10
JALJTIZ PUNTU
Nekztan Jesusaqui Capernaum wajtquiztan ulanz̈cu, Judea yokquin ojkchic̈ha; niz̈aza Jordán cjita pujz̈ najwctuñtan ojkchic̈ha. Nicju muzpa z̈oñinacaqui wilta ajcsic̈ha. Nekztan Jesusaqui wilta tjaajinchic̈ha, jaknuz̈t tjaajiñitaz̈laj, nii. Fariseo z̈oñinacaqui tjonchic̈ha, Jesusa ujquiz tjojtskatzjapa. Nekztan pewczic̈ha, tuz̈ cjican:
—¿Uc̈hum liiqui kjaz̈t cjeejo? ¿Tsjii luctakaqui persun tjunatan jaljtiz waquizasaya? Tjaajnalla.
Jesusaqui ninacz̈quiz pewczic̈ha:
—¿Moisés cjita z̈oñiqui, jaknuz̈t anc̈hucaquiz mantichiya?
Nekztan ninacaqui kjaazic̈ha:
—Moisesaqui tuz̈ mantichic̈ha, “Tsjii luctakaqui certificado de divorcio tjaasac̈ha tjunatan jaljtizjapa. Nekztan jaljtasac̈ha.”
Nekztanaqui Jesusaqui chiiz̈inchic̈ha:
—Anc̈huca chojru kuzziz cjen nuz̈ mantitatac̈ha. Niiz̈ tuquiqui ana niz̈ta mantitatac̈ha. Tuqui timpuqui Yoozqui tjappacha paacan, z̈oñi paachic̈ha luctaka maataka. “Niz̈tiquiztan z̈oñiqui maa ejpz̈quiztan zarakaquic̈ha, tjunatan kamzjapa. Nekztan nii lucutiñi z̈oñiqui tsjiikaz cjissa”. Anaz̈ iya pucultan z̈oñi, pero tsjiikazza. Yoozqui tsjii lucutiñi cjiskatchic̈ha. Nekztan lucutiñi z̈oñiqui anapan jaljtiz waquizic̈ha.
10 Wiruñaqui niiz̈ tjaajinta z̈oñinacaqui kjuyquiz Jesusa jamazit pewczic̈ha nii jaljtiz puntuquiztan.
11 Jesusaqui kjaazic̈ha:
—Jakzilta z̈oñit tjunatan jaljtiz̈cu yekja maatakatan zalz̈aj niiqui, ujz̈ paac̈ha, tuquita tjuna quintra. 12 Niz̈aza jakzilta z̈ont persun luctakz̈tan jaljtiz̈cu, yejka luctakz̈tan zalz̈aj niiqui, ujzakaz paac̈ha, tuquita lucz̈ quintra.
JESUSAQUI OCJALANACA K'AACHIC̈HA
13 Tsjii nooj z̈oñinacaqui Jesusiz̈quin ocjalanaca zjijcchic̈ha, kjarz̈tan lanznajo. Nuz̈ zjijcan Jesusiz̈ tjaajintanacaqui nii ocjala chjaawjchic̈ha. 14 Niz̈ta chjaawjñi nayz̈cu Jesusaqui z̈awjchic̈ha. Nekztan tjaajinta z̈oñinacz̈quiz chiiz̈inchic̈ha, tuz̈ cjican:
—Tii ocjalanacaqui wejtquiz tjonaj cjee. Anaz̈ chjaajwa. Tii ocjalanacz̈ kuzziz irata, jalla niz̈ta z̈oñinacac̈ha Yooz wajtchiz z̈oñinacaqui. 15 Ultim weraral chiyuc̈ha, ocjalanacaqui maa ejpz̈ mantitanaca cazza. Jalla niz̈ta irata z̈oñinacaqui Yooz mantitanaca caz waquizic̈ha. Ana cazaquiz̈ niiqui, wira ana Yooz wajtchiz z̈oñinaca cjequic̈ha.
16 Nekztan Jesusaqui ocjalanaca z̈cojrz̈cu k'aachichic̈ha. Zapa mayniz̈quiz kjarz̈tan lanz̈cu:
—Yooz am wintijla, —cjichic̈ha.
RICACH Z̈OÑIZ̈ QUINTU
17 Nekztanaqui z̈oñinacz̈quiztan Jesusaz̈ zaraktan tsjii z̈oñiqui zati pariju tjonchic̈ha, niiz̈ yujcquiz quillslaki. Nii z̈oñiqui cjichic̈ha:
—Tjaajiñi Maestro, zumamz̈ amqui. Yooztan wiñaya kamzjapaqui, ¿c̈hjul zumanacat wejr paasaya?
18 Jesusaqui kjaazic̈ha:
—¿Kjaz̈tiquiztan, “Zumamz̈ amqui”, cjeejo? Anaz̈ jec z̈oñimi zumaqui, Yoozpankazza zumaqui. 19 Amqui Yooz mantitanaca zizñamc̈ha: “Anac̈ha adulteriuquiz ojklayzqui. Anac̈ha conzqui. Anac̈ha tjañi cjisqui. Anac̈ha toscara chiizqui. Anac̈ha incallzqui. Am maa ejpc̈ha rispitzqui”.
20 Nii z̈oñiqui kjaazic̈ha:
—Tjaajiñi Maestro, koltallquiztanpacha tjapa tinaca caziñc̈ha.
21 Jesusaqui nii z̈oñz̈ kjutñi cherzic̈ha, k'aachtican. Nekztan cjichic̈ha:
—Tsjii cusasa pjaltic̈ha amtaqui. Tjappacha am c̈hjultaki z̈ejlñinaca tuyzna. Poris z̈oñinacz̈quiz nii paaz ona. Oka jaziqui. Nekztan am arajpachquin juc'anti ricachum cjequic̈ha. Nuz̈ paaz̈cu wejtquin tjona. Sufrisjapa listu cjee. Nekztan wejttan chica ojklayñi cjequic̈ha.
22 Walja ricachutac̈ha nii z̈oñiqui. Nekztan nii chiitiquiztan ancha upa kuz cjissic̈ha. Llaquita ojkchic̈ha.
23 Nekztan Jesusaqui tjapa kjutñi chercherzic̈ha. Nekztan tjaajintanacz̈quiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:
—¡Ricachunacz̈taqui walja ch'amac̈ha Yooz wajtchiz z̈oñinaca cjisqui!
24 Niiz̈ tjaajintanacaqui Jesusaz̈ chiitiquiztan ancha tsucchic̈ha. Nekztanaqui Jesusaqui wilta paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:
—Jilanaca. ¡Jakzilta z̈oñit tii wir cusasanacquiz kuz tjaac̈haja, jalla ninacz̈taqui walja ch'amac̈ha Yooz wajtchiz z̈oñinaca cjisqui! 25 Tsjii camello cjita animala z̈ejlc̈ha. Nii camelluqui ch'aman acuj cjuñquiz luzasac̈ha. Ricachunacazti tsjan ch'aman Yooz wajtquiz luzasac̈ha, Yooz mantita z̈oñinaca cjisjapa.
26 Nii chiitiquiztan tjaajinta z̈oñinacaqui juc'anti tsucchic̈ha.
—¿Jequit liwriita cjesajo? —cjican, pewcsassic̈ha.
27 Jesusaqui ninacz̈quiz cherzic̈ha. Nekztanac cjichic̈ha:
—Z̈oñiqui anaz̈ persunpacha liwrii atasac̈ha. Yoozpankazza liwriiñiqui. Yoozqui jecmi liwrii atasac̈ha.
28 Nekztan Pedruqui Jesusiz̈quiz paljaychic̈ha:
—Nonz̈na. Wejrnacqui tjappacha ecchinc̈ha, amtan chica ojklayzjapaqui.
29 Nekztan Jesusaqui cjichic̈ha:
—Weraral anc̈hucaquiz cjiwc̈ha. Jakzilta z̈oñit Yooz tawk laycu wejt laycu kjuya, jilanaca, cullacanaca, maa, ejp, maatinaca, zkalanaca, jalla ninaca ecac̈haj niiqui, 30 tii muntuquiz kjuyanaca, jilanaca, cullacanaca, maanaca, maatinaca, zkalanaca, niz̈tanaca patac wiltaz̈ ninacz̈tajapa z̈elaquic̈ha. Pero chjaawjta iñartazaz̈ cjequic̈ha. Jalla nuz̈ cjenami, arajpachquin wiñaya Yooztan zuma kamaquic̈ha. 31 Walja anzic tucquin z̈oñinacaqui wirquin cjisnaquic̈ha ultimquiziqui. Niz̈aza walja anzic wirquin z̈oñinacaqui tucquin cjisnaquic̈ha ultimquiziqui.
JESUSAQUI NIIZ̈ TICZ MAZINCHIC̈HA
32 Nekztan Jesusaqui Jerusalén cjita wajtquin okatc̈ha tjaajintanacz̈tan. Jesusac̈ha ninacz̈ tuqui ojkchiqui. Nii tjaajinta z̈oñinacaqui tsucchi okatc̈ha. Nii parti apzñinacaqui ekscan okatc̈ha. Nekztanac Jesusac niiz̈ tuncapan tjaajintanaca kjawz̈cu, tsjii kjutñi chjitchic̈ha. Nekztan jaknuz̈t niiz̈quiz watac̈haja jalla nii mazinchic̈ha. 33 Jesusac cjichic̈ha:
—Nonz̈na. Wejrqui tsewctan cuchanz̈quita Yooz Z̈oñtc̈ha. Jerusalén watjaz̈ ojkc̈ha uc̈humqui. Jalla nii wajtquin tarazuna paatal cjeec̈ha. Timlu jilirinacz̈quiz niz̈aza judío tjaajiñinacz̈quiz tantal cjeec̈ha. Nekztan ninacaqui, “Ticz̈la tiiqui”, cjequic̈ha. Nekztan yekja wajtchiz z̈oñinacz̈quiz intirjital cjeec̈ha. 34 Nekztan wejr munu paatal cjeec̈ha. Llawsiz̈tan tjujttal cjeec̈ha. Wjajttal cjeec̈ha. Ultimquiziqui contal cjeec̈ha. Nekztan ticz̈cuqui c̈hjep majquiztanac jacatatac̈ha.
JACOBZ̈TAN JUANZ̈TAN
35 Nekztanaqui Zebedeoz̈ majchnacaqui Jacobz̈tan Juanz̈tan Jesusiz̈quin macjatchic̈ha tuz̈ cjican:
—Tjaajiñi Maestro, c̈hjulut amquiztan pecuc̈haj niiqui, tjaalla.
36 Jesusaqui pewczic̈ha:
—¿C̈hjuluz̈ pecya?
37 Nii pucultan z̈oñiqui kjaazic̈ha:
C̈hjuloram am tjappacha mantac̈haj niiqui, wejrnac julskatalla, tsjiiqui z̈ew kjuttan, tsjiiqui zkar kjuttan.
38 Nekztan Jesusaqui cjichic̈ha:
—Anc̈hucqui tii mayta ana intintichiñc̈hucc̈ha. Wejrqui tsjii wasu licznac̈ha. Niz̈aza tsjii bautismo bautista cjeec̈ha. ¿Jalla niz̈tapacha anc̈huc sufri atasajo?
39 Ninacaqui kjaazic̈ha:
—Atasac̈hay.
Nekztan Jesusaqui cjichic̈ha:
—Wejr irata anc̈hucqui tsjii wasu licznaquic̈ha. Niz̈aza tsjii bautismo bautista cjequic̈ha. 40 Pero z̈ewquiztan niz̈aza zkarquiztan julznaj cjic̈haj niiqui, wejr ana nii atasac̈ha. Jakziltiz̈taz̈laj nii julz tjacz̈ta niiqui, ninacz̈taz̈ cjequic̈ha.
41 Nekztan nii parti tunca tjaajintanacaqui nuz̈ nonz̈cu, z̈awjchic̈ha Jacobuz̈ niz̈aza Juanz̈ kjutñi. 42 Nekztan Jesusaqui tjaajinta z̈oñinaca kjawzic̈ha, tuz̈ cjican:
—Anc̈hucqui zizza. Tsjii nacionz̈ chawjc jiliriqui nacion nuz̈pachaz̈ cazkatc̈ha. Tsjii c'ari patrunaz̈takaz cjissa jilirinacaqui. Jilirinacaqui tjapa z̈oñinaca rispitskatc̈ha. 43 Anc̈huczti anac̈ha niz̈ta cjisqui. Jakziltat anc̈hucaquiztan juc'ant chekan z̈oñi cjis pecc̈haj niiqui, partinacz̈ piyuna cjis waquizic̈ha. 44 Jakziltat anc̈hucaquiztan ancha tucquin cjis pecc̈haj niiqui, tjapa z̈oñinacz̈ mantuquizpanz̈ cjis waquizic̈ha. 45 Jalla niz̈tijapa wejr tjonchinc̈ha. Tsewctan cuchanz̈quita Yooz Z̈oñtc̈ha. Pero ana z̈oñiz̈ sirwita cjisjapa tjonchinc̈ha. Antiz z̈oñinaca sirwisjapa tjonchinc̈ha. Z̈oñinacz̈ cuntiquiztan ticzjapami, z̈oñinaca liwriizjapami, niijapa tjonchinc̈ha wejrqui.
ZUR Z̈OÑI C̈HJETINTA
46 Nekztan Jesusaqui Jericoquiztan ulanz̈quichic̈ha tjaajinta z̈oñinacz̈tanami tama z̈oñinacz̈tanami. Jicz latuquiz tsjii zur z̈oñi julzi z̈elatc̈ha, tomangz̈can. Bartimeo cjitatac̈ha, Timeoz̈ majch. 47 Nii Nazaret wajtchiz Jesusa macjatz̈quiñi nayz̈cu, nii zur z̈oñiqui kjawchic̈ha, tuz̈ cjican:
—¡Jesusa, Davidz̈ Majchimc̈ha! ¡Wejr okz̈nalla!
48 Nekztan z̈oñinacaqui nii zur z̈oñi ujsic̈ha:
—¡Ch'uj z̈ela! —cjican.
Nekztan nii zur z̈oñiqui juc'anti kjawchic̈ha:
—¡Davidz̈ Majch, wejrpanz̈ okz̈nalla!
49 Nekztan Jesusaqui tsijtsic̈ha.
—Nii z̈oñi kjawz̈ca, —cjichic̈ha. Z̈oñinacaqui nii zur z̈oñi kjawzic̈ha, tuz̈ cjican:
—Tsijtsna. Zuti cjee. Jesusaz̈ am kjawz̈a.
50 Nekztan niiz̈ zquiti cujtz̈cu, tjojktichic̈ha. Jesusiz̈quin macjatchic̈ha. 51 Nekztan Jesusaqui nii z̈oñi pewczic̈ha:
—¿C̈hjulum pecya? ¿Kjaz̈um wejr paljay-ya?
Nii zur z̈oñiqui kjaazic̈ha:
—Tjaajiñi Maestro, ancha zurtc̈ha wejrqui. Cherz pecuc̈ha.
52 Jesusaqui cjichic̈ha:
—Am tjapa kuztan cjen z̈ejtchamc̈ha. Jazic oka.
Nii orapacha nii z̈oñz̈ c̈hjujquiqui cjetsic̈ha. Cherñi cjissic̈ha. Nekztan Jesusaz̈ okan nii z̈oñiqui apzic̈ha.