9
Jesus in amate tung ah, A tatak in kong ci ciang, hi mun ah a om pawlkhat te in, Pathian kumpingam vangletna taw hongpai a mu dong thina tep tha ngawl tu uh hi. ci hi.
Jesus Meal Kikheal
Matt. 17:1-13; Lk. 9:28-36
Ni luk zawkciang Jesus in, Peter, James le John te mualsang tung ah a tuam in sam a, amate mai ah a meal kikheal hi.
A puan taang a, leitung ah koibang puansawp peuma in zong a thiansak thei ngawl tu za dong in; vuk bang in pak hi.
Elijah le Moses te hong ki lang a: Jesus taw ki paupui uh hi.
Peter in Jesus kung ah, Syapa awng, eite atu in hi mun ah om tu pha hi: buk thum sa tawng; Nangma atu khat, Moses atu khat le Elijah atu khat, ci hi.
Banghangziam cile amate a laulei uh hu in, bang son tu ci zong a he bua uh hi.
Taciang amate meingo in lia a: meingo sung pan in, hisia ka it ka Tapa a hihi, ama thu ni vun, ci aw khat hong nging hi.
Tasia pociang, amate in a kiim a pam a et uh ciang in, Jesus le amate simngawl kuama a mu bua uh hi.
Amate mualtung pan a tuaksuk uh ciang in, Jesus in, mihing Tapa thina pan in thawkik dong, a mu uh thu te kuama a son ngawl natu in vaitha hi.
10 Amate in tua a son thu te ciamte uh a, thina pan thokik, ci kammal sia bang a cinopna hi tu ziam, ci in khat le khat ki dong uh hi.
11 Taciang a nungzui te in, banghang in thukhamhil te in Elijah hongpai masa tu hi, ci ziam? ci in dong uh hi.
12 Jesus in, Elijah hongpai masa takpi tu a, na theampo sia ama in puakhol tu hi; taciang mihing Tapa thu bangbang in atkhol ziam ci le, ama in tam mama thuak tu a, bangma thusimngawl in koi tu hi.
13  Ahihang keima in hibang in kong ci hi, Elijah hong theng takpi a, ama thu a ki atkholsa ombang in, amate uk bang in vawt uh hi, ci hi.
Jesus in Patangno Damsak
Matt. 17:14-21; Lk. 9:37-43
14 A nungzui te kung ah hongpai ciang in, thukhamhil te le mihonpi te a kiim ah thu kidong mu hi.
15 Thakhatthu in, mi theampo in Jesus a mu uh ciang in, lamdangsa uh a, ama sang ah hong tai in, paupui uh hi.
16 Jesus in thukhamhil te kung ah, Amate taw bang ki dong nu ziam? ci in dong hi.
17 Mihonpi sung pan khat in, Syapa awng, ka tapa sung ah a pau thei ngawl doai lut a, na kung hong puak khi hi;
18 Tua a pau thei ngawl doai in a paipui na mun theampo ah, lei ah puksak in, a kam pan cilphuan te pusuak hi, a ha ngoai in, ngawm zong ngawm liang hi: na nungzui te hawlkhiasak tu in ka son hang; amate in hawlkhia zo ngawl hi, ci hi.
19 Jesus in ama kung ah, Maw upna nei ngawl suan te, note taw bang hun dong hong om tu khi ziam? banghun dong hong khual lai tu khi ziam? ama ka kung ah hong paipui tavun, ci hi.
20 Amate in Jesus kung ah paipui uh a: Jesus a mu ciang in, thaa in patang pa sia thakhatthu in lei ah puksak in; cilphuan te thasak hi.
21 Jesus in, Hi bang a hi zawk ngei zo ziam? ci in a pa dong hi. A pa in a no lai pan ma hi zo hi, ci hi.
22 Taciang ama siatsua tu in, tu le tu mei sung ah ahizong, tui sung ah ahizong, sep tawntung hi: ahihang khatpo na vawt thei le, kote tung ah hesuakna nei in hong hu tan, ci hi.
23 Jesus in ama kung ah, Na um ngam ziam, a um te atu in na theampo suakthei hi, ci hi.
24 Tua patang i pa in thakhatthu in, Topa, um khi hi; ka up ngawl na hong hu tan, ci in thitui taw au hi.
25 Jesus in mihon te tai kawm in hongpai a mu ciang, doai ngilo tung ah, Nang pau thei ngawl le nangong doai, hi sia pa sung pan pusuak tu le tumkik nawn ngawl tu in thu hong pia khi hi, ci in tei hi.
26 Tua thaa ngilo sia au a, patangno kawngkaw cip bang in a omsak zawkciang, a sung pan pusuak hi: taciang ama sia a thi bang in om a; mi tampi in, thi zo hi, ci uh hi.
27 Ahihang Jesus in a khut pan len in kaito hi; taciang ama ding to hi.
28 Jesus innsung ah a tum ciang in, a nungzui te in a, banghang in ko te in hawlkhia thei ngawl khu ziam? ci in a tuam in dong uh hi.
29 Jesus in amate tung ah, Hi bang te sia thungetna le antan na simngawl, thudang hang in pusuak thei ngawl hi, ci hi.
Jesus in a Thi natu Thu Sonkik
Matt. 17: 22, 23; Lk. 9:43b-45
30 Amate tua mun pan Galilee ngam kantan in pai uh a; kuama i heak tu dei ngawl hi.
31 Banghangziam cile a nungzui te hil in, Mihing Tapa sia ngual khut ah ap tu hi, taciang amate in that tu uh a; a ma a ki thalup zawk nithum ni ciang in thokik tu hi, ci hi.
32 Ahihang amate in a son thu telthiam ngawl uh hi napi, dong ngam tuan ngawl uh hi.
A Kua Lianbel
Matt. 18:1-6; Lk. 9:46-48
33 Capernaum khua theng uh a: innsung a tum uh ciang in Jesus in a nungzui te kung ah, Lamkal ah bang thu ki nial nu ziam? ci in dong hi.
34 Ahihang amate huthe ngawl in om uh hi: banghangziam cile lamkal ah a ki nial uh thu sia, a kua lianbel tu, ci thu ki nial uh hi.
35 Jesus to suk a, a nungzui sawmleni te sam in, amate tung ah, A kuamapo a masabel nuam le, tua pa sia, a khakbel le mi theampo te naseam hi tu hi, ci hi.
36 Taciang Jesus in patangno khat la in, amate lai ah koi hi: a toai zawkciang in, amate tung ah,
37  A kuama po in keima min taw hibang patang te a sang peuma keima hong sang a hihi, taciang a kuamapo keima hong sang peuma in, keima hong sang hi ngawl in, keima hong sawl pa a sang a hihi, ci hi.
Ei Hong Langpan Ngawl Te
Lk. 9:49, 50
38 John in, Syapa awng, na min taw doai te a hawlkhia khat ka mu uh a, hong zui ngawl hu in: tho khu hi, ci uh hi.
39 Ahihang Jesus in, Khak heak vun; banghangziam cile keima min taw na lamdang a vawt khat in, kei hong sonsia mameang ngawl tu hi.
40  Banghangziam cile ei hong langpan ngawl peuma ei sang ah om hi.
41  A tatak in kong ci ciang, a kuapo a hi zong keima mihing na hi uh hang in, ka min taw tui dawn tu hai khat hong pia peuma, a thaman tan ngawl tu hi.
Patang Lamkhialsak Te
Matt. 18:7-9; Lk. 17:1-4
42  Khat po in keima hong um patangno te sung pan khat lam a khialsak sia, a ngawng ah an ngoai na suangtum khit in, tuipi thuk na mun ah khiasuk leang ama atu phazaw lai hi.
43  Na khut in hong khialsak le, at tan in: bangmahun in a mit ngei ngawl tu hell meisung ah khut lang ni taw pai sang in, pumpi kim ngawl in nuntakna sung ah tum tu phazaw hi:
44  Tua mei sung ah than zong thi ngawl a, mei zong mit ngawl hi.
45  Taciang na peang in hong khialsak le, at tan in: bangmahun in a mit ngei ngawl tu hell meisung ah khut lang ni taw pai sang in, pumpi kim ngawl in nuntakna sung ah tum tu phazaw hi:
46  Tua mei sung ah than zong thi ngawl a, mei zong mit ngawl hi.
47  Taciang na mit in hong khialsak le, khel keak in: bangmahun in a mit ngei ngawl tu hell meisung ah khut lang ni taw pai sang in, pumpi kim ngawl in nuntakna sung ah tum tu phazaw hi:
48  Tua mei sung ah than zong thi ngawl a, mei zong mit ngawl hi.
49  Banghangziam cile khatsim khatsim in mei taw hong ki alsak tu hi, taciang biakpiakna theampo zong ci taw ki alsak tu hi.
Ci
Matt. 5:13; Lk. 14:34, 35
50  Cii sia pha hi: ahihang a al na bo a hile, bangbang in al kiksak thei tu nu ziam? Cii bang in al vun a, khat le khat kilem vadiam in om tavun, ci hi.