11
Na roo waa bae faamamane ki
Sui daka falea tii saga 'ai ni 'olotoo lae fuaku daka bae 'urii, “'O lea 'oko 'olotona fasi na Beu Abu God fai na fuliere ni afuafu lae 'ana saga 'ai nai, sui 'oko idumia fasi toaa da foa 'i seeri ki. Nao 'osi 'olotona lau lao boboe 'i maa, suli kera da falea naa fua toaa nao lau toaa Diu ki. Tara kera dai lea mai dai too ma daka 'inito faafia maefera baita abu nai sulia faitaafuli madama ma roo madama sarenga ki. Ma tara nau kwai falea na roo waa bae faamamane nau ki uri keerua daru ka ofi 'ana mumui maku ta'ae ki uri faatai lana kwaimanatai lae. Ma keerua daru ka faatalongainia faarongoa nia God sulia tii tooni roo talanga ma ono taafuli dani.”
Ma na roo waa manata mamana nai ki keerua na roo 'ai da 'ailia 'ana 'olif ki, ma na roo baedoo fua kwesu ki ne da uu 'i naofana God na Aofia ne 'inito fua molaagali. Ma lea ta waa ka sasi uri saungi ladaru, na ere nia kai sakatafa mai faasia fakadaru uri faafunui lana malimae keerua ki. Nia 'uri nai, tii gwana ne dooria saungi ladaru, nia kai maelia. Keerua daru too 'ana rigitaa fua bokosi lana lao mamangaa loo, uri ute ka nao si 'aru sulia si kada keerua daru faatalongainia bae lana God sulia. Ma keerua daru ka too lau guu 'ana rigitaa fua kwae lana busu lana kafo ki uri daka lia 'ana 'abu. Ma keerua daru ka too lau guu 'ana rigitaa fua kwae lana molaagali 'ana ta'aa laa 'oro 'ana si kada keerua dooria ki.
Ma si kada keerua faasuia naa faatalongai lae sulia faarongoa nai, na doo kwasi nai kai ruu mai 'i maa fasi lao kilu liu bae, tara nia kai firu fai keerua lelea ka siitasa faafi keerua, ka saungi keerua daru ka mae naa. Si kada keerua mae, na nonidaru ki tara dai tio gwada sulia tala baite ki 'ana maefera bae da foto faafia na Aofia keerua ai 'i fafona 'airarafolo. Ma na toaa nai 'ana maefera baita nai birangada 'e ta'aa ka ilingia 'i Sodom ma 'i 'Isib. Na toaa ki faasia fera ki sui ma na fiiwane ki sui ma na bae laa 'e'ete ki sui, liu too daka bubungia gwada nonidaru sulia olu fa sato fai tii kada sato, ma nao dasi faolomainia guu uri saufini ladaru. 10 Ma na toaa ki lao molaagali daka ele sulia na mae ladarua. Ma daka noni sasala 'ana fale lana falea ki fuada kwailiu suli na roo brofet nai ki keerua daru falea fii laa baita 'asia naa fua toaa neki lao molaagali.
11 Sui, 'i burina olu fa sato ma tii kada sato nai 'e sui, God ka fale si mango 'ana mauria fuadaru ma keerua daru ka mauri lau gwadaru tatae daru ka uu 'ana 'aedaru ki. Ma na toaa ki sui kera da suadaru daka mau 'asia naa. 12 Sui keerua daru ka rongo tii lingee doo baita 'e talo mai faasia 'i salo ka bae 'urii fuadaru, “Muru lea mai seki 'i salo.” Ma na malimae keerua ki daka bubu gwada 'ana si kada keerua lea naa 'i laona si barobaro uri 'i salo.
13 'Ana si kada nai 'ua guu, na anuanu baita ka 'igi ma na tangafuluna bali 'ana fera baita nai ka funu tiifau. Ma fiu toonii wane ne da mae 'ana anuanu nai. Ma na toaa ne da mauri 'ua, daka mau 'asia naa, ma daka tangoa lau guu God 'i salo.
14 Aia, na ruana ta'aa laa 'e sui 'i seeri, ma na oluna ta'aa laa nia kai dao 'ali'ali lau gu mai.
Na fiuna bungu
15 Sui na fiuna 'ensel ka ufia naa bungu. Ma na lingee doo baita ki 'i salo daka bae 'urii, “Na 'initoaa lao molaagali 'e lia ma ka alua naa 'initoaa nia God kia fainia Kraes na Waa Fifilia nia. Ma God nia kai 'inito totoo si sui.” 16 Ma na roo akwala ma fai waa baita nai ki daka gooru naa laona doo ni goorua kera ki 'ana 'initoaa 'i naofana God. Sui kera daka booruru 'i saegano daka faabaitaa nia, 17 daka bae 'urii, “'Oo God na Aofia ne 'o rigita ka tasa, ne 'o too 'uana mai ma 'oko too gwamu 'i tari'ina; kameli meli tango 'oe suli 'o too 'ana rigitaa baita ma 'oko safali 'inito naa. 18 Ma 'i seeri toaa 'i ukita ki daka rakesasu 'asia naa, ma ni 'oe 'oko rakesasu lau guu. Ma sui tari'ina, nia dao naa 'ana kada fua keto lana toaa mae ki, ma fua kwaiarangai lana toaa rao 'oe ki na brofet ki ma na toaa 'oe ki ne da foosi 'oe, na waa baite ki ma kaala wane ki lau guu. Ma si kada nai lau guu si kada naa uri faafunui lana toaa neki da faafunuia toaa laona molaagali.”
19 Sui na Beu Abu God 'i salo ka 'ifi, ma daka suana naa bakos nai na alangaia God 'e nii 'i laona. Sui na kwakwange ka binabina mai, ma na kukurue ka dee ma na lingee doo baita ki ka talo mai, ma na anuanu ka 'igi, ma na ute 'ana 'aes ka 'aru.