11
Jesoshi itsatacajaiaqueri itsatacaanejia quero incojiaquero iramanerigueti Aapani Irioshi
(Mt. 6.9-15; 7.7-11)
Ariquea otsipa savincaguiteri yoanaque Jesoshi iramaneriquea iriri. Iroompaquea iteroncanaquitiguiroquea, icantanaque aparo itsatacaane:
—Nomajirote, iintsija pintsatacaajiguenaja quero noncoqueroni namanerigueti Aapani Irioshi, pinquejetacaguemparoja itsatacaaquerigueti Joanca itsatacaanejia.
Icantajiguiri Jesoshi:
—Pamanajiaquerigueti Aapani Irioshi, jero pinquejetacaguemparo:
‘Aapani choocatatsica inquitequi,
noninque intsaroventamajajiaquempiquea maasano caquinte.
Caacateja pimajirontamajapojempa.
Noninquequea irinetsanamajajiqueroja ocaniqui quepatsiqui maasanopae pininqueca aviatimpa,
onquejetantaquempaca inetsanamajajiquerogueti ontaniqui inquitequi.
Pojocaquenaja imaica noshecatapinijiaquempaca.
Pimpeacotsitajenaroja nogovaeguishere,
aritarite noquempetaca naatimpa nopeacotsitajari ipeacaavecaca atsipetacaavetaquenaca.
Aato pishinejiganarotsi oncoraquetashiquena aatoca notampishitashiti.
Manaquea noninque pintampishitacaamajajiaquenaja aatonijite yagavejajana ampatsini incovaeguishetacajaena.’
Iroompaquea icantajiguiri aisa:
—Pinquenquejeroja, arigueti poanincanaquegueti itsovironaquitequi pitsipavijitaca nianquiite pincajemacotapojaqueri: ‘Anianishi, pojoquenashiatsi 3 pan, iriaquerasanoquea arejetapojatsi nogonoro, teetari onchoocatenica nojocavaquenerica.’ Ariquea irancanaquequea iriatimpa ontaniqui intsompoguiqui incanquempiquea: ‘Jaashinete pasereganatsi, ashitacojianajanatarite, maajianajanaqueate maasano. Aatoquea nagaveji nojoquimpitsi.’ Aatoquea yojocavetimpitsi, cotanquitsiquea pincantacoguitempanigueti pamanaguiterini incatiitanaquempaquea irojocaquitempi maasanopae picoguitejacocaca. Cotanquitsiquea aatoquea iro yojoquimentimpi ipeaquempigueti itsipavijitacaca, iroguentiquea irojoquimenquempi picantacoguitani pamanaguitirini. Irootaquetari noncantantajiaquempica: pamanaguiterini Aapani Irioshi taaca picoguitejacojiacaca, ariquea iriatimpa irojocajiaquempiro. Pamenagueteroja taaca opajita, ari pamenapojero. Aisa pintinquiapojerogueti sotomorontsi, ari irashirejacoquempi. 10 Aritarite iriraquea amanantatsica irojocajiqueneri. Iriraquea amenaguetatsica iramenapoje. Aisa iriraquea tinquiguiroca sotomorontsi irashirejacojiqueri.
11 “¿Arimpate piquempejiga aviatimpajia iramanempigueti pirijanite pan, paitsitenempari mapi pojoquitenempari? ¿Arimpate iramanempigueti pirijanite shima, paitsitenempari camaarini pojoquitenempari? 12 Iriogueti iramanaquempi iitsoqui, ¿paitsitenempari pojoquitenempari oseroticona? 13 Quempevecaquea aviatimpajia, picoguishejiavecaquea, cotanquitsi pojocajiguiniriquea pirijanijiate taaca opajitapae cameetsaguetatsica yamanajiaquempica, iriompate Aapani Irioshi choocatatsica inquitequi caaviji intigaranquimojiaqueri Ishire inchoocajiapojaqueri maasano amanajiaquerineca.”
Icantajiqueriquea Jesoshi iriguenti shaquiacariquea ampatsini
(Mt. 12.22-32, 43-45; Mr. 3.20-30)
14 Iroompaquea Jesoshi yoguisotoaqueriquea ampatsini macanari, irooquea isotoanajigueti ampatsini iquenquetsatanaji shirampari macanavetanquitsica. Yamenamenaitanaquequea intati maasanojia. 15 Cotanquitsiquea iconoagaranca manaquea icantajianaque: “Iriguentiquea shaquiacari Veeresevo* imajirote ampatsinijia. Iriotaquequea agavejacaaquerica yoguisotoantaguetacanarica ishaquiajiacaca ampatsinipae.”
16 Ariquea iconoagarancaqueate itsipapae inintajiaque iramenanquempari icantantajiacarica: “Iintsija pamenacaajiguenaroja otsipa oacaantantatsica intati onquenantapojaquemparo inquite.”
17 Cotanquitsiquea iriatimpa itsatavaquero iquenquejajiaqueca icantajiguiri: “Inchoocategueti caquinte incapiocajiaqueriquea igonorojia impeaquempaquea imajirote, iroompaquea arigueti impariajiaquemparo incatsimatavacaajianaquempa, ariquea intsinampirejavacaajianaquempa, aatotari itsipatavacaaja, aato imajirontajiajari. Ariquea iquempejiaca tsipatsipaitarica ijijiguica, arigueti incatsimatavacaajianaquempaquea, ariquea incojianaquempaquea intsinampirejavacaajianaquempaquea, aatotarite iconoavacajaijaa. 18 Ariquea iquejetaca Satanashi iriatimpa, ¿arimpate queroquea incoquempani incatsimatavacaajempagueti igonorojia ampatsinijia? Aato iconoavacaaja, aato imajirontajitajari. Manaquea noncantajiaquempi imaica notsaque picantajiaque: ‘Iriguenti shaquiacari Veeresevo agavejacaaquerica yoguisotoitantajijaarica ishaquiaguevecaca ampatsinipae.’ 19 Iriomegueti agavejacaaquename Veeresevo, ¿ariquea taaquea agavejacaajiaqueri oguijatacoquempica aviatimpa yoguisotoitantajijaarica ishaquiajiavetacaca ampatsinipae? Irootaquequea itsatantajitacaroca manatarite picomica aviatimpajia. 20 Cotanquitsiquea iriguenti agavejacaaquena Aapani Irioshi noguisotoitantajijaarica ampatsinipae, irooquea pintsatantajiaquempaca jac imajirontapojaca Irioshimajaca acaniqui aviatimpajiaqui.
21 “Iriraquea ampatsini manaquea iquempecariquea caquinte tampishitatsica choocatatsica ishiquiripite, igotsirote, maasanopae iticaancaca, iquempoguijamajatsitaroquea itsovironaquite, aatoquea quericaca agavejerineca iraitsijiteri. 22 Cotanquitsiquea incoraquetegueti itsipa caavijica yanaaqueri, irioquea iriguenti iragavejaque iraitsiqueri maasanopae yaventaguevecaca irashinquemparoquea maasanopae yashintaguevecaca, irojoquitenempariquea quericaca inintacaaqueca iriatimpa.
23 “Iriraquea teeca irishineventavaquenaji, manaquea icatsimaquena; aisa iriraquea teeca intsipatenaji nocapiocantaquegueti, iroguenti yoguivorocantaque.
Ampatsini icoraquetashitajiri aisa ishaquiavetacaca
(Mt. 12.43-45)
24 “Oraquea irovashiantanajerigueti ampatsini iriraquea ishaquiavetacaca, iroanaque ontaniqui oquitamampororoitapojigueti irinintavequempa irimagorejavaequeme. Cotanquitsiquea iroompa iramenavetapojaquemparo querocampa inchoocateni oraniqui. Inquenquejitsitanaquemparoquea incanque: ‘Noantanajemparota notsovironaquiteni nosotoantavetanacaca.’ 25 Ari incoraquevetajempa iramenapojajeri ishaquiavetacaca quempeca tsovironaqui ipishijitirogueti inetsanajitirogueti, cajaraguitejisano oncanquempa. 26 Ariquea iroanaque iraaquiteri itsipajia 7 ampatsini caavijica igajaiaca. Iroompaquea irishaquiajiapojajempari irira ishaquiavecaca iroaqueragueti, ariquea iriatimpa ari incotanajempa arimpa irogaamajatanajempa.”
Quericaquea caavijica icavintsajamajajique
27 Iroompaquea choocatirajagueti iquenquetsavaetaque Jesoshi ocajemitsitanacaquea aparo manquigarentsi tsipajiacarica omporoguijajianquitsica, ocanque:
—¡Icavintsajamajajiqueroquea piniro irijaninquempica atsomitimpica!
28 Cotanquitsiquea iriatimpa icanquequea:
—Iriompaqueate icavintsajamajajique quemajiavaqueroca Iguenquetsatsare Aapani Irioshi netsanamajajiaqueroca.
Iriraquea covaeguishejiatsica icantajiavecariquea Jesoshi iramenacaajiaquerime oacaantantatsica intati
(Mt. 12.38-42; Mr. 8.12)
29 Iroompaquea arimpaquea yomporoguijaventavaetapojacari Jesoshi, yanquitacojiapojiri icanca, iroompaquea itsatacaajiaqueriquea, icanque: “Aviatimpajia otiavaetaquempiquea covaeguisherentsi, pinintantajiacaca namenacaajiaquempirome oacaantantatsica intati, cotanquitsiquea aatoquea nonigaguimpirotsi. Iroguentiquea nonigaajiaquempi otsipa onquempequemparoquea iquejejiquerigueti tsavetantatsica Jonashini coramani. 30 Piquemacojiguiritarite Jonashini coramaniqui. Aapani Irioshi manatarite yamenacaajiaqueriquea Ninivequitica intsajiaquenijite arimajaca iriguenti tigarancaqueri. Ariquea inquempetaquempaquea irira Irijanite Caquinte, manaquea inquejetacaaquempari Aapani Irioshi Jonashini cameetsanijite pintsajiaquenijite aviatimpajia iriotaque itigarancaque aisa. 31 Oncoramaniguitevaepojajegueti aapojajempagueti incatsimatantajiaquemparica Aapani Irioshi maasano teeca intsaroventajiguempariji, oraqueate imajirojiate Savaquitica oncatiitsitanaquempaquea ontsavetacotsitaquempiro pantaguishequeca aviatimpajia choocajianquitsica imaica. Coramanitari ocoraquetashivaequeri Saromonini oquemisanqueriquea itsatacaaquerogueti, oquenavaetapojiquea jmm osamani oquemacoquerigueti itsamajati. Cotanquitsiquea imaica icoraquevetapojaca caavijica anaavaequerica Saromonini, teequea pinquemisantajigueriji. 32 Ariquea inquempejiaquempa aisa Ninivequitica incatintiitsitanaquempaquea oncoramanitapojajegueti incatsimatantajiaquemparica Aapani Irioshi maasanojia teeca intsaroventajiguempari, intsavetacotantsitaquempiroquea pantaguishejiaqueca. Maasanotari Ninivequitica iquemisantajiaqueriquea Jonashini itsavetantimojiaquerigueti, ishimampojancajianaca yamenajiacagueti ipeacaaguishejiacagueti covaeguisherentsi, ariquea icantashitatijaianaca. Cotanquitsiquea imaica icoraquevetapojaca caavijica anaavaequerica Jonashini, teequea pinquemisantajigueriji.
Iquempetacaacaro tsivorentsi
(Mt. 5.15; 6.22-23)
33 “Oraquea itsivojitirigueti tsivorentsi, teequea ariquea intsitijiteriji, aisa teequea irisasaviacojiteriji chomoqui, ariguenti yoguisavicacojitiri jenoquijaniqui, cameetsanijite intsivoguitetanaquenerinijite maasano quijaquijaitanquitsica oraniqui. 34 Poquija oquempevecaro otsivore pitsino. Arigueti oncameetsate poquija, pamenamajate, onquempetaquemparo otsivoguitemajatigueti. Aatogueti ocameetsati poquija, aato pamenantamajataro, onquempetaquemparo pipitsecacotigueti maasanotsino.§ 35 Pamenamajateroja quero ocotaca piquenquejaguetaqueca. Inchiquiojitsi pijitirotsi cameetsa piquenquejavetacaca, pijitirotsi oquempetacaro tsivoguitetanquitsica, pamenitsivetemparoquea coajica manaquea ocanque pitsec. 36 Arigueti ocameetsataque maasano piquenquejaqueca, onquempetaquemparogueti tsivoguitetanquitsica teeca ompitsequimateji, ari pamenamajataqueroquea maasano, onquempetimotaquempi itsivotacoquempigueti tsivorentsi, pintsatavaqueroquea inintacaaquempica Aapani Irioshi.”
Jesoshi icantomajajiaqueri pariseojia aisa irirajia tsatacaantajiguiroca itioncacotanaqueca Moishishini
(Mt. 23.1-36; Mr. 12.38-40; Irc. 20.45-47)
37 Iroompaquea iteroncanaquitiguiroquea iquenquetsavaequegueti Jesoshi, icantanaque aparo pariseo icajemitsitanacariquea irishecatimoquempari. Iroompaquea yoanaque iquijanaque ipimerequijapojaca shitaponcarontsiqui irishecajiaquempa. 38 Cotanquitsiquea yamenitsitanacaquea intati cajemaquerica yamenaqueriquea ishecatacaquea intati teequea inquivavacotempaji inquempejiaquempariji iriatimpajia iquivavacomajataca irooshipojigueti irishecajiaquempa.* 39 Cotanquitsiquea Amajirote icanqueriquea:
—Aviatimpajia pariseojia mana piquempejiacari quiviroca otaqui chotarontsi aisa perato, oraquea intsompoguiqui ooquea cantaitevaequequea. Ari piquejejiaca, mana pinetsanatamampeajiaca intati, cotanquitsi caaviji paitsitantagueti, otsitacashirentavaetaquempi pigovaeguishere. 40 ¡Teequea pinquenquejajigueji! ¿Arimpate teequea pintsajigueji iriraquea peacaacaroca itsino caquinte irioquea peacaacaroca ishire aisa? 41 Cotanquitsiquea pinetsanashirentajianaquempaja, pimpintsatacotantajiaquempaja, arigueti pinquempequero, saancavaequequea oncanquempa maasano.
42 “¡Imaicashiatsi pantsipevaetempanishiatsi aviatimpajia pariseojia! Taaca opajitapae pashincaca irooca ovanajaniqui menta, irooca quejevecaroca sanconca, irooca otsipapae taaca opajitapae pivintyacajiguica pitsipatacaantajigaroca pisheca pojocagarantaqueneriquea Aapani Irioshi, cotanquitsiquea pipeacojiacaroquea icantajiavequempica: tampatica poaqueneri maasano caquinteguetatsica aisa pimpintsamajajiaquempariquea Aapani Irioshi. Cameetsavaeque pojocagarantajiaqueneriquea Aapani Irioshi pashincaca, cotanquitsiquea aatomesano pipeacojigarome ogonoropae icanqueca.
43 “¡Imaicashiatsi pantsipevaetempanishiatsi aviatimpajia pariseojia! Picantacoguitaniquea poapoaitapiniquegueti tsovironaquiqui picapiocantapinijiacaca aviatimpajia pinintajiaque pisavisaviitaque pitsipatsipaitacari caavijica yanaajencavaeque. Aisa poapoaitigueti ontaniqui yojocantajiguetirogueti ajaararontsipae taaca opajitapae, pinintajiaque inquenquetsatacaajiavaquempi.
44 “¡Imaicashiatsi pantsipevaetempanishiatsi aviatimpajia cameetsatamampeajiatsica! Iroguenti piquempejiacaro yoguijaantajitarica metojatsica coramanitica iroompaquea mana omaperincanaja. Yoapinijiqueroquea yagatigativaequeroquea, iroorijite maperincanajatari teeca iramenantajitajemparoji.”
45 Iroompaquea icantsitanaca aparo tsatacaantiroca itioncacotanaqueca Moishishini icanque:
—Tsatacaantantatsica, noquemajiavaquempi piquenquetsataquegueti imaica, picantimanajianaquenaquea naatimpajia aisa.
46 Cotanquitsiquea Jesoshi icanqueriquea:
—¡Imaicashiatsi pantsipevaetempanishiatsi aviatimpajia aisa, tsatacaantajiguiroca itioncacotanaqueca Moishishini! Poguijatacaantamajatacariquea caquintejia manamajatanquitsica pitsatacajaiaqueriquea taaca opajitapae irinetsanamajataqueca irishineventaquemparinijite Aapani Irioshi, cotanquitsiquea aviatimpajia teequeate pinetsanatimajigueroji.
47 “¡Imaicashiatsi pantsipevaetempanishiatsi aviatimpajia! Iroguentiquea pipeacaashijiacanariquea inquenquejacotantajiquemparica tsavetantatsica metojajianquitsica coramanitica imetojajiaqueca choviquijianaquempica. Cotanquitsiquea manatarite pinetsanatamampeajiacaroquea intati, teequea ariquea ontampaticateji pishineventamajatempariji. 48 Oraquea pipeacajaiacanarigueti, ponigaantajiacaca mana pamenajiaquero cameetsavaeque imetojajiaquerigueti. Iriatimpajia imetojajiaqueritarite coramaniqui, imaica aviatimpajia pipeacaashijiacanariquea inquenquejacotantajitajemparica cameetsanijite aatonijite omanatsi yoguijaajiquerigueti.
49 “Paesatoniqui itsatsitacaroquea Aapani Irioshi, irootaquequea icantantacaca: ‘Nontigarancavequenempariquea tsavetantiroca nocanqueca aisa itsipapae notigarancanejia, cotanquitsiquea inconoagaranquempaquea irimetojaqueri, itsipapae irooca irantsipetacajaiquempariquea.’ 50 Oncoramanivaetapojajegueti incatsimajiaquempiquea Aapani Irioshi aviatimpajia choocajianquitsica imaica, inquenquejacaajiaquempiroquea imetojajiquerigueti tsavetantatsica iroaqueragueti ipeacajaicarogueti quepatsi arejevaetajemparo imaica. 51 Iriraquea iriquetica imetojajique iriguenti Averi. Iriraquea impoimajatananquitsica iriguenti Sacariani§ imetojajiqueriquea teemporoqui itsaroventantajitarica Aapani Irioshi ichoocavecaquea araquerora aretarequi itaantajitarica viratsipae. Irootaquequea nocantantajiaquempica imaica arimajaca incatsimamajajiaquempiquea aviatimpajia choocajianquitsica imaica inquenquejacaajiaquempiroquea maasano imetojajiguequeca, quejetacaquea aviguentijia metojajiaqueri.
52 “¡Imaicashiatsi pantsipevaetempanishiatsi aviatimpajia tsatacaantajiguiroca itioncacotanaqueca Moishishini! Piquejevecariquea aitsitantavetajaroca yavi iyavitantajitaroca sotomorontsi, teequea inquijeji iriatimpa, aisa teetari irishineteriji nintavetanquitsica inquijaquijaitanaqueme. Pitsajiavecaroquea Iguenquetsatsare Aapani Irioshi, cotanquitsiquea teetarite pinintajigueji pintsamajajiguero aviatimpajia, aisa piticaacojiaqueritari itsipapae nintajiavetanquitsica intsajigue.”
53 Iroompaquea isotoanajigueti icatsimamajajianaqueriquea pariseojia aisa tsatacaantajiguiroca itioncacotanaqueca Moishishini, ariquea icoacojiaqueriquea taaca opajitapae 54 iramenanquempaca querocaca incanque cameetsanijite intsojeventajiaquemparinijite incatsimatacaantajiaquemparica.
* 11:15 Veeresevo. Iguenquetsatsarequi guiriego icanqueri Beezeboul aisa Beelzeboul. Icanqueri quimajareri Beelzebú. Iriotaque pajitatsica aisa Satanashi. 11:30 Iriraquea Jonashini icaratacovaetanaque 3 savincaguiteri imotijaqui quejevetarica iririjegui quiterinqueni niavetacarica. Imaica icanti Jesoshi inquempetaquempaquea iriatimpa irimetojaquegueti iroguijaajivetaquitempariquea omoroqui incaratacovaevepojempa 3 savincaguiteri. 11:33 Ari iquejetacaquea Jesoshi, teequea intsititeroji maasano yantaguetaqueca aisa itsatacaantaqueca, oconijatimojiaqueriquea maasano coraquetashiquerica. Arimegueti irininqueme joriojia, iramenamajaquerome, intsaqueme inintaguetica Aapani Irioshi, aatome icantirime Jesoshi: “Iintsija pamenacaajiguenaroja otsipa oacaantantatsica intati.” § 11:34 Arigueti anintamajataque anetsanatero inintaguetica Aapani Irioshi, anquempetaquempari cameetsatanquitsica iroquija, amenamajataquerotari ocanqueca Iguenquetsatsare Aapani Irioshi, anquemaquero. Aatogueti anintamajati anetsanatiro inintaguetica Aapani Irioshi, manaquea anquempetaquempari teeca oncameetsateji iroquija, amenavequemparogueti ocanqueca Iguenquetsatsare Aapani Irioshi, aato aquemirotsi. * 11:38 Iriraquea pariseojia manaquea yogavitashitajaro itioncacotaqueca Moishishini icantajiguiri igonorojia: “Aatogueti iroquetitaja piquivacomajata manaquea incatsimajiaquempi Aapani Irioshi.” 11:42 pojocagarantaqueneri. Yojocaqueneri 1/10 (un décimo), ocanque onchoocaquegueti 10 irojocaqueneriquea aparo, onchoocaquegueti 100 irojocaqueneri 10. 11:44 Ariquea iquempejiaca iriatimpajia imaica, yamenajiaquerigueti irirajia tsipatsipaitacarica ijiqueji ari itampaticamajataquero itsaroventamajatacari Aapani Irioshi, cotanquitsiquea teequeate, teetarite intsajigueji manaqueate iquenquejaguishejiaquequea taaca opajitapae covaeguisherentsi. § 11:51 Iriratica Sacariani tee irio iriri Joanca Viñacajatantatsica. Irioquea iriquetinica tsipatacarica Sorovaveri icanquerigueti majirontatsica Vavironiaqui cameetsa iroajianaje Joreaqui impeacaajemparo teemporo Jerosarequi 538 ajagantsini tequeratagueti irivogueji Jesoshi. Pamenero 1 Coronica 24.20-22. Iguenquetsatsarequi evereo iroguenti paperi caratapojaqueroca Iroquetinica Itioncacaantaqueca Aapani Irioshi (el Antiguo Testamento).