3
Pathian i tate, ci hong kisap thei natu in, Pa in eite tung ah hongpiak itna sia bangbang ziam, ci en vun: tua ahikom leitung mite in hong he bua uh hi, banghangziam cile amate in Pathian a he bua uh hi.
Ka it te awng, tu in eite sia Pathian ta i hihi, taciang, maisang bangbang i hi tu ziam, ci sia kilang ngawl lai hi: ahihang Ama hong kilang ciang in, eite zong Ama taw i kibang tu hi; banghangziam cile Ama sia ama hina bang in i mu tu hi, ci i he hi.
Taciang Ama sung ah hi lametna a nei theampo in, Jesus Christ i thiantho bang in ama le ama ki thiangthosak hi.
Akua mapo mawna a vawt peuma thukham paltan hi: banghangziam cile mawna i ci sia thukham paltan na a hihi.
Taciang Ama sia eite mawna te la tu in hong kilang hi, ci na he uh hi; taciang Ama sung ah mawna om ngawl hi.
Akua mapo Ama sung ah a om paisuak peuma mawna vawt tawntung ngawl hi: mawna a vawt tawntung peuma Ama mu ngawl lai a, he zong he ngawl lai hi.
Tano te awng, kuama in hong theam heak tahen: Ama a thuman bangma in a thutang te in thutang suana vawt hi.
Mawna a vawt tawntung peuma doaimangpa neisa a hihi; banghangziam cile doaimangpa in a kipat pan in mawna vawt hi. Banghangziam cile doaimangpa nasep te siatsua tu sia, Pathian Tapa hong kilatna i tup le sawm a hihi.
Akua mapo Pathian sung pan piang tate peuma mawna vawt tawntung ngawl hi; banghangziam cile Pathian i thaici sia ama sung ah om hi: taciang ama sia Pathian sung pan a piang ta ahikom mawna vawt tawntung ngawl hi.
10 Pathian tate le doaimangpa tate hong kilang na sia hi thu pan a hihi: a kuamapo thutanna a vawt ngawl peuma le a suapui a it ngawl te sia Pathian neisa a hi bua uh hi.
Khat le Khat Ki Itna
11 Banghangziam cile hi thu vaithak sia a kipat pan na zak uh hi a, tua thu sia eite khat le khat ki it tu a hihi.
12 A nau a that mi ngilo Cain bang hi heak vun. Banghang in a nau that ziam? A nasepna te pha ngawl a, a nau i sep te a thuman hang a hihi.
13 Suapui te awng, leitung mite in hong ensan le lamdangsa heak vun.
14 Eite thina pan in nuntakna ah i kantan zo hi, ci sia i suapui te i it nataw i he hi. Suapui a it ngawl peuma sia thina sung ah omlai hi.
15 Akua mapo a suapui a ensan peuma tualthat a hihi: taciang tualthat te sung ah tawntung nuntakna om ngawl hi, ci na he uh hi.
16 Christ in eite atu a nuntakna hongpiak hu in Pathian itna i he hi: taciang eite zong i suapui te atu in i nuntakna i piak tu a hihi.
17 Ahihang a kuamapo leitung nate nei a, a suapui pa in kisapna nei hi, ci mu nginge napi hesuakna a nei bale, bangbang in ama sung ah Pathian itna om thei tu ziam?
18 Ka tano te awng, kam le leii bek hi ngawl in; sepna le thuman taw ki it tawng.
19 Tabang in i ki it le eite thuman taw i kizopna i he hi, taciang Pathian mai ah i thin hong kho tu hi.
20 Banghangziam cile i thinsung in hong mawsak le, Pathian sia i thinsung sang in lianzaw a, na theampo he hi.
21 Ka it te awng, eite i thinsung in hong mawsak bua ahile, Pathian sang ah thinmuanna i nei hi.
22 Taciang bangpo i ngen zong in, Pathian tung pan in i nga hi, banghangziam cile a thupiak te i zui hu le Ama mai ah a lungkim nate i sep hang a hihi.
23 Pathian thupiak sia, a Tapa Jesus Christ min up tu le, Ama in thu hongpiaksa bang in khat le khat ki it tu thu a hihi.
24 Pathian thupiak te a keamcing peuma sia Ama sung ah om a, ama zong Pathian sung ah om hi. Pathian i hongpiak Thaa hang in, eite sung ah Ama hong om hi, ci i he hi.