12
Sapit Huan Naseam te Sontena
Matt. 21:33-46; Lk. 20:9-19
Jesus in thu sontena te zang in amate thuhil pan hi. Mi khat in sapit huan sung ah sapit cing a, a huang um in sapit sukna tu dum zong to hi, taciang teitan zong sa a, huan naseam tu te zawn in ama a khuala mama na ah khualhaw hi.
A hun a cin ciang in, huan naseam te kung pan a nga te la tu in a naseam te khat sawl hi.
Amate in man in vel uh a, khut nguak in tha kik uh hi.
A dang naseam khat sawl kik leleau hi; tua pa sia suangtum taw sep in a lu zong liam hi, taciang maizum huaitak in tha kik uh hi.
Taciang a dang khat sawl kik leleau a; amate in tua pa that uh hi, a dang tampi te zong vel in that uh hi.
Tua ahikom a it mama a tapa khat a neisun sia, amate in ka tapa sia zakta tu uh hi, ci in, a khakbel ciang in paisak hi.
Ahihang lo naseam te in, hisia pa a ngamhlua tu pa hi; pai tavun, ama that tawng, a ngamh teng eima a hi tu hi, ci in kikum uh hi.
Taciang amate in a tapa man in, that uh a, sapit huan puasang ah vawk hi.
Tua ahikom sapit huan nei topa in bangbang vawt tu ziam? ama hongpai tu a huan naseam te siatsua tu hi, taciang sapit huan sia ngualdang te kung ah pia tu hi.
10  Innsa te in a nil uh suangtum sia innbul thupibel suak hi:
11  Hi thu in Topa i vawt hi a, i mu na ah, lamdang mama hi, ci in Lai Thiangtho sung ah simngei ngawl lai nu ziam? ci hi.
12 Amate in, sontena a son te amate a cinopna hi, ci he ahikom in, Jesus sia mat sawm napi: mipi te lau a hi uhkom in Jesus paisan uh a, a kung pan in kiheam siat uh hi.
Caesar Shia Piak Tu Thu
Matt. 22:15-22; Lk. 20:20-26
13 Amate in Jesus a kampau na pan man tu in, Pharisee te pawlkhat le Herod pawl te sawl uh hi.
14 Amate hongpai uh ciang in Jesus kung ah, Syapa awng nangma sia thutang ni hi, kuama zong lau ngawl le mihing te maitang zong en ngawl in Pathian thutak lampi hil ni hi, ci kong he uh hi: Caesar kung ah shia piak tu sia ngeina a hi ziam, hi ngawl ziam?
15 Pia tu khu ziam maw, a hibale pia ngawl tu khu ziam? ci hi. Ahihang Jesus in amate ki hitheamsak he ahikom, Banghang in hong ze-et nu ziam? dangka khat paipui tavun, en tu khi hi, ci hi.
16 Taciang amate in paipui uh hi. Jesus in, Hi lim le ceptena sia a kua ziam? ci hi. Amate in, Caesar le ceptena hi, ci uh hi.
17 Taciang Jesus in amate tung ah, Caesar neisa te Caesar pia vun a, Pathian neisa te Pathian pia vun, ci in zo hi. Taciang amate in Jesus lamdangsa mama uh hi.
Thawkikna Thu
Matt. 22:23-33; Lk. 20:27-40
18 Thawkikna om ngawl hi; a ci Sadducee te Jesus kung ah pai in, thu dong uh a,
19 Syapa awng, mi khat a suapuipa a thi ciang in, a zi ta nei ngawl in a nusia le, a thi pa i cimit ngawl natu in a nau in a mo tenpui hen, ci Moses in hong ci hi.
20 U nau sali om uh a: a lianbel sia in zi nei napi, ta nei ngawl in thi hi.
21 A nina pa in tua nu tenpui a, ta nei ngawl ma in thi hi: a thumna zong tabangma hi.
22 A sali bup in tua nu tenpui uh a, kuama in ta a nei bua uh hi: a khakbel ciang in tua nu zong thi hi.
23 Tua ahikom thawkikna ni, amate a thawkik uh ciang in, tua nu sia a kua zi hi tu ziam? banghangziam cile a sali bup in tenpui hi, ci uh hi.
24 Jesus in amate tung ah, Lai thiangtho le Pathian vangletna na heak ngawl uh hang in, khial hi ngawl nu ziam?
25  Banghangziam cile, amate thina pan a thawkik ciang in, kipui na le nupa tu in ki piak ci bang om nawn ngawl tu a; vantungngam ah vantung mite bang i hi tu hi.
26  Mithi te thawkik na thu taw kisai in: Moses laibu sung ah, Pathian in lopa phung sung pan Moses a son na ah, Keima sia Abraham Pathian, Isaac Pathian le Jacob Pathian ka hihi, a ci na simngei ngawl nu ziam?
27  Pathian sia mithi te Pathian hi ngawl a, a nungta te Pathian a hihi: tua ahikom note nasiatak in khial nu hi, ci in zo hi.
A Lianbel Thupiak
Matt. 22:34-40; Lk. 10:25-28
28 Amate in tua thu a kikup uh thukhamhil te sung pan khat in a zak ciang in, Jesus in phatak in zo hi, ci a heak ciang, a kung ah pai a, thupiak theampo sung pan a masabel bang ziam? ci in dong hi.
29 Jesus in ama kung ah, Thupiak theampo sung pan a masabel sia, ngai vun, Maw Israel; Topa i Pathian bek Topa hi:
30  Topa na Pathian sia na thinsung theampo, na nuntakna theampo, na ngaisutna theampo le na hatna theampo taw it in: hi sia in a masabel thupiak a hihi.
31  Taciang a ni na sia, a khatna taw a kibang hi a, nangma le nangma na ki it bang in na innpam it tu ni hi. Hi te sang in a lianzaw thupiak om nawn ngawl hi, ci in zo hi.
32 Thukhamhil pa in Jesus kung ah, pha hi, Syapa awng, nang thutak son ni hi: banghangziam cile Pathian khatbek om a; Ama simngawl a dang om ngawl hi:
33 Taciang Ama sia, thinsung theampo le heakna theampo, nuntakna theampo le hatna theampo taw it tu a hihi, taciang ama le ama a ki it bang in a innpam zong a it tu hi, tua thu sia meihal biakpiakna le sangaw biakpiakna theampo sang in thupi zaw hi, ci hi.
34 Tua pa in pilvangtak in a zo kik Jesus in a mu ciang in, ama tung ah, Nangma sia Pathian kumpingam taw na ki khuala bua hi, ci hi. Tua zawkciang kuama in Jesus thu a dong ngam nawn bua uh hi.
Christ Kua Tapa Ziam?
Matt. 22:41-45; Lk. 20:41-44
35 Jesus in, biakinn sung ah thu a hil laitak in, Bangbang in thukhamhil te in Christ sia David Tapa ci thei ziam?
36  Banghangziam cile David in Tha Thiangtho taw in ama le ama a kici na ah, Topa in ka Topa kung ah, na ngal te na peang ngakna in ka vawt mateng ka ziatsang ah to in, ci hi.
37  Tua ahikom David in ama le ama sia Topa kici a hile; bangbang in a tapa hi thei tu ziam? ci in zo hi. Mihonpi in lawptak in ngai tek uh hi.
38 Jesus in a hil na ah, Thukhamhil te kidawm vun, amate sia puantualpui taw vak nuam sap uh a, sumbuk te ah paupui na te,
39  Sinakok sung ah tokhum tungnung te le poai mun theampo ah a sangbel inn doi te dei uh hi:
40  Amate in meingong te inn zawthawk thu taw sut uh a, a sau mama thu ki ngensak hi: tua ahikom hi te in a lian zaw dan thuak tu uh hi, ci hi.
Meingong nu Sumpi
Lk. 21:1-4
41 Jesus sumpi kuang mai ah to a, ngual in sumpi kuang sung ah bangbang in sumpi khia ziam, ci in en hi: mihau tampi te in tampitak khia uh hi.
42 Taciang a zawng meingongnu khat hongpai a, a son thamman ngawl dangka tang ni khia hi.
43 Taciang Jesus in a nungzui te a kung ah sam a, A mantak in kong son hi, hi a zawng meingong nu in sumpi kuang sung ah a khia theampo sang in a tamzaw khia hi:
44  Banghangziam cile, amate sia a dimlet a nei uh sung pan in khia uh hi; ahihang meingong nu a hile, a kivak natu kisam kawm pan in a nei theampo khia hi,