14
Tuuno le Mihing Sangkhat le thenli le Tuli
Ka et ciang in, Tuuno sia Zion mual tung ah a ding ka mu hi, a Pa min a talki ah a ki at sang* khat le then li le tul li te zong Ama taw om hi.
Van pan in aw khat ka za a, tui tampi aw le vanto nging mama aw taw kibang hi: taciang tengtong tum te i tengtong tumna aw zong ka za hi:
Taciang kumpi tokhum, nganhing li le upa te mai ah la thak sa ka za a: tua la thak sia leitung pan a ki tan mihing sang khat le then li le tul li te simngawl, kuama in sin thei ngawl hi.
Amate sia a thiangtho te hi a, numei taw a niin ngawl te a hi uh hi. Tuuno paina mun theampo ah a zui te a hihi. Tuuno le Pathian atu in anpal te hi a, mihing te sung pan a ki tankhia te a hihi.
Taciang amate kam sung ah theamna om ngawl a: Pathian kumpi tokhum mai ah mawnei ngawl te a hihi.
Vantungmi Thum
Vankimlai ah a dang vantungmi khat a leang ka mu a, leitung a om minam, phung, kampau le mi theampo tung ah a pualak tu tawntung lungdamna thupha nei hi,
Aw ngingtak taw, Pathian zakta vun a, minthanna Ama pia vun; banghangziam cile Ama thukhen tu hun hong theng hi: taciang van le lei, tuipi le ciktui te a vawt pa bia vun, ci hi.
Adang vantungmi khat in zui a, Bablylon puk zo hi, puk zo hi, hi khuapi, banghangziam cile ama i paktat na, thin-ukna sapittui sia minam theampo a dawnsak khuapi a hihi, ci hi.
Vantungmi a thum na in zui a, mi khatpo in nganhing le a milim bia in, a talki tung a hibale a khut sung ah ceptena a omle,
10 Tua pa in Pathian thin-ukna sapittui dawn tu a, tua a thin-ukna hai a buaksuk na sia thudang bangma zong ki hel ngawl ahihi; taciang ama sia a thiangtho vantungmi te le Tuuno mai ah mei le kan taw vawtsiatna thuak tu hi:
11 Taciang amate vawtsiatna meikhu sia a tawntung in a tungsang ah kato hi: taciang sapi le a milim a bia te ahizong, a min ceptena a sang te ahizong, sun le zan in tawlnga ngawl hi, ci in aw ngingtak in ci hi.
12 Hi mun ah Pathian i thupiak te a zui le Jesus a um mithiangtho te thuakna om hi.
13 Van pan in ka zak aw sia, tu pan kipan in Topa sung ah a thi te sia thuphatoai a hihi, ci in at in, hong ci hi: Thaa in, maan hi, amate sia a nasep pan in tawlnga tu a; a nasep te in amate zui tu hi, ci hi.
Phiau Toai Mi Khat
14 Ka et ciang in, meingo tung ah mihing Tapa taw a kibang khat to hi, a lutung ah kumpi lukhu le a khut sung ah a hiam mama phiau toai hi.
15 A dang vantungmi sia biakinn sung pan pusuak a, meingo tung a to sia tung ah, na phiau la in a tang at in: banghangziam cile leitung ah tang min zo a, nangma atu in tang at hun cing zo hi; ci in a ngingtak in au hi.
16 Taciangin meingo tung a to sia in a phiau la a; leitung ah tang at kipan hi.
17 Vantungmi a dang khat vantung biakinn sung pan pusuak leleau a, ama zong a hiam mama phiau nei hi.
18 Vantungmi a dang khat zong biaktau pan pusuak a, meii tung ah vangletna nei hi; a hiam mama phiau a nei sia tung ah na phiau la in a, leitung sapit kung tung a a bom te at in; banghangziam cile sapit nga te a vekpi in min siat zo hi, ci in a ngingtak au in sawl hi.
19 Tua vantungmi zong a phiau la in leitung ah sapit te at a, Pathian thin-ukna sapit sukna mun dum sung ah khia hi.
20 Tua sapit te sia khuapi puasang ah cil a, sapittui suk na mun pan in thisan tampi pusuak hi, thisan luang sia siphu mukkam dong ban a, tai zani dong luang hi.
* 14:1 sang 1= khat 10= sawm 100= za 1000= tul 10000= then 100000= sang 1000000= awn 10000000= mak 14:1 then 1= khat 10= sawm 100= za 1000= tul 10000= then 100000= sang 1000000= awn 10000000= mak