7
¿C̈HJULUT UJ CJES Z̈OÑZ̈QUIZIQUI?
Nekztanaqui fariseo z̈oñinacaqui Jesusiz̈quiz macjatchic̈ha, tsjii kjaz̈t judiuz̈ lii tjaajiñinacz̈tan Jerusalenquiztan tjonchi. Jakziquin Jesusa z̈elatc̈haja, jalla nicju ajcsic̈ha. Niz̈aza nekzi Jesusiz̈ tjaajinta z̈oñinacaqui c̈hjeri lulatc̈ha, kjara awjz costumbre ana paaz̈cu. Nuz̈ ana kjara awjz̈cu lulan, cherchic̈ha parti z̈oñinacaqui. Nekztan quintra chiichic̈ha. Nii fariseo z̈oñinacaqui ana kjara awjz̈cu, wira ana lujlñitac̈ha. Parti judio z̈oñinacaqui niz̈tazakaztac̈ha. Jaziqui tuquita z̈oñinacz̈ costumbre nuz̈upan chjojñitac̈ha. Niz̈aza c̈hjeri kjayz̈cu ana kjara awjz costumbre paaz̈cu, ana wira lujlñipantac̈ha. Nuz̈upan ancha costumbre cumpliñinacatac̈ha. Wazunacami mazcanacami jir mazcanacami catrinacami niz̈tanaca ajunñipankaztac̈ha. Nuz̈ cjen nii fariseo z̈oñinacaqui judiuz̈ lii tjaajiñinacz̈tan Jesusiz̈quiz pewczic̈ha, tuz̈ cjican:
—¿Kjaz̈tiquiztan am tjaajintanacaqui tuquita costumbre ana cumplejo? Ana kjara ajwz̈cu lujl-la.
Jesusaqui ninacz̈quiz kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:
—Anazum kuzziz z̈oñinacc̈hucc̈ha anc̈hucqui. Ultim werara anc̈huca puntuquiztan chiichic̈ha tuquita Isaías cjita z̈oñiqui. Tuz̈ cjican cjijrtkalc̈ha:
“Tii z̈oñinacaqui tawkz̈tankaz Yooz rispitc̈ha; juntuñkazza. Ultimu kuzquiz ana Yooz rispitc̈ha. Inapankaz Yooz sirwic̈ha tii z̈oñinacaqui. Tinacaqui z̈oñz̈ taku tjaajiñic̈ha, ‘Tiic̈ha Yooz takuqui’, cjican”.
—Nuz̈ cjijrtkalc̈ha Isaías cjita z̈oñiqui.
Jesusaqui cjichizakazza:
—Niz̈tapan anc̈hucqui Yooziz̈ mantita ana cumpliñc̈hucc̈ha. Z̈oñz̈ cuzturumpi cumpliñc̈hucpankazza. Mazcanacami wazunacami ajunz niz̈ta costumbrenaca cumpliñc̈hucpankazza. Anc̈hucqui Yooziz̈ mantita tjatanc̈ha. Anc̈huca costumbrekaz tucquin utc̈ha. 10 Tuquita Moisés cjita z̈oñiqui chiiz̈inchic̈ha:
“Am maa ejp rispita. Niz̈aza jakziltami niiz̈ maa ejpz̈ quintra chjaawjkatac̈haja, jalla niiqui, contaj cjila”. Nuz̈ mantichic̈ha Moisesaqui. 11 Anc̈huczti tuz̈ cjiñc̈hucc̈ha: “Jakzilta z̈oñit niiz̈ maa ejpz̈quiz chiyasac̈ha, tuz̈ cjican, ‘Wejrqui amquiz anal yanapi atasac̈ha. Tjapa wejt cusasanaca, Yoozquiz tjaatac̈ha’. 12 Nuz̈ chiyac̈haj niiqui, maa ejp yanapz anaz̈ waquisic̈ha”. Nuz̈ cjiñc̈hucc̈ha anc̈hucqui. 13 Niz̈tiquiztan anc̈huca costumbre ana tjatzñiz̈ cjen, Yooz mantitaqui tjatz̈a. Jalla niz̈ta paayiñc̈hucpankazza anc̈hucqui. —Nuz̈ chiiz̈inchic̈ha Jesusaqui.
14 Nekztanaqui Jesusaqui wilta z̈oñinaca kjawzic̈ha, tuz̈ cjican:
—Anc̈hucqui, tjappacha nonz̈na. Wejt taku intintazñi cjee. 15 Anaz̈ zawnctan kjuylchuc luzñiqui uj cjesac̈ha z̈oñz̈quiziqui. Z̈oñz̈ kuzquiztan ulanñi niiz̈ uj cjesac̈ha z̈oñz̈quiziqui. 16 Jakziltaz̈laj nonzñi cjuñchiz niiqui, nonz̈la.
17 Nekztanac Jesusac z̈oñinaca eccu kjuya ojkchic̈ha. Kjuya luzcu niiz̈ tjaajintanacaqui Jesusiz̈quiz nii ana intintazta takunaca pewczic̈ha. 18 Jalla nekztan Jesusaqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:
—¿Anc̈hucqui niz̈tazakaz anaz̈ naazya? ¿Anapanz̈ intintiya? Tuz̈uc̈ha niiqui. Anac̈ha zawnctan kjuylchuc luzñiqui uj cjesac̈ha z̈oñz̈quiziqui. 19 Nii lujltaqui kuzquiz ana luzasac̈ha; pjuchquizpanz̈ luzza. Nekztan pjuchquiztan wir kjutñi ulanc̈ha zawncchuc. Jalla niz̈tiquiztan c̈hjul c̈hjeripankaz lulasac̈ha z̈oñinacaqui.
20 Nekztan cjichizakazza:
—Kuzquiztan ulanñi niiz̈ uj cjesac̈ha z̈oñz̈quiziqui. 21 Z̈oñz̈ kuzquiztan tiz̈ta ana walinaca ulanc̈ha: anawali pinsiz, adulteriuquiz ojklayz, yekja maatakz̈tan z̈ejlz, z̈oñi conz, 22 tjañi cjis, wali jiru cjis pecz, uj paaz, incallz, anawali kamañchiz cjis, c̈hjultaki zmaz, anazum takunaca joojooz, mita cjis, anazum kuzziz cjis. 23 Niz̈tanaca kuzquiztan ulanc̈ha. Jalla niz̈tanaca uj cjesac̈ha z̈oñz̈quiziqui.
JESUSIZ̈QUIN KUZZIZ MAATAKA
24 Nekztanaqui Jesusaqui tsijtsic̈ha. Jakziquin Tiro Sidón cjita watjanaca z̈ejlc̈haja, nijcchuc ojkchic̈ha. Nicju tsjii kjuyquiz alujassic̈ha. Ana z̈oñiz̈ pajta kamz pecatc̈ha. Pero ana pajta kamzqui anapantaz̈ atchuca. 25 Jesusiz̈ tjonta zizcu nii orapacha tsjaa z̈onqui Jesusiz̈ yujcquiz quillzlaki macjatz̈quichinc̈ha. Naaz̈a uzqui zajraz̈ tantatac̈ha. 26 Sirofenicia cjita yokchiz z̈ontac̈ha naaqui. Grecia cjita taku chiyiñtac̈ha. Jaziqui naa z̈onqui Jesusa rocchinc̈ha:
—Wejt uzaquiztan zajra chjatkatz̈inalla, —cjican.
27 Nekztan Jesusaqui kjaazic̈ha:
—Primiru maatinaca c̈hjeri chjeki lujlsa. Maatinacz̈ c̈hjeriqui kjañz̈cu pawcz̈quin tjojtanz anaz̈ waquizic̈ha.
28 Naaqui kjaazinc̈ha, tuz̈ cjican:
—Nuz̈upanzac̈ha. Weraram chiic̈ha. Pero pacunacami mis koztan ocjalz̈ tajwkta c̈hjerinaca lujlc̈ha.
29 Nekztanac Jesusac chiichic̈ha:
—Amiz̈ zuma chiitiquiztan zajraqui ulanskatchinc̈ha am uzaquiztanaqui. Jaziqui am kjuya quepa.
30 Nekztanaqui kjuya quejpchinc̈ha naa z̈onqui. Nii kjuyquin naaz̈a uz ajpsquiz z̈elanami, zajraqui chekapanz̈ ulantkalc̈ha.
OÑ Z̈OÑI C̈HJETINTA
31 Nekztan Jesusaqui Tiro cjita yokquiztan quejpz̈quichic̈ha. Sidón cjita watja, Decápolis cjita yoka watz̈cu Galilea cjita kot ataran ojklaychic̈ha. 32 Nicju tsjii oñ z̈oñi Jesusiz̈quiz zjijctatac̈ha. Cjacja chiiñizakaztac̈ha. Nekztan z̈oñinacaqui Jesusiz̈quiz rocatc̈ha:
—Am kjarz̈tan tii z̈oñi lanz̈inalla, —cjican.
33 Nekztanaqui Jesusaqui nii z̈oñi chjitchic̈ha tsjii latu. Nekztan nii oñ z̈oñz̈ cjuñquiz loc'anz̈tan c̈hjapzic̈ha. Nekztan llawsiz̈tan tjujtz̈cu nii z̈oñz̈ las lanzic̈ha. 34 Niz̈aza Jesusaqui tsewcchuc cherz̈cu:
—Aayj, —cjican llactazzic̈ha.
Nekztan chiichic̈ha,
—Efata, —cjican.
Nii tsjemat taku cjic̈ha, “Cjetzi cjee”, nii.
35 Nekztanac nii z̈oñz̈ cjuñinacaqui cjetzi cjissic̈ha. Niiz̈ lasqui z̈ejtchizakazza. Cusa chiiñi cjissic̈ha. 36 Nekztanaqui Jesusaqui mantichic̈ha, tuz̈ cjican:
—Tii anam jecz̈quizimi maznaquic̈ha.
Nekztanaqui z̈oñinacaqui nii taku ana cassic̈ha. Nekztan Jesusaqui juc'anti ana chiychiyajo mantichic̈ha. Nekztan nii z̈oñinacazti juc'anti mazmazzic̈ha tjapa kjutñi. 37 Jaziqui walja ispantichic̈ha nonzñi z̈oñinacaqui, tuz̈ cjican:
—Tjapa niiz̈ paatanacaqui ancha zumac̈ha. oñ z̈oñimi nonskatñic̈ha. Up z̈oñimi chiikatñic̈ha. Ancha cusac̈ha.