4
Jesus le Samaria Nu
Tua ahikom Jesus in John sang in nungzui tam koi zaw a, tuiphumna pia hi, ci thu Pharisee te in zazo uh hi, ci Topa in a heak ciang in,
Jesus Ama vateak in tuiphumna pia ngawl hi, ahihang a nungzui te bek in pia hi,
Judah ngam nusia in Galilee ngam sung ah paikik uh hi.
Taciang Jesus sia Samaria ngamsung a kantan ngawl phamaw hi.
Sychar a kici, Samaria ngam khuapi khat, Jacob in a tapa Joseph a piak lo ngam nai na ah Jesus theng hi.
Tua mun ah Jacob tuikhuk om hi. Jesus sia a khualhaw na toi ahikom in, tuikhuk hui ah to hi: tua hun sia sun nai sawm le nai ni pawl a hihi.
Samaria numei khat tuitoai tu in hongpai a: Jesus in a kung ah, Ka dawn tu hong pia tan, ci hi.
Banghangziam cile a nungzui te khuapi sung ah an lei tu in pai uh hi.
Taciang in Samaria numei nu in, nang sia Judah mi na hi a, kei sia Samaria numei ka hihi, bangbang in tui dawn tu hong ngen ni ziam? ci hi. Banghangziam cile Judah te in Samaria te taw ki pawlkhawm ngei ngawl uh hi.
10 Jesus in a kung ah hibang in ci hi, Pathian i letsong le nangma hong paupui sia kua ci he le te, Ama kung ah, tui dawn tu hongpia tan, ci in ngen zawsap tu ni hi; taciang Ama in nuntakna tui hongpia tu hi, ci in zo hi.
11 Numei nu in, Topa awng, tuitoai natu le bangma na nei bua a, tuikhuk zong thuk mama si hi: koisungpan tua nuntakna tui nei tu ni ziam?
12 Nangma in ka pa uh Jacob sang in lianzaw ni ziam? ama in tuikhuk hong pia a, ama tatak ma, a tate le nganno te zong in dawn hi, ci hi.
13 Jesus in a kung ah, A kuamapo hi tui a dawn peuma dangtak kik tu hi:
14  Ahihang keima i ka piak tu tui a dawn peuma a dangtak kik nawn ngawl tu hi; ahihang ka piak tu tui sia ama sung ah tawntung nuntakna a piangsak ciktui hi tu hi, ci hi.
15 Numei nu in, Topa awng, dangtak ngawl tu le hi mun ah tuitoai pai kul ngawl tu in, hi tui hong pia tan, ci hi.
16 Jesus in, Pai in, na pasal sam tan a hi mun ah hongpai tan, ci hi.
17 Numei nu in, pasal ka nei bua hi, ci in zo hi. Jesus in, Pasal nei ngawl khi hi na ci sia pha hi:
18  Banghangziam cile pasal nga na nei zo hi; taciang tu in na nei sia zong na pasal hi ngawl hi: tua thu ah a mantak in na son hi, ci hi.
19 Numei nu in, Topa awng, nangma sia kamsang ni hi, ci hong he khi hi.
20 Ka pa te uh in hi mual tung ah biakpia uh hi; taciang note in Jerusalem ah na biak tu uh a hihi, na ci uh hi, ci hi.
21 Jesus in ama tung ah, Numei awng, hong um tan, Pa sia hi mualtung ah ahizong, Jerusalem ah ahizong, na biak ngawl uh hun hong theng tu hi.
22  Na biak uh sia bang ziam, ci na he bua uh hi: kote in bang bia khu ziam, ci ka he uh hi: banghangziam cile ngupna sia Judah mite kung pan in hongpai hi.
23  Ahihang a mantak in a bia te in, Pa sia thaa le thutak taw a biak tu uh hun hong theng tu hi, tu in tua hun hong theng zo hi: banghangziam cile Pa in tabang in Ama a bia te zong hi.
24  Pathian sia Thaa a hihi: taciang a bia peuma in thaa le thutak taw a biak tu uh a hihi, ci hi.
25 Numei nu in a kung ah, Christ a kici Messiah sia hongpai tu a: hongpai ciang in, Ama in na theampo hong son tu hi, ci hi.
26 Jesus in, Na kung ah nang hong paupui sia, tua pa ka hihi, ci hi.
27 Taciang in a nungzui te hongpai uh a, numei nu taw a ki paupui sia lamdangsa mama uh ahihang: kuama in bang zong ni ziam? a hibale, banghang in numei nu taw ki paupui ni ziam? a ci bua uh hi.
28 Tua numei nu in a tuibeal nusia in, khuasung ah pai a, mite tung ah,
29 Ka sep theampo hong son pa sia pai vun a, en vun: hi sia in Christ hi ngawl ziam? ci hi.
30 Tabang in khuasung pan pusuak uh a, Jesus kung ah hongpai hon uh hi.
31 Tua laitak in a nungzui te in, Syapa awng, an ne in, ci uh hi.
32 Ahihang ama in, Note i heak ngawl an neak tu ka nei hi, ci hi.
33 Tua ahikom khatpo in neak tu puak a hi tam? ci in a nungzui te khat le khat ki dong uh hi.
34 Jesus in amate kung ah, Keima hong sawlpa deina bang sep tu le Ama nasep ka zaw tu sia keima an a hihi.
35  Tu zo tha li ciang in anlak hun hong theng tu hi, ci hi ngawl nu ziam? dak vun a, lo te en vun; amate ang zo a, anlak hun zo hi, kong ci hi.
36  Taciang anla peuma in sep thaman nga tu a, tawntung nuntakna atu in thing nga te kaikhawm tu hi: taciang thaici a poai te le anla te lungdam khawm tu uh hi.
37  Khat in thaici poai a, a dang khat in anla hi, a ci sia a thuman a hihi.
38  Na sep ngawl na uh lo sung ah anla tu in kong sawl hi: midang te in seam uh a, taciang midang te sepnasa sung ah note na tum uh hi, ci hi.
39 Numei nu in, ka sep theampo Ama in hong son hi, ci in son ahikom, Samaria khua sung mi tampi te in Jesus um uh hi.
40 A kung ah Samaria mite hongpai ciang in, amate taw om tu in kun uh a: tua mun ah ni ni sung taam hi.
41 Jesus Ama kam vateak hang in a um mihing hong tam seseam hi;
42 Taciang numei nu kung ah, tu in nangma son bek taw hi ngawl in, koma vateak in ka zak uh hu in um khu hi, taciang Ama sia leitung ngum tu Christ a hihi, ci ka he uh hi, ci uh hi.
Jesus in Capernaum Khua ah Cina Damsak
43 Ni ni zawkciang in, Jesus tua mun pan in pusuak a, Galilee ah pai hi.
44 Banghangziam cile Jesus ama vateak in, kamsang sia ama ngam ah ki zakta ngawl hi, ci in tettipang hi.
45 Galilee ah hongpai ciang in, Galilee mite in Ama sang uh hi, banghangziam cile Jerusalem poai ah amate pai uh a: a sep theampo mu uh hi.
46 Tua ahikom Jesus in tui pan sapittui a suasak na mun, Galilee huam Cana khua ah paikik hi. Tua khua ah ulian khat om a, a tapa Capernaum khua ah a cina hi.
47 Jesus sia Judah ngam pan in pusuak a, Galilee ah om hi, ci a zak ciang in, a kung ah pai hi, Capernaum khua ah pai in, a tapa damsak tu in ngen hi: banghangziam cile a tapa thi dektak hi.
48 Jesus in ama kung ah, Musakna te le nalamdang te na mu bua uh le, na um bua uh hi, ci hi.
49 Tua ulian pa in, Topa awng, ka tapa a thi ma hongpai tan, ci hi.
50 Jesus in ama kung ah, Va pai tan, na tapa nungta hi, ci hi. Tua pa in Jesus kammal um in pai hi.
51 A pai laitak in, a naseam te in dawntua a, na tapa nungta hi, ci son hi.
52 Ama in a tapa bang hun laitak in damzaw ziam, ci dong hi. A naseam te in sun nai khat pawl in a cisa dam hi, ci uh hi.
53 Tua hun sia Jesus in, Na tapa nungta hi, a ci lian laitak hi, ci a pa in he hi: taciang ama vateak le a innkuan bup in um uh hi.
54 Hi thu sia Judah ngam pan in Galilee huam ah Jesus a paizawk nalamdang a vawt ni vei na a hihi.