaa ne manata lada ki nao si rafo 'ua, ma ka nao molu si keto kera lau faafia 'e'ete lada ki faasi kamolu. Wane ne manata mamana laa nia 'ana God 'e rafo naa, na manata lana nia saea na fange ki sui guu 'e mola sui gwana fua 'ani lana. Sui ma wane ne manata mamana laa nia nao si rafo 'ua, nia manata 'u'ufa ka 'ani gwana otona gwa tatabo ki. Na wane ne nia nao si abu guu uri 'ani lana ta fanga, nao si sae garo lana lau wane ne nia abu 'ana tai fanga ki. Ma na wane ne nia abu 'ana 'ani lana tai fanga ki, nia boroi ka nao si ade lau gu 'uri nai fuana wane ne nao si abu guu 'ana 'ani lana ta fanga, suli God nia ala faafi keerua sui guu. Nao si diana uri kolu ka sae garo lana ta wane 'ana toaa ni rao nia ki God lau gwana. Suli God 'ana ne baita fuada ma nia lau 'ana ne kai saea diana lana ma nao ta'aa lana raoa kera ki. Tara raoa kera kai diana, suli Aofia ne nia 'adomi kera fainia uri ka diana.
Tii kwai ade laa nai gwana ne nia ilia wane ka faa abua fa sato ka saea fa sato nia 'ana ne abu tasa 'ana fa sato ki sui guu. Ma ta wane ka saea 'ana fa sato ki sui guu da abu daka bobola guu. Nia 'uri nai, fua ni keerua, na wane 'ana 'i tala'ana ka tala saitoma diana 'ua guu 'ana doo ne adea nia ka faabua fa sato nai ma ka lea 'o'olo 'ana sulia faa abu laa nai nia ilia ai. Na waa ne nia faa abua tafa sato, nia ilia fua faa'inito lana Aofia. Ma na waa ne nia nao si abu guu uri 'ani lana ta fanga, nia boroi nia ilia lau guu fua faa'inito lana Aofia suli nia tangoa God fua fanga nai. Ma na waa ne nia abu 'ana 'ani lana tai fanga, nia ade 'uri nai lau guu fua faa'inito lana Aofia ma nia ka tangoa God. Suli kolu sui guu, nao ta wane si mauri ma nao si mae guu fuana 'i tala'ana. Na mauri lae ne kolu mauri ai, kolu mauri uri faa'inito lana Aofia, ma na mae lae ne kolu mae ai, kolu mae lau guu uri faa'inito lana Aofia. Nia 'uri nai, lea kolu ka mauri 'ua ma nao kolu ka mae naa boroi, kolu doo nia ki sui guu Aofia. Suli Kraes nia mae sui ka mauri lau gwana uri nia na Aofia kolu sui guu toaa mauri ma na toaa mae naa.
10 Ma sui, ni kamolu toaa ne molu 'u'ufa ma molu ka 'ani gwamolu otona gwa tatabo, tee ne adea molu ka ketoa toolamolu ki gwana? Aia ma kamolu toaa ne nao molu si abu gu uri 'ani lana ta fanga, tee ne adea molu ka maa susuala 'ana toolamolu ki gwana? Kolu sui gu ne tara kolu kai uu 'i naofana God ma tara nia kai keto kolu. 11 Suli na Kekeda laa Abu nia bae 'urii, “Na Aofia nia bae 'urii, ‘'E mamana tiifau naa, na toae ki sui guu kera dai booruru 'i naofaku, ma na toaa 'ana baea 'e'ete kwailiu ki sui guu kera da kai bae folaa suli nau God.’ ” 12 Tee mone, kolu sui naa tara kolu kai unu suli kolu tala'akolu ki 'i naofana God.
Nao molu si ketoa toolamolu ki
13 Nia 'uri nai, nao kolu si keto kolu kwailiu lau. Kolu too 'akolu faasia ili lana tasi doo ne kai kaubarea manata mamana lae kera na toolakolu ki. 14 Nunufana tiidooa lae kolu 'ana sa Disas na Aofia, nau ku saitoma diana ai na fange gwana taifilia nia 'afitai ka faasuaa na wane 'i naofana God. Sui ta, lea ta wane 'e suana tasi fanga ma ka saea nia 'e sua, nia ka too 'ana faasia 'ani lana, suli lea nia 'ani gwana, nia 'e garo naa. 15 Lea ni 'oe 'o faa ta'aalia manata lana ta wane 'ana toolamu ki 'i nunufana si fanga ne 'oe 'ani, nia faatainia 'oe nao 'osi liosau gu 'ani nia. Nia 'uri nai, nao 'osi saketoa lau mauria nia ta wane ne Kraes nia mae uri nia 'i nunufana gwana si fanga ne 'oe 'ani. 16 Nia 'uri nai, nao molu si ilia tasi doo ne toolamolu ki 'ana Kraes da suai ka ta'aa 'ani kera sui boroi 'ana molu ka manata sulia ka diana gwana 'ani kamolu ma sui ka adea toae ki daka saea doo ta'ae ki suli kamolu. 17 Suli na 'initoaa nia God laona tooa nia wane nia nao lau doo sulia fanga lae ma na kuu lae. Nia doo lau 'ana sulia na abulo lae ne faatainia 'o'oloe ma na aroaroe 'i matangakolu kwailiu ma na manata ele lae ne Anoedoo Abu nia falea fuakolu. 18 Suli lea na wane nia rao fuana Kraes ma ka too 'uri nai, nia ka faaelea God ma ka adea toae ki daka ala lau gu faafi nia.
19 Nia 'uri nai, alu kolu susuu 'akolu fainia ili lana si doo ne faatainia aroaroe ma ka 'adomi kolu ki kwailiu uri uu ngasi lae 'ana manata mamana laa kolu. 20 Nao molu si saketoa raoa nia God laona mauria nia ta wane uri nunufana manata lae sulia fange gwana. Suli na fange sui guu nia mola sui gwana fua 'ani lana lae. Sui ta, lea ta wane nia 'ania ta fanga ma ka adea toolana ka lukasia manata mamana laa nia, 'i seeri gu ne nia garo. 21 Nia 'uri nai, si doo 'e diana gu ne molu too 'amolu faasia 'ani lana sibolo ma nao kuufi lana waen ne kai talai garo 'ana ta wanefuta 'amolua 'ana bali 'ana manata mamana lae.
22 Ma na manata lamolu tai wane ne molu saea tai fanga nia abu fua 'ani lana ki, alu doo 'uri nai ki nia tio 'ana matangana ni 'oe fainia God. 'E diana tasa fuana wane ne manata lana nao si keto nia 'i tala'ana faafia si doo ne nia manata toi ka 'o'olo gwana fuana uri ili lana. 23 Aia, ma na wane ne nia manata ruarua sulia si doo ne nia sa kai ilia, alu nia too 'ana faasi ili lana si doo nai nia manata ruarua sulia. Suli ta tee ne wane nia manata ruarua sulia ma ka ilia gwana, waa nai nia ilia naa garo lae.