2
Banghangziam cile note le Laodicea a om te ahizong, maitang kisi in hong mu ngei ngawl lai te atu in deisakna lianpi ka nei na thu na heak tu uh ka dei hi;
Tabang in amate thinsung sia henepna nga tu a, itna khau taw ki hen khawm in, Pa Pathian le Christ thuthuk heak thei na tungtawn in a dim thinmuan na le hauna theampo nei tu uh hi;
Christ sung ah ciimna le heakna i neisa te theampo sia ki phualseal hi.
Kuama in theamna kammal te taw hong kaizot thei ngawl natu in hi thu kong son hi.
Banghangziam cile ka pumpi taw note kung ah ka om ngawl hang, thaa taw note kung ah hong om khi hi, Christ sung ah na upna uh a kip zia le na nuntak zia uh a hoi te en in ka lungdam hi.
Christ Sung ah A Cialcing Nuntakna
Tua ahikom note Topa Christ Jesus sang zo na hi uh bangma in, Ama sung ah nungta vun:
Ama sung ah zungtha in, na nuntakna uh inn bang in sa tavun, upna sung ah kho vun, hong ki hil sa bang in, tua thu sung ah lungdam ko na taw na kidim tavun.
Khatpo in leitung ciimna le a mannung ngawl theamna te taw hong siatsua thei ngawl natu in kidawm vun, tua thu in mihing te i pulepa ngeina le leitung piancil pan ngeina hi a, Christ i ngeina bang hi ngawl hi.
Banghang ziam cile Christ sung ah Pathian hina kicing sia pumpi taw in om hi.
10 Taciang note Christ sung ah na kicing uh a, Ama sia thuneina le vangletna theampo i lutang a hihi.
11 Note sia Christ sung ah khut taw hi ngawl vunteap tan te na hi uh a, Christ vunteap tan na tungtawn in pumpi sung ah cilesa khialna te na nusia siat zo uh hi:
12  +Tuiphumna sung ah Ama taw a ki vui te na hi uh hi, taciang note mithi te kung pan Ama a thokiksak Pathian nasep na upna uh tungtawn in Ama taw na thokik zo uh hi.
13  +Taciang na mawna te uh le na cilesa vunteap tan ngawl na sung ah na thi uh laitak in, Ama taw hong nungtasak a, note i khialna theampo hong maisak hi;
14  +Eite langpang in khut taw a ki at biakna zeksa te sia eite taw ki lebul hi, taciang tua thu hong phiatsak a eite sung pan hong laksak in, Ama thinglamte tung ah kilcip hi.
15 Taciang thuneina te le vangletna te bosak hi, taciang a kilangtak in hong lak a, tua te i tung ah thinglamte tungtawn in zo thal hi.
16  +Tua ahikom neak le dawn huvau ahizong, ni le tha le sabbath ni thu huvau ahizong, kuama in note thu hong khen heak tahen:
17 Tua bang te sia hong theng pheang tu thu te i lim a hihi; ahihang a pumpi sia Christ a hihi.
18 A ki niamkhiak theam te le vantungmi te a bia te, a mu ngawl uh nate sung ah tum uh a, a mannung ngawl cilesa thinsung taw a ki phasak peuma in na thaman uh hong theam heak tahen,
19  +Ama in lutang muang ngawl hi, tua lutang pan in ngu le tang te le thangui te tungtawn in pumpi buppi vaak hi, taciang khau bang in ki pheak khawm siat a, Pathian in khangtosak hi.
20 Tua ahikom note leitung i bulpi thu te pan kipan in Christ taw na thi zo uh ahile, leitung ah a nungta bang in biakna ngeina thu te,
21 (Tham heak vun; tep heak vun; len heak vun;
22 Ta te theampo sia mangthang siat tu hi;) mihing te i thupiak te le updan te banghang in ni nu ziam?
23 Tabang ngeina te sia cilesa lungkimna hi ngawl a, amate deina bang in biakna le ki niamkhiatna, taciang ama pumpi thusimngawl na taw pilna a ki langsak hi bek hi.
+ 2:12 Rom 6:4 + 2:13 Eph 2:1-5 + 2:14 Eph 2:15 + 2:16 Rom 14:1-6 + 2:19 Eph 4:16