5
Jesus in Thin-am Khat Damsak
Matt. 8:28-34; Lk. 8:26-39
Amate tuili ngalkhat Gadarenes ngam theng uh hi.
Jesus ngunkuang sung pan a pusua pociang, than pan in hongpai doai vei khat taw kisi hi,
Ama than ah om a; kuama in hen thei ngawl a, thikkol taw nangawn in khit thei ngawl hi:
Banghangziam cile thikkol le saikhau taw tu le tu khit uh hi kale, saikhau te bot tan in, thikkol te santham hi: kuama in zualsak zo ngawl hi.
Sun le zan in, mual tung tatuam le than ah om a, au tawntung in, ama le ama suang taw ki kui hi.
Ahihang a khuala mama na pan Jesus a mu ciang, hong tai in bia hi,
Taciang a nging tak in au a, Jesus awng, nang, a sangbel Pathian Tapa, nang taw bang kisai na nei khi ziam? Nong vawtsiat ngawl natu in Pathian min taw hong ngen khi hi, ci hi.
Banghangziam cile Jesus in ama tung ah, Nang doai ngilo, hisia pa sung pan in pusuak in, ci hi.
Jesus in, Na min kua ziam? ci in dong hi. Tua pa in, ka min sia Legion hi, banghangziam cile ka tam mama uh hi, ci in zo kik hi.
10 Ama in tua ngam pan hawlkhia ngawl tu in thum hi.
11 Mual te taw a ki nai na mun ah vokhon tampi anne keukho hi.
12 Doai ngilo te theampo in, vok sung ah tum tu in hong sawl tan, ci ngen uh hi.
13 Tasia pociang Jesus in paisak hi. Doai ngilo te pusuak a, vokhon sung ah tum uh hi: taciang vokhon te liang pan in manlang tak in tai uh a, tuili sung ah tuita in thi siat hi. Tua vok te tul ni kiim pha uh hi.
14 Vokcing te tai in, khuapi le ngam sung ah son hi. Mipi te tabang thu piang te en tu in hongpai tek uh hi.
15 Amate Jesus kung ah hongpai uh a, legion a kici doai ngilo vei pa sia puansil in, a thin ciim in a to mu uh hi: amate lau mama uh hi.
16 Tua thu a mu te in doai ngilo vei pa le vokhon tung ah thu piang te ngualdang tung ah son uh hi.
17 Tasiaciang amate in Jesus sia amate ngam pan pusuak tu in ngen uh hi.
18 Jesus ngunkuang sung a tum ciang in, doai ngilo vei ngei pa in, Ama taw kikop tu in ngen hi.
19 Ahihang Jesus in zuisak ngawl a, ama kung ah, Na inn ah cia tan a, na lawmte kung ah, Topa in nangma atu hong vawtsak te bangza in lian ci le, na tung ah hesuakna a nei nate son in, ci hi.
20 Tua pa zong pai in, Decapolis ngam sung theampo ah Jesus in ama atu a vawtsak nate bangza in lian ziam, ci thu te tangko hi: a za theampo in lamdangsa uh hi.
Kum Sawm le Kum Ni Thisuak Nu Damsak
Matt. 9:18-26; Lk. 8:40-56
21 Jesus sia ngunkuang taw ngalkhat ah paikik a, mi tampi te a kung ah hong ki kaikhawm hi: Ama sia tuili nai na ah om hi.
22 Taciang, en vun, Jairus a kici synagogue lampui khat Jesus kung ah hongpai a; a mu ciang in a peang ah bok in,
23 Ka tanu sia a thi dektak in lum hi: hongpai tan a tung ah na khut nga tu in hong ngen khi hi, tasiaciang ama dam tu a; nungta tu hi, ci in nasiatak in thum hi.
24 Taciang Jesus in paipui a; mi tampi in zui hi, a kiim a pam pan phul ngawp uh hi.
25 Taciang kum sawm le kum ni sung thisuak numei khat,
26 Syavuan tam mama kungah ki lak zo a, a neisa theampo zang siat zo hi kale, dam tuan ngawl bekdom ngawl in lawmawk seseam hi,
27 Jesus thu a zak ciang in, mihon sung ah a nung pan pai in, a puan tham hi.
28 Banghangziam cile, a puan thamtha po leng dam tu khi hi, ci hi.
29 Takhatthu in a thi suak kang a; tua natna pan dam khi hi, ci phawk hi.
30 Jesus in, a sung pan vangletna pusuak hi, ci he lian ahikom, mihonpi sang ah kiheak in, A kua in ka puan hong tham nu ziam? ci hi.
31 A nungzui te in, mihonpi in hong phul ngawp mu nginge napi, banghang in, kua na tham nu ziam na ci? ci uh hi.
32 Jesus in a puan tham sia nu mu nuam in a kiim teng en hi.
33 Ahihang numei nu in a sung ah thu piang he ahikom, lau le ling kawm in, Jesus mai ah pai in bok a, thu piang theampo a man in son hi.
34 Jesus in a kung ah, Ka ta nu awng, na upna in hong damsak zo hi; thinnuam in pai tan a, vawtsiat na pan in suakta ta in, ci hi.
35 Jesus a pau laitak in, synagogue lampui pa inn pan in hongpai te in, na tanu thi zo hi: banghang in syapa nawngkaisak lai ni ziam? ci uh hi.
36 Tua thu Jesus in a zak pociang, synagogue lampui pa kung ah, Lau heak in, um bek po in, ci hi.
37 Jesus in, Peter, James le a suapui pa John simngawl kuama zuisak ngawl hi.
38 Jesus synagogue lampui pa inn a thet ciang in, nasiatak in kap le tau in ngamlum lialua mu hi.
39 Amate kung ah hong sungtan ciang in, Banghang in ngamlum lialua in kap nu ziam? numeino sia a thi hi ngawl hi, a mu hi, ci hi.
40 Amate in Jesus selno in nuisan uh hi. Ahihang amate a vekpi a puasang ah pusuaksak siat a, numeino i a nu le pa le a paipui teng bek sam in, numeino nu lupna mun inndoi sung ah tum tek uh hi.
41 Taciang Jesus in numeino a khut pan len in, Talitha kumi, ci hi; a khiakna sia, numeino, tho in kong ci hi, a cinopna hi.
42 Taciang numeino sia thakhatthu in hong tho a, lampai hi; ama sia kum sawmleni kiim hi. Amate in lamdangsa mama uh hi.
43 Jesus in, hi thu te kuama hesak heak vun, ci in nasiatak in vaitha hi; tua nu i neak tu khatpo a piak natu in thu pia hi.