5
Iquenquetsatacotiro aquimoshirejeitantajari.
Ayojeitaque ariorica ancamajeite aca, antimajeite inquitequi. Ontime avatsa cameetsari irovetsicajeeneri Tasorentsi, te irio atiri vetsicajeerone. Ancantaitatiyempani asavique anta. Aca quipatsiqui oshequi meeca ashinoncaapinijeitaca aisati oshequi aquenqueshirejeitaque; oshequi acoajeitaque ontime avatsa iroaquerari anta inquitequi. Eiro apatiro ontime ashire, irointi ontime aisati avatsa. Meeca oshequi aquenqueshirejeitaque: te ancoajeiveteaji ajocajero oca avatsa, iro cantaincha acoasanotaque avatsa iroaqueratajantsineri. Acoaque ampashinitanaje ontimanteari avatsa caari tsoncanetajanchane. Iriotaque Tasorentsi tasoncaventajeitajeeneri ontimanteari pashini avatsa iroaqueratajantsineri. Quiso oajeitaquee Ishire ayojeitantacari queario intasoncaventaquee, irootaque aquimoshirejeitantacari. Ayojeitaque atimajeiti aca quipatsiqui, tequeratsita antsipatasanoteari Avincatsarite. Tequera aneajeitero inampi, iro cantaincha aquemisantaque, ayojeitantacari aneajero coajica. Aveshireimentajeivetari Avincatsarite aca quipatsiqui, iro cantaincha acoasanoveta antsipatasanoteari anta jenoqui, anampitasanotearo. Ainirotatsiquera asaviqui aca, acoasanotaque iriveshireimentajeitee. Aisati, ajaterica anta ancoaque iriveshireimentajeitee. 10 Coajica incantacoventajeitee Quirishito. Ariorica meeca antayetero cameetsatatsiri, incavintsaajeitee; ariorica antayetero meeca caari cameetsatatsi, iroasanquetaajeitee.
Iquenquetsatacotaja irisati Pavoro.
11 Oshequi apincatsajeitaqueri Avincatsarite, irootaque aquemisantacaantajeitacariri atiri. Ioti Tasorentsi nopincatsatasanotaqueri, nocoaque piojeitero aisati avirori. 12 Te noncoyeji noneatsatajea narosati, iro cantaincha te aisati noncoyeji pimpashiventacotena. Yora cantimataquenari, oshequi ishemetaque irinti, ishemetimentayetaquero yantayetiri, iro cantaincha te incameetsashireteji. Icantimataquena iriori, iro cantaincha nocoaque pimpiateari. 13 Icanti: “Te iriotacoteaji Pavoro”, iro cantaincha apatiro nantiniri Tasorentsi icoacaaquenari. Otimi niotantari nintacotantaquempiri. 14-15 Oshequi inintaquena Quirishito, icavintsaasanotaquena. Niotaque icamimentajeitaquee maaroni: meeca oquempevetaca acamajeitaque maaroni, eiro amatapinitantajarotsi aisati caari cameetsatatsi. Aisati icoacaaquee eiro antanontajatsi arosati, irointi anteneri iriori icoacaaqueeri: tempa icamimentajeitaquee arori, itinaanaja aisati.
16 Peerani nojivetacari Quirishito atiri ini, te niovetearini Tasorentsi ini. Iro cantaincha meeca niotasanotaqueri, niotaque jaoca icanta. Aisati yora ayemisantaririnte, eiro atseenquiritsi: tempa ineacameetsajeitaqueri Tasorentsi. 17 Ariorica iquemisantaqueri ashaninca Quirishito, ari inashitacaacari iriori; eiro yantapinitirotsi yantaveitaniri, irointi impashinitanaje. 18 Iriotaque intacarori Tasorentsi. Itiancaqueri Quirishito icamimentajeitaquee, yoameetsajeitaquee, yaacameetsatantaqueeri iriori. Meeca icoaque ancamanteri itsipapee atiri inquemisante, iraacameetsatanteariri iriori. 19 Pineaquero, itiancaqueri Quirishito iroameetsajeitee arori, irineacameetsajeitantajeeri. Eiro iquenqueshiretajirotsi aisati caari cameetsatatsi antajeivetaniri. Meeca itiancajeitaquee arori ancamantajeiteri itsipapee icoaque Tasorentsi iraacameetsajeiteri, maaroni. 20 Queario, itiancaquena Quirishito: novaajimpiro irineane Tasorentsi. Aisati iriori Quirishito icoacaaquempi pinquemisanteri iraacameetsatantempiri Tasorentsi. 21 Tecatsi irante Quirishito caari cameetsatatsi, iro cantaincha itiancaqueri iriri icamimentajeitaquee. Oquempetimovetacari yantaquero iriori caari cameetsatatsi. Irootaque meeca yoameetsatantajeitajeeri Tasorentsi.