2
A Nungta Suangpi le A Thiangtho Minam
Tua ahikom ngualdang tung ah deisakna pha ngawl, theamna te, ki hi theamsak na te, hazatna te le ngensiatna te nusia vun a,
Nausen suaktung te bang in, na khan thei natu uh in, bangma a ki hel ngawl noaitui ahi, Pathian thu sia thangai tavun:
Topa sia a hesuak thei Topa a hihi, ci na tep zo uh hi.
Mihing te in nilnam napi, Pathian in a teal, a nungta le a manpha suangpi bang ahi, Topa kung ah na pai uh a,
Note zong a nungta suangpi te bangma in a kisa thaa inn na hi uh hi, Jesus Christ tungtawn in Pathian tung ah a san thamman tha thu taw kisai biakpiakna pia tu in, a thiangtho thiampi te na hi uh hi.
Tabang ahikom in laithiangtho sung a om thu sia, en vun, Zion ah a tealsa le a manpha inn bulpi a lianbel sia ka koi hi: Ama a um peuma a maizum batu uh hi.
Tua ahikom a um note tung ah Ama sia vanglian hi: ahihang thu ni nuam ngawl te atu in, innsa te i a nilkhiat suang sia, inn bulpi a lianbel hong suak hi,
Taciang, thu nit ngawl hu in tua thu sia a puk te atu in lutu na suangtum le a liksak suangpi hi a, amate sia tua atu in a koikholsa a hihi.
Ahihang khuazing sungpan in a lamdang khuavak sung ah hongsam Pathian pokna te kilangsak tu in, note sia hongtealsa minam, kumpi nam thiampi, a tuanngen minam te na hi uh hi:
10 Nidang lai in Pathian mite na hi ngawl uh hang, tu in Ama mite na hi uh hi: nidang lai in Pathian i hesuakna na san ngawl uh hang, tu in na sang zo uh hi.
11 Ka itte awng, thaa taw a ki langpan cilesa deina te pial tu in, peamta te le khualhaw te bang in kong thum hi;
12 Gentile te in note sia napha ngawl seam te bang in hong son uh thu sia, Pathian i thukhenna ni ciang in na pha na sepna uh te mu tu uh a, Pathian min a thansak thei natu in amate mai ah na thuman nuntakzia uh kilangsak tavun.
Ngam-uk te Zakta Vun
13 Topa atu in kumpipa tung ah a sangbel bang ahizong;
14 Ahibale hong uk te sia, na pha ngawl a seam te dan pia tu le na pha seam te a pok tu in kumpipa i sawltak bang in ahizong, mihing te i vawt thukham nuai ah om tavun.
15 Banghangziam cile note i a pha na sepna uh hang in a mawmaw te bangma he ngawl pi in a pau te kam humsak tu sia Pathian deina a hihi:
16 Note a suakta te hi napi, na suatakna uh sia siatna phualsealna in zang heak vun, tua sang in Pathian sila te bang in nungta zaw vun.
17 Mi theampo zakta vun. U le nau ki it vun. Pathian kita vun. Kumpipa zakta vun.
18 Naseam te awng, na to te thu sia zatakna taw ni vun; to pha le to nunneam te bek hi ngawl in, to sonhak te thu zong ngai vun.
19 Banghangziam cile mi khat in Pathian tung ah a pha le a sia khentel theina atu in, a maan ngawlpi in khuangaina a thuak le, a poktak a hihi.
20 Na mawna uh hang in ngual khut thaak na sia thinsau tak in na thuak uh ahile bang phatna om ziam? ahihang, phatna na vawt a, thinsautak in na thuak uh le, hi thu sia Pathian i santhei a hihi.
21 Hibang tu in hong kisam a hihi: banghangziam cile Christ zong eite atu in thuak a, ette in na zui tu uh a khawni te hong nusiat hi:
22 Ama in mawna bangma vawt ngawl hi, a kam ah theamna ki mu ngawl hi:
23 A ki zawnsak ciang zong in zawnsak vawt kik ngawl hi; a thuak ciang zong in kuama thawmvau tuan ngawl hi; ahihang thumantak in thukhen pa thukhenna ah ama le ama ki ap hi:
24 Ama tatak in i mawna te sia Ama pumpi vateak taw thing tung ah pua hi, tabang in eite mawna sung ah i thi a, thutang suana sung ah i nuntak natu a hihi: Ama liamma te hang in eite hong damsak zo hi.
25 Banghangziam cile note tuu bang in lam na pial zo uh hi; ahihang tu in na thaa uh hong keam tuucing pa kung ah na heakkik zo uh hi.