21
Nungzui Sawm le Ni Te Kung ah Jesus Kilaak
Hiteng zawkciang in Jesus sia a nungzui te kung Taiberias tuili hui ah kilaakkik hi; taciang a kilaak dan sia hibang a hihi.
Simon Peter le Didymus kici Thomas, Galilee ngam Cana khuami Nathanael, Zebedee tapa te le a dang nungzui ni te zong om uh hi.
Simon Peter in amate tung ah, kei ngasa man ka pai tu hi, ci hi. Amate in ko zong nangma taw pai tu khu hi, ci uh hi. Amate pai vingveng in ngunkuang sung ah tuak uh hi; taciang tua zan in bangma a man bua uh hi.
Zingsang ciang in Jesus sia tui hui ah ding hi: ahihang a nungzui te in Jesus a hi hunlam a he bua uh hi.
Jesus in, Tano te awng, neakpha khatpo nei ngawl nu ziam? ci hi. Amate in, nei ngawl khu hi, ci in zo uh hi.
Jesus in amate tung ah, Na ngunkuang ziatsang ah na ngen pai vun a, mu tu nu hi, ci hi. Tua ahikom amate zong paai uh a, ngasa tampitak awk ahikom in a ngen uh zong kai zo ngawl liang uh hi.
Tua ahikom Jesus i a it mama nungzui pa in, Peter kung ah, Topa hi, ci hi. Simon Peter in Topa hi, ci a zak ciang in, ngasa matna laktong sia vet in, tuisung ah leangsuk hi, banghangziam cile ama a pumnguak a hihi.
Adang nungzui te sia ngunkuang no taw hongpai uh a; ngasa taw a dim ngen kai uh hi. Banghangziam cile amate sia tui hui pan in khuala ngawl hi, tong za ni kiim khawng bekma khuala hi.
Amate tui hui ah a thet po uh ciang, meihol a ki seam meitung ah, ngasa le anluum a ki em mu uh hi.
10 Jesus in amate tung ah, Tu in na mat uh ngasa hiak ah hong paipui tavun, ci hi.
11 Simon Peter hong kato a, ngasa lian mama za le sawm nga le thum taw a dim ngen tui hui ah kai uh hi: tabang in ngasa tam mama hi napi, a ngen uh tat ngawl hi.
12 Jesus in amate tung ah, Hongpai tavun a, ne vun, ci hi. Nungzui te in, Topa hi, ci he napi, kuama in, Kua ni ziam? ci a dong ngam bua uh hi.
13 Jesus hongpai a, anluum la in amate pia hi, tabangma in ngasa zong la a amate pia hi.
14 Hi thu sia Jesus thina pan a thawkik zawk, nungzui te kung ah a thumvei na a kilaak na a hihi.
Jesus in Peter Thu Dong
15 Amate an a neak zawk uh ciang in Jesus in, Simon Peter kung ah, Jonah tapa, Simon awng, hi te sang in nong it zaw ziam? ci hi. Simon Peter in, hi hi, Topa awng; hong it khi hi, ci nangma in na he hi, ci hi. Jesus in, Ka tuuno te an vak in, ci hi.
16 Jesus in, Jonah tapa, Simon awng, nong it ziam? ci in a ni vei na ci kik hi. Simon Peter in, hi hi, Topa awng; kong it hi, ci nangma in na he hi, ci hi. Jesus in ama kung ah, Ka tuu te an vak in, ci hi.
17 Jesus in, Jonah tapa, Simon awng, nong it ziam? ci in a thum vei na ci hi. Tabang thum vei dong Jesus in, nong it ziam? a ci hu in Peter khuangai a, Jesus kung ah, Topa awng, Nangma in na theampo na he hi; hong it khi hi, ci na he hi, ci hi. Jesus in ama kung ah, Ka tuu te an vak in.
18  A tatak in kong ci hi, na khangmoi lai in nangma thu in kawngkhau kil tawm a, na uk na po ah na pai hi: ahihang na huai zawkciang in na ban te na phal tu a, ngual in hong kilsak tu hi, taciang na uk ngawl na mun ah hong pua tu uh hi, ci hi.
19 Hi thu a son ciang, bangbang thi na taw Pathian minthangsak tu ci kilangsak hi. Taciang hi thu a son zawkciang, Jesus in Peter kung ah, Hong zui tan, ci hi.
Jesus le John
20 Peter hong kihei a, Jesus i a it mama a nungzui pa in a zui mu si; tua mun sia nitak an a neakkhop na uh mun ah Jesus kang neal in, Topa awng, nangma hong leheak sia a kua ziam? ci hi.
21 Peter in tua pa a mu ciang in, Topa, hisia pa bangbang hitu ziam? ci in Jesus kung ah ci hi.
22 Jesus in, Ka thet dong om tu in ka dei le, nang atu in bang poimaw ni ziam? nang hong zui po tan, ci hi.
23 Tua zawkciang in, tua a nungzui pa sia thi ngawl tu hi, ci thu suapui te sung ah hong kizel hi: ahihang Jesus in, ama sia thi ngawl tu hi, ci ngawl hi; ahihang, ka thet dong om tu in ka dei le, nang atu bang poimaw ziam? a ci hi zaw hi.
24 Hi a nungzui pa sia, hi thu te tetti pan nate a at pa a hihi: taciang hi tettipan na sia a man a hihi, ci ka he hi.
25 Jesus i sep na dang tampi om lai hi, ta te sia khatsim at siat leang, leitung ah tua thu at natu laibu te ta zo ngawl tu hi, ci ka ngaisun hi. Amen.