2
ZUCH Z̈OÑI C̈HJETINTA
1-2 Tsjii kjaz̈ majquiztan Jesusaqui Capernaum wajta quejpchic̈ha, persun kjuyquiz. Nii zizcuqui, tama z̈oñinacaqui ajczic̈ha, kjuya chjijpscama. Niz̈aza anatac̈ha campo kjuy zanaran. Nekztan ajczi z̈oñinacz̈quiz Jesusaqui Yooz taku tjaajinchic̈ha. Nuz̈ tjaajnan, pakpaltan z̈oñinaca tjonchic̈ha, tsjii zuch z̈oñi kuzi. Muzpa z̈oñi ajcziz̈ cjen, Jesusiz̈quin ana macjati atchic̈ha. Nekztanaqui tsewctan kjuya pjetz̈cu, pjetquiztan zuch z̈oñi kjuylchuc chjijunz̈quichic̈ha, niiz̈ tjajz zquitquiziqui. Ninacaqui Jesucristuz̈quin tjapa kuztan tjonchic̈ha. Nii nayz̈cu, Jesusaqui zuch z̈oñz̈quiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:
—Jilala. Jaziqui am ujnaca pertuntac̈ha.
6-7 Kjuyquiz julzi yekjap z̈oñinaca z̈elatc̈ha, judiuz̈ lii tjaajiñi z̈oñinaca. Ninacaqui kuzquiz pinsatc̈ha, tuz̈ cjican:
—¿Kjaz̈tiquiztan tiiqui niz̈ta chiijo? Anawalipanc̈ha tiiz̈ takuqui. ¿Ject ujnaca pertunasajo? Yoozpanikazla ujnaca pertunñiqui. —Jalla nuz̈ pinsichic̈ha lii tjaajiñi z̈oñinacaqui.
Jesusaqui persun kuzquiz ninacz̈ pinsita zizzic̈ha. Nekztan ninacz̈quiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:
—¿Kjaz̈tiquiztan anc̈huca kuz niz̈ta pinsejo? ¿Jakzilta takut pjasila chiiz cjesajo? Tii zuch z̈oñz̈quiz chiiz̈insjo, “Am ujnacami pertunta”, ¿cjis pjasila cjesaya? uz̈ “Tsijtsna. Am tjajz zquiti aptiz̈cu oka”, ¿nuz̈ chiiz pjasila cjesaj? 10 Tsewctan cuchanz̈quita Yooz Z̈oñtc̈ha wejrqui. Tii muntuquiz jiliritc̈ha, ujnaca pertunzjapami. Jalla nii zizjapa, anc̈hucqui tiiz̈ chera.
Nekztanaqui zuch z̈oñz̈quiz cjichic̈ha:
11 —Amquiz cjiwc̈ha, tsijtsna. Am tjajz zquitinaca aptaza. Oka am kjuya. —Nuz̈ cjican chiichic̈ha Jesusaqui.
12 Nekztanaqui nii zuch z̈oñiqui tsijtsic̈ha. Tjajz zquiti aptichic̈ha. Liwj tjappachaz̈ cheran, ulanchic̈ha. Jalla niz̈ta cherz̈cu tjapa z̈oñinacaqui walja ispantichi quirchic̈ha, tuz̈ cjican:
—Tiz̈ta wira ana cheriñc̈ha.
Nekztanaqui Yoozquin honora waytichic̈ha.
LEVI CJITA Z̈OÑI
13 Nekztanaqui Jesusaqui wajtquiztan ulanz̈cu, pajk kot ataran wilta ojklayatc̈ha. Nuz̈ ojklayan, z̈oñinacaqui niiz̈quin macjatz̈quichic̈ha. Nekztan Jesusaqui ninacz̈quiz tjaajinchic̈ha. 14 Wiruñaqui nawjcjapa ojkchic̈ha. Jiczquiz ojkcan, Leví cjita z̈oñi cherchic̈ha, aduanz̈ kjuyquiz julznan. Levíz̈ ejpqui Alfeo cjitatac̈ha. Jesusaqui niiz̈quiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:
—Wejttan chica ojklayñim cjequic̈ha.
Nekztan tsijtscu, Jesusiz̈tan ojkchic̈ha Leviqui. 15 Niz̈aza Leviz̈ kjuya luli ojkchic̈ha. Nicju Jesusiz̈tan niiz̈ tjaajintanacz̈tan nuz̈ lulan, aduanerunacz̈tan niz̈aza ujchiz z̈oñinacz̈tan nekzizakaz lulatc̈ha. Muzpa z̈oñinacaqui Jesusiz̈quin apzitac̈ha. 16 Tsjii kjaz̈t judiuz̈ lii tjaajiñi z̈oñinaca zakaz z̈elatc̈ha, fariseoz̈ partinacami. Jaziqui Jesusiz̈tan anazum z̈oñinacz̈tan juntu lulan, naychic̈ha. Nekztan pewczic̈ha niiz̈ tjaajinta z̈oñinacz̈quiz, tuz̈ cjican:
—¿Kjaz̈tiquiztan tii Jesusa aduanerunacz̈tan niz̈aza ujchiz z̈oñinacz̈tan lujljo?
17 Ninacz̈ chiita nonz̈cu, Jesusaqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:
—Zuma z̈ejtchinacaqui anaz̈ kullñi pecasac̈ha. Laa z̈oñinacaz̈ kullñic pecc̈ha. Wejrqui “Zumal kamuc̈ha” cjiñi z̈oñinacz̈quiziqui ana kjawzñi tjonchinc̈ha. Antiz “ujchizpanc̈ha” cjiñi z̈oñinacz̈quiz kjawzñi tjonchinc̈ha.
AYUNAS PUNTU
18 Juanz̈ tjaajintanacz̈tan fariseoz̈ parti z̈oñinacz̈tan, jalla ninacaqui ayunasñipantac̈ha. Jaziqui z̈oñinacaqui Jesusiz̈quiz pewczñi tjonchic̈ha, tuz̈ cjican:
—¿Kjaz̈tiquiztan Juanz̈ tjaajintanacz̈tan niz̈aza fariseoz̈ tjaajintanacz̈tan ayunasñejo? Amiz̈ tjaajintanacazti ana ayunasñipanla.
19 Nekztan Jesusaqui ninacz̈quiz tuz̈ cjichic̈ha:
—Zalz pjijstiquiz impittaz̈ cjenaqui, ¿kjaz̈t ayunasasajo? Zalsñi z̈oñz̈tan pjijstaz̈ paac̈ha. Zalsñi z̈oñi z̈elanpacha, anaz̈ ayunasasac̈ha. 20 Tii jarquin nii zalsñi z̈oñiz̈ kjantaz̈ cjequic̈ha. Nekztanz̈ ayunasasac̈ha.
21 Jesusaqui tii takuzakaz chiichic̈ha:
—Anaz̈ jakziltami zijzi zquitquiziqui ew rimintiz̈tan rimintasac̈ha. Niz̈ta rimintasaz̈ niiqui, zijzi zquiti juc'anti wjajrskatasac̈ha. Ewqui zijziquiztan jaljiznasac̈ha. Nekztan juc'antiz̈ tsjelanznasac̈ha. 22 Niz̈aza anaz̈ jakziltami zijzi zkiz luusquiz ew vino alznasac̈ha. Niz̈ta alznasaz̈ niiqui, zkiz luus wjajrskatasac̈ha ew vinuqui. Nekztanaqui zkiz luusmi vinumi pizcpacha pertisnasac̈ha. Ew vinuqui ew zkiz luusquizpanz̈ alznasac̈ha. —Nuz̈ cjichic̈ha Jesusaqui.
JEEJZ TJUÑI QUINTU
23 Nekztanaqui tsjii jeejz tjuñi Jesusaqui tiric zkal taypiran okatc̈ha tjaajintanacz̈tan. Zkal taypiran ojkcan tjaajinta z̈oñinacaqui tiric oza kjajpchic̈ha. 24 Nii cherz̈cu, yekjap fariseonacaqui Jesusiz̈quiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:
—Cherzna. ¿Kjaz̈tiquiztan niz̈ta paajo? Jeejz tjuñquiziqui niz̈ta anapanc̈ha paazqui. Uc̈hum lii quintrala, ¿ana jaa?
25 Nekztan Jesusaqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:
—Anc̈hucqui Yooz taku liichinc̈hucc̈ha, ¿ana jaa? Cjijrta Yooz takuqui tuz̈ cjic̈ha: uc̈hum tuquita atchi ejp, Davíd cjitaqui, niiz̈ mazinacz̈tan c̈hjeri eecskatchic̈ha. Ana c̈hjul c̈hjerchiz cjen, 26 Yooz timpluquiz luzzic̈ha. Nii ora timplu chawc jiliritac̈ha Abiatar cjitaqui. Timpluquin Yooz yujcquiz nonz̈ta t'antanaca z̈elatc̈ha. Jalla nii t'anta aptiz̈cu, lujlchic̈ha David cjitaqui. Niz̈aza niiz̈ mazinacz̈quiz tojunchic̈ha. Anapantac̈ha permitta nii t'anta lujlzqui ina z̈oñz̈laqui. Niz̈ta lujlz̈cuqui lii quintrala niiqui. Timplu jilirinacaz̈tapankaz nii t'anta lulaj cjitaqui.
27 Nekztanaqui Jesusaqui ninacz̈quiz chiiz̈inchizakazza:
—Z̈oñz̈ laycu jeejz tjuñiqui uchtatac̈ha. Nii jeejz tjuñquiztanaqui z̈oñic̈ha juc'ant chekanaqui. 28 Wejrqui tsewctan cuchanz̈quita Yooz Z̈oñtc̈ha. Jeejz tjuñquizimi c̈hjulu paaz cjenami weril mantasac̈ha. —Nuz̈ cjichic̈ha Jesusaqui.