YORA PAVORO YAPIITAJINIRI AISATI ISANQUENATAJINIRI CORINTOSATI
1
Yovetsajeitacari.
¿Ainirompi corintosati? Narotaque aca Pavoro sanquenajeitimpirori. Peerani itiancaquena Jesoquirishito noquenquetsatacotaqueri, irootaque inintacaaquenari Tasorentsi. Notsipatari aca ayemisantaririnte Timoteo nosanquenajeitimpi. Nosanquenajeitimpiro maaroni quemisantajeitatsiri ara corintoqui aisati Acayaqui. Nocoaque irineshinoncajeitempi Apa Tasorentsi, aisati cameetsa irisavicacaajeitempi. Nocoaque aisati inquempetaquempi iriori Avincatsarite Jesoquirishito.
Tsame aveshireimentajeiteari Tasorentsi.
Tempa icameetsatasanotaque Tasorentsi, yora iriri Avincatsarite Jesoquirishito. Iriotaque neshinoncajeitaqueeri, veshireacaajeitaqueeri. Ariorica ashinoncaajeivetaca tempa yoveshireacaajeitaquee. Pamene, intacaro yoveshireacaajeitaquee arori, ayojeitantacari aveshireacaajeiteari yora itsipapee ayemisantaririnte, ariorica irashinoncayea iriori. Ariorica oshequi anquematsicatimenteari Quirishito, oshequi aisati iroveshireacaajeitaquee. Iro noquemaatsicatantacarori nocoaque oshequi piveshireimentajeiteari Tasorentsi, aisati poavisacojeitanteari. Ariorica noveshireimenteari, nocoaque aisati piveshireimenteari avirori: piojeitaque ariorica pinquematsicatearo paitapeerica, iroveshireacaajeitempi pamavetantearori. Niotasanotaque ariorica pinquempejeitena pinquematsicatearo avirori paitapeerica, aisati pinquempejeitena piveshireimentajeiteari Tasorentsi.
Nocoaque piojeite, noyemisantaririnte, oshequi catsini noquematsicayetacaro anta Ashiaqui. Oshequi nashinoncaaca, te capichaji. Nojivetaca ari noncamaque. Queario, niotaque tecatsi noncantea noavisacotajea narosati, irootaque naventantacariri Tasorentsi. Apaniro irinti imataquero yoavisacotaquena: tempa aisati imatiro yoitinairi camaintsiri. 10 Ari yoavisacotaquena, caari nocamanta; aitaque iroavisacotajena aisati, niotaque incanteani iroavisacotapinitena. 11 Pamitacojeitena, pincanteri Tasorentsi iramitacotena. Impoiji, ariorica iriojeite itsipapee iquemisantaquempi Tasorentsi, yoavisacotaquena, oshequi iriveshireimentajeiteari Tasorentsi iriori.
Yora Pavoro icantiri corintosati: “Tsame aveshireimentavacaajeitea”.
12 Ari yamitacotaquena Tasorentsi, ineshinoncataquena, irootaque noquearioventantanariri nantaveetiniri. Te niotashiteaji paitarica nantiniriri, iro cantaincha yoametaquena iriori ocameetsatantari nomayetaqueneri. Niotaque pineacameetsataquero nantayetaqueri, aisati iquempetaca itsipapee atiri, irootaque noquimoshiretantacari. 13 Te ompomerentsiteaji pineanatero oca nosanquenatimpiri, aisati te ompomerentsiteaji piojeitavaquero. Nocoaque piotasanojeitavaquero. 14 Capichaji piquemavetacaro nocamantaquempiri peerani, aisati capichaji piquemisantavetaquena. Ariorica impiapaaje Avincatsarite Jesoshi, noveshireimentajeitempi, iro cantaincha nocoaque pinquemasanotero nocamantitaquempiri piveshireimentajeitantenari meeca.
Irijateme Pavoro irineerime corintosati.
15-16 Ari niotaque piveshireimentavetaquena, pineacameetsavetaquena, irootaque noquenqueshireantavetacari noneajantempime. Nojivajeitempime noneajeitanajempime, impoiji novaanaqueame anta Maseroniaqui. Impoiji noneapaajempime aisati, impoijiquea novaanajeame Joreaqui. Apite aveshireimentavacaajeiteame. 17 ¿Ariompa nocoaque namatavitempi? ¿Noquempetacarimpa amatavitantatsiri cantashitachari: “Ari”, aisati: “Eiro”? Te nonquempeteariji. Te noncoyeji nainti namatavitempi. 18 Tempa queariotaque icantiri Tasorentsi, te iramatavitanteji. Aisati narori, te noncantapinitempiji: “Ari nomataquero”, impoiji: “Eiro nomatirotsi”. 19 Ari nocarataqueri Shirivano, jeri Timoteo nocamantajeitaquempi jaoca icantari Jesoquirishito, yora Itomi Tasorentsi. Te incanteji iriori: “Ari nomataquero”, impoiji: “Eiro nomatirotsi”. Apatiro icantapiniti: “Ari nomatasanotero”, impoiji imataquero. 20 Queario imajeitaqueenero maaroni icantaqueeri Tasorentsi. Irootaque nocantajeitantariri maaroni atiri icameetsataque, impincatsajeitanteariri iriori. 21 Aquemisantajeitaqueri Quirishito, irootaque itasoncaventantaqueeri Tasorentsi ashanincatavacaajeitantacari. Aisati timatsi icoacaajeitaqueeri antajeiteri, maaroni. 22 Itasoncaventajeitaquee maaroni, aisati itiancaqueero Ishire quiso oajeitantaqueeri. Meeca ayojeitaque eiro yojocajeiteetsi.
Icamantajiri paita caari ijatanta irineajeri.
23 Iro caari nojatanta noneajempi peerani, te noncoyeji nonquenquejaimentempiro pantajeivetacari, te noncoyeji noashiretacaajeitempi. Ioti Tasorentsi te nontseeyaji. 24 Te noncoyeji noncantapinijeitempi pinquemisantajeitena, tempa piquemisantasanojeitaqueri Tasorentsi. Irointi nocoaque noveshireacaajeitempi, maaroni.