9
Jesus in Mittaw Pa Khuamusak
Jesus lampi ah a pai laitak in, a pian pan kipan mittaw khat mu hi.
A nungzui te in Syapa awng, hisia pa mittaw in a pian sia ama in mawna a vawt hang ziam maw, a hibale a nu le a pa te in mawna a vawt uh hang ziam? ci in dong uh hi.
Jesus in, Ama mawna hang hi ngawl hi, taciang a nu le a pa mawna hang zong hi ngawl hi: ahihang Pathian i nasep te ama tung pan a kilang thei natu a hihi.
Sun hun ahi lai in keima hong sawlpa i nasep te ka sep hamtang tu a hihi: kuama na a sep thei ngawl hun, zan hong theng tu hi.
Leitung ah ka om sung theampo, keima sia leitung i khuavak ka hihi, ci in zo hi.
Jesus in hibang a ci zawkciang in, leitung ah cilsia suk a, a cil taw buannoai vawt hi, taciang mittaw pa i mitte buan noisak hi,
Taciang ama tung ah, Pai tan a, Siloam tuili ah sil tan, ci hi. Siloam a khiakna sia, sawl, a cinopna a hihi. Tua ahikom ama zong pai a, a sil zawkciang in, khuamu in cia hi.
Tua ahikom a innpam te le, nidang mittaw a hi a mu ngei te in, hisia pa sia, to a khutdaw ngen pa hi ngawl ziam? ci uh hi.
Pawlkhat te in, hisia ama hi, ci uh a: midang te in, ama tua pa taw kibang hi, ci uh hi: ahihang ama in, keima khi hi, ci hi.
10 Tua ahikom amate in, bangbang in na mit khuamu ni ziam? ci uh hi.
11 Ama in, Jesus a kici khat in buan vawt a, ka mit te hong noisak hi, taciang Siloam tuili ah pai tan a, sil in, hong ci hi: taciang ka pai a ka sil zawkciang in, khuamu khi hi, ci in zo hi.
12 Tua zawkciang in amate in, tua pa koisung ziam? ci uh hi. Ama in, kei he ngawl khi hi, ci hi.
Pharisee te in Mittaw Khuamu Pa Thu Dong
13 Tua zawkciang amate in a mittaw ngeipa sia, Pharisee te kung ah paipui uh hi.
14 Jesus in leibuan vawt a, a mitte khua a musak sia sabbath ni a hihi.
15 Tua zawkciang in Pharisee te in zong, bangbang in khua mu ni ziam, ci in dongkik uh hi. Ama in ka mit ah leibuan hongkoisak a, ka sil zawkciang in, khuamu khi hi, ci hi.
16 Tua ahikom Pharisee pawlkhat te in, hisia pa sia Pathian mi hi ngawl hi, banghangziam cile sabbath ni tang ngawl hi, ci uh hi. Midang te in, mimaw khat in hibang nalamdang te bangbang in vawt thei tu ziam? ci uh hi. Taciang amate sung ah kikhen na hong om hi.
17 Amate in mittaw pa kung ah, na mit khua hong musak pa bangba na ngaisun ziam? ci kik uh hi. Mittaw pa in, Ama sia kamsang hi, ci hi.
18 Ahihang Judah te in, ama sia mittaw ngei a, khuamu kik hi, ci thu a up ngawl uh hu in, a nu le a pa te sam uh hi.
19 Taciang amate in, hisia na tapa uh a pian pan in mittaw na ci uh sia ziam? ci in dong uh hi.
20 A pa le a nu in, hisia ka tapa uh hi, taciang mittaw in piang hi, ci ka he uh hi:
21 Ahihang bangbang in tu in khuamu kik, ci le kua in a mit khuamusak, ci he ngawl khu hi: ama puicing zo hi; ama dong vun: ama in ama atu hong son tu hi, ci in zo uh hi.
22 A nu le a pa in Judah te a lau uh hu in hibang in a ci uh a hihi: banghangziam cile mi khatpo in ama sia Christ hi, ci in a pualak a hile synagogue sung pan hawlkhiat tu in lungkimna nei zo uh hi.
23 Tua ahikom a nu le a pa in, ama sia puicing zo hi; ama dong vun, a ci a hihi.
24 Tua zawkciang in amate in mittaw pa samkik leleau uh a, Pathian pokna pia in: hisia pa sia mawnei hi ci ka he uh hi, ci uh hi.
25 Tua pa in, kei ka hile Ama mawnei a hile a hi ngawl ka he bua hi: ka heak thu khat sia, mittaw ka hi ngei a, tu in khuamu khi hi, ci in zo hi.
26 Tua zawkciang in amate in, na tung ah bang hong law ziam? na mitte bangbang in khuamusak ziam? ci in dong leleau uh hi.
27 Ama in, hong son zo khi hi, na za bua uh hi: zakik nuam nu ziam? noma zong Ama nungzui nuam nu ziam? ci in zo hi.
28 Tua zawkciang in amate in tua pa sia selno in, nangma sia Ama nungzui na hihi; ahihang kote ka hi uh le Moses nungzui ka hi uh hi.
29 Pathian in Moses paupui hi, ci ka he uh hi: hisia pa sia koisungpan hongpai ci ka he bua uh hi, ci uh hi.
30 Tua pa in amate tung ah, koisungpan hongpai ci na heak ngawl uh sia lamdang mama hi, ahihang Ama in ka mit khua hong musak hi.
31 Tu in Pathian in mawnei te kammal ngai ngawl hi, ci ka he uh hi: ahihang mi khatpo in Pathian bia in, a deina a seam le, tua pa i kammal te ngai hi.
32 Leitung kipat pan mittaw in a piang kuama a mit khuamusak, ci i za ngei bua hi.
33 Hisia pa sia Pathian mi ahi buale, bangma vawt thei ngawl tu hi, ci in zo hi.
34 Amate in, Nang sia mawna namcin sung pan piang na hi a, hong hil sawm zaw ni ziam? ci in zo uh a, pua sang ah nawt uh hi.
Thaa Lam Mittaw
35 Jesus in a puasang ah nawt uh hi ci thu a zak ciang in; tua pa taw ki mu a, Pathian Tapa na um ziam? ci hi.
36 Tua pa in, Topa awng, Ama ka up thei natu in Ama sia a kua ziam? ci in zo hi.
37 Jesus in ama tung ah, Ama na mu zo hi, taciang nangma taw a kipau sia Ama a hihi, ci hi.
38 Taciang ama in, Topa awng, um khi hi, ci in, Jesus bia hi.
39 Jesus in, Hi leitung ah thukhen tu in kong pai hi, tua thukhenna sia mittaw te in khuamu tu a; khua a mu te mittawsak tu in hongpai ka hihi, ci hi.
40 Jesus kung ah a om Pharisee pawlkhat te in hi thu a zak uh ciang in, kote zong ka mit uh taw ziam? ci uh hi.
41 Jesus in amate tung ah, Mittaw hile uhte, maw nei ngawl zawsap tu nu hi: ahihang tu in, note in khua ka mu uh hi, na ci uh hu in, a maw lai na hi uh hi.