19
Jesus le Zacchaeus
Jesus Jericho khua sung ah tum in kantan hi.
Taciang en vun, siadong te lampui Zacchaeus a kici khat om a, ama sia hau mama hi.
Jesus sia a kua ziam, ci mu nuam in zong napi; mihing tamlei bek dom ngawl ama sia a tuntom ahikom mu thei ngawl hi.
Taciang mipi te mai ah tai a, Jesus mu thei tu in theikung tung ah ka to hi: banghangziam cile tua lampi ah Jesus hongpai hi.
Tua mun ah Jesus a thet ciang in, a tung ento a, Zacchaeus mu hi, taciang ama tung ah, Zacchaeus, manlang tak in tuaksuk in; banghangziam cile tuni na inn ah hong tam tu khi hi, ci hi.
Zacchaeus manlangtak in hong tuaksuk a, lungdamtak in Jesus a sang hi.
Tua thu amate in a heak uh ciang in, a vekpi in phun uh a, hisia pa sia mawnei pa inn ah leangna hi tu in pai hi, ci tek uh hi.
Tasiaciang Zacchaeus ding a, Topa kung ah, en in, Topa awng, ka neisa a lang sia mizawng te pia khi hi; taciang khatpo tung pan in na khatpo a man ngawl in mawsiatna taw ka laksak a hile, a se li in lokik khi hi, ci hi.
Jesus in ama tung ah, Tuni hi inn sung ah ngupna theng hi, banghangziam cile ama zong Abraham tapa a hihi.
10  Banghangziam cile mihing Tapa sia a bo te zong tu le ngum tu in hongpai hi, ci hi.
Talent Sontena
Matt 25:14-30
11 Amate in hi thu te a zak ciang in, sontena khat son thua hi, banghangziam cile ama sia Jerusalem nai zo a, mite in Pathian kumpingam sia thakhatthu in hong ki lang tu hi zo hi, ci ngaisun uh hi.
12 Tua ahikom hibang in ci hi, Ulian khat sia kumpipa ukna ngam a san zawkciang in hong ciakik tu in, ngam khuala mama ah khualhaw hi.
13  A vai din ma in a naseam te sawm sam a, dangka mina khattek ap hi, taciang, hisia taw kong thetkik mateng summet vawt tavun, ci hi.
14  Ahihang a ngamsung mihing tein tua ulian pa ensan uh ahikom, hisia pa sia kote hong uk tu in dei ngawl khu hi, ci in a nung pan thu vaitha uh hi.
15  Tuapa in kumpi ukna za a nga zawkciang hong ciakik a, sum a piak a naseam te khatsim in a summet vawt na uh pan a met bangza nga, ci he nuam in a kung ah sam tu in thupia hi.
16  A masabel in khat hongpai a, Topa awng, dangka mina khat pan in sawm a met nga khi hi, ci hi.
17  Topa in ama tung ah, pha hi, nang, naseam pha: a no mama na tung ah muantak nahikom in khuapi sawm tung ah thuneina nei tan, ci hi.
18  A nina pa hongpai a, Topa, dangka mina khat pan in nga a met nga khi hi, ci hi.
19  Taciang Topa in ama tung ah, nang zong khuapi nga tung ah thuneina nei tan, ci hi.
20  A dang khat hongpai a, en in, ziaksung ah na dangka mina, dial no taw tun in koi khi hi:
21  Banghangziam cile nangma sia a sonhak mama mihing na hi man in hong lau khi hi: na koi ngawl pi na la a, na poai ngawl pi zong na at hi, ci hi.
22  Taciang in a Topa in, nang naseam pha ngawl, nangma kampau pan in thu hong khen tu khi hi. Mihing sonhak ka hi na he a, ka koi ngawl na pan la in, ka poai ngawlpi zong at, ci nong he le:
23  Banghang in ka sum dangka inn ah koi ngawl ni ziam, koi a hile te kong thet ciang a sum teng a met taw nga tu hi ngawl khi ziam? ci hi.
24  Taciang a hui ah a ding te kung ah, a tung pan in dangka mina sia la vun a, dangka mina sawm a neipa pia vun, ci hi.
25  Ahihang amate in Topa awng, ama in dangka mina sawm nei zo hi, ci uh hi.
26  Note tung ah kong ci hi, a neite ki pia thua tu a, a nei ngawl te a neisun po zong ki laksak belap lai tu hi.
27  Ahihang ka ukna a dei ngawl hibang ka ngalte ka kung ah hong paipui tavun a, ka mai ah that vun, ci in Topa in ci hi.
Jerusalem ah Minthanna taw Tum
Matt 21:1-11; Mk 11:1-11; Jn. 12:12-19
28 Hi thu te a son zawkciang in, Jesus sia a nungzui te mai pan in Jerusalem ah pai hi.
29 Olive mual ah a om Bethphage le Bethany khua nai a thet ciang in, a nungzui ni sawl a,
30  Na mai ah a om khua ah pai tavun a; kuama to ngei ngawl lai laa no khat a ki khit mu tu nu hi: sut vun a, hi mun ah hong paipui tavun.
31  Khat po in, banghang sut nu ziam? ci hong dong le, Topa in tulmaw hi, ci vun, ci hi.
32 A sawl te pai uh a, Jesus in amate tung ah a sonkhol bang in mu uh hi.
33 Laano a sut uh laitak in, a neite in amate tung ah, banghang laano sut nu ziam? ci hi.
34 Amate in, Topa in tulmaw hi, ci uh hi.
35 Taciang Jesus kung ah hong paipui uh a: laano tung ah puan pha in, Jesus suanto uh hi.
36 Jesus a pai kawm in, lampi ah puan te pha uh hi.
37 Olive mualtung pan tuaksuk natu a nai ciang in, nungzui mihonpi theampo in a vanglian nasep te mu uh ahikom, aw ngingtak taw lungdamtak in Pathian pok uh a;
38 Topa min taw hongpai Kumpipa thuphatoai tahen: vantung ah nopna om tahen a, a sangbel na mun ah vangletna om tahen, ci in au tek uh hi.
39 Mihonpi sung a om Pharisee te in Jesus kung ah, Syapa awng, na nungzui te tei in, ci uh hi.
40 Jesus in, Keima in kong ci hi, hi te om khipkhep a hile suangtum te thakhatthu in au tu hi, ci in zo kik hi.
Jesus in Jerusalem Katap
Matt 23:37-39
41 Jerusalem nai na hong thet ciang in, tua khuapi en in, kap a,
42  Thinnuam inna om thei natu, tuni in bang kisam ziam ci in he thei thong le te maw! Ahizong tua thu mu thei ngawl ni hi!
43  Banghangziam cile na ngal te in na kimkot pan in phunglecian bang in hong kimum uh a, kingli pan in hong pang uh hi,
44  Taciang nangma le na tate sia leizul in hong mon siat tu hi; taciang suangtum khat le khat a ki thuap in khe ngawl tu hi; banghangziam cile nangma hong ve tu hun na heak ngawl hang a hihi, ci hi.
Biakinn Thiansua
Matt 21:12-17; Mk 11:15-19; Jn. 2:13-22
45 Jesus biakinn sung ah tum a, vanzuak te le van lei te nawtkeak siat hi;
46 Amate tung ah, Ka inn sia thungetna mun kici tu hi: ci ki at hi, ahihang note in nguta phalak te kua na suaksak uh hi, ci hi.
47 Taciang Jesus in biakinn sung ah nisim in thuhil hi. Ahihang thiampi lian te, thukhamhil te le upa te in Jesus that tu in zong uh hi,
48 Ahihang thalup thei natu lampi a mu bua uh hi: banghangziam cile mi theampo in a thuhil na phatak in ngai tek uh hi.