8
Si kada da 'egwea naa fiuna mamalafooa
Si kada na Kale Sifsif nai 'e 'egwea naa fiuna mamalafooa bae, lao fera 'i salo 'e dau aroaro ka nao naa ta baea suli bobola fainia tii si kada sato*. Sui nau ku suana kau fiu 'ensel nai ki da faa bungu ki fuada, kera da uu naa 'i naofana God.
Ma tii 'ensel nai nia dau 'ana titiu nai 'ana gool fua suungi lana totongana 'ai moko diana ki 'i laona, 'e dao ka uu naa siana fuliera nai fua afuafu lae. Ma daka faa doo moko diana 'oro ni suungi lana ki fuana uri nia ka ofua fai foa laa kera toaa God ki sui 'i fafona fuliera nai 'ana gool. Na fuliera nai 'e nii gwana naofana doo ni goorua nai 'ana 'initoaa. Na sasuna doo moko diana nai 'e raa 'i langi fainia foa laa kera toaa nia God, ka raa kau fasi lao 'abana 'ensel nai 'e uu gwana 'i naofana God. Sui na 'ensel nai ka ngalia na titiu nai da faafungua 'ana neneo saru fasi era nai lao fuliera ni afuafua nai ka tagafaa na mai fua lao molaagali. 'I seeri, na kwakwange ka binalu ma ka dee, ma na anuanu ka 'igi 'ua guu.
Kada bungu ki angi
Sui na fiu 'ensel nai ki daka kwaimaasi naa uri ufi lana fiu bungu nai ki da dau ai.
Na etana 'ensel ka ufia naa bungu. Ma na lagabuu nai ka 'aru na mai 'ana migana 'aes ki. Ma na ere nai dolola fai 'abu ka ruruuna mai fafona molaagali. Ma ka sarufia naa oluna bali 'ana molaagali ma na 'ai ki ma na lalano ki sui gu 'i laona. Sui ruana 'ensel ka ufia na bungu, ma tii doo nai mala 'ana ta gwa toloa baita 'e saru, ma daka 'ui mai ai lao asi. Ma oluna bali 'ana asi ka bulasi 'ana 'abu. Ma oluna bali 'ana doo mauri ki lao asi daka mae, ma oluna bali 'ana baru ki daka funu.
10 Sui na oluna 'ensel ka ufia naa bungu, ma tii fa bubulu baita 'e mala 'ana ta kwesu, ka 'asia na mai faasia lao mamangaa ma ka too faafia oluna bali 'ana kafo baite ki fai si busu tu'uu ki. 11 Aia, na satana bubulu nai na “Doo 'Afae”. Ma bali 'ana kafo ki da oli daka 'afae lau, ma na toaa 'oro ki daka mae 'ana kuufi lana kafo nai ki suli da 'afae naa.
12 Sui na faina 'ensel ka ufia naa bungu, ma oluna bali 'ana sato ma na madame ma na bubulu ki daka mae. Ma oluna bali 'ana folaa lae ka nao'ana naa. Ma oluna bali 'ana fa sato ki ka nao dasi dani kaaroa ma oluna bali 'ana fa rodo ki daka 'uri nai lau guu.
13 Sui nau ku lilio lau kau, ku suana tii nooabu 'e lofo ka liu lao mamangaa ka 'ai baita ka 'urii, “Na ta'aa lae, na ta'aa lae! Tara kai ta'aa 'asia naa fua toae ki sui ne da too lao molaagali, 'ana si kada na olu 'ensel neki dai dao ki mai dai ufia bungu ki ma na lilingea lada ka talo mai.”
* 8:1 Tii bali 'aoa.