4
+To te awng, note zong vantung ah To ka nei uh hi, ci he in, na sila te tung ah a man le a kibang tek in pia vun.
Hanthotna
Tatsat ngawl in thungen vun, taciang lungdamko kawm in ngak vun;
Christ thuthuk hil tu in Pathian in kongkha hong honsak thei natu in, kote atu zong thu hong ngetsak tavun, tua a tu in keima sia thongtak ka hihi:
Tabang in ka son tu a kilawm bang in ka pualak thei natu in, thu hong ngetsak tavun.
+A puatham mite mai ah pilna taw nungta vun, hun zangthiam vun.
Mihing khatsim sia bangbang in zo tu kilawm, ci na heak thei natu uh in, na kampau na uh a tawntung in thuthiamna taw hi tahen a, ci taw al tahen.
Akhakbel Nuksetna
++Ka thu theampo sia Tychicus in hong hesak tu hi, ama sia i it suapui pa, a thuman naseam le Topa sung ah ka nasep pui a hihi:
Ama in note i zia le tong a heak thei natu le note hong henep thei natu ngealna taw, note kung ah kong paisak a hihi;
+Note sung ah a thuman khat a hi, i it suapui pa, Onesimus taw kong paisak hi. Amate in hi mun ah thu piang te theampo hong son tu hi.
10  +Ka thongtak pui Aristarchus in hong paupui hi, taciang Barnabas tupa, Marcus in zong hong paupui hi, a tung pan thupiak te na sang uh hi: note kung hongpai ahile, ama na sang vun;
11 Taciang Justus a kici Jesus in zong hong paupui hi, amate sia vunteap tan te a hihi. Hite bekma Pathian kumpingam sung ah ka nasep pui te hi a, keima hong heneam te a hihi.
12  +Note i sung pan mikhat, Christ i naseam, Epaphras in hong paupui hi, Pathian deina theampo sung ah cialcing in, na khuagkhim thei natu uh in a tawntung in thinsung takpi taw thu hong ngetsak hi.
13 Banghangziam cile ama in no Laodicea a om te le Hierapolis a om te atu in thalawp na lian mama nei hi, ci sia keima in tetti ka pang hi.
14  + I it mama syavuan Luke le Demas te in hong paupui hi.
15 Laodicia a om suapui te ahizong, Nympha le a inn a om pawlpi te in ahizong, paupui vun.
16 Taciang hi laithak sia noma sung ah na sim zawk uh ciang in, Laodicea pawlpi te zong in sim tahen; taciang note zong Laodicea te kung pan laithak sia na sim vun.
17  +Taciang Archippus kung ah, Topa sung ah na san nasep khuangkhim tu in ki nging in, ci na son vun.
18 Keima Paul in paupui na sia ka khut taw ka at a hihi. Ka thongtakna na phawk nginge vun. Note tung ah thuthiamna om tahen. Amen.
+ 4:1 Eph 6:9 + 4:5 Eph 5:16 + 4:7 Sawl 20:4; 2 Tim 4:12 + 4:7 Eph 6:21, 22 + 4:9 Philm 1:10-12 + 4:10 Sawl 19:29; 27:2; Philm 1:24; Sawl 12:12,25; 13:13; 15:37-39. + 4:12 Col 1:7; Philm 1:23 + 4:14 2 Tim 4:11; Philm 1:24; 2 Tim 4:10; Philm 1:24 + 4:17 Philm 1:2