3
Iri Jesús anaakotziriri Moisés
Iyikiiti oitishiritaari, nonkantimi pikaatzi ikaimashiritaimi Inkitijatzi: Pinkinkishiritakotairi Cristo Jesús, iriitaki kimitakariri otyaantaari, irijatzi kimitakariri Ompiratasorintsipirori. Jantziri otyaantaari ityaaryoowintziro ikantziriri otyaantziriri. Ari ikantakari iijatzi Jesús. Ikimitakotakari Moisés-ni, ityaaryoowintakiniri ijyininkapaini jashitari Pawa jiitaitziri “Inampipanko Pawa”. Iro kantacha Jesús iri matzirori jiñaapirota janaakotziri Moisés-ni, tima iriitaki witsikakiriri pairani. Iroowaitaki ikantapiintaitzi: “Pimpinkathatiro nopanko”. Tima kaari pankotsi inkantakopiroiti impinkathaitiro, aña iri ipinkathaitzi ashitawori ipanko. Tima itzimi witsikirori pankotsi iri ñaapirotachari.* Tima iri ashitawori pankotsi itzimi witsikakirori, iroowaitaki ikimitaakiro pairani Pawa jiwitsikantakawori maawoni. Ikantaitaki:
Moisés tyaaryoowintakiriri ijyininkapaini jiitaitziri “Inampipanko Pawa”.
Iro kantacha ikimitakomachiitakari ompirataari, ikinkithatakotairo onkaati awijatsini. Iriima Cristo, iriitajaantaki tomintariri ashitawori pankotsi, iriitaki jiwatairi ikaatzi ikimitakaantaitaari pankotsi. Ari ankaatairi jirikaiti jiitaitakiri “Inampipanko Pawa” aririka antyaaryoowintairi, kiso owanairi irojatzi iwiyaantapaatyaawoni kitiijyiri.
Jimakoryaaminto jashiyitaari Pawa
Jiroka ikantakiri Tasorintsinkantsi:
Pinkimairi jiñaawaitzi Pawa, ikantzi:
Iiro pikisoshiriwaitzi.
Pikimitarikari pithokashitakinari pairani jookimowaitakinawo iñaani otzishimashiki.
Ari ikowakaawitakinawo pichariniiti nowasankitairimi, jookimowaitakinawo iñaani,
Okantawitaka jiñaawitakawo nonishironkatakiri okaatzi 40 osarintsi.
10 Irootaki nokisantanakari,
Nokantaki: Ari ikantapiintatya itzipinashiriwaitzi,
Tii jantayitziro nokowakairiri.
11 Noyatsimankakiini nokantanaki:
Iiro nariitakaayitaari nimakoryaamintoki.
12 Iyikiiti, ñaa powajyaantzirikari Pawa, Kañaanitatsiri. Iiro pikaaripiroshiriwaitzi, iiro pithainkashiriwaitzi. 13 Iro kamiithatatsi pominthashiritawakaapiintya poshiritaiya. Pitataityaawoota onkantya iiro jamatawiitantzimi pantayitairo kaaripirori, irojatzi piñaantyaawori pinkisoshiriwaiti. 14 Iikirorika oisokiropirotanatyaari Cristo, irojatzi iwiyaantapaatyaawoni kitiijyiri, aritaki añiiro intsipaminthayitai. 15 Irootaki ikantantaitari:
Pinkimairi jiñaawaitzi Pawa, ikantzi:
Iiro pikisoshiriwaitzi.
Pikimitarikari pithokashitakinari pairani.
16 ¿Itzimikama pithokashitakariri ikimataawitakawo iñaani Pawa? ¿Kaarima jirikaiti ijiwatakiri Moisés-ni ipoñaakagaari Egipto-ki? 17 ¿Itzimikama ikisapiintakiri Pawa okaatzi 40 osarintsi? ¿Kaarima antapiintakirori kaaripirori, ikaatzi apirotainchari otzishimashiki? 18 ¿Itzimikama ikinkithatakoitakiri ikantaitaki:
Iiro nariitakaayitaari nimakoryaamintoki?
¿Kaarima jirikaiti ikantaitakiri piyathariiti? 19 Ari añiiro oita kaari jariitakaantaari, iro kantakaantakirori tii ikimisantaiyini.
* 3:3 Iri Moisés kimitawori pankotsi, tima irijatzi ijyininka Judá-mirinka jiitaitziri “Inampipanko Pawa”.