10
Jesus in Mihing Sawm Sali Sawl
Hiteng zawkciang in Topa in a dang sawm sali teal a, ama pai na mun tu khua le mun tatuam ah ni veu ni veu kop in paikholsak hi.
Taciang Topa in amate tung ah, Tang at tu tampi om napi, naseam tu tawm hi: tua ahikom, tang at tu Topa in naseam tu te tang at na mun ah sawl tu in thungen vun.
Pai tavun: en vun, ngia hon sung ah tuuno bang in hong tha khi hi.
Dangka bawm, thung le peangdap te keng heak vun: lamkal ah ngual dang paupui heak vun.
Inn khatpo ah na tum uh ciang in, a masabel in, hi innsung ah thinnopna om tahen, ci vun.
Tua inn ah thinnopna tapa a om le, na thinnop na uh a tung ah om tu hi: a om bua a hile, note tung ah hong heakkik tu hi.
Tua inn ah tam nginge vun a, hongpiak po ne in, dawn vun: banghangziam cile naseam te thaman nga tu kilawm hi. Inn khat pan a dang inn khat ah kikhin heak vun.
Khua khatpo ah na tum uh ciang in, hong sang uh a hile, na mai uh ah hong lui te ne vun:
Tua khua sung a om cina te damsak vun a, amate tung ah, Pathian kumpingam hong nai zo hi, ci in hil vun.
10  Ahihang khuapi khatpo ah na tum uh ciang in, hong sang bua a hile, na tum na uh lampi pan ma in pusuakkik vun a,
11  Ka peang tung uh ah a bang leivui te cikteak sia, note langpan tu in nawl khu hi: ahihang Pathian kumpingam hong nai zo hi, ci tel thiang tavun, ci tavun.
12  Ahihang kong son tu hi, tua ni ciang in Sodom thuak na sia tua khuapi sang in thuak nop zaw tu hi.
A Um Ngawl Khuate Thukhenna
Matt 11:20-24
13  Maw Chorazin! na mailam bing hi, maw Bethsaida! na mailam bing hi, banghangziam cile na sung ah a ki vawt vanglian nasep te Tyre le Sidon khua ah ki vawt hile, khau-ip puan le vut sung ah to in a mawna uh a ki sikkik zawk ngei zo tu hi.
14  Ahihang thukhenna ni ciang Tyre le Sidon sia nang sang in a thuakna uh ol zaw tu hi.
15  Taciang nang, Capernaum, van dong hong ki lamsang zo napi, hell sung dong in khiaksuk kik na hi tu hi.
16  Na thu hong ni te sia ka thu hong ni te a hi uh hi; note hong zawngsak te keima hong zawngsak a hihi; keima hong zawngsak te keima hong sawl pa zawngsak a hihi, ci hi.
Sawm Sali te Heakkik
17 Sawm sali te lungdamna taw hong heakkik uh a, Topa awng, doai ngilo te nangawn in na min hang in ka thu uh hong ni hi, ci uh hi.
18 Taciang Jesus in amate tung ah, Khualeng bang in van pan Satan a taksuk ka mu hi.
19  En vun, ngul te le ai-kam te sikcil tu in vangletna kong pia hi, taciang ngal te vangletna theampo tung ah zong vangletna kong pia hi: taciang bangma peuma in hong susia thei ngawl tu hi.
20  Ahihang thaa te in na thu uh hong nit hu in lungdam heak vun; tua sang in na min uh vantung ah ki at zo ahikom in lungdam zaw vun, ci hi.
Jesus in Pa Tung ah Lungdamko
Matt 11:25-27
21 Tua hun laitak in Jesus sia Thaa sung ah lungdam a, Maw ka Pa, lei le van Topa, mipil le mi thiam te tung ah na phualseal te, patangno te tung ah na pualak hu in lungdam kong ko hi: hi tahen, maw ka Pa awng; banghangziam cile na mu na ah hisia in pha hi.
22  Ka pa in na theampo kei hong pia zo hi: Tapa a kua ziam, ci Pa simngawl kuama in a he bua hi; taciang, Pa sia a kua ziam, ci Tapa le, ama Tapa i a pualak te bek in a he uh hi, ci hi.
23 Jesus a nungzui te sang ah kihei a, Na mu uh thu te a mu mitte thuphatoai a hihi:
24  Kei kong cina pan, kamsang le kumpi tampi te in na mu uh thu te mu nuam napi, mu tha ngawl hi; na zak uh thu te za nuam napi za tha ngawl uh hi, ci a tuam in son hi.
Samaria Mipha Pa
25 Taciang, en vun, thukhamhil khat hong ding a, Syapa awng, tawntung nuntakna ka lua natu bang vawt tu khi ziam? ci in ze-et hi.
26 Jesus in ama tung ah, Thukham laibu sung ah bang ki at ziam? bangbang sim ni ziam? ci hi.
27 Tua pa in, Topa na Pathian sia na thinsung theampo, na nuntakna theampo, na hatna theampo le na ngaisutna theampo taw it in; nangma le nangma na ki it bang in na innpam te it in, ci in zo hi.
28 Jesus in, Na zo na man hi: hi te vawt in a, na nungta tu hi, ci hi.
29 Ahihang thukhamhil pa in ama le ama ki thutangsak nuam ahikom, Jesus tung ah, ka innpam te a kua ziam? ci hi.
30 Tasiaciang Jesus in, Khatvei mikhat Jerusalem pan Jericho ah pai hi, phalak te taw ki si a, a nikten puansil teng sutsak in velcip hi, nasia mama in liam a, a thi dektak in nusia hi.
31  Thiampi khat tua lampi tawn luilam a; tua pa a mu ciang in, a langkhat pan pial in paisan hi.
32  Tabangma in Levi khat zong tua mun ah hongpai a, a et zawkciang in, a langkhat pan pial in paisan hi.
33  Ahihang Samaria mi khat, tua lampi ah khualhaw in hongpai a, tua cina pa a mu ciang in, a tung ah hesuakna nei hi,
34  Taciang a kung ah pai in, a meima te sathau le sapittui buaksak in tuamsak hi, taciang ama nganno tung ah suan a, zintun inn ah paipui in khoi hi.
35  A zingciang a paikik tu ciang in, dangka tang ni sua a, zintun inn keampa pia hi, taciang hi sia pa na khoi in a; na bo thua na teng theampo sia, kong paikik ciang in hong pia tu khi hi, ci hi.
36  Hi te thum sung pan, phalak te taw a ki si pa i innpam sia a kua hi tu ngaisun ni ziam? ci in dong hi.
37 Thukhamhil pa in, cina pa tung ah hesuakna a nei pa, ci in zo hi. Taciang Jesus in ama tung ah, Pai tan a, nang zong tabang in ngamta in, ci hi.
Mary le Martha
38 Jesus le a nungzui te pai uh a, khua khat ah theng uh hi; taciang Martha a kici numei khat in Jesus sia a inn ah sang hi.
39 Martha in Mary a kici naunu khat nei a, ama sia Jesus peang kung ah to in, thu ngai hi.
40 Ahihang Martha sia nasep tam hu in a thintoi a, Jesus kung ah pai in, Topa, ka naunu in nasep theampo keima nguak i sep tu in hong awn hi, phamaw sa ngawl ni ziam? tua ahikom keima nasep hu tu in sawl in, ci hi.
41 Taciang Jesus in, Martha, Martha, nang sia na tam mama thintoi le buaipui ni hi:
42  Ahihang a kisam tatak khat bek om hi: tasia Mary in teal zo a, kuama in ama tung pan in laksak kik thei nawn ngawl tu hi, ci hi.