5
Yoshi jayanish ca jënimahuahacanina
Mateo 8.28-34; Lucas 8.26-39
Ia Galilea shitahax tsi quiha Gadara mai qui ja rërëcaniquë. Rërëhax noti ax Jesu botëniquë. Jatsi maihuati quini bo, naa cementerio icanai ca ax joni joniquë, naa yoshi jaya cato. Toá tsi quiha ja racaniquë, rësonish caba maí no. Anomaria jahuë yoyo ini quiha. Nëxanoma quiha. Jasca, mëchichó nëxanoma ja ini quiha. Jasca, huëstima tsi jahuë mëquënë, jahuë tahë, tihi cabo nëxahacaniquë; mahitsa. Mëchichó toa joni ja nëxacaquë tsi quiha mëri tsi ja tësaniquë. Jasca, jahuë tahë achati manë bo ja choshapaoniquë. Jasca, barihani, baquicha, rësonish caba maí tsi quiha ja cocohi iniquë. Maca bo nacopama tsi ja sai-saini quiha. Quënoxëni ca maxa bá tsi quiha jamë ja quëësani quiha. Jabi basi xo tsi Jesu jisi tsi quiha ja qui ja jabaniquë. Jabahax ja bësojó tsi quiha ja mëniniquë. Jatsi joi pistiamá tsi quiha ja quënaniquë:
—Ea huënahuayamahuë Jesú, mana ca Dios Baquë́. Dios janë́ tsi ëa shinahuë. Ea tënëmayamahuë ra iquia —iquiina.
Jabi toca tsi quiha ja chaniniquë Jesú yoaha iqui na,
—Naa joni quima natsëquëhuë ra —i ja qui ja ni quëshpi na.
Jatsi,
—¿Jahuë ni mi janë ra? —i quiha Jesu niquë.
—Seis Mil xo ëa —i ja niquë huëstima ca yoshi bo ja jayani quëshpi na.
10 Jatsi Jesu ja bënarianiquë, toa mai quima jato ja raayamano iquish na. 11 Jabi toá tsi, basima quiha, huëstima ca yahua jinaya iniquë. Macana xo tsi pihi ja icani quiha. 12 Jatsi yoshi bá bënaniquë:
—Toa yahua jinaya qui noqui raahuë. Jato qui no jicono ra —iquiina.
13 Jatsi,
—Bocata —i jato qui Jesu niquë.
Jatsi joni quima ax yoshi bo natsëquëniquë. Natsëquëhax tsi quiha yahua jinaya qui ja jicocaniquë. Jatsi jabatsi yahua tirixëni niquë. Dos mil ca yahua quiha. Maca ax rënichihax ia qui ja jabayocaniquë. Ja nëachiyocaniquë ianë́ no.
14 Jatsi yahua jinaya obëso cabo jabayocaniquë, ratëhi na. Yacatá ca nohiria, xabachá ca nohiria, tihi cabo yoahi ja bocani quiha. Jatsi nohiria bo bëcaniquë oca pi ja ni ca jisi na. 15 Jesu ini ca qui cahëxo yoshi jayapaonish ca joni ja jiscaniquë. Jaboqui tsaho ja ini quiha. Raiti sahuë quiha. Yoyo yama, jënima ja ini quiha. Tsayahax ja raquëcaniquë. 16 Jabi yoyoxëni ca joni jënimahuahacani ca quinia jisnish cabá yoaniquë bëcanish cabo qui. 17 Jatsi Jesu bënatsi jahuacaniquë jato mai jisbayati.
18 Jatsi jahuë noti qui Jesu jiconiquë jisbayaxëna. Jicojano tsi quiha,
—Mi bëta cacasquia ra —i yoshi jayapaonish ca niquë.
19 Jama, noti qui Jesú jicomayamaniquë. Jicomayamaxo tsi quiha ja qui ja chaniniquë:
—Jahari mi xobo, mi nabo, tihi cabo qui catá. Mi bax Ibobá acana, mia ja shomahuahana, tihi cabo jato mi yoano ra —iquiina.
20 Jatsi pë joni jisbayaniquë. Jisbaya tsi quiha Decápolis icanai ca yaca bo xo tsi Jesú ja bax ani ca ja yoabonaniquë. Ratëniquë jahuë chani nicanish cabo tëquë.
Jairo jahini, jimihai ca yoxa jënimahuahacanina
Mateo 9.18-26; Lucas 8.40-56
21 Jahari ia rabëquëx ca qui Jesu cahëquë tsi toá tsi quiha nohiria misco mani iniquë. Quëmapó nii ja icani quiha. 22 Jatsi quiha ja qui joni joniquë, naa Jairo icanai cato. Jodioba catiti xobo chama quiha. Jesu jisi tsi quiha Jesu tahë tsi Jairo mëniniquë. 23 Mënihax ja bënarianiquë:
—Anoma xo noho jahini rë. Noho xobo qui johuë. Noho jahi mi motsano ra, ja jënimanano iquish na, ja rësoyamano —iquiina.
24 Jatsi Jairo ya Jesu caniquë. Banahuaniquë nohiria misco ri, ja qui quëtsocanaina. 25 Jabi nohiria xërëquë tsi quiha noitiria ca jimi acai ca yoxa ini quiha. Doce ca año no tsi quiha jimi ja ani quiha. 26 Jasca, huëstima ca doctor bo qui ja cani quiha jënimahuahacaxëna. Quëyohacani quiha jahuë parata; jama, jari jasca pi ja ini quiha rë. Oquënahi ja jimi acai ini quiha. 27 Jesu yoati tsi nicahi tsi nohiria xërëquë tsi Jesu cho ja basimaniquë. Basimaxo tsi quiha Jesu sahuëti ja motsaniquë. 28 Jabi jamë ja nëcani quiha: “Jahuë sahuëti roha pi motsahi tsi jënimaxëquia ra” iquiina. 29 Jatsi tocapijaniquë. Bismatapiniquë ja jimihaina ra. 30 Jarohari tsi quiha jahuë chama natsëquëha ca Jesú cahëtapiniquë. Nohiria naxërëquë bopinaxo tsi quiha ja nicaniquë:
—¿Tsohuë noho sahuëti motsaha? —iquiina.
31 Jatsi jahuë rabëti bá quëbiniquë:
—Tsayahuë. Anomaria tsi xo toa nohiriá mia tijihacanaina. ¿Jëniriahax raca, “¿Tsohuë ëa motsaha?” i mi a pa? —iquiina.
32 Jama, motsahax ca jari Jesú mëraniquë, nohiria tsayaquí na. 33 Jatsi raquëtsi yoxa niquë. Ja jënimahuahacaha ca ja cahëni quiha. Japi mëmë tsi Jesu qui ja joniquë. Johax Jesu tahë tsi quiha ja mëniniquë. Ja jënimahuahacaha ca ja yoaniquë, parayamaquí na. 34 Jatsi Jesu ja qui chaniniquë:
—Mi jënimahuahacaquë cai, mi chitimihai ca iqui na. Bëpasi tsi cata. Jaboqui jënima xo mia —iquiina.
35 Jari Jesu ja qui chanino tsi quiha huësti huësti ca nohiria bëcaniquë Jairo xobo ax na, naa jodioba catiti xobo chama. Cahëhax,
—Rësoquë mi jahini rë. Maestro jari huënahuayamahuë. Iquë rë —i jahini jahëpa qui jaca niquë.
36 Ja yoacana ca chahahuayamahi tsi jodioba catiti xobo chama qui Jesu chaniniquë:
—Raquëyamatsina. E qui roha mi chitimino ra —iquiina.
37 Jatsi jahari nohiria bo Jesú raaniquë, jamë cacatsina. Pedro, Jacobo, Juan, Jacobo noma, tihi ca roha ja boniquë. 38 Jairo xobo qui cahëxo tsi quiha pacots-huahai ca nohiria, naa araconacanaibo, huini-huinicanaibo, tihi cabo ja jisniquë. 39 Xobo qui jicopama tsi quiha,
—¿Jënahuariahax raca nëca tsi araconacanai? Anomaria xo ma pacots-huahaina ra. Rësoyamahi quiha naa baquë. Oxa roha —i nohiria bo qui Jesu niquë.
40 Jatsi ja osacaniquë. Jatsi xobo cacha nohiria tëquë ja raaniquë. Raaxo tsi quiha jahëpa, jahëhua, ja bëta bëcanish cabo, tihi roha ca ja bëniquë jahi ini ca qui. 41 Jatsi jahini mëquë Jesú biniquë. Bichi tsi,
—Talita, cumi, naa joihuë caí, iquia —i jahi pistia qui Jesu niquë.
42 Jatsi joitapiniquë jahini. Tapiti mëtsa ja ini quiha ra. Jabi doce ca año ja jayani quiha naa xotaco. Jatsi ratëniquë nohiria tëquë tsayahax na. 43 Jama, nohiria bo Jesú yobaniquë, ja aca ca ja yoayamacano Jasca, jato ja yobaniquë jahi pistia pimati.