4
Iquenquetsatacotiri caari coatsine incavintsante.
¿Paita piquisavacantajeitacari? Tempa pineveyetaro vaararontsi, irootaque piquisavacaajeitantacari. Picoajeivetacaro paitapeerica, iro cantaincha te payeroji. Poantaque. Pineveyevetaro yashiyetari itsipapee, iro cantaincha te payeroji, irootaque piquisavacaajeitantacari. Iro caari paantaro picoayevetari, te pincantasanoteriji cameetsa Tasorentsi. Picantavetari, iro cantaincha caari paasanotanta, te oncameetsateji ora picoasanovetacari: picoaveta pincavintsayea avisati. Pishiaquero aimentariri ojime: ocoaqueri pashini shirampari, oquisaqueri ojime. Ariorica pinintayetiro maaroni timayetatsiri quipatsiqui, piquisaqueri Tasorentsi. Maaroni nintatsiri irishanincateari tseencantatsiri iquishiri Tasorentsi. Jero oca ocantiri sanquenarentsi: “Itiancajeiteero Tasorentsi Ishire iriori, iro cantaincha meeca icavintsaasanotaquero: te incoyeji antseenquero”. Te oncantashiteaji sanquenarentsi, te antsipetashiteaji osanquenataca. Oshequi ineshinoncatasanojeitaquee Tasorentsi, irootaque ocantantacari sanquenarentsi oca: “Iroashinoncayeri Tasorentsi yora shemetatsiri, iro cantaincha ineshinoncajeitaqueri yora caari shemetatsine”.
Irootaque nocantantimpiri: pishinetacotea, paitarica irinintacaaquempiri Tasorentsi. Irintiquea camaari, pimpiateari, impoiji ari irojocanajempi. Pinquenqueshireteri Tasorentsi, quiso iroantempiri irinti. Pantapiniveitaroni caari cameetsatatsi: meeca pojocajero maaroni oca pintimantajeari cameetsa. Oshequi pitseenquirini Tasorentsi; pincanteri meeca: “Poameetsashiretajena, pinquenqueshiretacayenaro cameetsatatsiri”. Pinquenqueshiretajea, poashiretea; te oncameetsateji maaroni pantapinitiri. Pishirontimentavetacaro caari cameetsatatsi: oncameetsateme poashiretanaqueame; piquimoshireventavetacaro: oncameetsateme poashiretasanotanaqueame, irointi. 10 Pincanteri Avincatsarite: “Te noncameetsateji, te nomatimateroji cameetsayetatsiri. Nocoaque pincavintsayena”. Ari incavintsaaquempi, iroameetsatajempi, iramitacotempi. 11 Eiro, noyemisantaririnte, picantimatavacaajatsi. Ariorica pincantimateri pishaninca, aisati ariorica pincante ainiro irantane, pitseencaquero isanquenareni Moishishi. Tempa ocanti: “Pinintavacaajeitea”. Iro cantaincha picanti avinti: “Te oncameetsateji ocantiri isanquenareni Moishishi. Te noncoyeji nonintavacaajeitea”. Ariorica pincante: “Te oncameetsateji isanquenareni”, te pinquemisanteroji, irointi pitseencaquero. 12 Pamene, apaniro icantacantanti irinti Tasorentsi, aisati apaniro icantacoventajeitaquee maaroni. Oshequi ipincatsariti. Irio matirori yoavisacojeitiri quemisantiriri aisati intianqueri tseenquiriri Sharincaveniqui. Aviroquea, avinti, ¿janicampa cantanirotimpiri: “Pincantimateri pishaninca”?
Isanquenatacotiri yora iomparitachari aisati ashitaarantincari.
13 Pamene, picantayeveta: “Meeca nojate nampitsiquinta: terica meeca, ari osaitequera nojatasanote. Anta noavisaite aparoni osarintsi: niomparitea, oshequi naye paitapeerica”. 14 Iro cantaincha te piotacoteaji osaitequera, paitarica oyempineri. Aneavetatsimpi meeca, iro cantaincha piquempetacaro mencorijenca. Te osamaniteji omencoriitete, impoiji jentsipaite opeanaja. Aisati avirori, eiro osamanititsi irosati pincamanteari. 15 Irointiquea pincante: “Ariorica irinintacaaquena Avincatsarite, eirotsitarica nocamitsi, ari nomataquero coajica paitapeerica”. 16 Pamene meeca, oshequi pishemeti, pineacameetsatashitaja avisati: te oncameetsateji. 17 Ariorica piovetaro cameetsatatsiri, iro cantaincha te pimateroji, ainiro pantane.