23
Jesus Pilate Mai Ah
Matt 27:1,2,11-14; Mk 15:1-5; Jn. 18:28-32
Taciang mihonpi te hong ding uh a, Jesus sia Pilate kung ah paipui uh hi.
Amate in Jesus mawsiat kipan uh a, hi sia pa in i ngamsung i mipui te lampialsak hi, ci mu khu hi, Ama le Ama sia Christ Kumpipa khi hi, ci a, Caesar tung ah shia piak tu zong kham hi, ci uh hi.
Pilate in Judah Kumpipa na hi ziam? ci in dong hi. Jesus in, Nangma in ci ni hi, ci in zo hi.
Tasiaciang in Pilate in thiampi lian te le mipi te tung ah, hisia pa a maw na mu ngawl khi hi, ci hi.
Taciang amate in a nasia zaw in, hisia pa in Galilee pan kipan hi mun dong, Judah ngam sung theampo mipi te thuhil in hanthawn hi, ci uh hi.
Herod Mai ah Jesus
Pilate in Galilee thu a zak ciang in, hisia pa sia Galilee mi a hi ziam, ci in dong hi.
Pilate in Jesus sia Herod thuneina nuai ah om hi, ci a heak pociang, Herod kung ah puak hi, tua hun laitak in Herod sia Jerusalem ah a om laitak a hihi.
Herod in Jesus a mu ciang in angtang mama hi: banghangziam cile Ama thu tampitak za zo a, a mu nop zawk ngei mama zo hi; taciang nalamdang a vawt te mu tu in ki lamen hi.
Tua zawkciang in Herod in Jesus sia thu tam mama dong hi; ahihang Jesus in bangma a zo kik bua hi.
10 Thiampi lian te le thukhamhil te hong ding uh a, Jesus nasiatak in mawsiat uh hi.
11 Herod le a ngalkap te in Jesus sia bangma thusimngawl in nu-nau uh a, puan pha mama khat a silsak zawk uh ciang, Pilate kung ah puakkik uh hi.
12 Tua ni tatak ma in Pilate le Herod te lawmtam suak uh hi: banghangziam cile tua masia amate ni ki langpan tan uh hi.
Jesus Le Barabbas
Matt 27:15-26; Mk 15:6-15; Jn. 18:39-19:16
13 Pilate in thiampi lian te, ngam uk te le mihon te sam khawm in,
14 Amate tung ah, hisia pa sia mipi te lampialsak hi, ci in ka kung ah hong paipui nu hi: en vun, note i mai ah ka sittel zo a, na mawsiatna uh mawna khat zong mu ngawl khi hi:
15 Herod in zong a mawna a mu ngawl hang in keikung ah hong puakkik hi: thi natu a kilawm mawna bangma om ngawl hi.
16 Tua ahikom thu ka hil tu a, tha kik tu khi hi, ci hi.
17 Banghangziam cile paisanpoai ciang in ama in mihing khat papo suatak hamtang hi.
18 Taciang amate theampo sia thakhat thu in au uh a, hisia pa that in a, Barabbas suaktasak in, ci uh hi:
19 Barabbas sia khuapi sung ah buaina le tual tha na hang in thongtak a hihi.
20 Pilate in Jesus a suatak nop hang in, amate tung ah thu son kik hi.
21 Ahihang amate au uh a, Ama thinglamte tung ah khai in, Ama thinglamte tung ah khai in, ci uh hi.
22 Pilate in a thumvei na amate tung ah, banghang ziam, bang phatngawlna vawt ziam? a thi tak a vawt bangma mu ngawl khi hi: tua ahikom sat in thakik tu khi hi, ci hi.
23 Amate aw ngingtak in, thinglamte tung ah khai tu in ngen uh hi. Taciang amate le thiampi lian te aw in zo hi.
24 Tua ahikom amate nget bang in Pilate in thukhen hi.
25 Taciang in Pilate in buaina le tualthat hang in thongtak pa sia amate deina bang in suaktasak hi, ahihang amate deina bang in Jesus ap hi.
Jesus Thinglamte Tung Ah
Matt 27:32-44; Mk 15:21-32; Jn. 19:17-27
26 Amate in Jesus a paipui uh ciang in, khuano sang pan hongpai Cyrene khua mi Simon sia man uh a, thinglamte puasak in Jesus nung pan zuisak hi.
27 Jesus nung pan in mihonpi te in zui uh a, Jesus kaa kawm in a zui numei te zong om hi.
28 Ahihang Jesus in, amate sang kihei a, Jerusalem tanu te awng, keima atu in kap heak vun, ahizong note le na tate atu in kap zaw vun.
29  Banghangziam cile, en vun, a ciing te, nau a nei ngei ngawl sul le nau i tawp ngei ngawl noai te, thuphatoai a hihi, a kici tu nite hong theng tu hi.
30  Mual te tung ah, ko tung ah hong cim tavun; mualdung te tung ah kote hong huk tavun, ci tu uh hi.
31  Banghangziam cile, thingkung hing te tung nangawn ah hibang vawt a hile, thing ko te tung ah bang a vawt tu ziam? ci hi.
32 Taciang thi dan a thuak tak mi ngilo ni zong Jesus taw that khawm tu in paipui uh hi.
33 Calvary a kici na mun a thet uh ciang in, Jesus taw tua thi dan a piak tak mi ngilo ni te sia a ziatsang ah khat, a veisang ah khat, thinglamte tung ah khai uh hi.
34 Jesus in, Pa awng, amate maisak in; banghangziam cile, amate in bang ka vawt uh ci zong a he bua uh hi, ci hi. Taciang amate in a puan zong ai-san in hawm uh hi.
35 Mipi te in dinkhawl in en uh hi. Ngam uk te in, midang te ngum hi; Pathian i teal Christ a hile, ama le ama ki ngum tahen, ci in selno uh hi.
36 Ngalkap te zong in, a kung ah hongpai in, sapittui hau pia hi.
37 Taciang Judah kumpipa na hile, nangma le nangma ki ngum in, ci uh hi.
38 Ama i tung ah, hisia in judah te kumpipa a hihi, ci in Greek, Latin le Hebrew lai taw in at uh hi.
39 Ama taw a ki khaikhawm thi dan piaktak khat in selno a, nangma sia Christ na hile, nangma le nangma ki ngum in a, kote zong hong ngum tan, ci hi.
40 Ahihang a dang khat sia in, nangma sia ama taw mawsiatna a kibang ci na musa hi napi, Pathian kita ngawl ni ziam?
41 Eite i hile i thuak tuma hi; banghangziam cile i ngamtatna bang in thaman a sang i hihi: ahihang hisia pa sia bangma khialna nei ngawl hi, ci in tei hi.
42 Taciang ama in Jesus kung ah, Topa awng, na kumpingam sung ah na tum ciang in hong phawk tan, ci hi.
43 Jesus in ama kung ah, A tatak in kong ci hi, tuni in keima taw paradise ah i om tu hi, ci hi.
Jesus Thina
Matt 27:45-56; Mk 15:33-41; Jn. 19:28-30
44 Tua hun sia sun nai sawmleni pawl hi a, nitak nai thum ciang dong leitung theampo ah khuazing hi.
45 Taciang in ni zong mial a, biakinn sung ki doi na puan sia a laizang pan ki zen hi.
46 Taciang in Jesus aw ngingtak in au a, Pa awng, ka tha na kutsung ah kong ap hi: ci hi, tabang a ci zawkciang thi hi.
47 Tua thu ngalkap mangpa in a mu ciang in, Pathian pok a, hisia pa sia mi thutang khat hi takpi hi, ci hi.
48 Tua thu piang en tu in hongpai mihing theampo in tua thu piang te a mu uh ciang in, a awm uh tum in heakkik uh hi.
49 Jesus a he theampo le Galilee pan in a zui numei te sia a khuala na ah ding in, thu piang teng en khawm uh hi.
Jesus Than Ah Sial
Matt 27:57-61; Mk 15:42-47; Jn. 19:38-42
50 Taciang, en vun, Joseph a kici ngaisutna pia khat om a, ama sia mipha le mi thutang a hihi:
51 Ama sia makai khat hi napi, makai dang te i ngaisutna le a sep dan a lungkim ngawl hi; ama sia Judah minam te khuapi Arimathaea khua pan hi a, Pathian kumpingam a ngak khat a hihi.
52 Hi pasal pa sia Pilate kung ah pai in, Jesus luanghawm ngen hi.
53 Taciang thinglamte tung pan in khiasuk uh a, puanneam taw a tuam zawk uh ciang in, kuama a ki sial ngei ngawl lai na mun, a ki khuak tawm suang hawng than thak sung ah sial hi.
54 Tua ni sia ki ngin ni hi a, sabbath ni theng dektak zo hi.
55 Galilee pan in Jesus taw hongpai numei te in Joseph zui uh a, Topa Jesus luang bangbang in sial ziam, ci in than en tek uh hi.
56 Amate heakkik uh a, paknamtui te le sathau namtui a tatuam te ki nging khol uh hi; taciang thupiak bang in sabbath ni in tawlnga uh hi.