10
Icanque Jesoshi aatoja quericaca vashiantirotsi imanquigare
(Mt. 19.1-12; Irc. 16.18)
Ariquea isotoanaque Jesoshi, yoanaquequea Joreaqui aisa intatiqueroqui Jororane. Iroompaquea yarejetapojacagueti yomporoguijajiavempojacariquea aisa icaramirincavaeque caquintejia. Ariquea itsatacajaiaqueri iquempetapiniquerogueti.
Ariquea iconoagarantajiacaquea pariseojia icoraquecoraqueipojaque icoacojiapojaqueri iramenantajiaquempariniji, icantajiapojaqueri:
—¿Arite icantimentantajitiro irovashianterogueti shirampari imanquigare?
Iriatimpa icanqueriquea:
—¿Querocampate icanqueni Moishishini itioncacotanaquerogueti?
Iriatimpajia icanquequea:
—Iriraquea Moishishini ishinetsitari arigueti irovashiantanajero shirampari imanquigare, irojoquitenemparojate paperi otioncacagueti yovashianquero,* ariquea intigaranquitsitemparo oanaje.
Icanque Jesoshi:
—Iriraquea Moishishini manatarite yamenajiaquempiquea quishoshirentavaequempi, jero iquejetacaanquempiroca imaica itioncanquempiroca. Cotanquitsiquea iroaqueragueti ipeacaaguecariguetiquea Aapani Irioshi maasanopae, ‘ipeacaacariquea shirampari aisa manquigarentsi.’ ‘Irootaquequea imaica shirampari intsinampirejanaqueriqueate iriri aisa iriniro, quisho iroamajataquero imanquigare, apatsinoroquea incantanajempa. Ariquea iroaqueraguetiquea tequeratagueti irimanquigatemparoji, mavite icarajiavetaca, ariquea imanquigacarogueti ariqueate icojianaca tee irimavitetajeji, quempetanajaqueate apatsinoronica icantaja.’ Jeroquea imaica oraquea itsipatacaantacaca Aapani Irioshi, aatojate itsiparejajiro caquinte.
10 Ariquea yoayoaitanaji tsovironaquiqui icoacomajajiaqueriquea itsatacaanejia. 11 Iriatimpa icanqueriquea:
—Quericaca ovashianqueroneca imanquigare manquigatajemparoneca otsipa, manaquea icovaeguisheca yaimentacocaro iroquetica. 12 Ariquea oquempetaca, iroogueti manquigarentsi ovashiantanaquerineca manquigataroca manquigatajemparineca itsipa, manaquea aimentacari.
Jesoshi yamanacoventajiaqueri chaajaniquirijia
(Mt. 19.13-15; Irc. 18.15-17)
13 Iroompaquea icoraquecoraqueitaquequea itsipapae yamajiapojiniriquea Jesoshi chaajaniquiripae impamijiavaqueriniji. Iriraquea itsatacaanejia yamenajiavaquerigueti yamajiaquenerigueti, icantomajavaqueriquea.
14 Cotanquitsiquea yamenaquegueti Jesoshi, osemacaaquitari icanqueriquea:
—Ariotaquetsija incoraquetetate chaajaniquirijia naatimpaqui, aatoquea pojocaavaca, ishineventajiacaritarite Aapani inquitequitica irimajirontacotaquempari quenquejajiatsica quempecarica iriatimpajia. 15 Iroomajaca noncantajiaquempica: quericaca nintanquitsineca impejaeri Aapani Irioshi Imajirote inquempetajempariquea chaajaniquitirajaca. Oraquea aatogueti iquempetaritsi, aatotarite iconoapojajari maasano peajiaquerica Imajirote.
16 Iroompaquea inajiaqueriquea chaajaniquiripae, ipamijiaqueri yamanacoventajiaqueri incavintsajamajajiaquerinijite Aapani Irioshi.
Ajaarantavaetatsica
(Mt. 19.16-30; Irc. 18.18-30)
17 Oraquea yoanajigueti Jesoshi yameniri icoraquepoji irira caquinte ishiashitapojacariquea iguerovempojacari icanqueri:
—Tsatacaantantatsica cameetsari, ¿queroquea noncoquempani cameetsanijite noncoguitempaninijite nonchoocaguiteni?
18 Icanqueri Jesoshi:
—¿Queroquea ococani picantantaquenaca ‘cameetsari’? Teequea inchoocateji cameetsari, aparo icoca Aapani Irioshi. 19 Pitsaqueroquea maasanopae itioncacotanaqueca Moishishini, ocanquequea: ‘Aatoja pimetojanti, aatoja poashitiro manquigarentsi, aatoja paitsitanti, aatoja pitsojeacotantimatatsi, aatoja pamatavijantitsi, pinquenquejacameetsatacoquerija piri aisa piniro.’
20 Iriatimpa icanqueri:
—Tsatacaantantatsica, aritarite noquempetaca imaica, noparianacaroquea nonetsanamajatanaqueroquea maasano nochaajaniquipojigueti narejevaecaro imaica.
21 Yamenitsitanacariquea Jesoshi ipintsatacotanacariquea icanqueri:
—Imaica apanivani poanaquequea pojocantaguetanaqueroquea maasanopae pashintaguecaca, paantajiaquemparoquea imentaquipae pojocajiaqueneri coguitejacojianquitsica, pinquejetaquerogueti onchoocataje oganejencaro shinetacajaempineca ontaniqui inquitequi. Ariquea pincoraquetajeja poguijatanaquena.
22 Iquemitsitaroquea icanquerica ariquea ocotanaca otsimeteitacaanaqueri, ariqueate yoanaji, ishimampojancavaetanacaquea, iriguentitari ajaarantavaetatsica. 23 Iriraquea Jesoshi yamenajiaqueriquea maasanopae, ariquea icantajiguiri itsatacaanejia:
—¡Omanapitsamajataquempariquea ajaarantavaetatsica inquijanaque imajirontagueti Aapani Irioshi!
24 Irooquea iquemajiaquerogueti icanqueca, yamenamenaitanaquequea intati itsatacaanejia. Yapijitajiroquea Jesoshi icanque:
—Nirijanijiate, omanapitsamajataquempari inquijanaque imajirontagueti Aapani Irioshi iriraquea aventaroca irajaararo. 25 ¿Arimpate iragavejaquequea cameyo inquijanaquequea itepoquiqui quisaatonquiri irisotoanaqueriquea antaqueronta? Aatoquea yagavejitsi. Iriompaquea ajaarantavaetatsica caaviji anaaquero omanapitsataquempari inquijanaque imajirontagueti Aapani Irioshi.
26 Iquemitsijigari itsatacaanejia arimpaqueate yamenamenaitanaque intati, icantavacaajiaca:
—Iroosacanica, ¿quericampate agavejanquitsineca iraavajempa?
27 Yamenajianaqueriquea Jesoshi icanqueriquea:
—Iriraquea caquinte teequea iragavejeroji, iriguentiquea Aapani Irioshi agavejatsi, yagavejaquerotari maasanopae.
28 Iroompaquea icantanaque Peerero:
—Nomajirote, naatimpajia novashiantajianaqueroquea maasanopae nashintaguecaca, noguijaguijaitanaquempi.
29 Icanque Jesoshi:
—Iroomajaca noncantajiaquempica, quericaca vashiantajianaqueroneca itsovironaquite, irioca iriguentijeguitepae, itsijoitepae, iriniro, iriri, irijanijiate, irooca iniganquitejire, cameetsanijite irisavicavenqueroquea notigaranquimenquerica intsavetantimojianaqueriquea itsipapae intsatacaajiaqueriquea Quenquetsatsarentsi Oganejencatatsica, 30 irojocajitajeneriquea otsipa itsovironaquite ocaniqui quepatsiqui oshequiavaequequea aricaca oncaravaequequea 100, aisa inchoocajiaque itsipapae iriguentijeguitepae, itsijoitepae, iriniropae, irijanijiate, iniganquitejire. Cotanquitsiquea incatsimatimentajiqueri iramenajiquerigueti itsarovenquenaquea. Oncoramanitapojajegueti incoguitempaniquea iranijaguiteni. 31 Icaramirincavaequequea yamenajivetacaca imaica yanaantavaeque, cotanquitsiquea oncoramanitapojajegueti aatoquea yanaantajitsi. Aisa icaramirincavaeque teeca iranaanteji imaica, oncoramanitapojajegueti iranaantavaetanaque.
Jesoshi icamantajiajiri aisa irimetojaque
(Mt. 20.17-19; Irc. 18.31-34)
32 Ariquea iriatimpajia ishivoquishivoquiitanacaroquea quenavoquirontsi itoncotoncoitanaque iroaroaitanaquequea Jerosarequi. Iriquetitaquea oananquitsi Jesoshi, iriraquea itsatacaanejia yoguijaguijaipojiri, yamenamenaitanaquequea intati. Itsipajia guijajianaquerica itsaroajianaquequea. Ariquea yapijitajiro Jesoshi itsipajianajari tiijacoñaji itsatacaanejia carajianquitsica 12, ariquea iparianacaro icamanqueri querocaca incojiquerini ontaniqui Jerosarequi. 33 Icanqueriquea: “Imaicaquea antoncotoncoitanaque oahoaitanaque Jerosarequi. Ontaniquiquea ontaniqui arejerejeiquempagueti manaquea iraacaantajiqueri irira Irijanite Caquinte, irajaitanaqueri ichoocajiaquegueti saserorotejia anaantajianquitsica aisa tsatacaantajiguiroca itioncacotanaqueca Moishishini. Iriatimpajia incanquequea: ‘Iintsishiatsi irimetojajiterini.’ Ariquea irajaitanaqueriquea ichoocajiaquegueti teeca irijorijoigueji irimetojacaanqueriquea. 34 Iriatimpajia irantanaguishevaequeri, inquishoquishoavaequeri, aisa impasapasaiqueri agompiaquitempari. Ariquea irimetojajiaqueri, cotanquitsiquea aapojajempagueti 3 savincaguiteri intancorejanaje.”
Inintajiavecaca Santiago aisa Joanca
(Mt. 20.20-28)
35 Ariquea iquempejiquempejiipojiriquea Santiago aisa Joanca, irijanijiate Severeo, icanqueriquea:
—Tsatacaantantatsica, nonintajiaque pinetsanamajajiaqueroquea noncantajiaquempica imaica.
36 Iriatimpa icanqueriquea:
—¿Taate opajita pinintajiaque nantempica?
37 Icantajiaqueri:
—Aapojajempagueti pimpeaquempagueti Imajirojiate maasano, nonintajiavecaquea poguisavisaviitaquena nosenampijajiaquempi, aparo savicanquitsineca pitincamijempequiqui, aparo pishinampijempequiqui.
38 Cotanquitsiquea Jesoshi icanqueriquea:
—Teequea pintsajigueroji ocatica pinintavecaca. ¿Arimpate pagavejajiaquequea aviatimpajia pimire nomiraquempaca naatimpa? ¿Arimpate pagavejajiaque poviñacajatacaantantaquemparo noviñacajatacaantantaquempaca naatimpa?§
39 Iriatimpajia icanqueriquea:
—Jeejeguitatsi nagavejaquempa.
Icanqueriquea Jesoshi:
—Pitampaticamajataquero pimiraqueroquea nomiraquempaca naatimpa, arimaja poviñacajatacaantantaquemparo noviñacajatacaantantaquempaca naatimpa.* 40 Cotanquitsiquea teequea naatimpa cantatsineca quericaca senampijaquenaneca savicanquitsineca notincamijempequiqui aisa noshinampijempequiqui. Iriguentiquea cantanquitsica Aapani Irioshi paesatoniqui iroaqueragueti.
41 Ariquea iquemajiavaquegueti itsipajia 10 itsatacaanejia itijerequijianaqueri Santiago aisa Joanca. 42 Cotanquitsiquea Jesoshi icajemajiaqueriquea icanqueriquea:
—Pitsajiguiritarite iriraquea ipejaiaqueca imajirojiate teeca irijorijoigueji manaquea yatsanavaecari igonorojia, ariquea iquempejiaca iramajirorejia yomperaperacari irashijia. 43 Cotanquitsiquea aviatimpajia aatoquea piquejejiga. Ariguenti quericaca nintanquitsineca iranaantimojiaquempi, impeitsitempaja amijiguempineca. 44 Quericaca nintanquitsineca irijivatante, impeitsitempaja iromperare maasano. 45 Quempecaquea Irijanite Caquinte teequea irooquea incoraquetashiteji iramijitavaqueri, iroguenti icoraquetashique incavintsajantapoje, aisa irimetojaventsitempariquea maasanojia, onquejevequempaquea irivegaraventajiajeneri irisotoimentajianajeniji santanatacojiavetanquitsica.
Jesoshi yamenacajairi shamponcajari Varitimeo
(Mt. 20.29-34; Irc. 18.35-43)
46 Iroompaquea yarejetapojacaroquea Jesoshi Jericoqui, itsipatsipaitapojacariquea itsatacaane. Oraquea yoanajiguetiquea arimpaqueate yoshequiavaetanaquequea oguijaguijaitanaquerica. Ariquea oraniqui ocaravoquitapojigueti quenavoquirontsi isavicaque shamponcajari pajitatsica Varitimeo, iriguentiquea irijanite Timeo. Iriatimpaquea iroguenti isavicaventi yamanantagueti imentaquipae. 47 Irooquea iquemacoquerigueti coraquetapojishiatsi Jesoshi Nasarequitica, icajemitsitanacaquea iririjencatanaque, icanque:
—¡Jesoshii, Ichoviquitanaqueca Taavini, pimpintsatacotenashiatsi!
48 Icantomajajiaqueriquea oshequini, icantsijiavetari irisanticotanaque, cotanquitsiquea iriatimpa arimpaqueate icajemamajatanaquequea:
—¡Ichoviquitanaqueca Taavini, pimpintsatacotenashiatsi!
49 Icatiapojacaquea Jesoshi icanque:
—Iintsijate pincajemerijate.
Icajemitsitari shamponcajari icanqueriquea:
—Iintsija, imaica pishinevaetanajempaja, pincatianaje, icajemaquempiqueate.
50 Icatiitsitanaca ipishoncapanajantiroquea isavotacaca ishiashitanacariquea Jesoshi. 51 Icantavaqueri Jesoshi:
—¿Taa opaji pininque nantaquempiro?
Icanti shamponcajari:
—Tsatacaantantatsica, noninque namenaje.
52 Icanqueriquea Jesoshi:
—Iintsija poanaje, pitsaquetarite nagavejaque namenacaajempi, paventantaquenaca, irootaquequea pamenantanajaca.
Ariquea icotanaca amenaji, yoguijatanajiri quenavoquirontsiqui.
* 10:4 Oratica paperi icanquero quimajareri certificado de divorcio (irooca aisa carta de divorcio ). Iroguenti paperi itioncajiquerogueti quejecaroca: “Imaicaquea novashiantajiro nomanquigavetacaca, aato nomanquigatajaro.” (Pamenero Os. 2.2 aisa Ireo. 24.1-4.) 10:6 Jen. 1.27. 10:8 Jen. 2.24. 10:14 Irirajia chaajaniquitanquitsica tee iraventacojiguempaji, mana ishineventajiapojacari Jesoshi, iquemisantajiaqueri. Ari anquempejiaquempaquea aatimpa. 10:37 Irira savicatsica itincamijempequiqui majirontatsica yanaajiaqueri itsipajia, iquejemajirovecari majirontatsica, aisa iquejetaca savicatsica ishinampijempequiqui, iquejemajirovetajari. § 10:38 Ocaticaquea icanqueca Jesoshi manaquea iquejetacaacaro irantsipequempagueti, oquejetaca incanquegueti: “¿Arimpate pagavejajiaquequea aviatimpajia pantsipevaequempaquea pinquempejiaquenaquea naatimpa nantsipevaetaquempagueti?” * 10:39 Iquempetacaacaro Jesoshi, quejetacaquea incanquegueti: “Pitampaticamajataquero pantsipevaequempaquea pinquempejiaquenaqueate naatimpa nantsipevaetaquempagueti.”