4
Leitung Taw Kipawlkhopna
Note sung ah ngal le ki do nate kongpan hongpai ziam? na mimal sung ah cilesa deina pan in ngal te hongpai hi ngawl ziam?
Na cilesa uh in dei napi, na nei bua uh hi: na nei nuam hial uh zong, na nga bua uh hi: kihau in na ki do uh hang, na nei tuan bua uh hi, banghangziam cile na nget ngawl uh hang a hihi.
Na nget uh hang zong na nga bua uh hi, banghangziam cile na nget khial uh hang a hihi, na cilesa deina atu bek zang nuam in na nget uh hang a hihi.
No palngul mawna a vawt te awng, leitung taw kilemna sia Pathian taw ki ngal nei na a hihi, ci he ngawl nu ziam? a kuamapo ahizong leitung i lawm ahile Pathian i ngal a hihi.
Laithiangtho in, eite sung ah a om Thaa in hong lungngul in hong thum hi, a ci sia matlap nei ngawl in a pau hi, ci in ngaisun nu ziam?
+Ahihang Ama in thuthiamna a tawm zaw hong pia hi. Tua ahikom, Pathian in a ki phasak te nalh a, a ki niamkhiak te thuthiamna pia hi.
Tua ahikom Pathian deina zui tavun. Doaimangpa na nalh vun a, taciang note kung pan in tai tu hi.
Pathian neak vun a, Ama in zong hong neak tu hi. No mawnei te na khut uh thiangthosak vun; no thin ka te na thinsung uh thiangthosak vun.
Khuangai vun, tau in kap vun: na nui na uh te kaa na taw lai vun, na lungdamna uh heena taw lai vun.
10 Topa mai ah ki niamkhiak vun, taciang Ama in hong lamsang tu hi.
11 Suapui te awng, khat le khat ki ngensia heak vun. A suapui ngensia in thu a khen pa sia thukham paltan in a pau hi a, thukhen a hihi: ahihang thukham sia thu na khen ahile, nangma sia thukham zui hi ngawl in, thukham thukhen na hi zaw hi.
12 Thukham a pia khat om hi, Ama in eite hong he a, hong susia thei hi: ngualdang thu a khen nangma sia akua ni ziam?
Zingciang atu ki Suangtak Heak Vun
13  +Tu ni, a hibale zingciang khuapi ah i pai tu a, kumkhat sung om tawng, taciang van lei in zuak tawng, phattuamna i nga tu hi, a ci te awng, tu in hongpai tavun:
14 Zingciang bang suak tu nu ziam, ci na he bua uh hi. Banghangziam cile na nuntakna uh sia bangziam? Tawmvei sung kilang a, a bokik tuikhu bang a hihi.
15 Tua sang in, Topa deina om a, i nungta lai tu ahile, hi sia a hibale zesia ka vawt tu uh hi, na ci tu uh a hihi.
16 Ahihang tu in note lungdam in kisuangtak nu hi: tabang lungdamna te theampo sia a pha ngawl a hihi.
17 Tua ahikom na pha sep tu he napi a, a seam bua ahile, tasia in mawna a hihi.
+ 4:6 Pau 3:34 + 4:13 Pau 27:1