15
Jesus Pilate Mai ah
Matt. 27:1, 2; Lk. 23:1, 2; Jn. 18:28-32
Zingsang ciang in thiampi lian te in upa te, thukhamhil te le thunei te teng taw manlangtak in thu kikupna nei uh hi, taciang Jesus sia lehhen in paipui uh a, Pilate kung ah ap uh hi.
Pilate in, nangma in Judah mite Kumpipa na hi ziam? ci in dong hi. Ama in, Na ci bang in ka hihi, ci in zo hi.
Thiampi lian te in thu tatuam taw Ama mawsiat uh ahihang: bangma zo kik ngawl hi.
Taciang Pilate in, bangma zo kik ngawl tu ni ziam? en in, amate in nangma mawsiat na bangzata tettipang uh ziam, ci dong hi.
Ahihang Jesus in bangma zo kikngawl ahikom; Pilate in lamdangsa mama hi.
Jesus le Barabbas
Matt. 27:15-26; Lk. 23:13-25; Jn. 18:39-19:16
Tua poai sung ah amate in thongtak te sung pan, mipi te i dei khat papo suatak uh hi.
Taciang ngaltho a, tualthat pa Barabbas a kici khat om hi, ama sia ngaltho dang te taw thongtak hi.
Mihonpi te in a vawt ngei uh bangma in vawtsak tu dei in, a nging tatak in au kipan uh hi.
Ahihang Pilate in, Judah te Kumpipa ka suatak tu na dei uh ziam? ci in dong hi.
10 Banghangziam cile ama in Jesus sia thiampi lian te in a el uh man in hong ap hi, ci he nginge hi.
11 Ahihang thiampi lian te in mihonpi te sia, Barabbas suatak zaw tu in holku uh hi.
12 Taciang Pilate in amate tung ah, Judah te Kumpipa a kici pa bang law tu khi ziam? ci in dong hi.
13 Taciang amate in, thinglamte tung ah khai in, ci in au kik uh hi.
14 Taciang Pilate in amate tung ah, banghang ziam, bang mawna vawt ziam? ci hi. Amate in thinglamte tung ah khai in, ci in au seseam uh hi.
15 Pilate in mipi te lungkimsak nuam ahikom, Barabbas sia suatak a, Jesus sia a vel zawkciang in, thinglamte tung ah khai tu in ap hi.
Ngalkap te in Jesus Nunau
Matt. 27:27-31; Lk. 22:63-65; Jn. 19:2, 3
16 Ngalkap te in Jesus sia Pilate inn ah tumpui uh a; ngalkap theampo munkhat ah sam hi.
17 Taciang amate in Jesus sia puan sannum silsak uh a, ling kipheak lukhu sia a lu ah khusak uh hi.
18 Tua zawkciang, Judah te Kumpipa! thuphatoai ta in, ci in zatakna pia uh hi.
19 Amate in phaikung taw a lu pan vel uh hi, cilphi uh a, khupdin in bia uh hi.
20 Amate in a selno zawk uh ciang in, puan sannum a silsak uh sia sutsak kik uh a, Ama puansil te silsak kik uh hi, taciang thinglamte tung ah khai tu in paipui uh hi.
Jesus Thinglamte Tung ah
Matt. 27:32-44; Lk. 23:26-43; Jn. 19:17-27
21 Alexander le Rufus te i pa, Cyrene ngam mi Simon sia, khuano pan hongpai a, lamkal ah ama a mu uh ciang zawthawk thu taw thinglamte puasak uh hi.
22 Amate in Jesus sia Golgotha a kici, lu ngu mun ah paipui uh hi.
23 Amate in myrrh taw a ki hel sapittui pia uh ahihang: Jesus in sang nuam ngawl hi.
24 Amate in thinglamte tung ah a khai zawk uh ciang in, a puan te khen uh a, mi khatsim in a nga tu uh tek aisan in hawm uh hi.
25 Tabang in thinglamte tung ah a khai uh sia zingsang nai kua a hihi.
26 Ama mawsiatna lai tak uh a, judah te kumpipa, ci in a tung ah at uh hi.
27 Taciang Ama taw nguta ni te sia; a ziatsang ah khat le a veisang ah khat, thinglamte tung ah khai uh hi.
28 Taciang Ama sia mawnei te taw ki sim khawm hi, ci laithiangtho tangtun na a hihi.
29 Lampi a tawn peuma in nu nau uh a, lupei in, biakinn phel in, nithum sung a sa kik tu pa,
30 Nangma le nangma ki hun in a, thinglamte tung pan hong tuaksuk tan, ci uh hi.
31 Tabangma in thiampi lian te le thukhamhil te in zong, hisia pa sia ngualdang ngum thei a; ama le ama ki ngum thei ngawl hi.
32 Israel te Kumpipa, Christ sia thinglamte tung pan tu mama in tuaksuk hen a, tabang in ka mu le um tu khu hi, ci in selno uh hi. Taciang Ama taw thinglamte tung a ki khai te in zong selno uh hi.
Jesus Thina
Matt. 27:45-56; Lk. 23:44-49; Jn. 19:28-30
33 Sun nai sawmleni pan nitak sang nai thum dong leitung theampo khuazing hi.
34 Nitak sang nai thum ciang in Jesus a nging tak in, Eloi, Eloi, Lamasabaktani? ci in au hi. A khiakna sia, Ka Pathian, Ka Pathian awng, banghang hong taisan ni ziam? a cinopna a hihi.
35 Tua mun ah a ding pawlkhat te in a zak uh ciang in, En vun, ama in Elijah sam hi, ci uh hi.
36 Amate sung pan khat hong tai a, tuihup puan la in sapittui hau sung ah pap suk a, phaikung dawn ah a sawm zawkciang, Jesus dawn tu in pia hi, Koi hi po in; Elijah hongpai in a khiasuk ziam, en hi tawng, ci uh hi.
37 Jesus a ngingtak in a au zawkciang thi hi.
38 Taciang biakinn sung ah kidoi na puan sia a lu pan a taw dong ki zensuk a, khen ni ki sua hi.
39 Taciang, Jesus au in, thi ci amai a ding ngalkap mangpa in a mu ciang in, hisia pa sia Pathian Tapa tatak hi, ci hi.
40 Numei te in a khuala na pan in ngal-et uh a: amate sung ah Mary Magdalene, James a no le Joses te nu Mary le Salome;
41 Jesus Galilee ngam a om lai in a nungzui te le a khoi te a hi uh hi; Jesus taw Jerusalem ah a pai khawm numei dang tampi te zong om hi.
Jesus Than Ah Ki Vui
Matt. 27:57-61; Lk. 23:5—56; Jn. 19:38-42
42 Tua ni sia sabbath ni a thet ma, ki ngin ni hi a, nitak sang ciang in,
43 A zatak huai ngaisutna pia le Pathian kumpingam a ngak Arimathaea khua mi Joseph hongpai a, hangsantak in Pilate kung ah pai hi, taciang Jesus luanghawm ngen hi.
44 Pilate in Jesus thi zo hi, a ci uh ciang lamdangsa mama hi: ngalkap mangpa sam a, Jesus a thi zawk ngei zom ziam? ci in dong hi.
45 Ngalkap mangpa kung pan a heak ciang in Jesus luanghawm sia Pilate in Joseph pia hi.
46 Taciang Joseph in puanneal lei a, Jesus khiasuk in, puanneal taw tuam hi, taciang a ki to tawm suang hawng sung ah vui a, than kongkha ah suangtum lik hi.
47 Mary Magdalene le Joses nu Mary te in Jesus a vui na mun en uh hi.