21
Na salo falu ma na molaagali falu
Sui nau ku suana salo falu naa fainia molaagali falu naa. Na salo bae 'i nao ma na molaagali bae 'i nao daru sui naa, ma na asi ka nao 'ana naa. Ma nau ku suana fera baita abu nai, na Durusalem falu 'e sifo na mai faasia God 'i salo. Ma daka ade akau 'ani nia mala 'ana ta keni fungao ne da laungia sui naa uri toda lana arai nia. Ma nau ku rongo tii lingee doo baita 'e bae mai faasia na doo ni goorua nai 'ana 'initoaa ka 'urii, “Si kula ni too nia God 'e nii na siana toaa nia ki. Ma tara nia kai too na fai kera ma ni kera na toaa nia ki naa. Ma God 'i tala'ana tara kai too fai kera ma ni nia na God kera naa. Ma nia tara kai usua naa si kafo 'ana angia fasi maada ki. Na maea ma na liodila lae ma na angie fai nonifiie tara kai sui naa, suli na doo baki 'i nao da sui naa.”
Sui na waa nai 'e gooru laona doo ni goorua nai 'ana 'initoaa ka bae 'urii, “Si kada nai, nau ku faa faalua naa doo ki sui guu!” Ma ni nia ka bae lau gu 'urii fuaku, “'O kedaa si doo nai ki, suli si baea nai ki kera mamana ma si baea ni manata ngado lae ki ai.” Ma ni nia ka bae lau 'urii, “Si doo nai ki da sui naa! Ni nau na 'Alfaa ma na 'Omega, na sasafali lana ma na susui lana doo ki sui. Ma tii ne nia maeli kuu, nau tara ku fale nia ka kuu 'ana si kafo ni mauria ne nia nao si usia lau. Ma tii ne nia siitasa, si doo ne nia tara kai too ai ne 'urii: Ni nau na God nia ma ni nia na 'alakwa nau. Aia, na toaa neki da mau daka tafi, ma toaa da oli daka malimae lau 'ani nau, ma toaa da ilia doo ta'aa ki, ma toaa sauwane ki, ma toaa da ooe ki, ma toaa aruaru ki, ma toaa da faabaitaa nunuidoo saungai lana ki, ma toaa da suke ki, si kula fuada sui naa ne laona asi nai 'ana era nai 'ana salfa. Ma nia na ruana naa maea nai.”
Na Durusalem falu
Ma tii 'ensel 'ana fiu 'ensel baki da dau 'ana fiu titiudoo baki 'ana kwakwaea 'isi ki, 'e lea mai siaku, ka bae 'urii, “'O lea mai, ni nau kwai faatainia na keni fungao bae fuamu, na 'afe nia Kale Sifsif bae.” 10 Ma na Anoedoo Abu ka funguli nau ka ngali nau uri gwauna tii fa toloa nai 'e fane 'asia naa 'i langi. Ma nia ka faatainia maefera abu nai 'i Durusalem ne sifo mai faasia God 'i salo, 11 ma ka waasinasina 'asia naa 'ana rara lana God. Na fera baita nai 'e sinasina 'asia naa mala 'ana si fau liu lana baita nai da saea 'ana diosbaa ma ka folaa lelea ka sasaolia mala 'ana doo da saea 'ana kristol. 12 Ma na fera baita nai 'e too 'ana labu baita nai kalikalia ne fane 'i langi, ma tii taafuli maesakaa ma roo maesakaa sarenga ki ma na tii taafuli 'ensel ma roo 'ensel sarenga ki ne da fofolo suusia na maesakaa nai ki. Ma na satana taafuli fiiwane ma roo fiiwane sarenga baki 'i 'Israel ne da kedaa sulia na maesakaa nai ki. 13 Na faibali labu nai ki sui guu 'ana fera nai, tii bali nia too 'ana olu maesakaa ki. Na olu maesakaa 'i bali tae lana sato, ta olu maesakaa 'i bali suu lana sato, ta olu maesakaa 'i bali 'alaa, ma ta olu maesakaa lau guu 'i bali toli. 14 Na labu nai kalia na fera baita nai da 'uia 'i fafona tii taafuli si fau ma roo si fau sarenga ki. Aia, na satana taafuli 'aboosol ma na roo 'aboosol sarenga nia baki na Kale Sifsif bae ne da kedaa 'i fafona fau nai ki.
15 Ma na 'ensel nai 'e bae fai nau nia dau 'ana tii saga doo ni 'olotoo lae ne da saungainia 'ana gool, uri 'olotoo lana fera baita nai ma na maesakaa nai ki ma 'ana labu nai. 16 Na tikwa lana fai reba lana daru bobola sui guu. Na 'ensel nai 'e 'olotona fera baita nai 'ana saga doo nai, ka dao tona na tikwa lana ma na reba lana ma na fane lana 'i langi 'e bobola ka sui gwana, 'ana roo tooni ma roo talanga kilomita ki sui guu. 17 Na 'ensel nai ka 'olotona lau guu na labu nai ma ka dao toi 'e dao 'ana ono taafuli ma lima mita 'ana fane lana 'i langi. 18 Na labu nai da saungainia 'ana fau da 'ailia 'ana diosbaa, ma na fera baita nai da saungainia 'ana gool ne 'e folaa mala gilasi. 19 Aia, ma na maefau ni faangado lana ki 'ana labu nai 'ana fera baita nai, da laungia 'ana fau ne liu lada baita ki sui guu. Na etana maefau ni faangado lae da 'ailia 'ana diosbaa. Na ruana maefau daka 'ailia 'ana safaea. Na oluna maefau daka 'ailia 'ana aget. Na faina maefau daka 'ailia 'ana 'emarol. 20 Na limana maefau daka 'ailia 'ana oniks. Na onona maefau daka 'ailia 'ana kamelian. Na fiuna maefau daka 'ailia 'ana kaats ne nia kokoaa. Na kwaluna maefau daka 'ailia 'ana beril. Na sikwana maefau daka 'ailia 'ana tobas. Na tangafuluna maefau daka 'ailia 'ana kalkedoni. Na tii maefau sarenga daka 'ailia 'ana turukois. Ma na ruana maefau sarenga daka 'ailia 'ana 'ametis. 21 Ma na taafuli maesakaa ma roo maesakaa sarenga nai ki daka saungainia 'ana tii taafuli ma roo maefau liu lada baita ki da 'ailida 'ana beril, tii fa beril 'ua guu 'ana tii maesakaa. Ma nia ka tala ki laona fera baita nai da saungainia 'ana gool ne saitomana daka lio kwadangia gwada mala gilasi.
22 Nau nao kwasi suana gu ta Beu Abu God laona fera baita nai. Suli na Beu Abu nai naa ne God na Aofia ne rigita ka tasa ma na Kale Sifsif nai. 23 Na maefera baita nai, 'e nao dasi dooria naa na sato ma nao madame uri ka tala fuai. Suli na rara lana God naa ne talafia ma na Kale Sifsif nai naa ne kwesu fuai. 24 Na toae ki lao molaagali tara daka bobola fai fali lae sulia na rara lana nai, ma na waa 'inito ki tara kera daka ngalia mai na totodaa kera ki uri laona. 25 Ma na maesakaa ki 'ana fera baita nai tara daka 'ifi ka totoo talau ma ka nao dasi fonokia naa, suli 'e nao si rodo naa 'i seeri. 26 Ma kera daka ngalia mai na kwanga laa kera ma na totodaa kera maefere ki sui guu laona molaagali fua laona maefera baita nai. 27 Aia, ka nao tasi doo ne bilia ma nao ta wane ne ilia tasi doo ni 'ide lae faafia ma nao ta wane ne suke tara ka ruu laona maefera baita nai. Taifilia guu na toaa neki da kedaa na satada ki laona buka 'ana mauria nia Kale Sifsif nai ne tara dai ruu laona maefera baita nai.